Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektledelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektledelse."— Præsentationens transcript:

1 Projektledelse

2 Indhold Hvorfor projektledelse? Hvad er ledelse? Ledelsesopgaver
Ledelsesholdninger Ledelsesformer Ledelsesroller

3 Projektledelse - citater
Vi vil ikke have nogen projektleder til at bestemme hvad vi skal – vi ønsker en demokratisk ledelse ikke nogen bussemand! Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis

4 Projektledelse - citater
”Det er som at være en lus mellem 2 negle. Ledelsen vil have at jeg skal være leder i traditionel forstand. Projektdeltagerne vil have, jeg skal være praktisk gris. Og jeg selv har mest lyst til at være almindelig projektdeltager!” Citat: Projektledelse – i tværfaglige teams af Michael Karø s. 195

5 Hvorfor er projektledelse relevant?

6 Projektledelse Skelne mellem 2 begreber: Projektledelse - en funktion
Projektlederen – en person

7 Projektorganisation Opgaver, der egner sig til en projektorganisation er kendetegnet ved, at de: målt i arbejdstimer er omfattende, men meget lidt rutineprægede kræver samarbejde på tværs af faglige og traditionelle afdelingsmæssige skel, og at de skal løses indenfor et begrænset tidsrum En projektorganisation består af en styregruppe, med det overordnede ansvar for projektet, og en Projektgruppe, der udfører det egentlige arbejde samt udarbejder beslutningsgrundlag for styregruppen Projektlederen er typisk medlem af styringsgruppen

8 Projektorganisation

9 Hvad er ledelse? Tannenbaum 1961
”Ledelse er den proces, hvor personlig indflydelse udøves i en situation, og som ved hjælp af kommunikation går mod opnåelse af specifikke mål”

10 Hvad er ledelse? Blake og Moutons def. fra 1985
”Ledelse vil sige at opnå resultater – målt if. Organisationens mål – gennem og ved hjælp af medarbejderne”.

11 Lederegenskaber Passende intelligens Sund dømmekraft og tænkning
Tillid til og tro på sig selv og andre Ansvarsfølelse Social interesse for andre mennesker Kunne motivere Faglig kunnen Kommunikations-evne Tåler stress

12 Lederopgaver Agne Lundquist
Instrumentelle Emotionelle Varetagelsen af den faglige side af arbejdet herunder planlægning og kontrol Vedrører forholdet til og mellem medarbejderne samt deres forhold til arbejdsopgaverne

13 Lederopgaver Repræsentative
Består i at repræsentere firmaet, afdelingen eller arbejdsgruppen udadtil.

14 Autoritet Def. af autoritet
Autoritet er et udtryk for forholdet mellem 2 mennesker. Hvis A har fuldstændig autoritet over B, vil B uden at gøre indvendinger og uden overtalelse fra A´s side følge A´s råd, vejledning, anvisninger og ordrer.

15 Autoritet Medarbejders adfærd Leder Påvirkning Råd Vejledning
Anvisninger Ordrer

16 Autoritet Autoritetskilder Erich Fromm opdeler autoritet i -
Magtautoritet Viden eller kundskabsautoritet Personlige egenskaber Hæmmende autoritet og Rationel autoritet

17 Lederholdninger Douglas McGregor
Teori X Synes at arbejde er ubehageligt. Har ingen ambitioner, ønsker ikke ansvar og foretrækker at blive styret. Har ringe evner til at løse organisatoriske problemer. Teori Y Synes at arbejde er lige så naturligt som leg og hvile. Accepterer og søger ansvar. Har kreative evner og kan bidrage til løsning af organisationens problemer.

18 Lederholdninger Teori X
Motiveres kun af udsigten til dækning af fysiologiske behov og tryghedsbehov. Må kontrolleres, tvinges eller trues med straf, hvis de skal gøre en passende indsats for at nå organisationens mål. Teori Y Motiveres af udsigten til dækning af sociale og egoistiske behov og behovet for selvrealisering. Kan styre og kontrollere sig selv under en målsætning, som de selv går ind for.

19 Lederholdninger Edgar H. Schein
Det selvrealiserende menneske Selvrea-liserende Egoistiske Sociale Det sociale menneske Sikkerhed og tryghed Det rationelle menneske Fysiologiske behov

20 Lederholdninger Det komplicerede menneske
En kombination af de 3 andre. Afhængig af situationen er mennesket domineret af den 1., 2. eller 3. Version. Lederen må tilstræbe en individuel tilpasning.

