Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalforsamlingskursus Middelfart 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalforsamlingskursus Middelfart 2013"— Præsentationens transcript:

1 Generalforsamlingskursus Middelfart 2013
Ny EMU: Fagkonsulentens side Skriftlig prøve 2013 Karakterfordeling Lineær regression, p-værdier og gruppeforberedelse uden bilag – erfaringer? Net-opgaverne SRP - opgaveformulering Mundtlig prøve – erfaringer 2013? Nyt i læreplan og vejledning for KS 2013 Innovation i samfundsfag: Udviklingsarbejde Fagets udvikling – hvor skal vi hen? Løfteindeks for alle skoler Tekstdias Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

2 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

3 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

4 Forberedelsestid uden bilag - en censorkommentar
En splittet verden ”Der er en tendens til IKKE at bruge citatet, der først bliver udleveret kl. 10. Eleverne har altså arbejdet i gruppeforberedelsen med keynesianisme og skrevet en redegørelse, som så mere eller mindre er svaret - uden at man forholder sig til det efterfølgende citat. Det skal derfor indskærpes over for eleverne, at de rent faktisk skal argumentere imod det, der står i citatet.” Notat om brug af forberedelsestiden på fagkonsulentens emu-side. Reaktioner fra jeres elever vedr. forberedelsestid uden bilag? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

5 Notat – censorkommentarer
”Ok - er notatskeptiker - men koblingen til den sociale arv har løftet kvaliteten.” ”Mange elever har ikke styr på notat-genren og har især svært ved at bruge deres faglige begreber/teorier her.” ”Eleverne har i år været rigtig gode til at skrive notater! Det er i denne opgave, at eleverne har været allerbedst til at inddrage forskellige teorier og begreber.” Lasse Wikman: Notat om notatgenren (2012) Vejledningen 2013: ”Det afgørende kvalitetskriterium for notatet er den faglige begrundelse for den anbefalede strategi: …… teori, begreber og viden.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

6 Opgaveformulering med præcisering af faglige krav
I opgaver med sammenligning, diskussion og notat: Tilføjet et fagligt krav om, at der skulle anvendes teorier, begreber eller en bestemt faglig viden i besvarelsen. 2013: ”Du skal anvende viden om … ” social arv og social mobilitet sociologisk teori - medier og politisk meningsdannelse - politiske ideologier - økonomisk teori - velfærdsmodeller - EU, europæisk integration og suverænitet Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

7 Mål for signifikant forskel
”I tabel 3 (stikprøven) kan det aflæses, at en højere andel af S+SF’s vælgere ønsker mere udligning, men forskellene er ikke signifikante, da p > 0,05.” ”Det trækker op eller kompenserer for mangler, hvis man har metodiske overvejelser eller overvejelser om p-værdien f.eks. om stikprøve og population, nul-hypotese el. lign.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

8 ”Forskellene i tabel 1 mellem mænd og kvinder er ikke store, men de er signifikante, idet p er mindre end 0,05. Derimod viser tabel 2 ikke signifikante forskelle mellem mænd og kvinder, idet p er større end 0,05.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

9 Lineær regression ”Af regressionsanalysen (R2 = 0,51) kan det udledes,
at uddannelse forklarer 51 % af variationen i andel personer med en indkomst under kr. per år at et års ekstra uddannelse mindsker andelen af personer med en indkomst på under kr. per år med 1,31 % -points (ligningen).” ”Det trækker op eller kompenserer for mangler, hvis relevante metodiske overvejelser inddrages, f.eks. om kausalitet og hvilke andre faktorer, der kan have betydning i figur 2.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

10 ”Figur 2 viser en manglende sammenhæng mellem marginalskatteprocent og antal arbejdstimer i udvalgte OECD-lande. Dette kan konkluderes ud fra den meget lave R2-værdi.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

11 Net-opgaver Stigende andel (10, 15 og nu 20%) tilmelder sig. Tilmelding i 2013 inden jul til CKPE. Vis ”Arbejde” delopgave A med de tre elementer: Videoklip Regneark med absolutte tal, der skal omregnes til % eller indekstal Finde supplerende materiale til undersøgelse. Færre udleverede bilag. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

12 Gorm Rye Olsen om Vejledende opgavesæt 2013
”Opgaverne er spændende og tester netop de kompetencer, vi gerne ser, at studenter med samfundsfag har, og som vi kan bygge videre på i de videregående uddannelser. Opgaverne er helt som de skal være.” Gorm Rye Olsen, professor i Global politics, institutleder, Institut for Samfund og Globalisering, RUC. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

13 Eksamensopgaver fra 2010 på Emu’s Materialeplatform
Brev herom fra Tine Bak, CKPE, den 18. juni til alle skoler inkl. adgangskode. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

14 SRP: EN-SA – mindre god 1. Redegør for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 2. Analysér og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996) med henblik på at undersøge individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

15 EN-SA god Hvordan påvirker det moderne samfunds konstante udvikling det senmoderne menneskes identitetsdannelse?  1. Redegør for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Inddrag sociologiske teorier i besvarelsen.  2. Analysér og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996) med henblik på at undersøge, om den i form, indhold og virkemidler afspejler individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Inddrag romanen Fight Club og sociologisk teori og empiri i diskussionen.

16 Erfaringer som censor ved mundtlig prøver i 2012?
KS Samf A Samf B Samf C AT: Kampen for det gode liv Summe i 5 minutter og fortæl Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

17 Nyt i læreplanen for KS 2013 ”det varierede bilagsmateriale skal indeholde tekst, statistik og billedmateriale.” En normalside er defineret som ”1300 bogstaver, svarende til ca tegn.” (gælder alle læreplaner) ”Synopsen sendes til censor sammen med prøvematerialet og det materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv har fundet. Censor skal læse prøvematerialet og synopsen og kan læse det selvfundne materiale fra eksaminanderne.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

18 Nyt i vejledningen for KS 2013
”Det er op til eleven at finde og anvende mindst to supplerende materiale(r), som på relevant og væsentlig måde tjener til besvarelse af den fællesfaglige problemformulering.” ”Eksaminator(erne) skal være særlig opmærksom på, at krav til omfang og indhold overholdes, da censor ikke ser prøvematerialet, før det trækkes af eksaminanderne ved starten på prøven, men først får det tilsendt sammen med de udarbejdede synopser.” Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

19 Udviklingsgruppe: Forløb med innovation
Valgforløb Medier Den politiske beslutningsproces Velfærdsstaten Ungdommens arenaer International politik BFN: ”Kommunalpolitik”: Opgaver med innovation Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

20 Fagets udvikling Hvor skal vi hen? Siden 2005: Samspil med matematik
Præcisering af faglige krav i opgaver It: Video, regneark og brug af nettet Mulighed for diskursanalyse Fremover: It: Sociale medier, google-docs, videoproduktion, screen-o-matic? Innovation inkl. gruppeprøve? Internationalisering? Hvor skal vi hen? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

21 Socioøkonomisk reference for gymnasiekarakterer
Socioøkonomiske reference = hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne Løfteindeks: Signifikant over/under socioøkonomisk reference? Hjælpe hinanden med at løfte. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT


Download ppt "Generalforsamlingskursus Middelfart 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google