Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan man skriver koden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan man skriver koden."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan man skriver koden.
05 – OOP i java Hvordan man skriver koden.

2 Definering af klasser <modifier> class <name> {
<attributeDeclaration>* <constructorDeclaration>* <methodDeclaration>* } hvor <modifier> er en access modifier. Kan evt. Kombineres med andre modifiers.

3 Eksempel public class StudentRecord { //we'll add more code here later
} public – betyder at klassen kan tilgås af andre klasser udenfor pakken class - Keyword i Java for at angive at det er en klasse StudentRecord – et entydigt navn for klassen

4 Coding Guidelines Giv klassen et sigende navn, ikke bare MinKlasse 
Klasse navn starter, pr. konvention, med stort bogstav. Navnet på filen, hvor klasse ligger SKAL hedde det samme som klassen. Der kan være flere klasser i en fil, men kun een public

5 Instans variable (attributter) vs. klasse (static) variable
Tilhører en objekt instans Værdien af en variabel i et objekt er forskellig for værdien i et andet objekt Klasse variable (static variable) Variable der tilhører hele klassen Det betyder at de har samme værdi for alle objekter af klassen

6 Klasse variable

7 Erklæring af attributter
<modifier> <type> <name> [= <default_value>];

8 Instans variable private betyder at variablen kun kan tilgås indefra klassen public class StudentRecord { // Instance variables private String name; private String address; private int age; private double mathGrade; private double englishGrade; private double scienceGrade; private double average; //we'll add more code here later }

9 Coding Guidelines Erklær alle instans variable lige efter “public class MinKlasse {“ Erklær en variabel på en linie. Instans variable bør ligesom andre variable starte med lille forbogstav. Brug en passende datatype for hver variabel, der erklæres. Erklær instans variable (attributter) som private så det kun er instans metoder der direkte kan tilgå dem (indkabsling).

10 Klasse (static) variable
Brug static til at erklære en static variabel private static int studentCount;

11 Erklær metoder <modifier> <returnType> <name>(<parameter>*) { <statement>* } <modifier> f.eks public og static <returnType> kan være alle datatyper (inkl. void) <name> navn på metoden <parameter> ::= <parameter_type> <parameter_name>[,]

12 Accessor (Getter) Metoder
Bruges til at aflæse værdier fra attributter (instans / static variable) Skrives som returnType get<NameOfInstanceVariable>

13 Eksempel: Get metode public class StudentRecord { private String name; : public String getName(){ return name; } public – metoden kan kaldes af objekter udenfor klasssen String – retur typen getName – metodens navn () – ingen parametre til metoden

14 Det behøver ikke være simpel aflæsning
public double getAverage(){ double result = 0; result=(mathGrade+englishGrade+scienceGrade)/3; return result; }

15 Mutator (Setter) Metoder
Bruges til skrive / ændre værdien af attributter (instans/static). void set<NameOfInstanceVariable>

16 Eksempel: Mutator (Setter) Metode
public class StudentRecord { private String name; : public void setName( String temp ){ name = temp; } public – metoden kan kaldes af objekter udenfor klasssen void – retur typen. void betyder at metoden ikke returner noget setName – metodens navn (String temp) – parameter der bruges inden i metoden

17 Flere return statements
Det er muligt at have flere return statements, sålænde de ikke er i den samme blok Det er dog normalt god programmeringsskik at returnere i bunden I stedet for variable kan man også returnere konstanter

18 Eksempel: Flere return statements
public String getNumberInWords( int num ){ String defaultNum = "zero"; if( num == 1 ){ return "one"; //return a constant } else if( num == 2){ return "two"; //return a constant //return a variable return defaultNum;

19 Kan også skrives som public String getNumberInWords( int num ){
String resultNum = "zero"; if( num == 1 ){ resultNum = "one"; } else if( num == 2){ resultNum = "two"; //return a variable return resultNum;

20 Static methods public class StudentRecord { private static int studentCount; public static int getStudentCount(){ return studentCount; } static – betyder at metoden er static, og skal kaldes med [KlasseNavn].[MetodeNavn]. Metoden kan kun tilgå andre static metoder og variable. studentCount kan f.eks tælles op i konstruktøren public StudentRecord(…) { studentCount++; .. }

