Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Drivhuseffekten The greenhouse effect Klima og drivhuseffekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Drivhuseffekten The greenhouse effect Klima og drivhuseffekt"— Præsentationens transcript:

1 Drivhuseffekten The greenhouse effect Klima og drivhuseffekt
Drivhusgasser Drivhuseffekt i Solsystemet 3 scenarier The greenhouse effect Climate and greenhouse effect Greenhouse effect Greenhouse gases Greenhouse effect in the Solar system 3 scenarios

2 Klima og drivhuseffekt
Jordens klima skabes i samspil mellem geosfæren, hydrosfæren, atmosfæren og biosfæren, men også variationer i Solens intensitet spiller ind. Det er altså et samspil mellem sol, land, vand, luft og liv, som skaber klimaet. Store klimasvingninger skyldes især variationer i Jordens bane omkring Solen, ændringer i de store havstrømme, ændringer i isens udbredelse eller ændringer i drivhusgasser i atmosfæren. Den naturlige drivhuseffekt på Jorden er 33 °C og det giver et behageligt klima. Uden drivhuseffekt ville Jorden være en stor snebold, men det kan også blive for varmt i ”drivhuset”. Menu

3 Drivhuseffekten Jorden får det meste af sin energi fra Solen. Sollyset er relativt kortbølget og trænger gennem atmosfæren, som indeholder drivhusgasser. Noget af Solens lys bliver reflekteret og sendt tilbage ud i rummet, men en stor del af lyset, som rammer Jorden, bliver til varme. Jorden udsender varmestråling, som er lang-bølget og når det rammer drivhusgasser bliver det absorberet. Drivhusgasserne sender derefter varmestråling ud i alle retninger – noget sendes ud i rummet og andet sendes retur til Jorden. Derfor virker drivhusgasserne som en dyne, der er med til at isolere Jorden og holde på varmen. Jo højere koncentrationen af drivhusgasser er i atmosfæren, jo mindre varme slipper der ud. Menu

4 Drivhusgasser I De vigtigste drivhusgasser er: Vanddamp H2O
Kuldioxid CO2 Metan CH4 CFC gasser CFC Ozon O3 Lattergas N2O i nævnte rækkefølge! Menu

5 Drivhuseffekt i Solsystemet
Menu

6 Climate and greenhouse effect
Earth's climate is formed by interaction between geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, but also variations in solar intensity play a role. It is thus an interaction between the sun, land, water, air and life that creates the climate. Major climate fluctuations are caused by variations in Earth's orbit around the Sun, changes in major ocean currents, changes in ice extent or changes in greenhouse gases in the atmosphere. The natural greenhouse effect on Earth is 33 °C and it provides a pleasant climate. Without the greenhouse effect Earth would be a big snowball, but it may also become too hot in the greenhouse. Menu

7 The greenhouse effect Earth receive most of its energy from the sun. Sunlight has short wavelengths and penetrate the atmosphere containing greenhouse gases. Some of the sun's light is reflected back into space, but a large portion of the light hitting the Earth is converted to heat. Earth emits heat radiation, which is long-wave and some is absorbed by greenhouse gases. Greenhouse gases then transmits thermal radiation in all directions – some is lost in space and some is returned to Earth. Thus the greenhouse gases are like a blanket, which helps to insulate Earth and keep it warm. The higher the concentration of greenhouse gases, the less heat is escaping. Menu

8 Greenhouse gases I The important greenhouse gases are:
Water vapour H2O Carbon dioxide CO2 Methane CH4 CFC gases CFC Ozone O3 Nitrous oxide N2O in this order! Menu

9 Greenhouse effect in the Solar system
Menu

10 3 scenarier – tryk på fanerne 3 scenarios – press the tabs
Menu


Download ppt "Drivhuseffekten The greenhouse effect Klima og drivhuseffekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google