Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske."— Præsentationens transcript:

1 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen og udbredelsen på det globale marked. Energiteknologi og - udstyr omfatter alle de varer, der benyttes til udvinding, forarbejdning og produktion af energi. Energistyrelsen, DI Energibranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen samarbejder om at opdatere og videreudvikle analysen. Derfor er der i efteråret og vinteren 2009/2010 gennemført en revision af analysens datagrundlag foranlediget af Danmarks Statistiks overgang fra DB03 til DB07. Det nye grundlag anvendes for samtlige tal i analysen, således at der ikke opstår databrud. På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) er der baggrundsdata i excel-format samt en metodebeskrivelse, som indeholder yderligere data og information om grundlaget for udarbejdelsen af analysen.www.ens.dk Generelt for samtlige figurer gælder, at det salg, der sker fra den danske energiteknologisektors etableringer i udlandet ikke er medregnet i analysen. Endvidere er de danske rådgivningsydelser, der ofte ledsager eksporten af energiteknologi fra Danmark, som hovedregel ikke medtaget. Ligeledes er rådgivningsydelser i forbindelse med importen af energiteknologi og -udstyr som hovedregel heller ikke medtaget. Analysen er baseret på en bearbejdning af data fra officielle kilder (Danmark Statistik og Eurostat) og opdateres løbende.

2 Samlet eksport af energiteknologi og -udstyr Eksporten af energiteknologi og -udstyr faldt med 11,1 pct. fra 2008 til 2009. Den øvrige danske vareeksport faldt med 15,7 pct. Den danske eksport af energiteknologi og -udstyr var i 2009 på 58,5 mia. kr., hvilket svarer til 11,7 pct. af den samlede danske vareeksport. Eksport af energiteknologi i 2009: 58,5 mia. kr. Øvrige vareeksport i 2009: 442,9 mia. kr. 2

3 Eksportteknologiens andel af den samlede danske vareeksport 3 Eksporten af energiteknologi og -udstyr udgør fortsat en stadig større del af den samlede danske eksport af varer. I 2009 udgjorde energiteknologien 11,7 pct., hvilket er en mindre stigning fra 2008, hvor andelen var 11,1 pct. På trods af et generelt fald i eksporten af danske varer er energiteknologiens andel af den samlede vareeksport steget fra 2008 til 2009. Energiteknologiens andel af vareeksporten er desuden tæt ved at være fordoblet i perioden 2000 til 2009.

4 4 Note 1: Kategorien: ’Andet’ står for el og biprodukter I 2009 udgjorde energiteknologi og -udstyr 62 pct. af den samlede eksport af danske energiprodukter. Eksporten af olie og gas udgjorde 35 pct. og andre energiprodukter 3 pct. Fælles for alle tre varegrupper er, at der har været et fald i eksporten fra 2008 til 2009. Energiteknologieksporten faldt som nævnt med 11,1 pct., hvorimod eksporten af olie og gas samt andre energiprodukter faldt med henholdsvis 32,9 pct. og 43,2 pct. Eksport af energiprodukter

5 Eksport af energiteknologi og -udstyr fra Danmark og EU15 Den danske eksport af energiteknologi og -udstyr ser ud til at være mindre påvirket af den internationale krise end andre EU15-landes eksport. Fra 2008 til 2009 faldt EU15’s samlede eksport af energiteknologi og -udstyr med 18,7 pct. Til sammenligning faldt den danske energiteknologieksport med 11,1 pct. 5

6 Ser man på energiteknologiens andel af landenes samlede vareeksport i 2009, var Danmark sammenlignet med de øvrige EU15-lande igen den relativt største eksportør af energiteknologi og - udstyr. Danmark har således fortsat en relativ førerposition i Europa, som i 2009 er efterfulgt af Italien, Finland og Sverige. I 2008 var de andre lande Italien, Tyskland og Østrig. Fælles for de fire lande i toppen er, at andelen af energiteknologi i landenes samlede vareeksport er steget fra 2008 til 2009 på trods af den økonomiske krise. Gennemsnittet for EU15 er fastholdt uændret i perioden. Energiteknologiens eksportandel i EU15-landene 6

