Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION I EUROPA Indlæg på Kortforsyningsseminaret den 22. april 2008 Olav Eggers.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION I EUROPA Indlæg på Kortforsyningsseminaret den 22. april 2008 Olav Eggers."— Præsentationens transcript:

1 INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION I EUROPA Indlæg på Kortforsyningsseminaret den 22. april 2008 Olav Eggers

2 Infrastruktur for Geografisk Information i Europa En række hændelser har vist at der er behov for at kunne bruge data på tværs af grænserne i Europa Målet med INSPIRE er, at sikre at data kan anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau og på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed m.fl.). I første omgang er der fokus på miljø sektorens data.

3 INSPIRE INSPIRE (Infrastruktur for Geografisk Information i Europa) bygger på nationale infrastrukturer INSPIRE er i tråd med den generelle danske udvikling på området Den gennemførte ”impact analysis” viste en meget fordelagtig ”økonomi” INSPIRE tager udgangspunkt i miljøområdet, men vil blive normgivende for store dele af det offentliges datasamlinger INSPIRE giver en retslig ramme for udvikling af den danske infrastruktur for geografisk information. Lov plus 10 forordninger INSPIRE kan blive en facillitator for Digital Forvaltning, fordi INSPIRE har en fast tidsramme og fordi INSPIRE går på tværs af sektorerne

4 Med INSPIRE får vi En dansk geoportal Harmoniserede metadata for data og tjenester Tjenester for søgning, visning, transformation og download Harmoniserede regler for adgang til data Systematisk overvågning og rapportering om udvikling af infrastrukturen Adgang til 34 “miljørelaterede” datatemaer (heraf 13 referencetemaer)

5 INSPIRE FORA Dansk kontaktpunkt KMS Dansk INSPIRE følgegruppe For dem der bliver påvirket af direktivet INSPIRE NETVÆRK For alle interesserede MIM INSPIRE følgegruppe For at skabe opmærksomhed i MIM

6 Definition af Infrastruktur for Geografisk Information 1.Metadata for data og tjenester 2.Regler for interoperabilitet og harmonisering 3.Nettjenester- og teknologier 4.Aftaler om gensidig tilrådighedsstillelse, adgang og anvendelse 5.Koordinerings- og overvågningsmekanismer, --------- 6.Geodatasæt (Bilag I, II og III data)

7 IMPLEMENTERING I DANSK RET Lov om infrastruktur for geografisk information Minimumsimplementering bortset fra: 1. at der foreslås etableret en dansk INSPIRE-geoportal 2. at ministeren får bemyndigelse til at bestemme hvilke data der bør ved være obligatoriske i forbindelse med digital forvaltning 3. at ministeren får bemyndigelse til at lade loven omfatte andre data end dem der er omfattet af direktivet

8 IMPLEMENTERING 2007-2019 FaseAktivitetTidsramme 1Formel implementering En lov om: Infrastruktur for geografisk information 2007 - 2009 2Godkendelse af gennemf ø relsesbestemmelserne2008 – 2012 3Implementering af infrastrukturkomponenterne og de f ø rste metadata og data 2010 – 2011 4Implementering af de resterende data2012 - 2019

9 Lov 15.05.2009 2008 2009 201020112012 2013 2014 2016 2019

10 Forord- ninger Lov 15.05.2009 6 i 2008 1 i 2010 2 i 2009 1 i 2012 2008 2009 201020112012 2013 2014 2016 2019

11 GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FaseAktivitetTidsramme 2Metadata Overvågning og rapportering Søgning- og visningstjenester Download services Dataudveksling Koordinat transformation Dataudveksling med fællesskabets institutioner Harmonisering og interoperabilitet af datasæt og tjenester for bilag 1 data Tilknytning af ekstra tjenester Harmonisering og interoperabilitet af datasæt og tjenester for bilag 2 og 3 data 15-05-2008 15-11-2008 15-05-2009 15-11-2010 15-05-2012

12 Skrivegruppe udarbejder forslag Første høring (LMO og SDIC) Kommissionens første udkast Bearbejdning af kommentarer Kommissionens andet udkast Offentlig høring (internet) Endelig forslag til bestemmelser Forelæggelse for INSPIRE komitteen Orientering/høring af EU parlament og ministeråd Bindende for medlemslandene fra RAMMEDIREKTIV “How to get there” til GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER (forordninger) “What to do”

13 Forord- ninger Lov 15.05.2009 6 i 2008 1 i 2010 2 i 2009 1 i 2012 Metadata tjenester Finde data Vise data 2008 2009 201020112012 2013 2014 2016 2019

