Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Senior Online – Nye veje til digital inklusion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Senior Online – Nye veje til digital inklusion"— Præsentationens transcript:

1

2 Senior Online – Nye veje til digital inklusion
Lær Mere om IT-Netværket 19. juni 2013

3 Senior Online - Nye veje til digital inklusion
Formålet Senior Online har til formål at finde løsninger til, hvordan it-uvante ældre inkluderes i den digitale kommunikation med det offentlige. Projektet Kortlægger de ældres barrierer, behov og ønsker til digitale løsninger gennem spørgeskema og interviews med ældre i hele landet Afdækker internationale eksempler på digital inklusion af ældre mennesker Går i dialog med områdets parter om udvikling af nye indsatser for it-uvante ældre Udvikler formidlingsmodul, om borgernes behov og efterspørgsel, der sikrer nyttiggørelsen af undersøgelsens resultater Projektet er finansieret af Velux Fonden

4 Resultater Baggrundsrapport Brugervenlig interaktiv udgivelse
International undersøgelse Arbejdskonference 24. september Ressourcegruppe (august og oktober)

5 Projektet ressourcegruppe
Anders Kragh Sørensen, projektleder, Køgebibliotekerne Anders Lilienfryd Holte, konsulent, Kommunernes Landsforening Birgit Jæger, professor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC Eva Ahrensburg, projektleder, Greve Kommune Gertrud Øllgaard, ekspertisechef, Niras Gitte E. Olsen, sekretariatsleder, Ældremobiliseringen Helle Bjerregård, udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd Ingrid Lauridsen, konsulent, Ældresagen Kim Normann Andersen, professor, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice, Aarhus Kommune Lisbeth Hald, områdeleder Borgerservice, Slagelse Kommune Lise Bitsch Simonsen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Tina Dyrby Andersen, konsulent, Kommunernes Landsforening Tine Munch Pedersen, fuldmægtig, Digitaliseringsstyrelsen

6

7 Undersøgelsens design
Kvantitativ analyse: Knap 700 telefoninterviews med repræsentativt udvalgte borgere på køn og alder år gennemført i 2012 Kvalitativ analyse: 28 personlige interviews med ældre IT-brugere og 15 personlige interviews med ældre IT- ikke brugere. 2 fokusgruppeinterviews med brugergrupper. Kategorisering af respondenter IT-bruger = internet dagl., ugl. eller månedligt IT-ikke bruger = årligt eller aldrig

8 Oplevelsen af personlig kontakt og service
Tematisk nedslag 1: Oplevelsen af personlig kontakt og service 51 % af danske ældre synes det er en ulempe fremover at skulle modtage al post fra det offentlige digitalt 17 % mener det både kan være en fordel eller en ulempe. Iblandt de ældre, der synes det er en ulempe med dig. post peges især på, at de er bange for at miste den personlige kontakt med det offentlige Den kvalitative undersøgelse underbygger dette - deres bekymringer handler om at mister man personlig kontakt mistes også god service.

9 Hvilke ulemper? Påfaldende er det at blandt de ældre, der mener der er fordele ved fx digital post og kontakt til det offentlige, er det ikke fordele ved højnet service, der nævnes Men: At de sparer porto Transport og tid Er mindre afhængige af åbningstider

10 Hvad vil borgerne gerne hjælpes til ?
Tematisk nedslag 2: Behovet for støtte og hjælp KVANTITATIV: Brug for hjælp /20 % (tal fra 2012)- læring og brug for kurser Indenfor 20 % gruppen: Hvad vil borgerne gerne hjælpes til? KVALITATIV: Hvordan vil de gerne hjælpes? Undervisning i øjenhøjde – fra det kvalitative. Ved holdundervisning gerne homogene hold så deltagerne er på samme niveau. Underviser skal kunne ramme de ældres niveau. Undervisningen gerne praksisnær / IT-hjemmehjælp / individuelt tilpasset undervisning / telefonisk support evt. med fjernovertagelse

11 Vilje og forudsætninger
Tematisk nedslag 3: Vilje og forudsætninger KVANTITATIV: Der er spurgt til barrierer for at komme i gang med at bruge internettet. Blandt dem, som ikke bruger internettet, er hovedårsagen at det ikke interesserer dem (76 %) (Viljen) KVALITATIV: Oplevelse af at interesse og behov hænger nøje sammen. KVANTITATIV: 67 % af dem, som ikke bruger internettet, angiver at de ikke ved hvordan de benytter internettet (Forudsætninger) KVALITATIV: Erfaring fra arbejdslivet har betydning for evnen til at bruge internettet. Familie og pårørende har også betydning. Forudsætninger er tæt knyttet til behovet. Dette tema undersøges nøje og der ses på om alder, uddannelse, køn og civilstand har betydning….. (teaser)

12 International kortlægning af europæiske initiativer til digital inklusion af ældre
Case katalog over 10 igangværende projekter Målgrupper Partnere Baggrund Aktiviteter Implementering Resultater og effekter Finansieringsmodel Danske perspektiver

13 Eksempel 1: Eldy platform

14 Eksempel 2: SeniorWeb

15 Tværgående pointer i case kataloget
Fokus på motivation og sociale aspekter ved digital læring Nye måder at anvende it på Fokus på ældres behov for social kontakt, interessefællesskaber på tværs af generationer og fortsat videntilegnelse OG digitale færdigheder Udgangspunkt i de ældres hverdagsliv ≠ teknologi Nye partnerskaber mellem ældreorganisationer, pengeinstituttet, fonde, pensionsselskaber ≠ offentlige midler Båret af frivillige, private og i mindre grad offentlige aktører

16 Arbejdskonference i projektet
24. september kl på Teknologisk Institut


Download ppt "Senior Online – Nye veje til digital inklusion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google