Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent August 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent August 2012"— Præsentationens transcript:

1 in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent August 2012
- formation - spiration - novation August 2012

2 Program for dagen: kl. 8.30-8.45: kaffe, the m.m.
: information, inspiration og erfaringsudveksling Kl : Pause – uformelle møder Kl : Eleverne viser rundt på skolen og man samles i klasser Præsentation Information om skoleforløb hidtil Arbejde med mål for praktik udarbejdet af PASS (Fagligt udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen) Evt. individuelt møde mellem elev og praktikvejleder

3 generalist-uddannelse
Uddannelsens formål Eleven opnår viden og færdigheder inden for følgende kompetenceområder: Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende opgaver Kulturelle og aktiverende opgaver Fysisk udviklende aktiviteter Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Omsorgsrelaterede opgaver Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver Grundlæggende generalist-uddannelse med afsæt i praksis

4 Adgang og optagelse Kommune/region og vejleder fra skole optager eleverne i fællesskab Eleverne skal enten have: 9. kl. + mindst 1 års uddannelse eller arbejdserfaring eller 9. kl. + bestået grundforløb fra indgangen ”sundhed, omsorg og pædagogik” Eleverne får en uddannelsesaftale (ansættelseskontrakt), når de er optaget på uddannelsen. De er ansat i 37 timer af kommunen. Eleverne får elevløn under uddannelsen (9.700 kr. før skat- ca kr.) og har mødepligt i skoleperioder og i praktik. Uddannelsen er kompetencegivende til pædagogseminariet l

5 Hold (efterår 2011) 54 uger skole og 52 uger praktik 1.3.11 1.Skole 12 uger 1.Praktik d - 2. Skole 21 uger + 4 dage 2.Praktik 3. Skole 15 uger 3.Praktik 7.1.13 4. Skole 4 uger dage Almindelige dagtilbud Behov for særlig støtte ”valgfri” (hvis muligt) Progression i opnåelse af mål: Begynder rutineret avanceret Fra aktiv deltagelse selvstændighed og overblik

6 Fra begynder til rutineret-niveau:
”Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveau grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.”

7 Uddannelsens fag: Områdefag: Grundfag: Specialefag (2x1 uge): Valgfag:
Pædagogik Samfundsfag (C-niveau) Kultur og aktivitetsfag Dansk (C-niveau) Sprog, kommunikation og psykologi Engelsk (E-D niveau) Sundhedsfag Bevægelse og idræt Specialefag (2x1 uge): Valgfag: Socialpædagogik 2 uger Specialpædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kost og bevægelse Børn og natur Æstetiske udtryksformer Pædagogiske aktiviteter

8 Pædagogisk assistent:
(eksempel på mål for praktik) A: Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde G: Deltage i og bidrage til dialogen omkring det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets udvikling generelt H: Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kolleger og andre professionelle Pædagog: (eksempel for mål for praktik) A: Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession B: Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov C: Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt Introducerende litteratur om centrale begreber Dybdegående litteratur om centrale begreber

9 Personlige kompetencer:
Eleven skal gennem skoleuddannelsen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen: 1. initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer 2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde 3. forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis 4. evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning

10 5. indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer
6. nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed 7. færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer 8. evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

11

12

13 Erhvervsuddannelse: ”mesterlære”

14 Inspiration: ”Den gode modtagelse af ny praktikant”

15 Uddannelses-ansvarlig:
De 4 parter i elevens uddannelse: Eleven: *Uddannelsesplan *Mødepligt *Nå mål for praktik *udvise engagement og ansvarlighed *udvikle sig fagligt og personligt Praktikvejleder: *Modtage eleven og støtte den faglige og personlige læring *Sikre tid til vejledning *Have fokus på elevens måde at lære på *Vælge opgaver med stigende sværhedsgrad *Sammen med eleven revidere, følge op på og evaluere mål for praktikken *samarbejde med udd.ansvarlig og kontaktlærer ved problemer *Udfylde og sende PASS-skema til skole og udd. ansvarlig Uddannelses-ansvarlig: *Ansætte eleven *Overholde overenskomst *Holde øje med fremmøde på hele uddannelsen *holde øje med at mål for uddannelsen nås *Evt. opsige Kontaktlærer: *uddannelsesplan *støtte den faglige og personlige læring *Fravær i skoleperiode *Formidle kontakt til hjælp *Samarbejde med udd. ansvarlige ved problemer i skole *Skolevejledning

16 Praktikforberedelse Eleven beskriver
sammen med kontaktlærer/holdkoordinator 3 personlige og 3 faglige mål som han / hun særligt ønsker at arbejde med i den kommende praktik Disse koordineres/tilrettes /konkretiseres efterfølgende sammen med praktikvejleder i praktikken

17 Uddannelsessamtale i praktik
Kontaktlærer besøger elev i 1. og 2. praktik (-og i 3. praktik hvis nødvendigt) Kontaktlærer er ”gæst” Kontaktlærer meddeler tidspunkt Praktikvejleder og elev udarbejder referat af uddannelsessamtale, kopi sendes til skolen og uddannelsesansvarlig (ansættende myndighed) Eleverne har indkaldsdag på skolen d