7 Top10 eksportmarkeder for dansk energiteknologi 7 Tyskland er stadig Danmarks største eksportmarked for energiteknologi På trods af et fald i eksporten til Tyskland på 21,1 pct., er Tyskland fortsat den største importør af dansk energiteknologi. Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -udstyr til det tyske marked for en værdi af 9 mia. kr. i 2009, hvilket svarer til 15 pct. af den danske energiteknologieksport. Samtidig er Tyskland det land vi i Danmark importerer mest energiteknologi og - udstyr fra. USA, UK og Sverige holder fast i deres betydning som henholdsvis anden-, tredje- og fjerdestørste eksportmarkeder. Her er eksporten samlet faldet med 7,5 pct. fra 2008 til 2009, og udgør nu 17,2 mia. kr. Som noget nyt er Singapore at finde på listen over de 10 største eksportmarkeder. Derimod fik Canada ikke den samme betydning for den danske eksport i 2009, som det var tilfældet i 2008, hvor Canada havde en tiendeplads. 2009 Nr.ModtagerlandMia. kr. 1 Tyskland9,015 2 USA7,413 3 UK6,110 4 Sverige3,76 5 Frankrig og Monaco3,05 6 Singapore2,85 7 Kina2,44 8 Norge2,44 9 Spanien2,14 10 Italien2,03 % af samlet eksport af energi- tek. og -udstyr

8 8 Note 1: BRIK-landene omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina Eksporten af energiteknologi og -udstyr fordelt på landegrupper 60,3 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi og -udstyr, svarende til en værdi af 35,3 mia. kr., gik i 2009 til lande i EU27. Det næststørste marked er Nordamerika. Eksporten til EU27 faldt med 11,3 pct. fra 2008 til 2009. Eksporten til Nordamerika og BRIK-landene faldt med henholdsvis 27,2 pct. og 18 pct. Derimod var der i samme periode en stigning i eksporten af energiteknologi til Sydøstasien og Mellemøsten.

9 9 Dansk eksport til Europa (EU27) Det europæiske marked fastholder sin store betydning for eksporten af dansk energiteknologi. I 2009 blev 60,3 pct. af energiteknologien eksporteret til markederne inden for EU27. I 2008 modtog EU27-landene 60,4 pct. Selvom EU27 i 2009 har fastholdt sin betydning for eksporten af dansk energiteknologi faldt eksporten 11,3 pct. fra 2008 til 2009. Den øvrige vareeksport til EU27 oplevede et fald på 18,4 pct.

10 10 Dansk eksport til Nordamerika Eksporten af energiteknologi til Nordamerika faldt fra 2008 til 2009 med 27,2 pct., og udgjorde dermed i 2009 7,5 mia. kr. imod 10,4 mia. kr. i 2008. Den øvrige vareeksport faldt med 1,5 pct., og var i 2009 på 27,7 mia. kr. Dette adskiller sig fra det overordnede billede, hvor den øvrige danske vareeksport faldt mere end eksporten af energiteknologi og -udstyr fra 2008 til 2009. Det nordamerikanske marked aftog i 2009 12,9 pct. af den danske eksport af energiteknologi. I 2008 aftog Nordamerika 15,7 pct.

11 Dansk import af energiteknologi 11 I 2009 importerede vi i Danmark energiteknologi og -udstyr for en værdi af 40,9 mia. kr., hvilket svarer til 9,3 pct. af den samlede danske import af varer. Fra 2000 til 2008 er importen af energiteknologi steget med 105,2 pct. I samme periode steg den øvrige vareimport med 15,1 pct. Fra 2008 til 2009 var der et større fald i den øvrige vareimport på 22,2 pct. Importen af energiteknologi og -udstyr faldt i samme periode med 5,1 pct. I 2009 kom 67,1 pct. af den danske import af energiteknolog og -udstyr fra lande i EU27. Kun 1,5 pct. kom fra Nordamerika. Import af energiteknologi i 2009: 40,9 mia. kr. Øvrige vareimport i 2009: 400,4 mia. kr.