14 Forord- ninger Lov 15.05.2009 6 i 2008 1 i 2010 2 i 2009 1 i 2012 Øvrige tjenester Metadata tjenester Finde data Vise data Download / adgang Transformation 2008 2009 201020112012 2013 2014 2016 2019

15

16 Forord- ninger Lov 15.05.2009 6 i 2008 1 i 2010 2 i 2009 1 i 2012 Øvrige tjenester Metadata tjenester Finde data Vise data Download / adgang Trans-formation Metadata BiIag I-II data Bilag III data 2008 2009 201020112012 2013 2014 2016 2019

17 2010 Finde og se METADATA for Koordinat systemer Geografiske kvadratnetsystemer -------------------------------------- Stednavne Administrative enheder Transport netværk Hydrografi Beskyttede områder Adresser Matrikulære parceller Højder Arealdække Ortofoto Geologi 2013 Finde og se METADATA for Statistiske enheder Bygninger Jord Areal anvendelse Sundhed og sikkerhed Offentlig forsyningsvirksomhed Miljø overvågnings faciliteter Produktions og industrielle anlæg Landbrugs og akvakulturanlæg Befolkningsfordeling – demografi Forvaltede og regulerede områder Områder med naturlige riscici Atmosfæriske forhold Meteorologisk- geografiske forhold Oceanografiske – geografiske forhold Havområder Bio-geografiske områder Levesteder og biotoper Artsfordeling Energiressourcer Mineralressourcer

18 Forord- ninger Lov 15.05.2009 6 i 2008 1 i 2010 2 i 2009 1 i 2012 Øvrige tjenester Metadata tjenester Finde data Vise data Download / adgang Trans-formation Metadata BiIag I-II data Bilag III data 2008 2009 201020112012 2013 2014 2016 2019 Data Bilag I data Bilag I data (*) Bilag II-III data Bilag II-III data (*)

19 TO KATEGORIER AF DATA Første kategori: referencedata (bilag I og II) Data til geo-referering af data i den anden kategori. Anden kategori : miljø data (bilag III) Data for overvågning og forbedring miljøforholdene incl. Luft, vand, jord … Harmoniserings krav for alle data: definition og klassificering af og måden, hvorpå objekterne er georefereret. Harmoniserings krav for referencedata unik identifikation af og relationer mellem objekter, nøgleattributter, tidsdimension og oplysning om ajourføring

20 2011 Harmoniserede DATA og TJENESTER for Koordinat systemer Geografiske kvadratnetsystemer ---------------------------------------- Stednavne Administrative enheder Transport netværk Hydrografi Beskyttede områder Adresser 2011: nyligt indsamlede og omfattende restrukturerede bilag I geodatasæt 2012: nyligt indsamlede og omfattende restrukturerede bilag II og III geodatasæt 2016: øvrige bilag I geodatasæt 2019: øvrige bilag II og III geodatasæt

21 Bilag IBilag II Koordin atsys. Kvadrat net Stedn avne Adm.- enheder Adres- ser Matrik. Parcel Transpt netværk Hydro grafi Beskyt tede omr. Høj- der Areal- dække Ortof oto Geol ogi KMS KU. Inst for navneforskning Stednavneudvalget Fødevarestyrelsen EBST Bane Danmark Statens Luftfartsvæsen Vejdirektoratet DMU Slots- og Ejendomsstyr. Dir.for Fødevareerhverv GEUS

22 BILAG III Statistiske enh.Byg-ningerJordAreal anv.Sundhed sikkerhedOff. virksomhedOver-våg-ningProd.. anlægLandb. ogakva.anl.DemografiForv/regul.omr.naturlige risciciAtmosf. forholdMet. forholdOcean. forholdHavområderBio-geog. omr.biotoperArtsfordelingEnergiressourcerMineralressourcer KMS Fødevarestyrelsen EBST Vejdirektoratet DMU Slots- og Ejendomsstyrelsen Dir. for Fødevareerhverv GEUS Dansk Jordbrugsforskning DMI

23 Hvad gør INSPIRE for / ved os? INSPIRE bliver bindeleddet mellem danske og europæiske miljødata. En dansk INSPIRE geoportal, giver brugeren adgang til 34 datatemaer INSPIRE kan understøtte udvikling af dansk digital forvaltning De teknologier, tjenester og aftaler som skal etableres er generelt anvendelige, for eksempel i forbindelse med digital forvaltning. INSPIRE giver os en retslig ramme for den fortsatte udvikling af dansk infrastruktur for geografisk information.


Download ppt "INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION I EUROPA Indlæg på Kortforsyningsseminaret den 22. april 2008 Olav Eggers."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google