Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status på Trivselsprojekt og SSP-Samarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status på Trivselsprojekt og SSP-Samarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Status på Trivselsprojekt og SSP-Samarbejdet
Carsten Jakobsen Bjarne Hansen 11. juni 2009

2

3 Organisationsdiagram for Trivselsforum og SSP-samarbejdet
Kredsrådet Sekreta- riatet for trivsels- forum og SSP Direktørerne for S&K-forv., og F&B-forv. Lokalrådet Styregruppen for trivselsforum og SSP Områdemøder for trivselspersoner SSP- områdeudvalg Det Udvidede SSP Længe undervejs Materiale undervejs til støtte – folder med organisationsbeskrivelse – vejledning I enkeltsagsbehandling niveau 1 og 2. Lokale trivselsforum og SSP

4 SSP-samarbejdet Lovgrundlag: Retsplejelovens § 115.
§ 115. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Stk. 2. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Oplysningerne må i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager. Nøgleordet er risiko for kriminalitet eller igangværende kriminalitet.

5 Det Lokale SSP-udvalg på skolen
Deltagerkreds: De faste medlemmer af Trivselsforum Politiet Ungdomsskolen Fritidscentrene Ad hoc repræsentanter: DUS Ungdommens Uddannelsesvejledning O.a. Husk: Særlig dagsorden

6 Det Lokale SSP-udvalg på skolen
Arbejdsopgaver, Generel indsats: At arbejde generelt kriminalitetsforebyggende, herunder At holde sig orienteret om strømninger, udviklinger og tendenser i forhold til kriminalitet og misbrug af alkohol og rusmidler i skoledistriktet At forebygge kriminalitet, misbrug af alkohol og rusmidler At informere elever, forældre og medarbejdere om faresignaler i forhold til kriminalitet, misbrug af alkohol og rusmidler Alkohol, stoffer, kriminalitet, etniske problemer, uheldige grupperinger, radikalisering, forsøg på rekruttering

7 Det overordnede formål med SSP-samarbejdet
Målsætningen for SSP-samarbejdet er: At "opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag". SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats. (Det Kriminalpræventive Råd)

8 Det Lokale SSP-udvalg på skolen
Arbejdsopgaver, specifik indsats: Specifik indsats rettet mod enkeltelever på niveau 1 og 2. I forhold til den specifikke indsats gennemføres hjemmebesøg og der indgås klare aftaler med den unge og hjemmet om fremtidig adfærd. Udarbejdelse af indsatsområder til sikring af de fornødne kriminalpræventive tiltag.

9 Det Lokale SSP-udvalg på skolen
Niveau 1 enkeltpersonindsats: Bekymrende adfærd – færden i miljøer med alkohol / førstegangskriminalitet / butiks- og brugstyveri. Niveau 2 enkeltpersonindsats: Gentagen brugs- og butikstyveri / hærværk / besiddelse af hash til eget forbrug / overtrædelse af våbenloven. Handling: I forhold til den specifikke indsats gennemføres hjemmebesøg, og der indgås klare aftaler med den unge og hjemmet om fremtidig adfærd. Der udsendes i august 2009 en ”Vejledning i behandling af enkeltsager i de Lokale SSP-udvalg”, der præciserer opgaver og ansvar.

10 Det Udvidede SSP Deltagere: Lederen af familiegruppernes Specialenhed
Medarbejdere fra Specialenheden Skole- og Kulturforvaltningen v. SSP-konsulent Bjarne Hansen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen v. SSP-konsulent Carsten Jakobsen Politiet v. Allan Jacobsen, Preben Møller Evt. PPR Evt. Midtbysjakket v. leder Randi Riis Michelsen Evt. Det Sociale Jægerkorps v. leder Erik Hammar

11 Det Udvidede SSP-samarbejde
Opgaver for Det Udvidede SSP-samarbejde: Lederen af Specialenheden indkalder hvert kvartal til møde. Der udarbejdes et notat som beskriver status for gruppen af unge, der er særligt udsatte og alvorligt truede af kriminalitet Den kvartalsvise status skal indeholde en generel skriftlig status om de unge, deres problemstillinger og behov, indsatserne, samarbejdet og udviklingen i området Midtbysjakket og Det Sociale Jægerkorps supplerer med kvartalsvis status Status fremsendes til Familie- og Socialudvalget, og efterfølgende til Skole- og Kulturforvaltningen og politiet til orientering Forhistorie: Centrale lister over udsatte unge. Persondataloven vedtaget – gør det ulovligt at lave centrale lister. Stadiondrabet gav anledning til politisk ønske om viden om de mest udsatte unge - Primært niveau 4 sager I Specialenheden.

12 SSP-Områdeudvalgene Deltagere:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen v. familiegruppeledere Politiet Skole- og Kulturforvaltningen v. områdechefer Ungdomsskolen v. afdelingsledere Fritidscentrene v. fritidscenterledere Ungdommens Uddannelsesvejledning v. (afklares) PPR v. afdelingsledere

13 SSP-Områdeudvalgene Opgaven for SSP-Områdeudvalgene er:
At fastsætte aktuelle indsatsområder ud fra videns- og erfaringsopsamling om den samlede tilstand i området. At følge op og evaluere de fastsatte indsatsområder. Der afholdes møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Formanden for SSP-Områdeudvalgene (Familiegruppelederne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) har ansvaret for at gennemføre beslutninger.

