Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Esbjerg 5. nov 03 / TC1 Reform af de gymnasiale uddannelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Esbjerg 5. nov 03 / TC1 Reform af de gymnasiale uddannelser."— Præsentationens transcript:

1 Esbjerg 5. nov 03 / TC1 Reform af de gymnasiale uddannelser

2 2 Den videre proces for reformen 1. behandling i Folketinget 31. oktober 2003 Forventet vedtagelse af lovene februar-marts 2004 Bekendtgørelser til høring august-september 2004 Uddannelsesbekendtgørelser med bl.a. fagrække og timetal Læreplaner for de enkelte fag og niveauer Eksamensbekendtgørelse Optagelsesbekendtgørelse Meritbekendtgørelse GSK-bekendtgørelse Reformen har virkning fra 1. august 2005

3 3 Et samlet gymnasialt system - 1

4 4 Et samlet gymnasialt system - 2 Fælles formålsbestemmelser - næsten Fælles fagligt indgangsniveau Fælles vilkår for adgang til videregående uddannelser Fælles struktur for de 3-årige uddannelser Klare profiler for de enkelte uddannelser

5 5 Fælles indgangsniveau Faglige adgangskrav Folkeskolens afgangsprøve i Dansk Matematik Fysik/kemi/biologi Engelsk 2. fremmedsprog eller tilsvarende 10. klasse-prøver

6 6 Uddannelsesplanen Undervisningsministeren vil evaluere brugen af uddannelsesplanerne med henblik på, at de udvikles til et mere informativt redskab Både den afleverende skole og Ungdom- mens Uddannelsesvejledning skal forholde sig til de mål om uddannelse efter grund- skolen, der er anført i uddannelsesplanen

7 7 Optagelse I direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse Elever, der har været ude af skole i et eller flere år, og elever, der ikke opfylder de faglige adgangskrav, kan kun optages efter en konkret vurdering, fx på grundlag af en optagelsesprøve

8 8 Fælles formål Forberedelse til videregående uddannelse Almendannelse, viden og kompetencer gennem kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspil mellem fagene Faglig og pædagogisk progression Forskellige arbejdsformer; miljø præget af krav til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden Dannelsesperspektiv Udvikling af personlig myndighed; refleksion og ansvarlighed; kreative og innovative evner; kritisk sans Eleven som medborger Medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter; forståelse af nære, europæiske og globale perspektiver

9 9 Formål – specifikt for stx Fokus på det almendannende og studie- forberedende Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene Sigte mod videregående uddannelse

10 10 Formål – specifikt for htx Fokus på erhvervsrelaterede perspektiver Teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag Teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold, herunder ved kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier

11 11 Ansøgeren i dag Valg af Uddannelse (stx / hhx / htx / hf) Alment gymnasium: Sproglig / Matematisk Ønske om Skole 2. fremmedsprog

12 12 Ansøgeren efter reformen Valg af Uddannelse (stx / hhx / htx / hf) For de 3-årige uddannelser interesse- tilkendegivelse vedrørende Skole Studieretning 2. fremmedsprog Kunstnerisk fag (kun stx)

13 13 Ønske eller rettighed? Eleverne har ikke krav på at blive optaget på den skole, de ønsker, og de har ikke krav på at få den studieretning, det kunstneriske fag eller det fremmedsprog, de ønsker – men deres ønsker skal tilgodeses i videst muligt omfang

14 14 Studieretningsforløbet i de 3-årige uddannelser

15 15 Eksempel: Stx - 1

16 16 Eksempel: Stx - 2

17 17 Eksempel: Stx - 3

18 18 Eksempel: Stx - 4

19 19 Amtslig koordinering Amtsrådet godkender og koordinerer de enkelte skolers udbud af studieretninger Profilering og diversitet Alle offentlige skoler skal udbyde mindst 4 studieretninger og oprette mindst 2 Antallet af studieretningshold skal være mindst lige så stort som antallet af hold i grundforløbet

20 20 Fleksibilitet Elevens valg af studieretning sker ved afslutningen af grundforløbet, dvs. efter ½ år Indtil afslutningen af grundforløbet kan eleven skifte til en anden 3-årig uddannelse uden tab af tid Men …..

21 21 Uddannelsesskift kræver særlig indsats

22 22 Styringsprincipper

23 23 Læreplaner Fra læseplan til læreplan Profilfag og valgfag Revision af niveaubetegnelserne

24 24 Læreplanernes udformning Identitet og formål Hvad faget bidrager med i forhold til uddannelsens målsætning Fagligt indhold og faglige mål Præcise mål, der klart markerer undervisningens niveau (A,B,C) Vægt på beskrivelse af kernestoffet Fokus på elevernes kompetencer Tilrettelæggelse Evaluering Øgede krav til formaliseret, løbende intern evaluering Præcise vurderingskriterier

25 25 Reform af hf Samlet uddannelsestid for det 2-årige forløb: 1625 timer (215 timer flere end i dag) To faggrupper: Kultur- og samfundsgruppen og den naturvidenskabelige gruppe En faggruppe får en samlet læreplan med fælles mål og en samlet uddannelsestid Mulighed for lokal toning (sammenbinding af valgfag i grupper)

26 26 Udbud og oprettelse af studieretninger og valgfag - 1

27 27 Udbud og oprettelse af studieretninger og valgfag - 2


Download ppt "Esbjerg 5. nov 03 / TC1 Reform af de gymnasiale uddannelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google