Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde for De Regionale Kontaktfora d. 21.3.2009 Birgit Hagen, DH repræsentant I Kontaktforum for handicappede i Region Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde for De Regionale Kontaktfora d. 21.3.2009 Birgit Hagen, DH repræsentant I Kontaktforum for handicappede i Region Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 Møde for De Regionale Kontaktfora d. 21.3.2009 Birgit Hagen, DH repræsentant I Kontaktforum for handicappede i Region Midtjylland.

2 Det Regionale Kontaktforum i Region Midtjylland Udpeget af Regionsrådet d. 26. september 2007 Vi afholdt det første møde d. 19. november 2007 Et forum på ni deltagere 4 indstillet af DH 1 fra De 9 1 fra LEV 3 Regionspolitikere (S,SF,V) + direktøren for psykiatri- og socialområdet + direktøren for Regional Udvikling

3 Organisering Regionsrådet udpeger en formand for Det Regionale Kontaktforum DH udpeger en næstformand Medlemmerne udpeges for Regionsrådets valgperiode. Psykiatri- og Socialstaben i Region Midtjylland yder sekretariatsbistand til Det regionale Kontaktforum

4 Møder Formanden indkalder til møderne Medlemmerne kan få punkter på dagsordenen til drøftelse og belysning Forslag til dagsorden sendes til mig som næstformand til godkendelse Der er afholdt 4 møder i 2008

5 Formål At drøfte og udtale sig om indholdet og udførelsen af den regionale virksomhed, der har relevans for mennesker med et handicap. At drøfte og udtale sig om overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål. At være et debatskabende forum, der medvirker til at styrke dialogen mellem regionen og handicaporganisationerne.

6 Virke Vi er enige om, at Kontaktforum skal være én af de måder, hvor det gode samarbejde mellem politikere og bruger- pårørendeforeninger i Region Midtjylland kan sikres Vi er også enige om, at dette skal sikres gennem en konstruktiv dialog. Med afsæt i vedtægterne er vi enige om, at der er vide rammer for, hvad kontaktforummet kan udtale sig om, så længe kommunale anliggender ikke berøres.

7 Drøftelser og forventninger til regionen Vores ønske er, at regionen og sekretariatet skal byde ind med pejlinger om udviklingstendenser, således at vi kan være på forkant med udviklingen i hele regionen. Udviklingen på de sociale tilbud og særlig udvikling af rekruttering af uddannede ”specialister” skal stå på bruttolisten over mulige opgaver for kontaktforummet. Endvidere ser vi gerne, at vi kan indgå i en drøftelse af Region Midtjyllands varetagelse af tilsynsopgaven.

8 Forslag og orienteringer At kontaktforummet kan udtale sig om FN konventionen om handicappedes menneskerettigheder. Der er stillet forslag om at tage kvalitetsmodellen på socialområdet op. (er en model, som kan indgå i det daglige arbejde på de sociale tilbud) Vi har haft besøg af Henrik Egelund, der har orienteret os om arbejdet i NoKS (Netværk om konsekvenserne af strukturreformen) Vi har fået orientering af Lars Sandberg om NDU (Netværk for domfældte udviklingshæmmede) NDU drives af regionen og finansieres af VISO. Vi hørte om problematikken vedr. ikke tidsbegrænsede domme.

9 Nogle af vores forslag Det blev foreslået, at fagfolk på Kommunikationsområdet også kunne komme og fortælle om deres arbejde på området. Vi vil gerne modtage en fælles regional venteliste. (Det er aftalt, at kontaktforummet vil blive holdt løbende informeret.) Vi har foreslået at se på konsekvenserne af den ny pensionslov fra 2003. Det er aftalt at belægningsopgørelserne fremover fast skal med på kontaktforummets møder.

