Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BI rapportering SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BI rapportering SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices."— Præsentationens transcript:

1 BI rapportering SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices

2 Scenarieoversigt – 1 Formål Dette scenario beskriver, hvordan SAP NetWeaver BI-systemet skal konfigureres for at kunne analysere data fra SAP CRM. Fordele Analyse, integration og fordeling af aktuelle informationer, hvilket letter og støtter beslutningsprocessen på alle niveauer. Pålidelige værktøjer til oprettelse af individuelle applikationer. Omfattede nøgleprocesforløb Rapportering for følgende områder af SAP Best Practices for CRM Marketing (leadanalyse) Salg (inklusive kundeordredata fra ERP) Service Formål og fordele:

3 Scenarieoversigt – 2 Forudsætning SAP NetWeaver BI SAP CRM V1.2007 SAP ECC 6.0 Omfattede virksomhedsroller Brugerrolle, der er ansvarlig for dataanalyse Nødvendige SAP-applikationer: For at give dig et overblik over scenariet i dette dokument, er hovedrapporterne beskrevet på de følgende slides. Alle de her oplistede rapporter er tilgængelige via brugerrollen i BI-systemet. Et udvalg af disse eller lignende rapporter er blevet konfigureret til at blive vist direkte i CRM-systemet.

4 Queries for CRM Analytics CRM Marketing Analysis (Leads Analysis) Mistede leads: Denne query giver et overblik over antallet af mistede leads i en bestemt periode samt årsagerne (implementeret som navigationsegenskab) til, at disse leads er mistet. Den anvendes til at analysere de mulige hovedårsager til, at leads er blevet mistet, med henblik på at udvikle nye strategier til overvindelse af disse svagheder. Historical Evaluation: Rapporten anvendes til at analysere og sammenligne leads over forskellige perioder (fx sammenligning af forskellige kvartaler eller år) for at se, om det for disse perioder er muligt at identificere generelle kendetegn for behandlingen af leads. Efficiency Reporting: Anvendes til at analysere effektiviteten i forbindelse med kvalificering af leads. Ved at navigere til salgsorganisationerne og de medarbejdere, der er ansvarlige for disse leads, er det muligt at bedømme, hvor effektivt diverse lead teams arbejder samt at identificere de områder, der kan optimeres. Channel Mgmt.: Top-n Lost Leads (Current Year): Queryen giver en analyse af leads, som er mistet af en Channel Manager de seneste 12 måneder. Channel Managers kan også se de leads, som deres kanalpartnere har mistet. Channel Analysis: Denne rapport anvendes til at bestemme de bedste kanaler til at kontakte forretningspartnere i forbindelse med en marketingkampagne. Efter hver marketingkampagne kan leadmanageren sammenligne resultaterne for en given kanal med andre kanalers resultater.

5 Queries for CRM Analytics CRM Customer Interaction Center-analyse Interactive Scripting Evaluation: Denne query viser antallet af gange (træffere), som et svar er blevet valgt i et interaktivt script. CRM-salgsanalyse - aktivitetsanalyse Intensity of Customer Care (Owner) 12M: Denne rapport indeholder informationer om, hvor mange aktiviteter der er behandlet af den ansvarlige for aktiviteten, samt hvor lang tid der er brugt på hver aktivitet. Den medtager både den samlede varighed af aktiviteten og den mængde tid, medarbejderen har brugt på direkte kontakt med aktivitetspartneren. Activity History: Denne rapport viser det antal aktiviteter, der er oprettet over de seneste 12 måneder. Success/Failure Analysis: Salgschefer har i forbindelse med overvågning af salgsprocessen brug for at vide, hvilke kontakter der har opnået det mål, der er sat. Denne query giver en overskuelig oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i en bestemt periode, den status, som brugeren har sat (fx afsluttet uden fejl eller med fejl) samt årsagen til denne status.

