Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tillidsrepræsentanten - lusen der bliver klemt!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tillidsrepræsentanten - lusen der bliver klemt!"— Præsentationens transcript:

1 Tillidsrepræsentanten - lusen der bliver klemt!
TR Årskonference, 6. maj 2010 Jeanette Præstegaard Forsknings- og udviklingskonsulent

2 Min forforståelse Rygsækken, jeg har på, er fyldt med:
Personlige erfaringer Professionelle erfaringer Uddannelse; Målsætninger versus normer Praksis; Hverdagen som et etisk minefelt Forskning; At italesætte svære temaer Teoretisk ståsted

3 Johnny Kuhrs tale på Fagfestivalen 2003
Professionen har eneret på ydelser af en speciel slags. Professionens medlemmer er autoriserede. Indenfor professionens rammer er det udstrakt faglig selvstændighed og selvbestemmelse – også kaldet autonomi. Den faglige praksis bygger på en videnskabelig basis. Professionens medlemmer anerkendes som autoriteter på deres felt. Professionen har etiske regler for fagudøvelsen.

4 Dagens mål At få indsigt i etikkens univers; den etiske dimension i fysioterapi, i TR-rollen. At få indsigt i hvilke etiske spørgsmål, der er vigtige at være opmærksomme på i TR-arbejdet. At få indsigt i, hvorledes identifikation af værdier kan være støttende i TR-arbejdet.

5 Baggrunden for behovet for etisk fokus
Paradigmeskift i forståelsen af sundheds-sektorens rolle – kravet om samfundets tillid Brugerkrav; inddragelse, kommunikation og kontinuitet (www.patient-relationer.dk) Professionskrav om etisk kompetente fysioterapeuter (internationalt som nationalt) Øget antal klager om manglende kommunikation i Patientklagenævnet Etisk udvalg (2003); stimulere til debat, fremme den etiske standard, give udtalelser, justere etiske retningslinier DF Kollegialt Råd (2007); behandle kollegiale klager/indsigelser

6 Lad os springe ud i etikkens verden

7 Etiske refleksioners relevans for TR??
Etik er læren om principper for en vurdering af, hvad der er godt og ondt og dets betydning for den rigtige og ansvarlige handling over for andre mennesker - den teoretiske begrundelse for moralen - vision om det gode liv sammen med og for andre mennesker. Varming m.fl. (2003) Psykologisk pædagogisk ordbog. Hans Resitzels Forlag

8 Uddybende definition af etik
Ethos; sædvane, det vanemæssige, uskrevne regler Samfundsmæssige, kulturelle Personlige, subkulturelle Moralis; vaner som skaber et opførselsmønster eller en vilje, der bliver til regel Moralske handlinger Umoralsk handlinger Amoralsk handlinger

9 Krav til den individuelle proces
Moralsk sensitivitet evnen til at identificere at situationen er etisk. Moralsk vurdering evnen til at vurdere, hvad der er rigtig eller forkert. Samfundsnormen kendskab til den samfundsmæssige selvforståelse. Moralsk motivation evnen til at vurdere, hvorvidt nogle moralske værdier/ hensyn bør rangeres højere end andre værdier/hensyn. Moralsk mod evnen til at realisere handling.

10 Værdier som ledestjerner
Grundværdier i sundhedsvæsenet: Åbenhed Ansvarlighed Respekt Engagement Faglighed Birkler J (2006) Etik i sundhedsvæsenet. København: Munksgaard

11 Eksempler på grundværdier
Åbenhed Kvalitet Engagement Respekt Anerkend-else Ansvarlig-hed Udvikling Effektivitet Dialog Trivsel Faglighed Tryghed Troværdig-hed Fleksibilitet Værdighed Sam-arbejde Humor Nærvær Demokrati Tillid Ærlighed Lighed Retfærdig-hed Mod Kærlighed

12

13 Tillidsrepræsentantens ledestjerne
Fodfæste Spændvidde Handlekraft

14 Krav til den individuelle proces
Moralsk sensitivitet evnen til at identificere at situationen er etisk. Moralsk vurdering evnen til at vurdere, hvad der er rigtig eller forkert. Samfundsnormen kendskab til den samfundsmæssige selvforståelse. Moralsk motivation evnen til at vurdere, hvorvidt nogle moralske værdier/ hensyn bør rangeres højere end andre værdier/hensyn. Moralsk mod evnen til at realisere handling.

15 Idealtilstand for TR-arbejdet
Tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter søger indflydelse, skaber nyt og handler situationsbestemt med udgangspunkt i arbejdspladsens liv, medlemmernes interesser, fagets udvikling og Danske Fysioterapeuters politik ved at sætte høje realistiske mål og løse opgaverne med overblik og respekt for de mange forskellige holdninger og interesser og fordi de har kompetence samt vilje, mod og lyst til at handle.

16 Det etiske dilemma Hvad er det gode/det rigtige at gøre?
Oprindeligt græsk Betyder vanskelige valg I etiske dilemmaer gælder det vanskelige etiske valg, hvor værdier/principper er i konflikt med hinanden; - et valg, hvis udfald får konsekvenser for andre mennesker Det som er på spil, er Hvad er det gode/det rigtige at gøre?

