Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Delprojekt_02 1 Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Delprojekt_02 1 Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er."— Præsentationens transcript:

1 Delprojekt_02 1 Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er på simuleringer i henhold til DGNB. Det har udmøntet sig i tre konkrete målsætninger 1.Planlægningen af en BIM proces, der skal lede frem til udvalgte simuleringer. 2.Udveksling af data mellem applikationer til brug for simuleringer. 3.Udbytte af BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

2 Delprojekt_02 2 Projektleder: Mads Carlsen Projektdeltager - interne: Nevo AlonBIM applikationer Dorthe Holberg ChristensenBIM applikationer og design processer Dorte GrønDGNB og LCA Finn NordbjergDatamodellering Nadeem IftikharData og applikationskodning Projektdeltager – eksternt: Kasper Jacobsen, MOE A/S Deltagere – interne og eksterne

3 Delprojekt_02 3 Status i branchen Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder en lang række informationer, der kan anvendes i forbindelse med fx energioptimering af bygninger. Udfordringen er at drage fuld udnyttelse af disse modelinformationer i fx simuleringer, så manuelt arbejde med at føde simuleringsprogrammer med informationer kan reduceres. Der er i branchen stort fokus på, hvordan brugen af BIM kan medvirke til at skabe bedre indtjening på projekterne for alle parter. State-of- the-art

4 Delprojekt_02 4 Metode for delprojektet Litteraturstudie: Gennemlæst en mængde litteratur for at skabe indsigt i dels planlægningsmetoder for BIM samt relation mellem BIM og bæredygtighedscertificeringer. Empiri: Foretaget interview med branchefolk – hvor trykker skoen? På baggrund af empiri er der induceret nogle almen gyldige træk for problemstillingen – omsat til pragmatiske problemstilling med praktiske løsningsmodeller. Delprojektets gennemførelse

5 Delprojekt_02 5 Målgruppen for projektet Resultaterne af dette projekt vil kunne bidrage til en effektivisering af byggeriets tilblivelse og drift, og udfylde nogle af de huller der i dag eksisterer i BIM anvendelsen. Både på det planlægningen samt på den tekniske anvendelse. Derudover vil der blive sat fokus på interaktionen mellem BIM og bæredygtighedscertificering – et område, der kun i mindre grad er afdækket i dag, men som mange ser store potentialer i. Den skitserede løsning for data- og informationsudveksling vil reducere omkostninger på et projekt og dermed forøge indtjeningen. Målgruppe og anvendelse af resultater

6 Delprojekt_02 6 At undersøge modeller for en struktureret planlægning af en BIM proces med fokus på udbyttet iht. simuleringer. Herunder tilpasning af model til dansk projekteringspraksis. – Hvilke modeller for planlægning eksisterer. Nationalt og internationalt. – Værdien for dansk projekteringspraksis. – Case med Danish Active House in Vietnam. Målsætning 1: Planlægning af BIM processen

7 Delprojekt_02 7 Resultat. Mål 1:Planlægning af BIM processen Singapore BIM Guide bS BIM PEPG Statsbygg BIM Manual COBIM 2012 VA BIM Guide RIBA Plan of Work CIC/BIM Protocol Bips F102

8 Delprojekt_02 8 De identificerede manualer kan opdeles i to grupperinger – Manualer fra bygherreorganisationer omkring deres specifikke behov – Metodemanualer for generering af projektspecifikke BIM manualer. Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen BygherremanualerMetodemanualer Statsbygg BIM ManualBips F102 VA BIM GuideRIBA Plan of Work Singapore BIM GuidebS BIM PEPG CIC/BIM Pro COBIM2012 Mindre grad af BIM fokus Stort BIM fokus

9 Delprojekt_02 9 buildingSMART BIM Project Execution Planning Guide Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen

10 Delprojekt_02 10 Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen Definér projekt- og teamværdier gennem identifikation af BIM-mål -og brug Identificér BIM-mål og brug Udvikl proces der inkluderer opgaver understøttet af BIM sammen med informationsudvekslinger Design BIM-projektets udførelsesproces Udvikl informationsindhold, detaljeniveau og de ansvarlige parter for hver udveksling Udvikl informations- udvekslinger Definér projektets krævede infrastruktur til at udnerstøtte den udviklede BIM-proces Definér understøttende infrastruktur for BIM- implementering Gevinsterne ved BIM PUPG Alle parter forstår og kommunikerer strategiske mål for implementering af BIM. Organisationer forstår deres rolle og ansvar i forbindelse med implementeringen. Planen vil skitsere ressourcer, træning eller andre kompetencer nødvendige for implementering. Teamet får en plan for udførelsesprocessen som er tilpasset hvert parts praksis og typiske workflow. Planen fungerer som udgangspunkt for fremtidige samarbejdspartnere i projektet.

