Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Højmeskolens Ungestrategi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Højmeskolens Ungestrategi"— Præsentationens transcript:

1 Højmeskolens Ungestrategi
August 2012

2 Vi laver strategien som en film om en terning

3 På Højmeskolen skaber vi…
Et fundament for udvikling af: Glæde Tro på sig selv Kreativitet Innovation Samarbejde At kunne indgå i fællesskaber og demokratiske processer

4 Derfor har vi… Unge, der er motiverede for at lære mere Unge, der kan og vil samarbejde Unge, der er vant til at tage initiativ og medansvar Unge med mod på fremtiden

5 De 6 indsatser Det omgivende samfund - bygger bro
Didaktik og undervisning - skaber motivation Fysiske rammer og teknologi - skaber muligheder Fællesskaber & traditioner - skaber sammenhængskraft Ungeinddragelse - skaber lyst til mere Forældresamarbejde - skaber nærvær

6 Det omgivende samfund bygger bro
Kvarterløfts-projekt i Åhaven Virksomhedsbesøg / Job-dag Obligatorisk projektopgave om uddannelsesdrømme på 7. årgang Målrettet mini-uddannelses-messe på Højmeskolen i samarbejde med andre regionsskoler Vi skal have alle med. Alle skal have en uddannelse. Derfor målrettet fokus Fra Børne-ungemiljøer: Målet med brobygning er at give de unge indsigt i, hvad der er af muligheder, så de kan træffe kvalificerede valg i forhold til uddannelse, fællesskab, sundhed, og udvikling. Det kræver et tættere samarbejde med de modtagende uddannelsesinstitutioner og et styrket samarbejde mellem folkeskolen, PPR, UUO, ungdomsskoler, klubber og organisationer.

7 Det omgivende samfund bygger bro
Kvarterløfts-projekt i Åhaven Vi gør det fordi: Vi vil nå ud til udsatte unge og deres familier, der hvor de bor Vores mål er: Sammen med ungdomsskolen styrker vi lokalmiljøet i Åhaven for børnene og deres forældre.

8 Det omgivende samfund bygger bro
Virksomheds-besøg/ Job-dag Vi gør det fordi: Eleverne skal tættere på erhvervslivet, så de bliver bedre rustet til at vælge deres fremtidige retning Vores mål er: En årlig job-dag, hvor eleverne kommer ud på rigtige virksomheder og oplever virkeligheden Elever skal ud og opsøge. Virksomheder skal forbi og vise frem. At give eleverne mulighed for at foretage de rette valg

9 Det omgivende samfund bygger bro
Obligatorisk projektopgave om uddannelses-drømme på 7. årgang Vi gør det fordi: Vi vil bakke op om, at alle elever har drømme for fremtiden og kender vejen til at nå dem Vores mål er: Endnu flere af vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse og gennemfører den Tidlig målretning -> fører forhåbentligt til mere nuancerede valg. At få alle til at have nogle drømme og forfølge dem KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

10 Det omgivende samfund bygger bro
Målrettet mini-uddannelses-messe på Højmeskolen evt. i samarbejde med andre regions-skoler Vi gør det fordi: Vi vil give eleverne et bedre grundlag for at vælge den rigtige ungdoms- uddannelse Vores mål er: Endnu flere af vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse og gennemfører den De der kan opsøger selv/besøger selv deres kommende ungdomsuddannelse. Men alt for mange foretager deres udd.valg på alt for spinkelt grundlag. De skal have en viden om hvad de vælger til og fra. KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

11 Køreplan Kvarterløfts-projekt i Åhaven Tidspunkt for gennemførelse:
Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Virksomhedsbesøg/Job-dag Obligatorisk projektopgave om uddannelsesdrømme på 7. årgang Målrettet mini-uddannelsesmesse på Højmeskolen i samarbejde med andre regionsskoler

12 Didaktik og undervisning skaber motivation
Projektopgavekanon Fagdage skal systematiseres Læseplan for UEA Udvikling af målsætnings- og evalueringskultur Styrket faglighed og en undervisning, der er målrettet eleverne, og som kan fænge, engagere og motivere.

