Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EUD og vejledningsreform

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EUD og vejledningsreform"— Præsentationens transcript:

1 EUD og vejledningsreform
UUV Køge Bugt og vejledningsreformen UUV’s repræsentantskab den

2 EUD reform – klare mål Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. kl. - mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 - andelen skal op på 30 % i 2025 det skal ske ved at alle elever udfordres på deres uddannelsesvalg og at flere kvalificerede elever starter på og fuldfører en erhvervsuddannelse - det er intentionen at minimere dobbeltuddannelser ved at færre tager mere end en ungdomsuddannelse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse - fuldførelsen skal stige fra 52 % i 2012 til mindst 60 % i 2020 og mindst 67 % i 2025 - der udvikles en indikator, der opgør overgangen mellem grundforløb og hovedforløb - ligeledes udvikles en indikator med afsæt i den socioøkonomiske referencemodel Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan - andelen af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på et højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg, skal øges år for år skolerne skal lave komplette registreringer af elever med EUX-forløb og kompetencer på ekspertniveau og talentspor - der udvikles en metode som belyser beskæftigelsesfrekvensen Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes - der udvikles en fælles metode for trivselsmålinger, som alle skoler er forpligtiget til at bruge - der udvikles en fælles metode for tilfredshedsmålinger, som alle skoler er forpligtiget til at bruge

3 Klare adgangskrav til EUD
Direkte fra 9. eller 10. klasse Karakter-gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik I gang med EUD i henhold til den nye struktur Alle andre over/under 25 år Tilbud til unge, der ikke lever op til adgangskravene - 10. klasse (alle slags og steder) - 10. klasse som 20/20 - højskole, frie fagskoler, daghøjskole mv. - AVU, FVU og ordblindeundervisning - produktionsskole og EGU - STU - EUD 10 (NY) - Kombineret ungdomsuddannelse (NY) Kontanthjælpsreformen Alternative adgangsveje - elever med en uddannelsesaftale - elever med anden gennemført ungdomsuddannelse og fornødent fagligt niveau i dansk og matematik - forsøg med betinget optag - helhedsvurdering baseret på prøve og samtale Styrkelse af produktionsskoler - skal forestå eller indgå i lokale institutionssamarbejder, der udbyder Kombineret Ungdoms- uddannelse. - UU skal i særlig grad vejlede de unge til opkvalificering gennem almen undervisning og kombina- tionsforløb på produktionsskoler.

4 Model for EUD 4 hovedområder/ indgange i stedet for de nuværende 12:
1: Social, sundhed og pædagogik 2: Handels og servicefag 3: Landbrug og fødevarer 4: Teknologi, byggeri og transport Efter 2 x 20 uger påbegyndes Hovedforløb Valg af EUX efter 14 dage Efter 4 uger vælges uddannelsesretning og efter 20 uger vælges den konkrete uddannelse blandt de 108 muligheder. Model for EUD

5 Adgangskrav til erhvervsuddannelsernes indgang, men også til Hovedforløb – 108 erhvervsuddannelser. Centralt allerede fra grundskolen! 4 7

6 EUD10 Alle kommuner forpligtiges til at udbyde EUD10.
Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en EUD, men ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på om en EUD er det rette valg. Forløbet skal tilrettelægges, så det retter op på elevens manglende uddannelsesparathed, herunder svagheder i dansk og matematik, og skal introducere de unge til de 4 hovedområder i EUD. Der er 6 ugers obligatorisk brobygning og krav om samarbejde med en erhvervsskole mindst 30 % af tiden. Den enkelte elev vælger selv, om pågældende ønsker EUD10 eller et andet 10. klasseforløb. Kommunen kan indgå en overenskomst med en erhvervsskole om vare- tagelse af 10. klasse, herunder EUD10. Kommunen fastsætter kapaciteten i EUD10, men det tilstræbes, at der tilbydes pladser nok til at alle, der tilhører den primære målgruppe, kan optages.

