Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland
I kommer til at arbejde med en del øvelser i jeres egen gruppe. Derfor skal I opstille bordene så I kan sidde sammen gruppevis og så alle kan se tavlen

2 SLP 8 - Godt i gang med samarbejdet i P2
Samarbejdsaftale (FSK) Gruppens ambitionsniveau Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering af opgaver i gruppen Løbende forbedring af samarbejdet Så fortsætter vi kurset om , igen er det mig og Søren Hansen der holder det. I dag handler om – CLICK – Det gode samarbejde. Først en introduktion hvor jeg argumenterer for valget af kursusindhold, som konkret i dag er: Oplæsning Gennemgangen krydres med opgaver.

3 Målet med denne kursusgang er at I får
Nye input til ”det gode samarbejde” Diskuteret samarbejdet i jeres nye gruppe Færdiggjort samarbejdsaftalen

4 Ansvar og forventninger 1
Hvad forventer vi hver især af gruppen og af os selv? Hvordan vægtes det faglige overfor det sociale i gruppen? Hvad er særligt interessant eller vigtigt i dette projekt? Hvad er det faglige ambitionsniveau? Hvordan prioriteres projektarbejdet i forhold til andre forpligtigelser og interesser? Hvad håber vi hver især specielt på at kunne lære af dette projekt procesmæssigt, samarbejdsmæssigt og fagligt? Emnet samarbejdsaftale handler IKKE om hvorvidt man laver skriftlige aftaler eller ej, men om at det er meget vigtigt at få diskuteret forventningerne til samarbejdet. Det har de fleste grupper haft gavn af i P1 og jeg vil blot nævne Arno Kaa’s erfaringer, som kan være en god ”huskeliste”. – CLICK – og gennemgå listen vha. Yderligere – CLICK’s -

5 Ansvar og forventninger 2
Erfaringer viser at ansvarssvigt tit er årsag til konflikter, hvorfor det er en god ide at diskutere følgende spørgsmål: Hvad er alles ansvar i forhold til gruppen? Hvad er det indbyrdes ansvar mellem gruppens medlemmer? Hvad er gruppens ansvar i forhold til det enkelte medlem? Hvad er gruppemedlemmer i forskellige funktioner (mødeleder, referent, ...) ansvarlige for i forhold til gruppen og den enkelte? En anden ting det kan være fornuftigt at få drøftet er gruppens holdninger til ansvar, fordi – CLICK Spørgsmål ”oplæses” med – CLICK’s -

6 Øvelse 1 - Ansvar og ambitioner
Hvad forventer vi hver især af gruppen og af os selv? Hvordan vægtes det faglige overfor det sociale i gruppen? Hvad er særligt interessant eller vigtigt i dette projekt? Hvad er det faglige ambitionsniveau? Hvordan prioriteres projektarbejdet i forhold til andre forpligtigelser og interesser? Hvad håber vi hver især specielt på at kunne lære af dette projekt procesmæssigt, samarbejdsmæssigt og fagligt? Hvad er alles ansvar i forhold til gruppen? Hvad er det indbyrdes ansvar mellem gruppens medlemmer? Hvad er gruppens ansvar i forhold til det enkelte medlem? Hvad er gruppemedlemmer i forskellige funktioner (mødeleder, referent, ...) ansvarlige for i forhold til gruppen og den enkelte?

7 Pause (10 min) Deadline is deadline !

8 Hvad kendetegner det perfekte gruppemøde ?
(Summemøde)

9 …Og hvad kan gå galt ? (Summemøde)

10 Gruppemødets organisering
Start med at aftale hvad formålet med mødet er, hvornår det er slut og hvornår den første pause holdes. Diskuter altid på baggrund af en mødedagsorden. Hvis den ikke er lavet forud så start mødet med at lave en. Start med at godkende dagsordenen. Hav en mødeleder og en referent og aftal hvad deres funktion er. Hjælp dem ved at respektere dem. Benyt skriftlige indlæg som input til diskussionerne i gruppen. Det sparer masser af tid og I undgår at diskutere noget ingen har sat sig ind i. Saml op på diskussionen løbende og konkluder på enhver diskussion. Skriv det ned så I slipper for at tage den samme diskussion igen. Hold pause samtidigt. Brug hinanden til at konkretisere »hjemmeopgaverne« - Hvem gør hvad til næste gang ?. Respekter mødelederen. Det er et krævende arbejde som kræver din opbakning. Afslut mødet med at lave en dagsorden til næste møde. Den kan altid rettes til senere. Gruppemøder er også et af de emner, som de fleste har klaret rimeligt i P1, i hvert fald når der er tale om møder mellem gruppe og vejledere, men også de interne møder i gruppen bør have en stram struktur. Her er nogle gode huskeregler – CLICK – oplæsning. I teksten står der yderligere nogle gode råd omkring hvordan møderne så kan afholdes, hvilket jeg vil opfordre jer selv til at læse og bruge.

11 ordstyrens rolle: Holde styr på talerækken Tildele taleret
Passe på tiden /holde pauser Opsummerer diskussionen: Hvad er vi i gang med at diskutere? Hvad fortsætter vi med at diskutere? Hvordan gør vi det? Hvad skal der komme ud af det? Afbryde / Udskyde diskussioner der kører i ring Nu kommer vi til et af de emner I bør blive væsentlig bedre til i P2. Kommunikation er en svær størrelse og når holdninger og interesser brydes taler man ofte ikke med hinanden, men mod hinanden. Diskussionerne bliver ikke afrundet og perspektiveret, fordi de mangler focus, og ofte kører der flere diskussioner samtidig på hvert sit plan. For at stoppe den slags trættende og mudrede diskussioner, kan man stoppe op og –CLICK – indspore diskussionen ...gennemgang. Tit er det svært at blive enige om kontroversielle ting og de store og væsentlige beslutninger udskydes derfor ofte alt for længe. Man skal lære at tage tyren ved hornene og tage beslutningerne tidligt, f.eks. Ved at følge flg. Procedure – CLICK – gennemgang. Under fase 1 skal alle komme med ideer synsvinkler og forslag, f.eks. Ved en brainstorm, hvis det er et nyt emne. Fasen gøres kort og resulterer gerne i skriftlige oplæg.