13 Didaktik og undervisning skaber motivation
Projekt-opgavekanon Vi gør det fordi: vi vil sikre, at eleverne udnytter alle muligheder, projekt-opgavedisciplinen giver Vores mål er: At alle eleverer er bekendte med mange forskellige redskaber i forbindelse med projekter. Det skal være en linje i det vi gør. Skal etableres for at sikre eleverne kompetencerKORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

14 Didaktik og undervisning skaber motivation
Fagdage skal systematiseres Vi gør det fordi: Fagdage giver mulig-hed for fordybelse. Systematik sikrer en højere faglighed og at flere fag tilgode- ses Vores mål er: At vi – baseret på erfaringerne fra fag-dage i skoleåret 2012/13 – får udviklet en systematisk tilgang til, hvordan vi gennemfører fagdage fremover. Næste år har vi ca 7 fagdage. Dvs dage hvor et enkelt fag fylder hele dagen. Dagene skal fordeles i mellem fagene. Skal sikre fordybelse

15 Didaktik og undervisning skaber motivation
Læseplan for UEA Vi gør det fordi: Vi vil være bedre til at undervise eleverne i Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarked Vores mål er: Der ved udgangen af skoleåret 2012/13 er udviklet fælles læseplan for UEA-undervisningen – og at den anvendes af alle Udd, erhvervs og arb. markedsorientering Hænger sammen med afsnittet om brobygning. UV i dette har aldrig været særlig systematisk på Højme. Det skal den være. Fælles mål 2009 KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

16 Didaktik og undervisning skaber motivation
Udvikling af målsætnings- og evaluerings-kultur Vi gør det fordi: Vi vil synliggøre kvaliteten i undervisningen Vores mål er: Målsætning og evaluering er af høj kvalitet og synlig og kendt for elever og forældre Fylder for lidt i det daglige. Er et punkt til os selv (lærerne)

17 Køreplan Projektopgavekanon Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e:
Deadline for procesbeskrivelse: Fagdage skal systematiseres Læseplan for UEA Udvikling af målsætnings- og evalueringskultur

18 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder
Reglen er, at der ingen regler er! Aktivt udemiljø (skak, kryds og bolle mm., borde-bænke, intime uderum) Behovsundersøgelse  Medbringe af egen computer. Bærbar udleveres til de som mangler Intra som aktivt værktøj Anerkendende tilgang. Plads til forskellighed, respekt for hinanden. Mulighed for leg og bevægelse IT-skole God kommunikation

19 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder
Reglen er, at der ingen regler er! Vi gør det fordi: Eleverne ved godt, man skal passe på tingene Vores mål er: Det er ikke nedskrevne regler, der styrer folks adfærd. Det er sund fornuft. Vi har ingen nedskrevne regler. Eleverne ved præcis hvordan de foretrækker at andre er over for dem. Derfor er de gode til at være medbestemmende om hvordan ”man” skal være/opføre sig. Målet er at de alle agerer efter ”sund fornuft” og at opfattelsen af begrebet ”sund fornuft” er rimeligt ens hos eleverne. Kræver ejerskabsfølelse, lyst til fællesskab og plads til forskellighed.

20 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder
Aktivt udemiljø (skak, kryds og bolle mm., borde-bænke, intime uderum) Vi gør det fordi: Spændende aktiviteter giver eleverne bedre mulighed for at udvikle sociale kompetencer og indgå i meningsfyldte relationer Vores mål er: Udemiljøet er opfrisket i løbet af skoleåret 2012/13 med ting, eleverne synes er spændende Skolen skal give mulighed for udfoldelse i eks. frikvartererne. Der skal være noget spændende at lave. Mindsker konflikter. Skaber glæde

21 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder
Behovs-undersøgelse  medbringe egen computer. Bærbar udleveres til de som mangler Vi gør det fordi: Computeren er afgørende i undervisningen og alle elever skal have adgang til en, når de er i skole Vores mål er: At få afdækket, hvor mange elever, der selv kan medbringe computer og hvad der skal til, for at det fungerer Alle skal være på computer/net. Skaber muligheder for alt. Undervisning. Fordybelse, udvikling. Interesse, ejerskab

22 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder
Intra som aktivt værktøj Vi gør det fordi: Det giver os mulighed for bedre og hurtigere kommunikation elever, forældre og lærerne imellem Vores mål er: I løbet af skoleåret 2012/13 udvikler vi fælles retningslinjer for brug af intra – og kommunikerer dem til elever og forældre Bedre og hurtigere kommunikation

