Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsplatforme - hvad, hvordan, hvorfor...?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsplatforme - hvad, hvordan, hvorfor...?"— Præsentationens transcript:

1 Læringsplatforme - hvad, hvordan, hvorfor...?

2 Klip fra fællesmål 2009 Kommunikation, vidensdeling og samarbejde foregår således i stigende grad ved brug af web 2.0, fx: Blogs, wikis, forskellige sociale digitale fællesskaber (communities), social bookmarking samt i online undervisnings og læringsplatforme, der rummer ressourcer, som alle er anvendelige i mange faglige sammenhænge. Det er derfor vigtigt, at kompetencer til at anvende relevante it- ressourcer og -platforme understøttes systematisk i undervisningen.

3 Indledende antagelser (påstande)
Lærerne kan eller vil af forskellige grunde ikke bruge didaktiserede læremidler - herunder konstruerede læringsplatforme At smide iPads for elevernes fødder er som at gi dem en afsikret håndgranat i hænderne Læremiddelproducenterne og lærer taler ikke samme (didaktiske) sprog Der er et 'gab' mellem didaktiserede læremidler og lærernes digitale medie-kompetencer

4 Lotte Nyboe: ”Uden at vide det træner mange børn og unge allerede disse dimensioner af kompetence i en række navnlig uformelle sammenhænge i fritidens mediekultur. At fungere i sociale netværkssites eller i online spilverdener kræver færdigheder, der gør én i stand til ikke alene at betjene en computer eller kommunikere multimodalt, men også fx at kunne samarbejde og handle i komplekse situationer og fællesskaber” (Nyboe; 2009:98)

5 "Digitale læremidler skal integreres langt mere i den daglige undervisning. Formålet er jo ikke underholdning, men at styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtiden, og ud fra det skal al teknologi og alle aktiviteter vurderes" "Eleverne skal lære at vurdere kvaliteten af det, de finder på nettet, de skal lære at udtrykke sig gennem de nye medier, og de skal lære at samarbejde digitalt - og internationalt." "Vi må hele tiden spørge, hvilke mål, vi vil nå med undervisningen. Derfor skal vi ikke begynde med teknologien" "Vi må se på, hvilke praksisformer, der fremmer elevernes læring. Og selvfølgelig på, hvilke lærerkompetencer, vi skal have og udvikle for at kunne gennemføre god undervisning. Først derefter skal vi spørge, om vi kan anvende og udvikle teknologi til at understøtte disse mål, der er opstillet" / Jeppe Bundsgaard

6 Fra Ørestad Gymnasium…, Gymnasieskolen 18. nov. 2010
”Digital dannelse handler jo også om empati og etik. Hvordan omtaler man andre mennesker? Hvordan gebærder man sig sprogligt i et rum, hele verden potentielt er vidne til? Det skal vi have en dialog med eleverne om. Vi har haft et problem med anonyme profiler på Facebook.” Digital dannelse i Folkeskolen

7 Praksisfællesskaber (E. Wenger)
Læring som tilhørsforhold Praksis: fælles historiske & sociale ressourcer, rammer & perspektiver, som kan støtte gensidigt engagement i handling Fællesskab: sociale konfigurationer, hvor vores handlinger defineres som værd at udføre, vores deltagelse genkendes som kompetence læring Læring som udførelse praksis identitet Læring som tilblivelse Identitet: betegnelse for hvordan læring ændrer hvem vi er, og skaber tilblivelseshistorier ifm vores fællesskaber: Mening: betegnelse for vores evne til individuelt og kollektivt at opleve vores liv og verden som meningsfuld mening Læring som erfaring