11 Delprojekt_02 11 Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen En case afprøvning på Danish Active House in Vietnam En for-danskning og tilpasning til danske forhold. Projektudførelses- og planlægningsguide (PUPG)

12 Delprojekt_02 12 At undersøge teknologiske muligheder for udveksling af data mellem applikationer til brug for energisimulering. – Snitflader mellem parter og faser ift. et projekteringsforløb. – Muligheder i eksisterende tilgængelig software. – Standardiseringer for udveksling af modeldata. – Hvilke data fødes hvornår og af hvem? Målsætning 2: Udveksling af data mellem applikationer

13 Delprojekt_02 13 Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer Tænk nu hvis man kunne: – Få det store overblik over kravene til DGNB dokumentationen. – Bruge DGNB-kravene som retningsgivere for design- og udførelsesprocesserne. – Hurtigt og enkelt få overblik over designvalgs konsekvenser iht. DGNB. – Samle hele DGNB dokumentationen et sted.

14 Delprojekt_02 14 Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer Gennemgået og kortlagt DGNB krav for identificering af beregningstunge områder. – LCA (kriterium 1 - 5 + 10, 11, 42) – LCC (kriterium 16) – Termisk komfort (kriterium 18+19) Analyseret LCA beregningsværktøj (Excel-ark) – Enormt meget manuelt indtastningsarbejde og copy / paste – Stor risiko for fejlindtastninger og sletning af referencer Gennemgået EPD’er fra Ökobau – Veldefineret struktur (XML og XSD) – Ingen relation til klassifikationssystemer for materialer

15 Delprojekt_02 15 Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer Kravdatabase BIM model Materialers egenskabsdata Mapping af klassifikation og EPD klassifikation EPD GWP C værdi for komponenter Opstillet case: – Fælles beregningsværktøj for alle DGNB-krav i en Kravapplikation. – Afgrænsning til LCA. – Udnyttelse af EPD data fra Ökobau. – Automatiseret beregning af LCA parametre. Potentielle gevinster: – Automatisk beregning af LCA. – Tydeliggørelse af ændringer i materialevalg. – Mulighed for mere dynamisk og iterativ design proces.

16 Delprojekt_02 16 At understøtte DGNB-kravene om termisk indeklimasimulering og dagslyssimulering – Udnyttelse af resultater fra mål 1 og 2 i DGNB dokumentationen. – Samspillet med andre krav i DGNB, hvor udnyttelse af BIM kan være en fordel. Målsætning 3: BIM planlægning og energisimuleringer iht. DGNB.

17 Delprojekt_02 17 Opbygget test BIM model i Revit Kodet materiale database med UUID fra Ökobau EPD’er Opstillet skema til udtræk af: – Materialetype – EPD UUIS – Mængder (m 2 og m 3 ) – Densiteter Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

18 Delprojekt_02 18 Udvikling af domænemodel og systemarkitektur for den konceptuelle model. Identificerede udfordringer: – Klassifikation af EPD’ere er ikke tilstede – manuel parring af materialer og EPD. – Link mellem Revit og Kravdatabse skabes unik (ikke IFC) Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB Revit - BIM Revit DB SQL DB DB LINK XML files XML Parser New application New SQL DB

19 Delprojekt_02 19 Videreudvikling af domænemodel og systemarkitektur. Identificering af ønsket output fra kravapplikation. Udvikling af databasemodel og implementering. Udvikling af demonstrator for kravapplikation. Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB Revit - BIM Revit DB SQL DB DB LINK XML files XML Parser New application New SQL DB

20 Delprojekt_02 20 Hvordan tænker I om vores model? Forslag til ændringer og forbedringer? Spørgsmål


Download ppt "Delprojekt_02 1 Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google