14 Styregruppen for Trivselsforum og SSP-samarbejdet
Deltagere: Politiet v. kommissær Preben Møller Skole- og Kulturforvaltningen v. områdeleder Ejner Jensen Skole- og Kulturforvaltningen v. udviklingschef Carsten Friis (Næstformand) Leder af Ungdomsskolen v. Inspektør Ole Schøler Ungdomsuddannelserne – (afklares) Kriminalforsorgen v. souschef John Hyllested Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen v. socialchef Hanne Manata (formand) Familiegrupperne v. familiegruppeleder Lene Sjøblom Ungdomscentret v. centerleder Johnny Friis PPR v. chefpsykolog Sven Thomsen Ungdommens Uddannelsesvejledning v. centerleder Anne Froberg

15 Styregruppen for Trivselsforum og SSP-samarbejdet
Styregruppen varetager den daglige drift og fastlægger de overordnede rammer i samarbejdet. Opgaven er: At fastsætte centrale indsatsområder. At behandle ansøgninger om økonomisk støtte til kriminalpræventiv indsats. At tage konkrete initiativer til opkvalificering af medarbejdere, der arbejder med trivsel og SSP. At igangsætte udviklingsprojekter med fokus på trivsel og SSP-samarbejdet. At afklare eventuelle problemstillinger.

16 Sekretariat for Trivselsforum og SSP-samarbejdet
Deltagere: Forebyggende medarbejder fra politiet, Peter Lykke Henriksen SSP-konsulent, Skole- og Kulturforvaltningen, Bjarne Hansen SSP-konsulent, familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Carsten Jakobsen Medarbejder fra Skole- og Kulturforvaltningen, projektmedarbejder Per Sand Konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, konsulent Anne-Louise P. Christensen

17 Sekretariat for Trivselsforum og SSP-samarbejdet
Sekretariatets opgaver er bl.a.: Servicere Styregruppen og medvirke til at føre beslutninger ud i livet Udvikle ideer / oplæg til kriminalpræventive indsatser Ansvarlig for sikring af og formidling af overordnet viden om tilstand, udvikling og tendenser blandt unge lokalt, regionalt og landsdækkende Formidle og sikre at vedtagne indsatsområder iværksættes og evalueres Motivere og inspirere institutioner og professionelle til at arbejde kriminalitetsforebyggende Foreslå og koordinere udarbejdelse af oplysnings- og undervisningsmaterialer Gennemføre temadage og uddannelse for alle deltagere i trivselsforum

18 Lokalrådet Deltagere:
Skole- og Kulturforvaltningen v. direktør Erik Ravn Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen v. direktør Preben Buchholt Politiet (formand) v. politiinspektør Aage Nørgaard Ældre- og Handikapforvaltningen v. Teknik- og Miljøforvaltningen v. Formanden for Styregruppen for Trivselsprojekt og SSP-samarbejdet v. socialchef Hanne Manata

19 Lokalrådet Formål og opgaver:
Lokalrådet drøfter overordnede problemstillinger og træffer principielle beslutninger. Lokalrådet informeres af Styregruppen for Trivselsprojekt og SSP-samarbejdet om strømninger, initiativer udvikling og tendenser i de lokale områder. På denne baggrund, samt beslutninger truffet i Kredsrådet, træffer Lokalrådet principielle beslutninger vedrørende Aalborg Kommunes kriminalpræventive indsats i samråd med Styregruppen for Trivselsprojekt og SSP-samarbejdet. Den daglige drift varetages indenfor organisationen af Aalborg Kommunes trivselsforum og SSP-samarbejde. Lokalrådet mødes 4 gange årligt, og yderligere efter behov. SSP-chefgruppen ophørt. De 2 direktører har nu sæde I Lokalrådet

20 Kredsrådet Deltagere: Formål og opgaver:
Borgmestre i de 9 nordjyske kommuner og politidirektøren Formål og opgaver: Kredsrådet er et strategisk forum som kan drøfte generelle spørgsmål om politiets arbejde, kriminalitetsudviklingen samt samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet Afgive udtalelse om politikredsens almindelige organisation og tilrettelæggelse af opgaveløsning samt henstille til politidirektøren, at politiet i en periode lægger vægt på løsning af bestemte opgaver.

21 Organisationsdiagram for Trivselsforum og SSP-samarbejdet
Kredsrådet Sekreta riatet for trivsels- forum og SSP Direktørerne for S&K-forv., og F&B-forv. Lokalrådet Styregruppen for trivselsforum og SSP Områdemøder for trivselspersoner SSP- områdeudvalg Det Udvidede SSP Længe undervejs Materiale undervejs til støtte – folder med organisationsbeskrivelse – vejledning I enkeltsagsbehandling niveau 1 og 2. Lokale trivselsforum og SSP


Download ppt "Status på Trivselsprojekt og SSP-Samarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google