Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stor skriftlig opgave Engelsk A Friend at Hand Media productions

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stor skriftlig opgave Engelsk A Friend at Hand Media productions"— Præsentationens transcript:

1 Stor skriftlig opgave Engelsk A Friend at Hand Media productions
Januar 2006

2 Opgavens omfang 15 maskinskrevne a-4 sider med 1½ linieafstand.
Tæller ikke med heller ikke når disse ting er placeret inde i teksten: indholdsfortegnelse noter litteraturlister illustrationer og tekstbilag Opgaven skal afleveres i klar og læselig form. Den kan være skrevet på computer eller på skrivemaskine. Der skal skrives med 1½ linieafstand. En passende venstre- og højremargen er ca.3 cm. Der er almindeligvis tekstlinjer på en side.

3 Sprog Opgaven skrives på dansk Primærlitteratur skal være på engelsk
Sekundærlitteratur skal hovedsagelig være på engelsk, men dansk litteratur kan også indgå. Omfang ca. 30 – 60 sider.

4 Arbejdet inden opgaveugen
Tilrettelæggelse Litteratursøgning Notatteknik Læsning og konsultation Start på skriveprocessen Emne / problemformulering

5 Forberedelsesfasen Find og fokusér!
Find litteratur – både primær og sekundærlitteratur. Orientér dig bredt, så du har noget at smide væk af. Lav overblikslæsning og tag notater. Husk at markere sidetal, så du hurtigt kan finde det frem. Systematisér notaterne, så du får overblik.

6 Opgavens elementer: Indledning
Der skal være en indledning Mulige elementer: afgrænsning af opgaven, Problemstilling / problemformulering, opgavens formål og lign. Disposition Personlig motivering hører hjemme her. Indledningen skal være meningsfuld derfor kan den ofte først skrives, når du er færdig med opgaven.

7 Indledning Tanken om hvordan vi mennesker udvikler os på baggrund af vores barndom, uden at vi er bevidst om det, og hvordan vi kan påvirkes af så lidt og så meget, af andre og af vor genetiske sammensætning, interesserer mig meget. Jeg har derfor valgt dette emne, og jeg synes at Sylvia Plaths ”The Bell Jar” er et strålende eksempel. Først vil jeg give en kort biografi at Sylvia Plath, da ”The Bell Jar” er fiktion med selvbiografiske elementer. Jeg vil lægge vægt på hovedpersonernes udvikling og prøve at finde ud af, hvorfor hun udvikler sig, som hun gør. Herudover vil jeg fortælle om forholdet mellem mor og datter og finde ud af, hvorfor det er som det er. Til sidst har jeg valgt digtet ”Daddy” til perspektivering, fordi det belyser virkeligheden om hovedpersonens far i modsætning til bogen.

8 Indholdsfortegnelse Indledning …………………………………………………………… …….. 1 ”The Bell Jar” Indledning til analysen ……………………………………………………………. 2 Esters oplevelser i collegemiljøet ..…….………………………………..… 2 Ester og mændene……………………………………………………………………..4 Forholdet til moderen……………..…………………………………………….…..7 Er Esther psykisk syg? Esthers udvikling, sammenfatning……………………………………… Digtet ”Daddy” …………………….……………………...………………………….. 12 Analyse og fortolkning…………………………………………………………….. 12 ”Daddy i forhold til romanen og i forhold til Sylvia Plaths biografi ....………………………………………..…………………………………… 13 Konklusion ……………………………………...……………….………………………. 15 Litteraturliste …………………………………………………....…………………….. 16

9 Selve opgaven Husk: klar opbygning i hovedafsnit og underafsnit
analyse den røde tråd overgange og delkonklusioner dokumentation via tekst – og begrundelser brug af sekundær litteratur, konklusion og perspektiver.

10 Niveauer i besvarelsen
Resume / referat / beskrivelse / redegørelse / Analyse / fortolkning Diskussion / perspektivering / vurdering

11 Citater og kilder Der skal løbende være henvisninger til dine kilder
dvs: de bøger og andet hvorfra du henter dine oplysninger. Det skal klart fremgå hvornår du gengiver andres synspunkter og hvornår du selv står som ophavsmand. Husk at citaterne skal være på originalsproget!

12 Citater På universitetet møder Esther sydstatspigen Doreen. Hun har en helt anden baggrund end Esther, både socialt og geografisk: Hun kommer fra Texas, en af de amerikanske sydstater, og hun kommer fra et overklasse- miljø som er karakteriseret både ved økonomisk rigdom og kulturel tradi- tion. Esther kommer fra den lavere middelklasse så hun kan føler sig lidt socialt usikker i selskab med Doreen. Det er imidlertid slet ikke det afgørende. Det vigtige er de to pigers forhold til sex. Doreen fører sig frem med en sikkerhed og selvfølgelighed og udstråler en erfaring som fuldstændig lammer Esther: ”Do yo mean, did I go to bed with him!, Doreen cried. Well, of course I did, dear! I felt like it. And Cal won’t be back until next week, so why not. Esther did not know what to say.” (TBJ, side 137) Her bliver Esters normer sat på en alvorlig prøve. Den forbrugsholdning Som Doreen giver udtryk for, kan Esther ikke… etc. etc. …