23 Køreplan Reglen er, at der ingen regler er!
Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Aktivt udemiljø (skak, kryds og bolle mm., borde-bænke, intime uderum) Behovsundersøgelse  Medbringe egen computer. Bærbar udleveres til de som mangler Intra som aktivt værktøj

24 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft
Årlig gallafest Ungeuge Videreudvikling af fællessamlinger Integration af 6. årgang Se ”sammen på spring” Fællesskaber – sammen kan vi mere. Børne-ungemiljøer: Øget fokus på inklusion og fællesskab for at understøtte de unges tilhørsforhold til en gruppe. Hensyntagen til den enkelte unges udviklingsbehov og potentiale.

25 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft
Årlig gallafest Vi gør det fordi: Det er vigtigt for trivsel og sammenhold, at vi har traditioner Vores mål er: Gallafesten afholdes hvert år Fixpunkt. En trad blev skabt sidste år. KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

26 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft
Ungeuge Vi gør det fordi: Vi skal gøre en aktiv indsats for at omsætte værdier for ungemiljøet til egentlig kultur og adfærd Vores mål er: De fire elev-værdier Ligeværdighed, Viden, Respekt og Udfordring gennemsyrer kulturen i vores ungemiljø En uge hvor vi de 4 elevværdier er i fokus. KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

27 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft
Videreudvikling af fællessamlinger Vi gør det fordi: Vi tror på, at vedkommende fællessamlinger har en stor værdi for fælles-skabet og kommuni-kationen. Vores mål er: At vi i skoleåret 2012/13 får udviklet nye rammer for fællessamling, som eleverne vurderer som vedkommende Samlingerne bliver til næste år ugentlige. Info, elevoplæg, læreroplæg, oplæg udefra, udd. vejledning, Samlinger skal være vedkommende. Eleverne skal på banen og medbestemme indhold. KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

28 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft
Integration af 6. årgang Vi gør det fordi: 6. årgang er – og skal føle sig – som en del af fællesskabet i ungemiljøet, selvom de er placeret lidt væk Vores mål er: At overgangen fra børne- til ungemiljø sker naturligt Vi er i den specielle situation at 6. årg. er en del af ungemiljøet men rent fysisk er placeret væk fra ungemiljøet. Det kræver øget fokus på 6. årg. tilhør. De skal have en følelse af at høre til. Eks på tiltag: 6. årg. deltager i alle fællessamlinger og rykker sig fysisk for at deltage i middagsbåndet de andre 4 dage.

29 Køreplan Årlig gallafest Ungeuge Tidspunkt for gennemførelse:
Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Ungeuge Videreudvikling af fællessamlinger Integration af 6. årgang

30 Ungeinddragelse skaber lyst til mere
Arbejdsgruppe til renovering / udsmykning af gang og repos Elevråd planlægger og gennemfører fest og sommerafslutning Elevord: Ligeværdighed, Viden, Respekt & Udfordring skal kunne ses og mærkes Kursusfag, der passer de unge Bevare og styrke de unges motivation og lyst til at lære. Ungeinddragelse kan foregå i demokratiske strukturer såsom elevråd, men lige så vigtigt i den daglige dialog i de forskellige sammenhænge, den unge bevæger sig i. demokratiske processer Fra Børne-ungemiljøer

31 Ungeinddragelse skaber lyst til mere
Arbejdsgruppe til renovering / udsmykning af gang og repos Vi gør det fordi: Det giver ejerskab til tingene, at man selv er med til at bestemme og udføre arbejdet Vores mål er: Eleverne føler sig hjemme i skolens fysiske rammmer Ejerskab

32 Ungeinddragelse skaber lyst til mere
Elevråd planlægger og gennemfører fest og sommer-afslutning Vi gør det fordi: Elevrådet har vist, at de er gode til at tage ansvar og dygtige til at planlægge aktiviteter Vores mål er: At fastholde og videreudvikle et stærkt elevråd – år for år Elevrådet rolle/placering er blevet meget markant. I Flere og flere spørgsmål høres elevrådet. Elevrådet har fået tildelt/har taget nogle ansvarsområder der gør at meget af arb. i elevrådet tager udg.punkt i praksis. Eks gallafest og sommerafslutning