21 Klassiske ledelsesformer
Autoritær ledelse Baserer sin ledelse på autoritet og magt. Fastsætter selv gruppens mål og arbejdsform. Giver kun de nødvendige informationer. Udsteder ordrer. Administrerer straf og belønning efter forgodtbefindende.

22 Klassiske ledelsesformer
Demokratisk ledelse Inddrager gruppen i beslutninger. Baserer sin autoritet på kundskaber snarere end magt. Giver mange informationer. Lytter aktivt. Hjælper gruppen til selv at træffe beslutninger, men ikke ved hjælp af flertalsafgørelser.

23 Klassiske ledelsesformer
Laissez-faire Præsenterer opgaven, men tager ellers ingen initiativer. Står til disposition, men er passiv. Ønsker ikke at blive belemret med gruppens problemer.

24 Situationsbestemt ledelse
Leder træffer beslutninger og meddeler dem. Leder sælger sin beslutning. Leder præsenterer sin beslutning og inviterer til spørgsmål. Autori-tær Lederens styring Leder præsenterer sin foreløbige beslutning som kan ændres. Leder præsenterer problemet, modtager forslag og træffer beslutning. Leder afsætter grænser og beder gruppen træffe beslutning. Leder sætter de rammer, gruppen skal arbejde indenfor. Demo-kratisk Medar-bejder indflyd-else

25 Situationsbestemt ledelse
Leder præsenterer arbejdsopgaver og overlader resten til gruppen Laissez-faire

26 Situationsbestemt ledelse
Lederadfærden afhænger af og begrænses af den samlede situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold. Lederen selv Medarbejderne Kulturen Den aktuelle situation

27 Lederen selv Menneskesyn Forventninger, inkl. Normer og roller
Erfaringer fra tidligere opgaver/situationer Eget sikkerhedsbehov; er det stort, vil lederen sjældent have tillid til medarbejderne.

28 Medarbejderne Kvalifikationer generelt Tillid til lederen
Motivation og vilje til at tage et ansvar Behov ligger oppe ved de øverste i Maslows behovspyramide Gruppens effektivitet Mål og virksomheden er sammenfaldende

29 Kulturen De fælles holdninger, værdier og normer, som gælder på arbejdspladsen. Ved situationsbestemt ledelse skal specielt en ny leder være opmærksom på kulturen.

30 Situationen Organisationens forventninger til lederrollen.
Organisationens traditioner/særpræg. Opgavens art. Opgavens tidspres. Medarbejdernes kvalifikationer i forhold til opgaven.

31 Ledelsesmodel Blake & Mouton
Hensyn til personale Lederristen Den bløde leder Den gode leder 9 Kompromis-lederen 5 Den svage leder Den hårde leder Hensynet til produktionen 5 9

32 Lederroller Adizes´lederroller Producentrollen (P)
Administratorrollen (A) Entrepreneurrollen (E) Integratorrollen (I) Hvis en af disse roller ikke varetages fører det til ”mismanagement”.

33 Producentrollen Lederen skal skabe resultater
Må være i besiddelse af viden og handlekraft og have en stærk præsentationstrang Indgående kendskab til branchen, virksomheden og markedet samt den teknolog, der skal til for at skabe resultater-

34 Administratorrollen Lederen skal opstille retningslinier for arbejdets udførelse, udarbejde detailplaner og koordinere og kontrollere aktiviteterne Må besidde sans for systematik, orden og detaljer.

35 Entrepreneurrollen Lederen skal tænke langsigtet, sætte mål og udforme strategier. Dette kræver kreativitet, risikovillighed samt et vågent øje for nye muligheder og trusler

36 Integratorrollen Skabe samarbejde, enighed og effektive grupper til at løse nye opgaver. Lederen må have interesse og sans for mellemmenneskelige relationer, indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at samarbejde.

37 Projektlederfunktionen
Der er ikke nogen hurtige og smarte patent-løsninger eller tekniske trick man bare kan lære. Meget afhænger af lyst. Lyst til at kaste sig ud i ukendt land. Lyst til problemer (at arbejde med mennesker giver altid problemer). Lyst til at udfordre sig selv. Lige så meget afhænger af at turde prøve. Gøre sig sine egne erfaringer. Hvad virker for mig. Hvad virker ikke for mig. Være åben overfor sin egen rolle – ja kort sagt kaste sig ud i det, hvis der er lyst. Citat: Projektledelse – i tværfaglige teams af Michael Karvø s. 191

38 Indhold Hvorfor projektledelse? Hvad er ledelse? Ledelsesopgaver
Ledelsesholdninger Ledelsesformer Ledelsesroller


Download ppt "Projektledelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google