6 Queries for CRM Analytics CRM-salgsanalyse - salgsmulighedsanalyse Pipeline Analysis per Phase: Salgschefer har brug for en hurtig oversigt over, hvilken fase salgsmulighederne i deres område befinder sig i for straks at kunne få øje på potentielle problemer eller forsinkelser. Denne query viser salgsmulighederne med kundeemnet og den ansvarlige medarbejder på en sådan måde, at cheferne omgående kan se, om en salgsmulighed er for længe i en bestemt fase, eller om en vigtig kunde eksempelvis kræver en særlig indsats. Sales Volume Forecast: Denne query giver salgschefer mulighed for at vise omsætningsprognosen for de salgsmuligheder, der er oprettet af medarbejdere i deres salgs- eller serviceorganisationer. Omsætningen vises som månedlige totaler. Win/Loss Analysis for Opportunities: For at kunne planlægge hvilke kunder man skal foretage en målrettet indsats mod, eller se, hvor virksomheden har problemer med at generere salg, skal salgscheferne kunne analysere, hvilke salgsmuligheder der fører til ordrer, og hvilke der ikke gør. Derfor giver denne query dig lister med salgsmuligheder pr. medarbejder eller salgsorganisation med den tilhørende status (vundet eller mistet) samt årsagerne til denne status, som angivet af medarbejderen.

7 Queries for CRM Analytics CRM-salgsanalyse – tilbud Quotation Tracking: Denne query indeholder en oversigt over alle tilbudspositioner for en bestemt periode, ordregiver eller salgsorganisation. Disse er sorteret efter deres status. Quotation Success Rate: Denne query giver dig mulighed for at overvåge andelen af tilbud, som er blevet konverteret til kundeordrer. Den oplister tilbud efter salgsområde og produkt og angiver såvel nettoværdien af tilbudspositioner i tilbuddet som nettoværdien af positioner, som herefter kopieres til kundeordrer. General Quotation Information: Rapporten giver et overblik over alle åbne tilbud for en bestemt periode. Tilbuddene er sorteret efter ordregiver og salgsområde. Informationerne i queryen omfatter: Antal oprettede positioner Samlet antal positioner Værdi af positioner i tilbuddet Gennemsnitlig værdi af en tilbudsposition Samlet forventet nettoværdi

8 Queries for CRM Analytics CRM-salgsanalyse – salgsordrer (ERP) Incoming Orders: Denne query viser indgående ordredata for bestemte kunder. Order and Sales Values: Denne query viser værdien af indgående ordrer, returvarer, faktureringer og kreditnotaer. Deliveries: Denne query indeholder leveringsdata. CRM-salgsanalyse – Territory Management Total Funnel: Denne query sammenligner forventede salgsmulighedsværdier med omsætninger og viser relateret marketinginformation og gennemførte aktiviteter. Completed Activities: Denne query viser aktiviteter pr. område, salgsorganisation, ansvarlig medarbejder eller kampagner.

9 Queries for CRM Analytics CRM-serviceanalyse Number of Service Complaints: Denne query viser de fem hyppigste årsager til servicerelaterede reklamationer og antallet af reklamationer. Complaint Ratio by Product: Denne query viser de fem serviceprodukter, der har den højeste reklamationskvote. Delayed Services with Requested-By Date: Denne query viser forsinkelsesraten for servicepositioner, der indeholder datoer ønsket af kunder. Her vises data for de fem kunder, der har de højeste forsinkelsesrater. Delayed Services/Order Value: Denne query viser procentandelen af forsinkede og planmæssige serviceordrepositioner, til hvilke en kunde har anmodet om en aftale, eller til hvilke der eksisterer en kontraheret Service Level Agreement (SLA) med en serviceafslutningsdato. Den viser ligeledes bruttoværdien af serviceordrer.

10 Queries for CRM Analytics Flere queries: Du kan finde flere queries til CRM Analytics i SAP-online-dokumentationen (vælg Åbn hyperlink fra genvejsmenuen): http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/04/47a46e4e81ab4281bfb3bbd14825ca/frameset.htm

11 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Download ppt "BI rapportering SAP Best Practices for Customer Relationship Management SAP Best Practices."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google