33 Ungeinddragelse skaber lyst til mere
Elevord: Ligeværdighed, Viden, Respekt & Udfordring skal kunne ses og mærkes Vi gør det fordi: Vi mener det alvorligt, at elevernes egne værdiord skal gennemsyre kulturen i ungemiljøet Vores mål er: At vi gennemfører en årlig ungeuge, hvor fokus er på de fire værdiord Ord fra elevværdidage. Elevernes egne fokuspunkter der skal kunne ses og mærkes. KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

34 Ungeinddragelse skaber lyst til mere
Kursusfag, der passer de unge Vi gør det fordi: Vi vil have relevante kursusfag, der kan skabe oplevelser, der rammer alle elever Vores mål er: At spørge eleverne inden vi planlægger kursusfag, så vi får deres input med fra starten Ny form for frivillige kursusfag. Kortere forløb tilpasset de unges ønsker, mulighed for forskellighed. Fokus på oplevelser. Eks. Musical, Musik, friluftlivs-tur, mad, bevægelse.

35 Køreplan Arbejdsgruppe til renovering / udsmykning af gang og repos
Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Elevråd planlægger og gennemfører fest og sommerafslutning Elevord: Ligeværdighed, Viden, Respekt & Udfordring skal kunne ses og mærkes Kursusfag, der passer de unge

36 Forældresamarbejde skaber nærvær
Fokus på forældrenes rolle Tydelige målsætninger og kommunikation. Herunder forventnings-afstemning Forældre-jobbank skal inddrages i jobdagen Teenageforældre-/elevmøder Uden et velfungerende forældresamarbejde går det ikke. Forældrene skal ”fylde” mere i den ældste del af skolen

37 Forældresamarbejde skaber nærvær
Fokus på forældrenes rolle Vi gør det fordi: Forældrene spiller stadig en vigtig, men ny rolle, når eleverne kommer i ungemiljøet Vores mål er: Vi oplever et styrket samarbejde mellem skole og forældre Inddragelse. Hvordan og om hvad mødes vi. Hvad vil de? Hvad vil vi? – dialog. Forældrenes rolle skal være stor. Den stoppede ikke da eleverne kom i ungeskolen - tværtimod

38 Forældresamarbejde skaber nærvær
Tydelige målsætninger og kommunikation. Herunder forventnings-afstemning Vi gør det fordi: Vi skal finde en god form på vores dialog og samarbejde mellem skole og forældre Vores mål er: Vi oplever god forventningsafstemning og dialog mellem skolen og forældrene Vi skal blive bedre til at kommunikere hvad vi gør og vil. KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

39 Forældresamarbejde skaber nærvær
Forældre-jobbank skal inddrages i jobdagen Vi gør det fordi: Vi vil skabe overblik over, hvilke ressourcer forældrene kan spille i puljen – så lærerne kan trække på dem når relevant Vores mål er: Vi, i skoleåret 2012/13, får udviklet og synliggjort en forældre-jobbank Forældrene skal gøres til en del af det første punkr - > ejerskab hos både elever og forældre. Eks. virksomhedsbesøg, oplæg på skolen. KORT BESKRIVELSE. IDÈ OG MÅL.

40 Forældresamarbejde skaber nærvær
Teenage-forældre-/elevmøder Vi gør det fordi: Vi vil i tættere dialog med forældrene og have gode lejligheder til at invitere dem ind på skolen Vores mål er: At vi i skoleåret 2012/13 gennemfører x antal møder på skolen med høj deltagelse og tilfredshed Videreudvikling af vores ssp-møder om eks. andre emner Oplæg/foredrag/møder på skolen. Oplægsholdere udefra, egenbetaling -> liv på skolen om aftenen -> tilhørsforhold

41 Køreplan Fokus på forældrenes rolle Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Tydelige målsætninger og kommunikation. Herunder forventnings-afstemning Forældre-jobbank skal inddrages i jobdagen Teenageforældre-/elevmøder

42 Har du spørgsmål eller input?
Send en mail til


Download ppt "Højmeskolens Ungestrategi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google