7 Ny Kombineret Ungdomsuddannelse
Målgruppen årige der ikke har de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse - 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende) skal være afsluttet - unge der har de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, men er uafklarede og/eller umotiverede er IKKE i målgruppen Formål og titel - at løfte elevernes grundlag for efterfølgende beskæftigelse i forhold til et lokalt/regionalt arbejdsmarked, således at de bliver relativt bedre end øvrige ufaglærte uden en ungdomsuddannelse - En afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse giver titlen erhvervsassistent Struktur, indhold og pædagogik - uddannelsen har en varighed på max 2 år og er opdelt i 4 dele af et halvt års varighed - der fastsættes centralt 10 interessebetonede erhvervstemaer - for unge der gennemfører 3. og 4. del tones denne del mod et konkret erhverv Holdfællesskaber

8 Ny Kombineret Ungdomsuddannelse
Organisering og udbud - KU varetages af et institutionssamarbejde inden for et geografisk afgrænset udbudsområde. Der stilles ikke krav om hvilke skoletyper, der skal indgå, eller hvor mange - eksempler på institutioner er bl.a. erhvervsskoler, produktionsskoler, VUC´er, AMU-centre, højskoler, kommunale ungdomsskoler m.fl. - én institution i institutionssamarbejdet skal påtage sig det overordnede ansvar for organisering og administration af KU-tovholderinstitution - kun institutionssamarbejder som kan dokumentere, at de er i stand til at sammensætte tilbud, hvor institutionernes forskelligartede erfaringer samles i et sammenhængende uddannelsestilbud, kan komme i betragtning. Der skal lægges vægt på opsøgende arbejde til virksomheder og identifikation af de virksomhedslokale behov for arbejdskraft, sådan at indholdet og tilrettelæggelsen af uddannelsen matcher lokalområdet efterspørgsel Udbud - etableringen sker ved udbud - institutionssamarbejdet skal beskrive, hvordan det vil sikre samarbejde med UUV samt øvrige skoler og ungdomsuddannelser i området - udbuddet tilrettelægges således, at der sikres geografisk spredning af KU i hele landet, som inddeles i 15-20 udbudsområder - i gennemsnit vil et udbudsområde blive tildelt pladser Visitering og evaluering - Målgruppevurdering foretages af UUV og visitation sker efter bestemte kriterier med udgangspunkt i personlige kompetencer og tidligere uddannelses- og erhvervserfaring - Ingen elever har retskrav på optag på KU - KU evalueres efter 3 og 5 år og med mindre andet aftales ophører KU til august 2021

9 Folkeskolereform og vejledningsreform
Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg og de skal vælge den uddannelse de er bedst egnet til. (Folkeskolereformen) Revurdering fra UU Alle elever 20 % af eleverne Kollektiv vejledning Introduktionskurser til 2 uddannelser i 8. kl. Individuel vejledning fra eVejledningen Forbedret ug.dk ”Uddannelse og Job” Brobygning og praktik i 10. kl. Individuel vejledning og gruppevejledning fra UUV Obligatorisk brobygning i 8. eller 9. klasse og evt. ekstra brobygning og ekstra introduktionskurser Særlige undervisnings- og vejledningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelse, herunder mentor Særlige undervisningsforløb > 4 < 4 Ved 1. karaktergivning i 8. kl. vurderer lærerne den enkelte elevs uddannelses-parathed. Fagligt = automatisk på karaktergennemsnit. Personligt og socialt = lærerens vurdering Det timeløse emne ”Uddannelse og Job”, som har fået et skærpet formål, skal udfordre alle elever på deres valg. Skolen vil i højere grad end tidligere kunne inddrage UUV.

10 Unge uden særlige vejledningsbehov
Fokusering af vejledningsindsatsen Unge uden særlige vejledningsbehov FØR REFORMEN EFTER REFORMEN Individuel vejledning om uddannelsesplan mv. fra UUV og eVejledning Individuel vejledning om uddannelsesplan mv. fra eVejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan, overførsel til optagelse.dk, introkurser mv. Evt. introduktionskurser til ungdomsuddannelser for elever i 8. klasse – obligatorisk i Køge Bugt Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser for elever i 8. klasse (skal indeholde et EUD-valg eller et erhvervsgymnasialt valg). Indholdet bliver strammet op. Undervisning i UEA Formålet med UEA skærpes, så undervisningen i højere grad udfordrer elevernes uddannelsesvalg. Løft af UEA så skoler og lærere i højere grad end i dag vil kunne inddrage vejlederne. Deltage i brobygning i 10. klasse og i praktik Forbedring og målretning af de digitale vejledningsværktøjer, herunder ug.dk og eVejledning. Grundskoleelevernes kendskab til eVejledning skal øges. I dag anvendes det primært ved søgningen til videregående uddannelse. eVejledningen skal have fokus på at udfordre valget hos de elever, der kontakter dem.

