Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mandag d. 1.november 2010 på Mørdrupskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mandag d. 1.november 2010 på Mørdrupskolen"— Præsentationens transcript:

1 Mandag d. 1.november 2010 på Mørdrupskolen
Kontaktforældremøde Mandag d. 1.november 2010 Mørdrupskolen

2 Agenda: Velkommen v/Bo Lydom Kl. 19:00-19:05
Præsentation af skolebestyrelsen Kl. 19:05-19:15 Hvad kan/skal skolebestyrelsen arbejde med v/formanden Kristine Mondorf Kl. 19:15-19:25 Hvad vil det sige at være forældrekontaktperson v/Jens von Arenstorff Kl. 19:25-19:30 Forventninger fra kontaktforældre til skolebestyrelsen og omvendt v/Jens von Arenstorff Kl. 19:30-19:45 Kaffepause Kl. 19:45-19:55 Hvordan kan i som kontaktforældre byde ind ? v/Mia Borchers Kl. 19:55-20:00 Gruppearbejde (faseopdelt 1, 2 og 3) v/Skolebestyrelsens medlemmer Kl. 20:00-20:20 Input/opsamling fra kontaktforældre v/Nicolaj Eisenreich Kl. 20:20-20:45 Spørgsmål v/Bo Lydom Kl. 20:45-20:55 Afslutning v/Bo Lydom Kl. 20:55-21:00

3 Velkommen

4 Præsentation af skolebestyrelsen
Valgte forældrerepræsentanter Forældre-repræsentant Kristine Mondorf Bo Lydom Christina M. Lorentzen Ditte Eva Arnt Jens F. Von Arenstorff Forældre-repræsentant Mia Jin Borchers Nicolai R. Eisenreich

5 Præsentation af skolebestyrelsen
Skolens repræsentanter Byrådets repræsentant Elev repræsentant Medarbejder-repræsentant Pernille Vermund Leonore L. Belling Nicoline F. Jevanord Jesper Juul Larsen Thomas Ringbro Skoleinspektør Viceskoleinspektør Lene E. Hjorth Pia Toft Jørgensen

6 Skolebestyrelsen Borgerligt ombud Lukkede møder Tavshedspligt
Dagsorden Referat Formalia Pointer: Det er borgerligt ombud at deltage i skolebestyrelsen, når man er valgt til den. Skolebestyrelsen fungerer kun i møder. Konsekvensen af dette er, at en person som udgangspunkt ikke kan udtale sig på skolebestyrelses vegne om ikke behandlede sager. Møderne er lukkede. Der kan dog inviteres personer med til behandlingen af konkrete sager. Stående invitationer gælder derfor som udgangspunkt ikke. Der er tavshedspligt i forbindelse med møderne. Man kan som udgangspunkt referere, hvad man selv har sagt, men må ikke referere andre. Skolebestyrelsesformanden udarbejder som udgangspunkt dagsordenen, det er dog tilladt at få hjælp af sekretæren (skolelederen) Tidligere var der i loven krav om et referatet var en beslutningsprotokol. Det er nu ændret til et referat. Det er en god ide at drøfte, på hvilke betingelser referatet udarbejdes. Der er også i forbindelse med referatet tavshedspligt. Da bestyrelsesarbejdet er borgerligt ombud, kan man kun udtræde hvis helbred eller arbejde forhindrer ens deltagelse. Undtagelser: Hvis man flytter barnet/børnene til en fri grundskole mister man ligeledes sin valgbarhed. Hvis barnet udskrives af skolen kan man blive fritaget for medlemskab.

7 Hvad skal skolebestyrelsen?
Føre tilsyn med skolens virksomhed Fastsætte principper på en række områder Fastsætte ordensregler og værdiregelsæt Godkende skolens budget Afgive årlig beretning Indkalde skolens forældre mindst én gang årligt Besvare henvendelser fra byråd, udvalg, forvaltning Beretningen er årlig og fremgår ag fsl § 44, stk. 12. Det er fornyligt slået fast i lovgivningen at bestyrelsens tilsyn ikke omfatter personale og elevsager. Tilsynet føres ofte gennem en drøftelse af princippernes udmøntning. Bestyrelsen kan godt få adgang til at overvære undervisning, men kun gennem skolelederen. mange skoler bruger de vejledende, da det er et omfattende arbejde at udarbejde læseplaner De obligatoriske principper gennemgås senere Fra 1. august 2009 blev det et lovkrav, at alle skoler skal fastsætte et værdiregelsæt. Værdiregelsættet skal være retningsgivende for god adfærd og respektfulde relationer mellem eleverne og mellem eleverne og lærerne. Værdiregelsættet skal også indeholde en antimobbestrategi. Skolebestyrelsen på den enkelte skole skal altså – udover at fastsætte skolens ordensregler – nu også fastsætte skolens værdiregelsæt. .