18 www.sosufyn.dk->elever->Planer, håndbøger, vejledninger->
PAU->notatark til uddannelsessamtale

19 Ideer til vejledningssamtaler:
Drøftelse af relevant teoretisk materiale Planlægning af og feedback på aktiviteter elevens skolevejledning Gennemgang af Aktuelle emner Status for opnåelse af mål for praktik Stedets kultur og pædagogik Elevens personlige udfordringer og mål Drøftelse af hverdags-situationer (logbog) Stedets opgaver og funktion i samfundet Gensidige forventning-er

20 Inspiration: ”Den gode vejledning”

21 Den gode vejleder: (Hold 42’s refleksioner på indkaldsdag i 3. praktik)
Giver sig tid til at lære os at kende og hjælper os med vores læringsmål Giver sig tid til at præsentere praktikstedet grundigt Kender til uddannelsen og mål for praktikken Har samme arbejdstider som os, især den første måned Planlægger faste vejledningstider, som overholdes - helst en fast dag Går foran som et godt eksempel og giver sig tid til os i hverdagen Inddrager os i det pædagogiske arbejde Tænker at vi er i en læreproces og gerne vil lære af vores fejl Lader os komme med til møder Kan give praksiseksempler, så vi forstår det Tror på os og uddannelsen Brænder for at være praktikvejleder

22

23

24

25 Innovative ideer: Trine: Helle:

26 Praktikken vurderes godkendt/ ikke godkendt
Ikke bestået: Begrundelse Bestået: Udtalelse og beskrivelse af, hvad eleven med fordel kan arbejde videre med OBS: Så snart der er betænkeligheder i f.t. eleven, rettes henvendelse til uddannelsesansvarlig og kontaktlærer i god tid

27 Social- og Sundhedsskolen Fyn
Underskrevet PASS-erklæring (original) sendes til skole Social- og Sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C og kopi gives/sendes til elev og uddannelsesansvarlige

28 Inspiration: ”praktikerklæring og -udtalelser”

29 in-novation Ideer til videre udvikling af praktiksamarbejde
tilbagemelding på IN-dag for praktikvejledere

30 in-novation mailes til:
Helle Krøis Ursem Trine Paulsen Louise Kruse Karlsen praktikkoordinator praktikkoordinator sekretær for for for Nordfyn Middelfart hele Kerteminde Assens uddannelsen Nyborg Fåborg-Midtfyn Svendborg Langeland, Ærø Odense Odense Region Region

31 Det' den første dag i dag; ja, der bli'r PAU ‘er to the people.
Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt. Prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven: -Hilse venligt på hinanden...(Bare hils løs) Vi bli'r skønne, vi bli'r go'e: Det' da bare livets salt -Læse tykke tunge bøger... -Hoppe rundt i hulahopring… -Række fingeren i vejret… -Klø os tænksomt op' i håret … Jakob Freud-Magnus

32 PASS-erklæring på ”Dansk”:
Begrunde, - en stor eller lille aktivitet , som bliver planlagt og gennemført, for derefter at fortælle om den (formidle) til andre. Få styr på egne kompetencer, afprøve dem i praksis, koble teori med praksis (skole med praktik). Planlægge og udføre inkluderende aktiviteter, der styrker/udfordrer barnets/brugerens fysiske, psykiske, sproglige eller sociale udvikling. Støtte og vejlede ud fra den person, som barnet/brugeren er - med respekt for at mennesker er forskellige. Lave aktiviteter, som barnet/brugeren er med til at bestemme, og som støtter barnets/brugerens evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Lave aktiviteter, hvor man arbejder med forskellige måder at kommunikere og udtrykke sig på. Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter, samt orientere om hvilke kommunale/regionale/private tilbud, der findes i forhold til børn/unge/voksne med særlige behov. Deltage i personalemøder, pædagogiske dage, kurser og anden mødeaktivitet. Give sin mening til kende på disse møder.

33 Deltage i samtaler med forældre, kollegaer, samarbejdspartnere og give sine overvejelser til kende.
Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende med f.eks. kost, motorik, hygiejne, seksualitet, arbejdsmiljø, og deltage i samarbejdet med relevante samarbejdspartnere Bruge computere til informationssøgning, kommunikation, samarbejde og formidling, og fx bruge digitale billeder og optagelser til dokumentation af det pædagogiske arbejde. Søge informationer om og blive orienteret om praktikstedets opgaver og funktion i samfundet. Blive orienteret om praktikstedets læreplaner eller handleplaner, arbejde efter dem samt observere og evaluere effekten af aktiviteterne. Få kendskab til børnemiljø(vurderingen) (Er d.d. en del af læreplanerne). Få kendskab til hvad der er af lovgivning inden for området, - tavshedspligt, magtanvendelse, underretning osv. Få kendskab til og anvende institutionens måde at håndtere konflikter på. Tage medansvar for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kontakte sikkerhedsrepræsentant/ tillidsrepræsentant for at få orientering om arbejdet med arbejdsmiljøet, herunder om forebyggelse af vold på arbejdspladsen.


Download ppt "in in-dag for praktikvejledere Pædagogisk assistent August 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google