17 Etiske dilemmaer opstår,
Når vi ikke ved, hvad vi skal gøre Når vi vil to ting/to handlingsalternativer lige meget Når vi må gøre en ting, som vi ikke vil, - når vi skal vælge mellem pest og kolera - Når vi ved, hvad vi vil, men vi ikke har mulighed for at gøre det

18 Hvad er på spil i TR-arbejdet?
Hensyn der skal tages Hensynet til sig selv Hensynet til patienten Hensynet til pårørende Hensynet til kollegaen Hensynet til lederen Hensynet til organisationen – Danske Fysioterapeuter Hensynet til den samfundspolitiske diskurs

19 Hensynet til sig selv – få styr på TR rollen
Hensynet til mig selv (respekt) – hensynet til patienter, kollegaer, leder, organisation m.m. Krav: Viden om rollen – hvem bliver nu repræsenteret, tillid og opbakning Krav: Klarhed om mer-viden ift. kollegaer Krav: Klare og eksplicitte aftaler med ledelsen Arbejdsmængde – ”en del af pakken” Samarbejdsproblemer – ”du er ikke alene” ”Alle forventer, at TR tager deres parti” versus TR som forvalter af retssikkerheden

20 Hensynet til patienten
Behandlerrollen – TR-rollen Patienten i fokus – arbejdspladsen i fokus Samarbejdsproblemer mellem TR – kollega om den rette behandling/ patient klager Viden om Normer og traditioner Kommunikation Prioritering af opgaver Forhandling med ledelsen – også akut!

21 Hensynet til kollegaen(r)
Kollega – kollegaer Kollegaen der ofte er syg/ er langstidssygemeldt Kollegaen med særlige rettigheder Kollegaen der anses som doven/ inkompetent Kollegaen med misbrugsproblematikker Krav: Viden om regler og aftaler Krav: Diskussion af oplysningspligt - tavshedspligt Retssikkerhedsmæssig forhold skal prioriteres – men personlig forhold banker på

22 Man skal høre meget …. Og man skal se meget før øjnene falder ud!
Ofte hører vi noget, eller ser noget, som, vi synes, er på kanten af, hvad der er i orden: Taget ud af en sammenhæng Gået over stregen for professionel adfærd Det er her etikken har sin plads! Når man undrer sig over de etiske grænser for professionel adfærd, dukker spørgsmålet op: Hvilke værdier skal jeg/vi handle ud fra? Professionalitet = At finde de etiske grænser sammen.

23 Dilemma: TR - kollega Du har som TR 6 kolleger, hvoraf en er langtidssyg og en anden er på barsel (delvis kompensation). Der skal omorganiseres, og I har hammertravlt. Du prøver i det daglige at neddrosle dit TR-arbejde, men er godt klar over, at det ikke dur, hvis TR-opgaven skal tages alvorlig. I dag er endnu en kollega syg, men du skal forberede dig på et møde i morgen i SU/MED-udvalget, hvor omorganiseringen skal drøftes. Du ved godt, at det er nu, du skal gøre din indflydelse gældende, og at det kræver en del forberedelse.

24 Helhedsforståelse

25 Hensynet til lederen Gensidige informative samarbejdspartnere
Viden om – lederens lakaj (accept af dårlige løsninger for ledelsen før kollegaerne er hørt) Oplysningspligt – tavshedspligt Bevidsthed om egen TR-rolle

26 Ligeværdig kommunikations betydning

27 Dilemma: TR og leder Du har et rigtig godt samarbejde med jeres leder (som alle er glade for) i de tre år, hun har været jeres leder. Hun bruger dig meget og tit føler du dig som hendes nærmeste sparringspartner. Det har gennem årene givet dig rigtig megen indflydelse. De seneste måneder har I haft ekstra pres på. Travlhed og besparelser gør, at det ikke er alle, der trives. "Hestene bides" og der er enkelte, - alle fra samme arbejdsgruppe, der udtrykker utilfredshed med nogle af lederens udtalelser. På det seneste møde spurgte lederen til, hvordan I har det i gruppen og spurgte især ind til den gruppe, hvor der er problemer. Hvor meget skal du sige?

28 Hensynet til organisationen
Gensidig respekt og informationspligt Leder – kollegaer – organisation (patienten) – Danske Fysioterapeuter (kollegaer/professionsetik) Hensynet til den samfundspolitiske diskurs Viden om Oplysningspligt – tavshedspligt – ytringsfrihed Bevidsthed om egen rolle (Danfoss: Etiklinie)

29 Dilemma: TR og organisationen
Du er TR i en kommune, som Danske Fysioterapeuter har kritiseret for lang ventetid til genoptræning. Din leder er meget vred over kritikken, som hun finder uretfærdig, fordi hun har bedt om flere ressourcer gennem et par år. Det giver hun klart udtryk for over for dine kolleger. Hvad gør du?

30 Kravet til professionel virksomhed i dag – bevidsthed!
Hvad kan jeg gøre? Det praktiske/tekniske spørgsmål Hvad skal jeg gøre? Det juridiske spørgsmål Hvad bør jeg gøre? Det etiske spørgsmål

31 EFTERLYSNING: Etik på det kritiske niveau
På det kritiske niveau forsøger man at formulere de normer, forestillinger og principper, der ligger til grund for vores intuitive fornemmelser af, hvad der er etisk rigtigt og forkert. Man forsøger at klargøre om normerne er velbegrundede, om de bør fastholdes, revideres eller forkastes til fordel for andre normer. Kappel K (1996)

32 Moralsk mod

33 Tak for din opmærksomhed
Kontakt: Jeanette Præstegaard


Download ppt "Tillidsrepræsentanten - lusen der bliver klemt!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google