Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til nye censorer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til nye censorer"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til nye censorer
Introduktion til censorfunktionen Ved censorformand Steen Hundborg, sygeplejerskeuddannelsen

2 Indhold At være beskikket censor – rettigheder og pligter
Samarbejde med sekretariatet Eksamen, votering og håndtering af voteringssituationer Eksamenssnyd Evt. øvelse Kort om klage- og ankesager Kort om Censorformandskabets arbejde og samarbejdsflader Spørgsmål og afslutning

3 Retsgrundlag for censorvirksomhed
BEK. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Nr af 16/12/2013 – virkning fra 1. sep. 2014 BEK. om karakterskala og anden bedømmelse. Nr. 262 af 20/03/2007 BEK. om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. Nr. 29 af 24/01/2008 Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning og censorvederlag (2001).

4 Være orienteret i relevante bekendtgørelser og cirkulærer
Censorpligter (1/5) Være orienteret i relevante bekendtgørelser og cirkulærer Medvirke ved alle uddannelsens eksterne prøver (og evt. interne prøver) Skrive notater om præstationen/ karakterfastsættelsen - notaterne skal gemmes i 1 år Have et opdateret og indgående kendskab til uddannelsen

5 Afgive censorrapporter Afgive evt. indberetning
Censorpligter (2/5) Afgive censorrapporter Afgive evt. indberetning At medvirke til sagsbehandling klage- og ankesager At deltage i dialogmøder Afgive meddelelser om evt. stillings- og adresseændring

6 Påse at prøver gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
Censorpligter (3/5) Påse at prøver gennemføres i overensstemmelse med gældende regler Påse at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og at deres præstationer bliver bedømt pålideligt og ud fra faglige kriterier At der vurderes i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning

7 Censorpligter/opgaver (4/5)
Tydelig rammesætning… overholdelse af tid og kriterier Være opmærksom på evt. dispensationer… typisk gruppestørrelser forhold som vedrører fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser Er eksaminators spørgsmål forståelige…? Er eksaminationsgrundlaget relevant? Evt. stille uddybende spørgsmål

8 At være saglig og faglig orienteret
Censorpligter (5/5) Rådgive om uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet Evt. ad hoc opgaver At være saglig og faglig orienteret Det gode samarbejde på udbudsstederne 

9 Censorrettigheder Takke ja eller nej til tilbudte opgaver
Modtage honorar, rejseudgifter og evt. hotelophold efter gældende aftaler Holde orlov efter aftale med sekretariatet Personlig samtale med censornæstformand eller formand Ophæve beskikkelsen før den udløber.

10 Samarbejde med sekretariatet
Hvordan forløber allokeringsprocessen? Hvad kan sekretariatet være behjælpelig med? Hvem er min kontaktperson?

11 Den studerende medtager ALLE sine effekter når lokalet forlades!
Votering Den studerende og evt. tilhørere forlader lokalet efter at den fastsatte tid til eksamination er udløbet Den studerende medtager ALLE sine effekter når lokalet forlades! Kun en nyansat lærer kan overvære voteringen efter aftale med institutionens ledelse og med censors accept §13, stk. 6

12 Bedømmelsesprocessen
Er en forhandling Kriterier og karakterskala inddrages Der skal opnås enighed! Bedømmelsen er en samlet bedømmelse, hvis intet andet er bestemt i den aktuelle studieordningen – Ved BA – eksamen vægtes det skriftlige og mundtlige ligeligt (Studieordningen, side 25) Facts Vi har bundet os til, at karakterfordelingen på lang sigt stort set lever op til ECTS-skalaens fordeling. Derfor skal vi følge brugen af 7-trinsskalaen nøje fra starten. Fra centralt hold indstiller vi de tre nævnte håndtag ud fra en forventning om, at indstillingerne vil føre til den ønskede karakterfordeling. Hvis det over en længere periode viser sig, at den ønskede karakterfordeling ikke opnås, må nogle af de nævnte tre håndtag bringes i anvendelse, så karakterfordelingen ændres. Det er afgørende at understrege, at der skal være tale om et system med en høj grad af inerti. Man skal altså ikke i panik ændre en række faktorer bare fordi ’det går galt’ ved en enkelt prøve.

13 Voteringen - Hvornår begynder den?
Opgaver drøftes ikke før bedømmerne når til voteringsprocessen Det er den skriftlige opgave og selve eksaminationen, som ligger til grund for voteringen – ikke andre subjektive betragtninger!

14 Voteringen Votering er en forhandlingssituation, som kræver etiske overvejelser Redegør for dine overvejelser Skriv karakterbegrundelsen ned forud for tilbagemeldingen Udtal dig ikke om noget, der ikke er diskuteret/aftalt med eksaminator inden udmeldingen til den studerende.

15 Tilbagemelding og udtalelser
Eksaminator eller censor meddeler resultatet med korte begrundelser HUSK voteringen er en forhandling som er belagt med tavshedspligt – hverken eksaminator eller censor må kommenterer forhandlingerne eller forhandlingsresultatet, afgivne karakter eller andet vedr. eksamen Der kan efter eksamen udelukkende kommenteres skriftligt i forbindelse med en klage.

16 Habilitet/ inhabilitet
Eksamensetik: Der er ingen etiske retningslinjer for eksamination, sparsom litteratur og forskning på området. Habilitet/ inhabilitet For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt. Kendskab, må ikke have undrvist de studerende man skal virke som censor for!!!