8 Wenger om læring Motivation ikke blot et psykologisk begreb – vedrører ansvarlighed overfor former for viden. En ansvarlighed som skabes gennem deltagelse Læring er interaktion mellem socialt defineret kompetence og personlig oplevelse. Oplevelsen afspejler fællesskabets kompetence Læring når kompetence udvikles i et fællesskab Praksisfællesskabet kan forstås som ustabil ligevægt mellem oplevelser, som alle bidrager til fællesskabets kompetence Læring koblet på identiteten: ’selvets rejse’. Menneskelig eksistens en relation mellem handlinger som de udtrykkes i identiteten, og de sociale strukturer. Forholdet mellem identitet og fællesskab grundlag for vores stadige udvikling Fællesskabets praksis og redskaber afgørende for læringen

9 Hvordan kan viden om praksisfællesskaber bruges til at forstå og understøtte børn / unges brug af læringsplatformer?

10 Læringsledelse af praksisfællesskaber
Undgå hindringer for praksisfællesskabets udvikling og vidensformidling Skab faciliterende og stimulerende rammer Sørg for en understøttende it infrastruktur Anerkend praksisfællesskabets interne lederskaber (særlige rolle- og ansvarsfordeling), forsøg ikke at overtage ledelse men 'vis veje og muligheder' Hav øje for multimedlemsskabet, medlemmernes erfaringer og kompetencer fra mange kontekster, situationer og s'færer Tænk organisationen som læringssystem Praksisfællesskabets medlemmer udvikler og deler viden af sig selv, såfremt det giver mening og hvis de kan komme til det!

11 Illeris model om læring
Viden, færdigheder, forståelse Skabe mening og mestring Udvikle funktionalitet Motivation, emotionalitet, vilje Skabe mental & kropslig balance Udvikle følsomhed og sensitivitet individuel tilegnelse samspil Handling, kommunikation, samarbejde Opnå social og samfundsmæssig integration Udvikle socialitet

12 Progressive/Reform Behavioristisk Humanistisk Kritisk Undervisnings-mål dannelsesproces mhp. demokrati 'lifelong learning' bestemt adfærd resultatorienteret selvaktualisering ”at blive bedre end man er” bevidstgørelse social frigørelse Menneskesyn sociale individer handlende reflekterende evne til at lære ”tabula rasa” miljøbetydning over arv følende, kreative individualitet selvstyrende moralsk ansvarlig individualitet selvregulerende Fokus elevcentreret socialt-handlende læreprocessen erfaringsdannelse stimuli-response adfærdsstyring al viden er kunnen den lærende i centrum udvikling af pers. egenskaber proces/livserfaringer sociologisk fantasi dobbelt-kvalificering Lærerrolle vejledende rådgivende læreren som ekspert rammestyret facilitator nyttig ressource anerkende egne begrænsninger den solidariske vejleder Metode problemløsende projektarbejde programmeret undervisning mål-middel indhold som middel gruppeorienteret m. individuel læreplan problem-orienterede projektarbejde

13 Opgave til temaet Find en læringsplatform og giv en kort anmeldelse af den? A. Hvad skal læringsplatformen kvalificere: I læringsrummet? Hos lærerne? Hos eleverne? I skolemiljøet / skolens udvikling? B. - skriv mindst 2 udsagn ind i modellen på den fælles platform, under hhv; styrker, svagheder, muligheder, trusler edistorm.com

14 Tilgængelighed, ift. udtryk, indhold og aktiviteter
Progression, ift. udtryk, indhold og aktiviteter Differentiering, ift. udtryk, indhold og aktiviteter Lærerstøtte, ift. planlægning, gennemførelse og evaluering Sammenhæng, mellem det LM siger det gør - og det det rent faktisk gør? Mellem udtryk og indhold? Legitimitet, ift. samfundets krav til fag, mål for undervisningen og for skolen? Aktuel viden, fælles mål, folkeskoleloven?

15 Udtryk Mål Værdier Aktiviteter Indhold
Er der en indre sammenhæng i læremidlets realisering af mål, værdier, udtryk, indhold og aktiviteter? Et mål - et syn på dannelse og et syn på fag! Udtryk Mål Værdier Aktiviteter Indhold

16


Download ppt "Læringsplatforme - hvad, hvordan, hvorfor...?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google