Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

vi eksperimenterer, afprøver, fejler og triumferer. Undervejs skaber vi traditioner vi løfter i fællesskab og bakker hinanden op. Vi fejrer vores successer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "vi eksperimenterer, afprøver, fejler og triumferer. Undervejs skaber vi traditioner vi løfter i fællesskab og bakker hinanden op. Vi fejrer vores successer."— Præsentationens transcript:

1

2 vi eksperimenterer, afprøver, fejler og triumferer. Undervejs skaber vi traditioner vi løfter i fællesskab og bakker hinanden op. Vi fejrer vores successer vi engagerer os, arbejder hårdt, og vi lærer undervejs

3 Rødkilde 2015 vi vil! vi gør! vi kan!

4 Hvad vil vi? Hvad vil jeg? Vil jeg det virkelig? Vi prioriterer det vigtigste, vi kan ikke alt! Hvis vi vil det, forpligter det! VIL = AMBITION & COMMITMENT

5 Vi kan det vi vil, fordi vi sætter os i stand til det! Vi arbejder hele tiden på at blive dygtige! Vi tænker ind i vores prioritering, at vi skal kunne udføre vores opgave med kvalitet! kAN = EVNER & EMPOWERMENT Vi hjælper hinanden til at kunne!

6 Vi handler på vores ambitioner! Vi udnytter vores evner! Vi vil vurderes på vores praksis! Det er ikke nok at kunne og ville! GØR = DRIVE & ACTION

7 Jeg VIL ha' en ungdomsuddannelse, jeg KAN tage en ungdomsuddannelse, jeg TAGER en ungdomsuddannelse Jeg KAN læse Jeg VIL læse Jeg LÆSER Jeg KAN lære alle at læse dansk Jeg VIL lære alle at læse dansk Alle min elever LÆRER at læse dansk

8 Skole-hjem-samtale/elevplan Ambitioner står mål med indsats og kunnen hvad VIL han?hvad KAN han?hvad GØR han?

9 vi vil ! vi gør ! vi kan ! Elevernes læring Alle medarbejdere er pædagogiske medarbejdere Ledelsen prioriterer pædagogisk ledelse over andet Vi skal altid spørge om indsatsen har et elevlæringsaspekt

10 Indsatsområderne Omorganisering i afdelingerne - udskolingen først CO CReATION KULTURELLE KOMPETENCER K U L T U R E L L E K O M P E T E N C E R OMVERDENEN O M V E R D E N E N HOLDDANNELSER H O L D D A N N E L S E R "DET SKAL GIVE MENING" " D E T S K A L G I V E M E N I N G " "DET ER COOL AT VÆRE KLOG" " D E T E R C O O L A T V Æ R E K L O G " CAMPUS CAMPUS

11 Indsatsområderne 1 Omorganisere afdelingerne Projekter - Rødkildedage - årgangstemaer EXPLORaCTION E X P L O R a C T I O N SELVSTÆNDIGHED S E L V S T Æ N D I G H E D TVÆRKULTURELT T V Æ R K U L T U R E L T NOGET AT SE FREM TIL N O G E T A T S E F R E M T I L FÆLLESSKAB F Æ L L E S S K A B KREATIVT K R E A T I V T KONKURRENCER K O N K U R R E N C E R IDRÆT I D R Æ T

12 Indsatsområderne 1 Omorganisere afdelingerne 2 Projekter - Rødkildetemaer Skole-hjem-samarbejde og klasseledelse PROFESSIONALISERING P R O F E S S I O N A L I S E R I N G ÅRS- og ELEVPLANER Å R S - o g E L E V P L A N E R METODER -MØDER - MAILS M E T O D E R - M Ø D E R - M A I L S VÆRDIREGELSÆT V Æ R D I R E G E L S Æ T KOLLEGIAL SUPERVISION K O L L E G I A L S U P E R V I S I O N EFTERUDDANNELSE E F T E R U D D A N N E L S E

13 Indsatsområderne 1 Omorganisere afdelingerne 2 Projekter - Rødkildetemaer 3 Skole-hjem-samarbejde og klasseledelse vi vil ! vi gør ! vi kan ! Elevernes læring vi løfter i fællesskab og bakker hinanden op. Vi fejrer vores successer vi eksperimenterer, afprøver, fejler og triumferer. Undervejs skaber vi traditioner vi engagerer os, arbejder hårdt, og vi lærer undervejs

14 Målet er stadig... Vi forbedrer de faglige resultater Vi øger elevernes lyst til læring Vi udjævner sociale skel Vi når 95% målsætningen...men vejen er Rødkildes egen!

15 vi kan! vi vil! vi gør! fællesskab eksperiment engagement EXPLORaCTION PROFESSIONaLISERING CO CReATION Rødkildes egen vej


Download ppt "vi eksperimenterer, afprøver, fejler og triumferer. Undervejs skaber vi traditioner vi løfter i fællesskab og bakker hinanden op. Vi fejrer vores successer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google