Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sammenhæng: Reduktion af det daglige energiforbrug. Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2% om året. Mål: Aktiviteter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sammenhæng: Reduktion af det daglige energiforbrug. Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2% om året. Mål: Aktiviteter."— Præsentationens transcript:

1 Sammenhæng: Reduktion af det daglige energiforbrug. Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2% om året. Mål: Aktiviteter i personalegrupperne skal øge medarbejdernes bevidsthed om hvordan det daglige energiforbrug kan nedbringes. Tiltag: Problematikken sættes på dagsordenen i husmøderne. Medarbejderrepræsentanter fra de enkelte huse samler gode ideer op. LMU behandler ideerne, og træffer beslutninger om hvilke ideer der skal iværksættes. Tegn: Der kan iagttages en øget forståelse af energiproblematikken i medarbejdergruppen. Der kan observeres en energibesparelse på 2%. Evaluering: Løbende evaluering på TILTAG foretages på hvert LMU-møde. Evaluering af TEGN foretages via OMEGA, og gennem dialog i LMU i september 2013. 18/12 2012

2 Sammenhæng: Klar til skolelivet: Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser) skal være stigende. Mål: Dagtilbuddets huse skal skabe et sprogudviklende miljø, som tilgodeser børnenes behov fra de starter i børnehaven og til de forlader den. Dette miljø skal sikre at børnene ved skolestart kan indgå i en ligeværdig dialog med de børn og voksne, som de kommer til at møde i skolen. Tiltag: De værktøjer der er præsenteret i sprogpakken, som daglige ledere og flere pædagoger er uddannet i, skal integreres i de daglige aktiviteter i husene. Det er fx: dialogisk læsning understøttende sprogstrategier brug af sprogkasser Samarbejdet og vidensdeling i sprognetværksgruppen, skal med en inkluderende tilgang sikre, at der skabes de rette sprogmiljøer for ethvert barn. Tegn: De børn der starter i skole er sprogligt velfunderede. Evaluering: TILTAG evalueres i februar og september. TEGN vurderes i maj. Vurderingen foretages af husets sprogvejledere på baggrund af gruppesamtaler med børnene. Sprogvejledernetværket udvikler en model for gruppesamtalerne. Resultat af evalueringerne danner baggrund for fremtidig sprogudviklende indsats. 18/12 2012

3 Sammenhæng: Effektivisering. Skanderborg byråd vil år for år effektivisere i alle led, så kommunen til stadighed kan drives billigere og bedre. Effektiviseringsgevinsten er allerede indregnet i budgettet. Det er dermed kontraktholders ansvar at sikre, at effektiviseringsgevinsten høstes, og at det sker i en god proces med medarbejdere og bestyrelse. Mål: Praktiske og rutinemæssige opgaver i hverdagen skal kunne løses i et flydende tempo, så medarbejderne kan koncentrere sig om at skabe kvalitet i det relationelle og pædagogiske samvær med børnene. Tiltag: Der skal være navn på alle børns: madkasser overtøj / regntøj fodtøj Alle børn har skiftetøj med Tegn: Det kan observeres at madkasserne er lette at finde, og at medarbejderne derfor kan koncentrere sig om det pædagogiske arbejde med at skabe de bedste rammer omkring måltidet. Det kan observeres at tøjet er let at finde, så medarbejderne kan koncentrere sig om at skabe det det rette miljø i garderoben, hvor børnene kan udvikle selvhjulpenhed i forhold til påklædning. Evaluering: Der laves stikprøvekontrol på TILTAG i april og september. Evaluering af TEGN sker i dialog mellem medarbejderne i de enkelte huse i september. Resultat af dialog opsamles i ledelsesteam. Dagtilbudsleder formidler og til bestyrelsen i september / oktober. 18/12 2012

4 Sammenhæng: Aktive Borgere. Skanderborg byråd arbejder for aktivt medborgerskab og beder fortsat alle kontraktholdere udvikle nytænkende partnerskaber med aktive borgere. Mål: Dette mål skal ses i sammenhæng med udviklingsmålet vedr. effektivisering. Dagtilbuddets forældre skal gives mulighed for at påtage sig ansvar for, at de daglige rutinemæssige opgaver i husene kan løses i et flydende tempo, så medarbejderne kan koncentrere sig om det relationelle og pædagogiske arbejde med børnene. Tiltag: Bestyrelsen tager initiativ til aktiviteter, som kan skabe en bred forståelse i hele forældregruppen om hvilken betydning det har for alle børn i institutionen, at forældrene tager ansvar for de ting, som de har konkret indflydelse på. Personalet gør opmærksom på hvilket ansvar/ hvilke opgaver forældrene kan tage. Tegn: Glade og tilfredse forældre, som tager initiativ og føler ansvar. Evaluering: Evalueres i sammenhæng med udviklingsmål om effektivisering. TILTAG evalueres i bestyrelsen i april og september. TEGN evalueres i bestyrelse og medarbejdergruppe i september. 18/12 2012

5 Sammenhæng: Det pædagogiske fokus: Det pædagogiske fokus på 0 – 3 års området skal styrkes. Dagtilbuddene og dagplejen formulerer selvstændige mål i relation til pædagogikken for de 0-3 årige. Målene indarbejdes i læreplanerne og dokumenteres via kvalitetsrapporterne. Mål: De 0-3 årige skal flere gange i løbet af dagen være opdelt i små grupper, hvor de mærker nærvær og tæt voksenkontakt. Disse forhold skal danne grundlag for børnenes almene udvikling. Tiltag: Medarbejderne undersøger om der er behov for fysiske forandringer i rummet, med henblik på at kunne dele børnene op. Medarbejderne aftaler en dagsrytme der sikrer muligheden for at opdele børnene i mindre grupper. Medarbejderne laver et katalog over aktiviteter, som kan foregå i de små grupper. Tegn: Det kan observeres at nødvendige tiltag for at tilrette de fysiske rammer så vidt muligt er iværksat. Det kan observeres at vuggestuens dagsrytme indeholder tid til aktiviteter i små grupper med varierende aktiviteter. Det kan i et inkluderende perspektiv observeres, at børnenes almene udvikling følger deres alder. Evaluering: TILTAG evalueres i februar og august. TEGN evalueres løbende med stop up i maj og oktober. Evalueringen foretages af pædagogerne og på baggrund af deres faglige viden om børns udvikling. For børn over 2 år benyttes Tras-skema. Evalueringerne danner baggrund for fremtidig planlægning af rammer og indsats i dagligdagen. 18/12 2012


Download ppt "Sammenhæng: Reduktion af det daglige energiforbrug. Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2% om året. Mål: Aktiviteter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google