17 Bedømmernes menneskesyn har betydning:
Bidrage til en positiv situation Ikke behov for at ”jorde” eksaminanden Rollefordeling: hvordan aftales/ opfattes henholdsvis eksaminator- og censorrollen Møder de tre parter hinanden med tillid Saglig og faglig bedømmelse Eksamen er en kontrolfunktion Af det faglige Af undervisningen Af eksamensregler

18 Censors eksamensadfærd
Censor skal præsentere sig, kort fortælle, at censorarbejdet indebærer, at censor skriver ned, kan stille uddybende spørgsmål og evt. kan være med til at omformulere eksamensspørgsmål. Censor og eksaminator skal virke engageret og interesseret i eksamenssituationen. Skabe et trygt og stimulerende eksamensmiljø.

19 Bedømmerne arbejder med en formodning om snyd!
Eksamenssnyd Bedømmerne arbejder med en formodning om snyd! plagiat er hyppigst årsag til eksamenssnyd har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning Formodningen dokumenteres overfor uddannelseslederen Bliver formodningen bekræftet, bortviser institutionen eksaminanden fra prøven – snyd skal ikke bedømmes!

20 Øvelse… Hvilke problemfelter mener du ligger indlejret i censorrollen?
Faglige? Personlige? Samarbejde? Etiske? Erfaring? Psykologiske? Andet?

21 Nedskriv eksamensforløbet…
Klager over eksamen Nedskriv eksamensforløbet… Eksamensklager skal være indgivet senest 2 uger efter bedømmelsen Personlige notater anvendes Eksamensklagen skal være skriftlig og begrundet Studerende kan klage over: Bedømmelsen Prøvegrundlaget Prøveforløbet

22 Den studerende klager til institutionens ledelse.
Klager over eksamen Klager over undervisning, vejledning, fysiske rammer o.a. skal ikke behandles som en eksamensklage Den studerende klager til institutionens ledelse.

23 Overvej nøje besvarelsen af en klage…
Klager over eksamen Overvej nøje besvarelsen af en klage… Forhold dig udelukkende til den studerendes klagepunkter! (dem alle – men ikke andet!) Være objektiv i besvarelsen – ”der er stillet relevante eksamensspørgsmål…” Søg evt. vejledning hos CF Anvend eksamensbekendtgørelsens begreber De oprindelige bedømmere kan vælge at skrive sammen eller hver for sig.

24 Studerende har én uge til at kommentere udtalelserne
Klager over eksamen Studerende har én uge til at kommentere udtalelserne Afgørelsen træffes af institutionen på grundlag af de oprindelige bedømmeres udtalelse og den studerendes kommentarer til udtalelsen

25 Klageafgørelse Klager over eksamen Afgørelsen kan være:
Ny bedømmelse (ombedømmelse) Tilbyde ny prøve (omprøve) Afvise klagen Tilbydes den studerende en ny prøve, er det karakteren herfra, der er gældende den endelige karakter kan dermed bliver lavere!

26 Klage håndtering Bedømmerne skal orienteres om ledelsens afgørelse
Klager over eksamen Klage håndtering Bedømmerne skal orienteres om ledelsens afgørelse Den studerende skal gøres opmærksom på, at der er mulighed for at anke over afgørelsen – ledelsens ansvar

27 Håndtering af klager-anker
Klager over eksamen Håndtering af klager-anker Der findes ingen samlet opgørelse over antallet af eksamensklager i de forskellige uddannelser. Det er den studerendes retssikkerhed at klage - det er ikke en personlig kritik. Institutionens afgørelse kan ankes af den studerende, censorformandskabet inddrages i sagsbehandlingen.

28 Klager over censorer CF og Ledernetværket i sygeplejerskeuddannelsen har en fastlagt procedure Få klager over censorer

29 Kvalitetssikring via censorrapporter
anvendes løbende kontakt med censorer, ved censorkurser og til de årlige censorberetninger anvendes på eksamensinstitutionerne som kvalitetssikring af undervisningen, eksamensplanlægning generelt, tilrettelæggelsen af den praktiske del af den enkelte eksamen, tilrettelæggelsen af samarbejdet med censorer.

30 Kommunikationsdiagram
Møder, høringer, Årsberetninger m.m. Uddannelsesministeriet Censorformandskabet Uddannelsesinstitutioner Censorer Eksaminatorer Studerende Møder og censor- rapporter Kommunikationsveje og kompetencer. Undervisningsministeriet = Lovgiver, udarbejder bekendtgørelser. Censorformandskabet har mulighed for at blive inviteret til høring af nye lov tiltag, og kan forelægge problemstillinger for UVM UVM beskikker censorer efter indstilling fra CFMS og uddannelsesinstitutionerne. CFMS holder løbende møder med Uddannelsesinstitutionerne (eksamensansvarlige og administratorer) Censorerne (møder, konferencer og debatdage) CFMS Tager løbende særlige problemstillinger fra feltet op. (klager over censorer - uddannelsesinst mm) Kan indstille censorer til afbeskikkelse Censorindberetninger Eksaminatorindberetninger Indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne Gennem Formøder, votering og afsluttende evaluering af eksamenssituationen Gennem Tilbagemelding og dialog

31 Referencer Hundborg, S., B. Hørdam, Christiansen, R.: Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne. København. Unge Pædagogers Forlag Nielsen, M: Etik i eksamenssituationen. Uddannelsesnyt, nr. 1, 14. Årgang, pp. 2-8 Hundborg, S., Gudbergsen, B.: Den kliniske vejleder som eksaminator og bedømmer. Sygeplejersken, nr. 15, 106. Årgang, Pp Hundborg, S: Fire perspektiver på eksamensklage Uddannelsesnyt, nr. 1, 18. Årgang, Pp Diverse Bekendtgørelser.


Download ppt "Velkommen til nye censorer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google