13 På samme måde med sekundærlitteraturen:
I sin analyse af romanen skriver den amerikanske litteraturforsker Daniel Fish bl.a. følgende om Esthers ophold i New York: She stays in a hotel for women only, presumably intending to keep the women of the hotel away from predatory men. The name of this hotel, the Amazon, is ironic, for the name elicits the idea of strong women warriors, but instead places these girls in cloistered positions of safety and seclusion (”The Bell Jar revisited”, s. 14) Dette kan være rigtigt nok, men pointen er vel den modsatte. At selv om disse piger placeres i beskyttede omgivelser, så bryder de konstant denne isolation og handler aktivt i forhold til mænd. De er en slags Amazoner.

14 Konklusion En konklusion er: en afrunding på opgaven
en samling af trådene og eventuelt nogle betragtninger, der peger ud over opgaven. Den må ikke være et uvedkommende tillæg.

15 Konklusion en kort sammenfatning der bl.a. kan indeholde:
en vurdering af om problemformuleringens spørgsmål er blevet besvaret og på hvilken måde / i hvilket omfang de er blevet besvaret.

16 Konklusion ”The Bell Jar” blev den eneste roman som Sylvia Plath nåede at skrive, men den rummer til gengæld en overvældende mængde af temaer, og den er skrevet med en intensitet der gør den yderst levende og vedkommende, også i dag. I min analyse har jeg fokuseret på romanens psykologiske aspekter: Esthers forhold til moderen, hendes forhold til mænd m.m., og jeg har prøvet at vise hvordan romanen ikke blot giver moderen og de dumme mænd skylden for Esters ulykkelige liv. Sylvia Plath placerer netop Esther i et meget komplekst net af påvirkninger, og hun viser også at Esters egen manglende virkeligheds- erkendelse bidrager til det negative forløb. Her kan vi som læsere bliver meget klogere og dermed bedre rustet end Esther til at møde både ”scorn and delicate treatment” (s. 214) som verden består af.

17 Litteraturliste Alt det anvendte materiale skal anføres:
bøger, artikler, film osv. Titlerne opstilles i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Følgende skal anføres: Forfatternavn, titel, udgave, trykkeår og sted (forlag). Vigtigt! Hvis du henviser til materiale fundet på internettet, skal du huske fuldstændig og nøjagtig adresse Det er en god ide at skrive (dele af) materialet fra nettet ud

18 Litteraturliste Primærlitteratur:
Paul Auster: ”The New York Trilogy” 1987 faber and faber, 1999 Sekundærlitteratur: Paul Auster: ”The Red Notebook: True Stories” New Directions Publishing Corporation, 2002 Aliki Varvogli : The World That is the Book: Paul Austers Fiction. OUP, 2001. Internetsider:

19 Afslutningsfasen: Du er ikke færdig!! Læs opgaven grundigt igennem.
Indholdet skal strammes og præciseres: Er der gentagelser upræcise formuleringer er sproget nuanceret nok har du brugt de samme ord og vendinger for mange gange hænger de enkelte afsnit naturligt sammen? Check stavning i Retskrivningsordbogen eller Nudansk Ordbog. Kontrollér citater, henvisning og sidetal, også i forhold til indholdsfortegnelsen. Vær bevidst om dine typiske svagheder og fejl og check dem til sidst. Sørg for ordentligt layout.

20 Aflevering To eksemplarer: original og kopi Det gælder også forsiden.
Forsiden er den side, hvor din lærer har formuleret opgavens titel. Du kan lave din egen forside, den skal komme efter den officielle. Du skal skrive henholdsvis "original" og "kopi" øverst på forsiden, også selv om de to eksemplarer teknisk set er identiske.

21 Opgavebedømmelsen Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en helhedsvurdering følgende momenter har særlig vægt: Er den stillede opgave besvaret ud fra de formulerede krav? Kan kursisten bevæge sig fra det refererende til det analyserende og vurderende niveau, således at de almene krav om selvstændig stillingtagen, om analyse, vurdering og perspektivering er opfyldt? Er der benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen? Er stoffet behandlet tilstrækkeligt dybtgående? Er det anvendte materiale inddraget i rimeligt omfang? Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation? Er alle kilder oplyst? Er noter og litteraturliste i orden? Er stoffet formidlet på tilfredsstillende måde? Er der sammenhæng i besvarelsen, og er det klart, hvad formålet er med det skrevne? Er fremstillingen overskueligt disponeret og den sproglige udformning klar og præcis og ensartet igennem hel opgaven? Holder opgavebesvarelsen sig inden for det maksimale antal sider?

22 Besvarelser i fremmedsprog
citaterne fra den engelske primærkilde skal være på engelsk citaterne skal være af passende længde Desuden lægges der vægt på at citaterne bruges - så de underbygger argumentationen i opgavebesvarelsen og at den fremmedsprogede primærtekst er forstået og brugt i rimeligt omfang.


Download ppt "Stor skriftlig opgave Engelsk A Friend at Hand Media productions"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google