8 Hvad kan skolebestyrelsen?
Bidrage til en god dialog mellem alle grupper En bred sammensætning giver mange vinkler Sætte fokus på udvalgte emner og område Nedsætte og/eller deltage i konkrete arbejdsgrupper Prioritere udarbejdelsen af udvalgte principper Deltage i samarbejde med andre skolebestyrelser Bidrage til arbejdet med værdigrundlag og -regelsæt Påvirke politikere og forvaltning FSL lægger op til at er udarbejdes principper for de nævnte temaer. Om et princip kan det siges: I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det. Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og det skal være så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat. For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner. Det skal være synligt for enhver, om principperne er fulgt eller ej. Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af. Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis. Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de øvrige principper for skolens virksomhed. Det er vigtigt, at skoleledelsen får mulighed for at vælge mellem flere konkrete tiltag for at omsætte skolebestyrelsens principper til handling.

9 Forældresamarbejde folder

10 Mørdrupskolens Hjemmeside

11 Hvad vil det sige at være forældrekontaktperson
KONTAKTFORÆLDRE: Kontaktforældrene er valgt blandt en klasses forældre og skal vare­tage forældres og elevers interesser samt være bindeled til klassens lærere. Der vælges 2 kontakt-forældre. Disse kan herefter forestå kontakten til skolebestyrelsen og klasselæreren. KONTAKTFORÆLDRENES OPGAVER: Kan bistå klasselæreren i at udarbejde dagsorden til forældremøderne. Kan bistå klasselæreren i, at der tages beslutningsreferat fra forældremøder i klassen. Kan være bindeled mellem klassens forældre og klassens lærere. Person- og elevsager må ikke diskuteres. Kan efter aftale bistå klasselæreren med at få nedsat en Forældregruppe.

12 Det er alle forældres opgave:
at medvirke til at det er sjovt, rart og hjerteligt at være elev, lærer, forældre og ledelse på Mørdrupskoleskolen at sørge for at samarbejdet mellem klassens forældre og lærere er respektfuldt og konstruktivt – også når det gælder konflikter og interessemodsætninger

13 Forventninger fra kontaktforældre til skolebestyrelsen og omvendt?
Hvilke forventninger har i til skole bestyrelsen?

14 Forventninger fra kontaktforældre til skolebestyrelsen og omvendt?
Skolebestyrelsens forventninger til hvad kontaktforældre kan bidrage med er: at være Sparringspartnere til lærere, ledelse, forældre og skolebestyrelse at bringe ideer, erfaringer og synspunkter fra egen klasse videre til resten af skolen. at planlægge forældremøder i klassen, i samarbejde med klassens lærere. F.eks. forud for hvert forældremøde sammensætter man i fællesskab dagsorden, taler om mødets målsætning og drøfter hvordan processen kan tilrettelægges. at løfte enkelte klassers problemstillinger til fælles anliggender på skolen. F.eks. bekymring om mobning mellem elever eller klasser At dele erfaringer mellem kontaktforældre i faserne 1, 2 og 3 at være en ressource for skolebestyrelsen i planlægning og gennemførelse af møder og fora for skolens udvikling. Fx Planlægning af et lærer-forældre arrangement, der sætter fokus på konflikthåndtering, hærværk, børneopdragelse

15 Samarbejde Kontaktforældre Skolens ledelse Skolebestyrelse

16 Kaffe pause

17 Hvordan kan i som kontaktforældre byde ind
Hvilke emner synes i er vigtige i skolen, som skolebestyrelsen kan arbejde videre med? Eksempler kunne være: Fagligt Socialt Værdier for skole og SFO Trafik sikkerhed

18 Gruppearbejde Faseopdelt: Fase 1 = klasse 0 til og med 3

19 Input/opsamling fra kontaktforældre
Opsamling af data: Input fra Fase 1 Input fra Fase 2 Input fra Fase 3 Gemmes på USB stik Så skolebestyrelsen har noget at arbejde med

20 Spørgsmål til skolebestyrelsen

21 Tak for i aften


Download ppt "Mandag d. 1.november 2010 på Mørdrupskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google