Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 13: Den sociale konstruktion af validitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 13: Den sociale konstruktion af validitet"— Præsentationens transcript:

1 Kapitel 13: Den sociale konstruktion af validitet
Elevoplæg den 7. marts 2002 af Mette Elida Nielsen

2 Formålet med kapitlet Begrebsliggøre generaliserbarhed, reliabilitet og validitet på måder, der er relevante for kvalitativ forskning. Verifikationsforståelsen tager udgangspunkt i livsverdenen og dagligsproget, hvor spørgsmål om pålidelige observationer, om gyldige argumenter og om generalisering fra det ene tilfælde til det andet er led i den daglige sociale interaktion.

3 Kvales videnskabsteoretiske udgangspunkt
Postmoderne: den absolutte og objektive sandhed opløst. Opfattelsen af viden som virkelighedens spejl er erstattet af viden som social virkelighedskonstruktion. Sandheden konstitueres gennem dialog, gyldig viden opstår efterhånden som modstridende fortolkninger og handlemuligheder diskuteres og forhandles blandt medlemmerne af et samfund. Fra viden som metode til viden som samtale.

4 Generalisering Moderne samfundvidenskab Generaliseringens 3 former:
Postmoderne samfundvidenskab Positivistiske opfattelse er det samf. videnskabens mål at producere lovmæssigheder om menneskelig adfærd, der kan generaliseres universelt. Erstatter søgen efter universel viden og denne dyrkelse af det individuelt unikke med en betoning af vor videns heterogenitet (uensartethed) og kontekstualitet i forbindelse med et skift fra generalisering til kontekstualisering Generaliseringens 3 former: Naturalistisk Statistisk Analytisk

5 Reliabilitet Drejer sig forskningsresultaternes konsistens.
Selv om det er ønskeligt at forøge reliabiliteten af interviewresultater for at modvirke vilkårlig subjektivitet, vil en stærk vægt på reliabilitet kunne modvirke kreative fornyelser og mangfoldighed.

6 Validitet Kvale læner sig op ad Popper:
Validering bliver et spørgsmål om at vælge mellem konkurrende og falsificerbare fortolkninger om at undersøge og skaffe argumenter for alternative vidensudsagns relative troværdighed. Valideringen kommer til at afhænge af den håndværksmæssige kvalitet i forskningen. Jo stærkere falsifikationsforsøg en påstand har overlevet, desto mere troværdig er den pågældende viden.Igen: afhænger af undersøgelsens håndværksmæssige kvalitet, herunder konti- nuerlig kontrol, fremsættelse af nye spørgsmål og teoretisk fortolkning af resultaterne.

7 Håndværksmæssig kvalitet
Når objektiviteten forlades bliver forskerens håndværksmæssige kunnen og troværdighed central, fx hans tidligere arbejde, hans person og hans moralske integritet. Se i øvrigt side 232 – validering på syv stadier. At validere er at kontrollere, forskeren lægger et kritisk syn på analysen, formulerer klart sit perspektiv på emnet og de kontroller, der skal modvirke selektive opfattelser og fortolkninger At validere er at spørge: Hvor og hvorfor, bør besvares før: Hvordan At validere er at teoretisere, validitet er ikke blot et spørgsmål om metode. Forførelsen af de metodologiske spørgsmål giver anledning til teoretiske spørgsmål om de undersøgte fænomeners karakter. Afgørelsen af om en metode undersøger det, den har til formål at undersøge, indebærer en teoretisk opfattelse af det, der undersøges.Verificeringen af fortolkninger er if. ”grounded theory” en integreret del af teoriudviklingen.


Download ppt "Kapitel 13: Den sociale konstruktion af validitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google