10 Hvad kan vi? Vi kan udtale os om socialområdet, specialundervisningsområdet, sundhed, psykiatri, kollektiv trafik, individuel handicapkørsel, specialrådgivning vedrørende hjælpemidler Vi kan drøfte og udtale os om handicaptilgængelighed, sektoransvarlighed, brugerinddragelse i de regionale tilbud, udarbejdelse af politikker og planlægning på området

11 Hvad kan vi tage op? Vi kan på eget initiativ udtale os om sagsområder, som tages op til vurdering. Vi kan fremlægge ideer og forslag til bedre samordning og koordinering mellem de tværsektorielle tilbud, som nogle mennesker med et handicap modtager på samme tid. Men vi kan ikke tage stilling til personsager

12 Dagsorden: Eksempler på emner Rammeaftale 2009 Orientering om status på psykiatri- og socialområdet Uddannelsesprogram for ledere på psykiatri- og socialområdet Igangsættelse af arbejdet med at udforme en strategi for udviklingen på det regionalt drevne specialiserede socialområde i Region Midtjylland Redegørelse til Det regionale Udviklingsråd Kommunale overtagelser af sociale tilbud Drøftelse af ventelister og behov for tilbud

13 Eksempler på udtalelser Det regionale kontaktforum har udtrykt bekymring for, at kommunernes evt. hjemtagelse af sociale tilbud vil føre til, at der på sigt ikke kan tilbydes tilbud, til de borgere, der har behov for de mest specialiserede indsatser. Det regionale kontaktforum mener, at der først bør ske kommunale overtagelser af tilbud, når der har været lejlighed til at gennemføre en mere grundig og langsigtet planlægning på området, At der kun bør være mulighed for kommunale overtagelser af tilbud hvert 2.-4. år i hver valgperiode. Ved ventetid for anbringelse i sikrede institutioner bør angives den længst forekommende ventetid, så man kan se, hvor stort behov, der er på den på den type tilbud.

14 Spørgsmål Kontaktforummet stiller løbende spørgsmål til status på ventelister på det børne- og ungdomspsykiatriske område Kontaktforummet har stillet spørgsmål til, hvor mange psykiatriske sengepladser, der nedlægges i forbindelse med budgetforliget Kontaktforummet stiller spørgsmål til belægningsprocent inden for de forskellige områder Ligeledes stilles der spørgsmål til Redegørelsen fra Regionen.

15 Hvad kan vi bruge Kontaktforum til? Min vurdering er: Mange af de informationer, jeg får i Kontaktforum, bringer jeg videre i mit arbejde i andre sammenhænge: f.eks. i Det Sundhedspolitiske Udvalg, Handicaprådet, DH afdelingen, Sundhedsbrugerrådet og Sundhedsforum i min kommune. Jeg har personlig fået en større viden og forståelse på psykiatriområdet, og de mange problemer, der er på området. Jeg mener, at Forrummet har sin berettigelse, da det fungerer som bindeled mellem regionen og handicaporganisationerne.

16 Samarbejde i Kontaktforum Jeg synes, det er svært at få en samlet holdning fra DH repræsentanterne til arbejdet i kontaktforummet Der er en tendens til at nogle områder kommer til at fylde for meget på møderne på bekostning af hele handicapområdet Det er ikke muligt at afholde formøder, da vi kommer fra hele regionen, og nogle er afhængige af offentlige transportmidler. Efter min mening er der plads til forbedringer: Vigtigt Vi skal huske, at vi repræsenterer alle handicapgrupper (ikke kun vores basisorganisation)

17 Midlertidigt Kontaktudvalg Der er nedsat et midlertidigt Kontaktudvalg bestående af 1.repræsentanter fra regionsdækkende bruger- og pårørendeforeninger 2.repræsentanter for ledelsesgruppen på Psykiatri- og socialområdet. 3.Kontaktudvalget er bindeled mellem Region Midtjylland og bruger- og pårørendeforeningerne indtil psykiatriplanen foreligger. 4.Bruger- og pårørendeforeningernes repræsentanter mødes undervejs i forløbet med Underudvalget vedr. service og kvalitet mv. på psykiatriområdet for at drøfte arbejdet med psykiatriplanen. Bruger- og pårørenderepræsentanter i Det midlertidige Kontaktudvalg er: Bedre Psykiatri, De9,Sind og FAP


Download ppt "Møde for De Regionale Kontaktfora d. 21.3.2009 Birgit Hagen, DH repræsentant I Kontaktforum for handicappede i Region Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google