Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgbestyrelse Kommunalbestyrelsesmedlem: –Marie-Louise Andreassen Nuværende skolebestyrelsesformand: –Morten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgbestyrelse Kommunalbestyrelsesmedlem: –Marie-Louise Andreassen Nuværende skolebestyrelsesformand: –Morten."— Præsentationens transcript:

1 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgbestyrelse Kommunalbestyrelsesmedlem: –Marie-Louise Andreassen Nuværende skolebestyrelsesformand: –Morten Strunge Meyer Skolens leder: –Peter Vinkel Opgaver: –Gennemførelse af valg –Information –Afholdelse af valgmøde

2 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgmøde tirsdag den 31. januar Program –Skolebestyrelsens sammensætning –Skolebestyrelsens opgaver –Skolebestyrelsens arbejde i praksis –Valgregler –Opstillingsmøde

3 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Skolebestyrelsens sammensætning 7 forældrerepræsentanter 2 elever 2 medarbejderrepræsentanter –Alle har stemmeret – dog må eleverne ikke deltage i afstemninger af eller overvære forhandlinger, der angår sager om enkeltpersoner Skoleledelsen (skoleinspektør og viceinspektør) = sekretærer/rådgivere

4 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Skolebestyrelsens opgaver - I Skolebestyrelsen fastlægger principper for –Skolens overordnede mål –Undervisningens organisering, timeplan mm –Samarbejdet mellem skole og hjem –Arbejdets fordeling mellem lærerne –Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, udsendelse i praktik, ekskursioner og lignende

5 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Skolebestyrelsens opgaver - II Skolebestyrelsen –Fastlægger retningslinier for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen –Godkender skolens budget –Godkender skolens undervisningsmidler –Fastsætter skolens ordensregler –Afgiver udtalelse i forbindelse med ansættelser –Skal afgive udtalelse/indstilling om alle spørgsmål som Kommunalbestyrelsen forelægger den –Kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen

6 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Skolebestyrelsens opgaver - III Skolebestyrelsen –Afgiver en årlig beretning –Indkalder mindst en gang årligt til et årsmøde, hvor skolens virksomhed drøftes og årsberetningen behandles –Skolebestyrelsens formand deltager i Skolerådets møder –Samarbejder med GFO-rådet i forbindelse med sager, som vedrører GFOen

7 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Skolebestyrelsens arbejde i praksis Beretning Arbejdsform Sigtelinier

8 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Beretning Brugerundersøgelse Madpolitik og madordning Overlevering Tag fat på problemerne Manglende kommunikation Forældre til forældre undervisning Indflydelse? Ja bestemt, men ikke som i en almindelig bestyrelse

9 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Arbejdsform Principper ikke detailstyring –Sparringspartner –Arbejdsprogrammer –Veldokumenterede fokusområder Ca. et aften møde á 3 timer/mdr. + Ad hoc efter interesse Dynamik i ikke altid at være enige Tænke udover eget barn

10 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Sigtelinier Bedre kommunikation (kontaktforældre) Fælles ansvar for at undervisningen lykkes Gøre differentieret undervisning til en succes Præcisering af rollefordelingen mellem skole og hjem Mere forældreindsigt i det enkelte barns faglige og sociale niveau og udvikling Mere sammenhæng mellem skole og fritid Mere elevdemokrati Mere inddragelse af forældrene i skolens liv

11 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgregler Valgperiode Valgret - valgliste Valgbarhed - opstillingspligt Kandidatopstilling Valg Datoer

12 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgperiode 4 år: 1.4.2006 - 31.3.2010 7 forældrerepræsentanter 2 elev- og 2 medarbejderrepræsentanter vælges hvert år ved særskilte valg Skolens ledelse varetager sekretærfunktionen

13 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgret - valgliste Skolens forældrekreds –De personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, som er indskrevet på skolen Andre (efter anmodning) –Plejeforældre –Stedfar/mor, der er gift med den, som har forældremyndigheden, og bor sammen med denne og barnet (ikke ved delt forældremyndighed!) –Fædre, som bor sammen med mor og barn, og hvor faderskabet er retligt fastslået –Den af de biologiske fædre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, hvis forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og der ikke er meddelt valgret til nogen anden Alle på valglisten har valgret

14 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgbarhed - opstillingspligt Valgbarhed –Alle på valglisten, bortset fra personer, som er ansat på skolen Opstillingspligt (borgerligt ombud) –Alle som har børn indskrevet på skolen, og som bor i kommunen Undtagelser: over 60 år hvis man har været med i 2 hele sammenhængende perioder –Man skal være orienteret! (underskrift)

15 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Kandidatopstilling Afleveres senest den tirsdag den 7.2.06 kl. 14 på skolens kontor Blanket fås på skolens kontor eller downloades fra skolens hjemmeside Der afleveres en blanket for hver kandidat Der skal være mindst 4 stillere Stillerne skal have valgret En kandidat eller et skolebestyrelsesmedlem kan ikke være stiller for sig selv eller en anden kandidat Husk underskrifter fra kandidat og stillere

16 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Kandidatopstillingsblanket

17 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valg Fredsvalg –Hvis de opstillede kandidater kan blive enige om, hvilke 7 forældre, som skal sidde i skolebestyrelsen samt en rækkefølge for stedfortræderne inden fredag den 10. februar kl. 13 er der fredsvalg Afstemning –Hvis der ikke er enighed om fredsvalg –Valgbestyrelsen underretter skriftligt de opstillede kandidater og samtlige hjem om afstemningen –Stemmemateriale sendes ud til alle på valglisten –Afstemning foregår enten pr. brev inden den 9. marts eller ved personligt fremmøde torsdag den 9. marts kl. 7.30-8.30 & kl. 14-20

18 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Vigtige datoer Tirsdag den 7.2.06 kl. 14 –indlevering af kandidatopstilling Fredag den 10.2.06 kl. 13 –Sidste frist for aftale om fredsvalg I tilfælde af valg: –Stemmemateriale udsendes i uge 9 –”Brevstemme” frem til torsdag den 9.3.06: –Afstemning den 9.3.06 kl. 7.30-8.30 & 14-20 på kontoret

19 Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Opstillingsmødet Forslag til program Spørgsmål Diskussion evt. i grupper af sigtelinier (udleveres) Hvem har lyst til at stille op? Fra sigtelinier til valgprogram: ændringsforslag Procedure frem til 7.2.06 kl. 14 og 10.2.06 kl. 13 Er der interesse for et fredsvalg? Input og ønsker til opstillingsrækkefølgen Udfyldelse af kandidatopstillinger


Download ppt "Maglegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2006 Valgbestyrelse Kommunalbestyrelsesmedlem: –Marie-Louise Andreassen Nuværende skolebestyrelsesformand: –Morten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google