12 Hvordan er møderne struktureret ?
Hvorfor holder I Møder ? Er det for at tage fælles beslutninger ? Er det for at informere hinanden om projektet ? Er det for at fordele arbejdet ? Er det for at diskutere når der er opstået uenighed ? Er det fordi en gruppe tænker bedre end et individ ? Er det fordi at al den væsentlige kommunikation i gruppen foregår på møderne ? Hvornår holder I møder ? Når nogen har noget at holde møde om ? Hver morgen ? Det aftales fra gang til gang ? Hvordan er møderne struktureret ? Der er en fast dagsorden Dagsorden er sendt ud i forvejen Ordstyreren leder og strukturerer mødet Hvordan og hvornår får man et punkt med på dagsordenen ? Er der en ordstyrer på møderne ? Hvad er ordstyrerens opgaver ? Er der en referent på møderne ? Er mobilen slukket under mødet ?

13 exactly what I‘m telling you !
Pause O.k., and now you‘ll do exactly what I‘m telling you ! Access denied

14 Aktiv lytning Udøvelse af aktiv lytning indebærer, at man:
Lader den anden tale. Har øjenkontakt med den talende. Kommunikerer på den andens præmisser. Holder egne meninger og ideer tilbage. Stiller relevante og uddybende spørgsmål. Undgår ledende spørgsmål. Viser forståelse og respekt for den andens mening. Når alle forslag er gennemgået kommer den svære 3. Runde, hvor der skal diskuteres for at nå en fælles afklaring og forslag og argumenter skal holdes op imod hinanden. Her er det man kalder – CLICK – AKTIV LYTNING et must... Gennemgå. På baggrund af diskussionerne skal man så forsøge at nå til enighed om ét af forslagene, men ved større beslutninger er det tit en god ide at stoppe diskussionen når man har 2-3 forslag tilbage og sove på det, før man går til fase 4 for stillingtagen og beslutning.

15 Markeringsrunden Principperne for en markeringsrunde:
Alle i gruppen udtaler sig om, hvor de står. Afbryd, kritiser eller kommenter ikke den, der taler. Alle udtaler sig så åbent og ærligt som muligt. Stil hinanden uddybende og understøttende spørgsmål. Vent med at analysere, vurdere og konkludere til sidst. Forud for stillingtagen er det en god ide at tage en markeringsrunde ... Gennemgang. På denne baggrund er der håb for at man får taget en god beslutning, men hsuk at det er sjældent alle får opfyldt lige meget, det giver nemlig ofte dårlige kompromisser. Det gælder om at være parat til at give slip på nogle af sine krav.

16 Andre gode råd til gruppens kommunikation
Benyt tænkeskrivning – dvs. midt i en diskussion stoppes op og alle er tavse i 5 min, hvor man i stedet skriver ned hvad man tænker lige nu, efterfulgt af en markeringsrunde. Diskuter ikke uden at skrive – benyt skriftlige oplæg, skriv referater af læst litteratur. En projektdagbog hører med til god gruppekommunikation. Visualiser projektplaner – plancher på væggen giver det store overblik. Nogle flere gode råd til god gruppekomminikation – CLICK – gennemgang med – CLICK’s

17 Organisering og projektledelse

18 Organisering og projektledelse

19 Organisering og projektledelse

20 Gruppearbejde Hvad vil I gøre for at fremme en konstruktiv kommunikation i gruppen ?

21 Pause

22 Uddelegering af opgaver
Opnå: Mest tid anvendt på problembearbejdningen og mindre på koordinering og ledelse Mange hænder og hoveder i gang samtidigt Udnyttelse af alle gruppemedlemmers styrker Og undgå at: Ingen ved hvad de andre laver Det en undergruppe afleverer er noget andet end det gruppen troede var aftalt Der opstår flere projekter med hver sin problemstilling og dagsorden fordi undergrupperne har forskellige opfattelser og fokus Projektets røde tråd bliver uklar eller helt væk Der opstår uenigheder om projektets mål og midler Gruppens medlemmer udvikler sig som specialister der kun kan lave en specifik del af et projekt. F.eks. programmere, læse korrektur, skrive procesanalyse, opstille matematiske modeller OSV. Uddelegering af opgaver er en af de ting, der mange steder er forløbet godt i P1, så der giver jeg kun en kort oversigt .... gennemgang

23 Ideer Eproject.com Tørresnoren Morgenmøder Koordinator Peer review
Det reflekterede arbejdsblad Jeres ideer….

24 Gruppearbejde Hvordan vil I organisere uddelegering af opgaver i jeres gruppe ? Hvordan vil I sikre at undergrupperne faktisk skriver det gruppen forventer ? Hvordan vil I sikre en god kommunikation mellem undergrupperne

25 Gruppearbejde Hvordan vil I evaluere jeres samarbejde løbende ?
Hvordan vil I skabe et kreativt og eksperimenterende miljø hvor samarbejdsrelationerne udvikles løbende ? Hvordan kan vejlederne hjælpe jer med at udvikle samarbejdet ?

26 Samarbejdsaftalen Nu har I fået samlet en del materiale til samarbejdsaftalen – Gør den færdig senere og husk Aftal ledelsesform Uddeleger roller Aftal hvilke projektstyringssystem I vil benytte jer af


Download ppt "Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google