Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.slagelse.dkMiljø og Natur Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.slagelse.dkMiljø og Natur Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune."— Præsentationens transcript:

1 www.slagelse.dkMiljø og Natur Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune

2 Med forbehold for at den nye bekendtgørelse ikke er færdig ! -og de endelige formuleringer slet ikke er på plads Bekendtgørelsen forventes færdig i år. www.slagelse.dkMiljø og Natur

3 Arbejdsgruppens sammensætning Miljøstyrelsen – Preben Bruun (tovholder) + jurist Oliebranchen – Miljøchef for EOF + deres rådgiver Kommunerne – 4 sagsbehandlere indenfor henholdsvis virksomhedstilsyn og jordforurening www.slagelse.dkMiljø og Natur

4 Baggrunden for revisionen  Evaluering af bekendtgørelsen efter 10 år – er reglerne tidssvarende  Tolkningsproblemer ved udvidelser, udskiftninger og ændringer (§ 14)  Behov for præciseringer f.eks. vedrørende overjordiske tanke og udstrækningen af salgspladsen  Nye anlægstyper  MST ønsker forældet tekst (overgangsregler) og regler der i forvejen findes i OTB fjernet.  Kommunerne påpegede svagheder ved tæthedsprøvning af tankanlæg og afløbssystemer, utætte afløbssystemer samt behov for regelmæssigt tilsyn www.slagelse.dkMiljø og Natur

5 Ændringer af indretningskrav Påfyldningsplads (§ 5):  Det præciseres at kravet om tæt påfyldningsplads med afløb til OBU også gælder ved etablering af overjordiske tanke  Krav om afløb til OBU fra alle påfyldningspladser efter given dato (ny §).  Krav om tæt belægning eller god flisebelægning med passende fald til afløb på alle påfyldningspladser efter given dato (ny §). Salgspladser (§ 9)  Salgspladser defineres (§ 4) – indtil 2,5 m bort fra standerø, i længderetningen 1,5 m på hver side af tankpistolen  Krav om afløb til OBU fra alle salgspladser efter given dato (ny §).  Krav om tæt belægning eller god flisebelægning med passende fald til afløb på alle salgspladser efter given dato (ny §). Overjordiske tanke (§7):  Skal sikres mod tømning ved hævertvirkning Underjordiske tanke med integreret sump, rør og stander  Ikke krav om dobbeltrør – sump udgør sikkerheden www.slagelse.dkMiljø og Natur

6 Ændringer af § 14 - udvidelser, ændringer www.slagelse.dkMiljø og Natur Forslag: § 14. Ved udvidelse, udskiftning eller væsentlige ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgsanlæg efter den 30. september 2001, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele opfylde kravene om indretning og drift i kap. 2. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan godkende, at kravet i stk. 1 ikke opfyldes, hvis der er tale om uvæsentlige udvidelser, udskiftninger eller ændringer eller hvis opfyldelse af kravet på grund af anlægsspecifikke forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt. Stk. 3…… Nuværende § 14: § 14. Ved udvidelse, udskiftning eller væsentlige ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgsanlæg efter den 30. september 2001, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele opfylde kravene om indretning og drift i kap. 2. Stk. 2……..

7 Ændringer af drifts- og overvågningskrav Egenkontrol:  Kravet til hyppigheden af den visuelle kontrol af dobbeltvæggede rør, der ikke er trykovervågede, reduceres til 1 gang om måneden (§ 10)  Præcisering af beholdningskontrol ved sammenkoblede tanke Alarmer:  Krav til placering af alarmer for fald i væskestand i OBU – de skal virke som kontinuerlig tæthedskontrol  Krav til placering af alarmer for opstuvning i magasinbrønde, så de hurtigt giver alarm Tømning:  Krav om tømning af slamfang ved maks. 10 cm slam  Forslag om at lempe krav til tømning af olieudskillere – eventuelt behovsbestemt (uafklaret)  Forslag om at sløjfe eller lempe kravet om årlig tømning og inspektion af olieudskillere, slamfange og magasinbrønde (uafklaret) www.slagelse.dkMiljø og Natur

8 Ønsker til ændringer af anden lovgivning Brugerbetaling for tilsyn med benzinstationer Evaluering af metoderne til tæthedsprøvning af tanke og rør. Evaluering af DS455 – normen for tæthedsprøvning af afløbssystemer Generelt krav om sikring af tanke mod hævertvirkning Generelt krav om tætte påfyldnings- og tankningsarealer med afløb til olieudskiller Generelt krav om dobbeltrør Generelt forbud mod ”tanktopventiler” Skærpelse af anmeldepligten ved skader på tankanlæg www.slagelse.dkMiljø og Natur

9 Afsluttende bemærkninger Får vi mere sikre benzinstationer og mere miljø for pengene? -tja…… -De dårligste belægninger vil blive renoveret eller udskiftet -Nogle tolkningsproblemer løses Hvad kan vi som kommuner gøre i forhold til de forhold vi synes er utilstrækkeligt reguleret? -Presse på for at de ønskede ændringer af anden lovgivning gennemføres -Være kritiske i vores tilsyn med benzinstationer, tankanlæg og afløbssystemer for olie/benzin-holdigt spildevand Min oplevelse af at være med i arbejdet med at lave en bekendtgørelse -Spændende og giver indblik i den måde lovgivning bliver til på -Kommunerne har svært ved at dokumentere behovet, når vi ønsker ændringer -Oliebranchen er en magtfuld spiller www.slagelse.dkMiljø og Natur

10 Tak for opmærksomheden www.slagelse.dkMiljø og Natur


Download ppt "Www.slagelse.dkMiljø og Natur Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google