Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemliste Listen laves vilkårligt – herefter udvælges det problem der har 1. prioritet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemliste Listen laves vilkårligt – herefter udvælges det problem der har 1. prioritet"— Præsentationens transcript:

1

2 Problemliste Listen laves vilkårligt – herefter udvælges det problem der har 1. prioritet
Problemer: Mål: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 ”Vigtighed og Tro på egen evne”
10 10

4 Fordele Ulemper Fortsætte som hidtil: Foretage en ændring:

5 ”På en skala fra 0 til 10: Hvor 0 = ”uden betydning” og 10 = ”meget vigtig” - Hvor vigtigt er det for dig at gennemføre din grunduddannelse?” Hvis den unge svarer lave tal – 1-5: Den unge svarer f.eks. 4: Hvad er grunden til at du ikke ligger på 3? Har vigtigheden på noget tidspunkt ligget højere end det gør nu? Hvilke betingelser var tilstede dengang? Hvad har gjort at disse betingelser ikke længere er aktuelle? Hvad tænker du evt. der kunne gøre det mere vigtigt for dig? Hvis den unge svarer høje tal – 5-10: Har det altid været vigtigt for dig (f.eks.9) at nå dette mål? Hvad kan gøre det endnu vigtigere? Hvad kan få vigtigheden af en gennemført uddannelse til at falde for dig? Hvis den unge svarer 0: Dette betyder, at det er helt uden betydning for den unge at gennemføre en uddannelse – og dermed vil vejledningssnakken objektivt set være uden mening. I stedet for at opgive: Spørg da den unge om vigtigheden af en uddannelse altid har ligget på 0, og spørg den unge om han/hun har nogle bud på hvad der kunne medvirke til at tallet stiger. Hvis den unge fastholder, at det er helt uden betydning at gennemføre en uddannelse, så er dette den unges valg. Og vejlederen kan måske fristes til at opridse konsekvenserne af f.eks. et dårligt fremmøde for den unge. Vær dog i disse tilfælde meget opmærksom på, når en ung svarer med et ”0” – så kan det være udtryk for rigtig mange ting: Dårlige erfaringer med at dele tanker og drømme med andre. At der er ting i den unges liv der på alle måder er langt mere attraktivt end det at komme i skole. Manglende tro på egne evner. Provokation. Og meget mere. Én ting er helt sikkert: Den løftede pegefinger vil kun få den unge til at lukke døren efter sig og tænke, at det alligevel ikke nytter noget. Prøv at fortsætte til det andet ben i V skalaen side 2 side 1

6 ”Hvis du tog beslutningen i dag om at gennemføre grunduddannelsen – hvor meget tror du på det kunne lykkes? Side 2 Hvis lave tal: 1-5: Har troen på det kunne lykkes været højere? Hvilke ting kan få dig til hhv. at tro mere eller mindre på succes? (Det kan for nogle unge være en støtte at bede dem om at beskrive 3 konkrete ting der støtter dem i troen på at kunne gennemføre – og ligeledes 3 ting der får dem til at miste troen.) Hvis høje tal. 5-10: Hvilke ting der støtter din tro på, at det vil lykkes. Har disse overbevisninger altid være høje? Er der noget der kan få tallet til at falde? Hvis den unge svarer 0: Så må vejlederen respektere dette. Den unge har ikke lyst eller kapacitet til at snakke uddannelse lige nu. Måske giver det mening at bede den unge tænke lidt over snakken og komme igen et par dage efter. Men vejlederen må tage en ærlig snak om konsekvenserne ift. fraværet – men nu giver snakken måske mere mening. For hvis den unge hverken synes det er vigtigt at gennemføre en uddannelse – eller tror på det kan lykkes. Ja så er der måske heller ikke så meget grund til at møde op i skolen. I disse tilfælde kan der komme helt andre muligheder på tale. Uanset svaret må vejlederen hele tiden forholde sig værdi-neutralt til de svar den unge giver. Der er altså ikke på forhånd lagt an til et ”rigtigt” eller ”forkert” svar. Undersøgelsen skal give indsigt, støtte, forståelse og måske Aha oplevelser hos den unge. Vejlederen skal IKKE sidde med facitlisten på de rigtige svar, og har IKKE til opgave at presse den unge i en bestemt retning. Overgang til fordele/ulemper Side 3

7 ”Vil du være med til at vi kigger lidt på de fordele og ulemper der er forbundet med hhv. sådan som det er nu – og en anden måde at gøre tingene på, som du tænker der kunne få dit mål til at lykkes? Side 3 Undersøgelse af fordele og ulemper ved hhv. den nuværende adfærd – og en anden (og mere hensigtsmæssig) adfærd. Når den afklarende snak i V skemaet har givet et tydeligere billede af de betingelser der hhv. støtter og belaster den unge i fastholdelse af uddannelsen, kan vejlederen udfordre den unge yderligere ved at undersøge ambivalensen i disse betingelser. Det kan være hensigtsmæssigt at udvælge en konkret adfærd frem for det overordnede mål. Man kan f.eks. snakke om pjæk-adfærden, fester, dovneri, computerspil, hash, hidsighed og aggression, problemer hjemme – der er uanede områder hvor den unge oplever disse som de mest problematiske i forhold til at kunne gennemføre uddannelsen. Ambivalensen udfordres ved hjælp af et fordele/ulempe skema på hhv. problemadfærd og den ønskede adfærd. Husk at lade den unge selv formulere det realistiske mål for forandring. I undersøgelsen er vejlederen fordoms- og værdifri, og nysgerrig og undersøgende på den unges tanker og argumenter.

8 Opstilling af Fokusmål for vejledersamtalerne
Hvilken målgruppe vil du anvende metoden overfor: ________________________________________________________________________________________________________________________ Sæt dig 3 konkrete mål du intensivt vil arbejde med/have opmærksomhed på til opfølgningskurset. 1: _________________________________________________________ 2: _________________________________________________________ 3: _________________________________________________________ Hvordan vil du sikre dig disse mål overholdes? ________________________________________________________________________________________________________________________ Bemærkninger og Vigtige noter: ________________________________________________________________________________________________________________________


Download ppt "Problemliste Listen laves vilkårligt – herefter udvælges det problem der har 1. prioritet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google