12 12 Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2008 det seneste opdaterede år. Note 2: Tallene for omsætning, værditilvækst og beskæftigelse er baseret på Danmarks Statistiks firmastik. Data fra denne statistik offentliggøres en gang årligt om efteråret. Dog er tal fra firmastatistikken knap 2 år bagud i forhold til indeværende år. Omsætningen i energiteknologiindustrien steg med 23,1 pct. fra 2007 til 2008. Det er en markant større vækst end omsætningen i industrien som helhed, som steg med 6,2 pct. i den pågældende periode. Omsætningen i energiteknologiindustrien udgjorde i 2008 13,7 pct. af omsætningen i industrien i alt. I 2000 udgjorde omsætningen i energiteknologiindustrien 8,6 pct. af industriens samlede omsætning. Fra 2000-2008 var væksten i omsætningen i energiindustrien 123,3 pct., mens væksten i industrien som helhed var 40,8 pct. Udvikling i omsætning i energiteknologiindustrien og industri i alt Omsætning i energi- teknologiindustrien i 2008: 96 mia. kr. Omsætning i industrien i alt i 2008: 700 mia. kr.

13 13 Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2008 det seneste opdaterede år. Efter fald i beskæftigelsen i både energiteknologiindustrien og industrien som helhed fra 2001 til 2005, er beskæftigelsen i energiteknologiindustrien vokset med 20,6 pct. fra 2005 til 2008. Beskæftigelsen i industrien i alt er i samme periode steget 2,3 pct. Fra 2007 til 2008 steg beskæftigelsen i energiteknologiindustrien med 2,5 pct., mens den faldt med 0,6 pct. i den samlede industri. Heltidsbeskæftigede i 2008 i energiteknologiindustrien: 41.106 Heltidsbeskæftigede i 2008 i industrien i alt: 347.404 Udvikling i antal heltidsbeskæftigede i energiteknologiindustrien og i industri i alt

14 14 Efter en periode med stigninger og fald i udviklingen i værditilvæksten i energiteknologiindustrien har der fra 2004 til 2008 været en markant vækst på 63,3 pct. Væksten i industrien som helhed var i samme periode på 18,4 pct. Værditilvæksten i industrien i alt har ikke som energiindustrien oplevet både fald og stigninger siden 2000, men har været stagnerende i en periode efterfulgt af vækst. Fra 2007 til 2008 var der en værditilvækst på 8,9 pct. i energiteknologiindustrien, og 3,2 pct. i industrien som helhed. Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2008 det seneste opdaterede år. Note 2: Værditilvæksten er den forøgelse af varen værdi målt i kr., der sker ved forarbejdningen i de enkelte produktionsstadier. Udviklingen i værditilvæksten for energiteknologiindustrien og industrien i alt Værditilvækst i energiteknologiindustrien i 2008: 24,5 mia. kr. Værditilvækst i industrien i alt i 2008: 213,8 mia. kr.

15 Udvikling i værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget i energiteknologiindustrien og industrien i alt Efter et fald i værditilvæksten pr. heltidsbeskæftiget i energiteknologiindustrien i 2003 har der fra 2003 til 2008 været en vækst på 43,2 pct. I samme periode steg værditilvæksten pr. heltidsbeskæftiget i den samlede industri med 23,4 pct. Den seneste udvikling betyder, at energiteknologiindustrien er ved at være på niveau med industrien som helhed. Dette understreges af, at energiteknologiindustrien alene fra 2007 til 2008 har oplevet en vækst på 5,3 pct., hvor den samlede industri har haft en vækst på 3,7 pct. For hele perioden er værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget steget med 49,6 pct. i energiteknologiindustriens, og 38,1 pct. i industrien som helhed. Værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien i 2008: 596.765 kr. Værditilvækst pr. beskæftiget i industrien i alt i 2008: 615.565 kr. 15


Download ppt "Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google