Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen sTudieforberedelse AT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen sTudieforberedelse AT"— Præsentationens transcript:

1 Almen sTudieforberedelse AT
Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g Synopsis og mundtlig eksamen i 3.g (karakteren tæller 1½ gang i gennemsnittet!) Mange fag og lærere involveret Langsom opbygning af jeres viden og kunnen

2 Overordnet om AT Fra læreplanen: ”Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.” https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120566#Bil9

3 Hvorfor kombinere fagene?
Hvorfor AT? ”Almen Studieforberedelse er – som navnet siger – med til at gøre gymnasieelever bedre til at studere og forstå fagenes syn på verden omkring os” (AT-Håndbogen s. 10) Hvorfor kombinere fagene? Mere nuanceret viden om et givent emne, en sag Større opmærksomhed på de enkelte fag og hovedområdernes forskellige arbejdsmåder og styrker og svagheder Større evne til flerfaglig tilgang i fremtiden Større refleksion i det hele taget!

4 Hvor hører de fag I kender fra gymnasiet mon til?
”tre faglige hovedområder”: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab Samf Hum Fordel de forskellige fag i cirklerne… Nat Hvor hører de fag I kender fra gymnasiet mon til?

5 Hovedområderne: naturvidenskab humaniora samfundsfag genstandsfelt
genstandsområde naturvidenskab Naturen Naturen fra det mindste til det største: Stof, bevægelse, kræfter og energi Stoffernes opbygning og stofforandringer som følge af ydre påvirkning Levende væseners opståen, udvikling og vekselvirkning med den øvrige natur Abstrakte strukturer, tal og figurer Data og dataprocesser humaniora Mennesket Alt det der hører mennesket til: Historie og hverdagskultur Litteratur, kunst og æstetik Bevidsthed og erkendelse Sprog, medier og kommunikation Værdier og etik samfundsfag Samfundet Menneskers vilkår og samværsformer: Økonomi Politologi Sociologi

6 betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid Hvilke af billederne refererer til hvilke betegnelser foroven?

7 Empiri, metode og teori:
Empiri: observationer, data, udsagn, tekster eller andre kilder. Metode: arbejdsmåder og –processer. Teori: generaliseringer på baggrund af empiri. Generaliseringer søger at forklare et udsnit af virkeligheden. Statistik Tekstanalyse Eksperiment Feltarbejde E=mc² Det Senmoderne Samfund Evolutionsteorien

8 Plan for jeres AT-forløb fra nu:
Tidspunkt Klasse AT-forløb Indhold Produkt Forår 2012 1.g AT1 Intro, hovedområder, empiri, metode, teori AT2 Fagsamspil (fagekskursion) Problemstillinger Efterår 2012 2.g AT3 Belysning af sag Opgaveformulering, problemstillinger Forår 2013 AT4 Perspektivere sag Formulere en sag AT5 Studietur Synopsis, talepapir AT6 Årsprøve Efterår 2013 3.g AT7 AT-tur Forår 2014 AT8 Eksamenskrav, ressourcerum

9 AT1: Kroppen Hovedområderne: naturvidenskab, humaniora og samfundsfag
Mål: At lære om hovedområdernes indhold og forskellige arbejdsmetoder. (vigtig viden til 3.g eksamen!) Organisering: 3 dage ( februar), en dag pr. hovedområde. Produktkrav og arbejdsformer: varierer fra dag til dag

10 Quiz: hvor meget kan I svare på parvis?
Hvad hedder de 3 hovedområder? Hvad er samfundsfags genstandsområde? Hvad betyder empiri? Nævn 1 type empiri fra faget biologi: Hvad betyder metode? Nævn 1 metode fra faget dansk: Hvad betyder teori? Nævn 1 teori fra faget samfundsfag: Find en sag som kan belyses fra 2 forskellige hovedområder? Hvornår skal man til eksamen i AT? Hvordan går man til eksamen i AT? Hvor meget tæller karakteren i jeres gennemsnit? Hvad er temaet for AT1?


Download ppt "Almen sTudieforberedelse AT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google