21 Hvornår bruge static metoder?
Når logik og aktuel tilstand ikke involverer et bestemt objekt Beregningsmetoder Math.cos(x)

22 Coding Guidelines Metode navne bør starte med lille forbogstav
Metode navne bør starte med verbum (getName, printList) Lav altid dokumentation til metoden. JavaDoc: /**….*/

23 Eksempel der bruger StudentRecord klassen

24 Program Output Anna Student Count = 3

25 Metode overloading Dette gælder for overloadede metoder:
tillader en metode med det samme navn men forskellige parametre, at have forskellige implementeringer og returnere værdier af forskellige typer kan bruges når den samme operation har forskellige implementeringer. Dette gælder for overloadede metoder: samme metode navn forskellige parametre eller forskelligt antal af parametre retur type kan være ens eller forskellig

26 Eksempel public void myprint(){
System.out.println("First overloaded method: Nothing is passed on"); } public void myprint(String name ){ System.out.println("Second overloaded method: Name:"+name); public void myprint(String name, double averageGrade){ System.out.print("Third overloaded method: Name:"+name+" "); System.out.println("Average Grade:"+averageGrade);

27 Konstruktør Konstruktøren bliver kaldt lige efter at objektet er oprettet. Den bruges normalt til initialisering. Konstruktøren har flg. egenskaber: Konstruktører har det samme navn som klassen. En konstruktør uden parametre kaldes default konstruktør Hvis der ikke er implementeret nogle konstruktører, oprettes automatisk en tom default konstruktør En konstruktør er bare som en almindelig metode, men uden retur værdi (heller ikke void!) En konstruktør kan ikke kaldes direkte, kun i forbindelse med new. Hvis du har mange overloads af konstruktøren, kan du med fordel lave en private init metode som kaldes fra de enkelte konstruktører

28 Nogle konstruktører public StudentRecord(){
//some initialization code here } public StudentRecord(String temp){ this.name = temp; public StudentRecord(String name, String address){ this.name = name; this.address = address;

29 Brug af konstruktører public static void main( String[] args ){
//create three objects for Student record StudentRecord annaRecord=new StudentRecord("Anna"); StudentRecord beahRecord=new StudentRecord("Beah", "Philippines"); StudentRecord crisRecord=new StudentRecord(80,90,100); //some code here }

30 “this()” constructor call
Det er muligt at kalde en konstruktør indefra en anden konstruktør med this() this() skal være det første statement i konstruktøren Efter this() kan der komme andre statements

31 Eksempel

32 “this” referencen this kan kun bruges ifm. instans variable og metoder
Referer til objektet selv Bruges mest til at referere instans variable somhedder det samme som en metode parameter Eksempel: this.<nameOfTheInstanceVariable> this kan kun bruges ifm. instans variable og metoder public void setAge( int age ){ this.age = age; }

33 Access Modifiers Der er 4 typer af access modifiers i Java
public (mindst restriktiv) protected (bruges ifm. arv) default (når modifier ikke er angivet.) private (mest restriktiv)

34 public public angiver at klassens medlemmer (variable og metoder) kan tilgås af alle objekter og klasser. Klassens public medlemmer kaldes også klassens interface (ikke at forveksle med interface keyword) public class StudentRecord { //default access to instance variable public int name; //default access to method public String getName(){ return name; }

35 protected protected angiver at klassens medlemmer kun kan tilgås af metoder i klassen selv, metoder i klasser i samme package eller af metoder i nedarvede klasser. Den nedarvede klasse kan være placeret i en anden package. public class StudentRecord { //default access to instance variable protected String name; //default access to method protected String getName(){ return name; }

36 default Default angiver at det kun er klasser i samme package der har adgang til metoden eller variablen Der er ikke nogen default modifier keyword. public class StudentRecord { //default access to instance variable String name; //default access to method String getName(){ return name; }

37 private private angiver at klassens medlemmer kun kan tilgås fra metoder i klassen selv public class StudentRecord { //private access to instance variable private String name; //private access to method private String getName(){ return name; }

38 Java Program Structure: The Access Modifiers

39 Coding Guidelines Instans variable bør normalt erklæres private og tilgås via get og set metoder Dermed skjules implementation og det muligt at ændre på datarepræsentation uden at skulle de steder hvor variable tilgås


Download ppt "Hvordan man skriver koden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google