11 Unge med særlige vejledningsbehov
Fokusering af vejledningsindsatsen Unge med særlige vejledningsbehov FØR REFORMEN EFTER REFORMEN Individuel vejledning fra UUV og eVejledning og gruppevejledning Personlig støtte gennem særlige vejlednings- og undervis-ningsforløb ved overgangen til ungdomsuddannelse, herunder mentorordning og andre særlige initiativer. Kollektiv vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan, overførsel til optagelse.dk, introkurser mv. Kollektiv og gruppe eller individuel vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan, overførsel til optagelse.dk, introkurser, brobygning og praktik. Evt. introduktionskurser til ungdomsuddannelser for elever i 8. klasse Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser for elever i 8. klasse (skal indeholde et EUD-valg eller et erhvervsgymnasialt valg). Indholdet bliver strammet op. Undervisning i UEA Formålet med UEA skærpes, så undervisningen i højere grad udfordrer elevernes uddannelsesvalg. Løft af UEA så skoler og lærere i højere grad end i dag vil kunne inddrage vejlederne. Mulighed for deltagelse i brobygning i 9. klasse og obligatorisk brobygning i 10. klasse og mulighed for praktik. Obligatorisk deltagelse i brobygning i 8. el. 9. kl. samt brobygning og praktik i 10. kl. Særlige undervisningsforløb Forlængede introduktionskurser og forlængede brobyg-ningsforløb

12 Unge efter grundskolen
Fokusering af vejledningsindsatsen Unge efter grundskolen FØR REFORMEN EFTER REFORMEN Aktivpligten – unge der afbryder deres uddannelsesplan skal opsøges inden for 5 dage og have et nyt tilbud inden for 30 dage UU skal gennem opsøgende indsats tilbyde unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført en ungdoms-uddannelse eller en videregående uddannelse, vejledning om uddannelse og erhverv. UU skal gennem opsøgende indsats tilbyde unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført en ungdoms-uddannelse eller en videregående uddannelse, vejledning om uddannelse og erhverv. Unge i fuldtidsarbejde skal dog ikke kontaktes. Vejledningen skal koordineres med andre kommunale vejledningstilbud, der retter sig mod gruppen. I forbindelse med kontanthjælpsreformen kan der gives uddannelsespålæg op til 30 år. UUV kan efter aftale med og finansiering fra Jobcentrene varetage denne opgave. Vejledningen omfatter individuel vejledning samt bistand til at løse praktiske problemer i forbindelse med den unges bestræbelser på at komme på en uddannelse eller i beskæftigelse En del af den individuelle vejledning erstattes med gruppe-vejledning for unge, der vurderes at kunne have nytte af dette.

13 Prioriteret videreførelse af Ungepakke II
Initiativ Fremadrettet Alle 15-17årige har pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (følge uddannelsesplanen) og kommunerne skal følge op herpå Fortsætter uændret eller med små justeringer Bortfald af krav om vejledning i 6. klasse Etablering og øget anvendelse af eVejledning Ungedatabase Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede Befordringstilskud til 15-17årige Fleksible EUD-forløb (EUX) Lærlingeforsøg på produktionsskoler gøres permanente Etablering af kommunale tilbud til de 15-17årige, der ikke er uddannelsesparate Bortfalder Vurdering af uddannelsesparathed Fortsætter med justeringer 20/20 ordning for overgang fra 10. klasse til EUD Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og reduktion af brobygning i 10. klasse Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne mhp. fastholdelse og tidlig indsats over for unge med risiko for ikke at påbegynde uddannelse

14 Omfordeling og reduktion af UUV’s vejledning
Større rolle i ”Uddannelse og Job”, fokuseret vejledning til 20 % , introkurser, brobygning mv. UPV fremrykkes til 8. kl. og foretages på objektive kriterier af lærerne på skolerne Visitation til og samarbejde om den kombinerede ungdomsuddannelse UUV Elever uden særlige vejledningsbehov (80 %) skal ikke længere have individuel vejledning af UUV Pulje på 25 mio. Ikke opsøgende på de 18-24årige i fuldtids-beskæftigelse Mindre individuel vejledning og mere gruppevejledning til de 18-24årige

15 Konsekvenser for UUV Der skal laves nye kommunale mål og prioriteringer for vejledningen, herunder retningslinjer for anvendelse af særlig pulje Muligvis en lokal etablering af Den Kombinerede Ungdomsuddannelse? Et tilpasset budget for UUV Køge Bugt? Ny organisering i UUV Køge Bugt og tilpasning og udvikling af kerneopgaverne, herunder koncept for emnet ”Uddannelse og Job” Opdatering af UUV’s ydelsesaftale.


Download ppt "EUD og vejledningsreform"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google