Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandindvinding og natur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandindvinding og natur"— Præsentationens transcript:

1 Vandindvinding og natur
konsekvenser af sameksistens, workshop Jacob Birk Jensen Anders Nielsen

2 Formål med workshoppen
… at udveksle erfaringer, tanker og ideer i forhold til den fremtidige tværfaglige udfordring med hydrologisk og økologisk konsekvensvurdering af påvirkningen fra vandindvindinger

3 De nuværende og fremtidige udfordringer
Indhold Oplæg vedr.: Opgaven som vi ser den De nuværende og fremtidige udfordringer Et bud på beslutningsstøtte værktøj Gruppearbejde/plenumdiskussion Gruppediskussion om faglige og administrative problemstillinger og udfordringer Opsamling i plenum Fremtidsværksted (i grupper) Hvor mangler vi viden og data? Hvad mangler vi i værktøjskassen? Bagefter Synspunkter noteres og er der kød på noterne lægger vi det på hjemmesiden.

4 Vandrammedirektivet: Krav til grundvandsstand:
Lovgivning Vandrammedirektivet: Krav til grundvandsstand: Høj nok til at undgå væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer, der er direkte afhængig af grundvandsforekomsten. Krav til vandkvalitet: Overholdelse af god kemisk tilstand Grundvandsdirektivet: Stadfæstelse af VRDs krav til god kemisk tilstand Vending af truende forureningstendenser Habitatdirektivet: Sikre gunstig bevaringsstatus for 254 Habitatområder (3150 km2) Anvendelse af forsigtighedsprincippet Naturbeskyttelsesloven: Der må ikke foretages ændringen i tilstanden af beskyttede naturtyper

5 Miljøministeriet synspunkter om trusler og tiltag i forhold til grundvandsindvinding:
Grundvandsindvinding i større stil bør undgås eller omfanget minimeres når sårbare naturtyper som kilder, rigkær, klitlavninger, våde heder, højmoser og Ellesumpe påvirkes. Nødvendig indvinding som f.eks. drikkevandsindvinding, bør nøje tilrettelægges således, at det finder sted i det åbne land, hvor afstanden til sårbare naturtyper er meget stor. Virkeligheden: Mange grundvandsindvindinger ligger i nærheden af sårbar natur Grundvandskvaliteten kan tale for disse placeringer (naturlig beskyttelse) Alternative placeringer er som ofte i internsive landbrugsområder

6 DER SKAL INDVINDES VAND I NÆRHEDEN AF SÅRBAR NATUR OG VANDLØB
Præmissen for den fremtidige drikkevandsindvinding : DER SKAL INDVINDES VAND I NÆRHEDEN AF SÅRBAR NATUR OG VANDLØB … så hvordan gør vi så det klogest?

7 Vandforsyningsboringer
Vandløb Beskyttet natur

8 Partshavere/aktører

9 Vejen mod en konsekvensvurdering:
Økohydrologisk modellering Økologisk respons på hydrologiske ændringer Ansøgning Hydrologisk påvirkning Vandføringsreduktion Sænkning af vandstand Reduktion af udstrømning 1 Indvindings mængde Økologiske tålegrænser 2 Økologisk konsekvens Hydro- geologi 3 Konkret vurdering ”subjektive” tolkninger forsigtighedprincippet Vandløb og natur Forskning Data Fælles retningslinier Operationalisering Dialog Tværfaglig samarbejde/forståelse Gennemsigtighed Helhedssyn

10 . Hvor er vi nu ? Store kildepladser:
Udfordringen Vandindvindingsanlæg Biologiske konsekvenser Samfundsøkonomisk betydning Værktøjer/metoder Antal sager Kompleksitet Små ikke-almene vandværker Simple og omkostnings-effektive screenings-værktøjer Små almene vandværker . Hvor er vi nu ? Store kildepladser: Ressourcer til grundvandsmodeller og grundige botaniske konsekvensvurderinger Små kildepladser: Myndighed og ansøger har svært ved at løfte opgave af ressourcemæssige årsager Grundvandmodeller og økologiske konsekvensvurderinger Store kildepladser nær Habitat områder

11 Sagsbehandlerens overblik
Prioritering Behov for detaljeret modellering Ingen videre modellering 3 1 2 Økologisk påvirkning? 1 4

12 Hvordan får vi overblikket over påvirkningen fra vandindvindinger?
Behov for et screeningsværktøj Søer Våde naturtyper Vandløb Vandindvindinger Økologisk påvirkning? Hvordan får vi overblikket over påvirkningen fra vandindvindinger?

13 Hvad er det vi har brug for?
Behov for et screeningsværktøj Hvad er det vi har brug for? Et støtteværktøj som: Fungerer som dialogplatform Samler data fra alle faggrupper Sikrer faglig sparring Giver sagsbehandleren overblik Identificerer kritiske påvirkninger Arbejder med akkumulerede effekter

14 Kommunens egen database
BEST - et bud på et screeningsværktøj Jupitor AIS Kommunens egen database BEST Beslutningsstøtteværktøj Analytisk baseret Numerisk baseret Anerkendte analytiske løsninger Eksisterende grundvandsmodeller

15 BEST - et bud på et screeningsværktøj

16 BEST - et bud på et screeningsværktøj

17 BEST - et bud på et screeningsværktøj

18 BEST - et bud på et screeningsværktøj

19 BEST - et bud på et screeningsværktøj

20 BEST - et bud på et screeningsværktøj

21 BEST - et bud på et screeningsværktøj

22 Akkumulerede effekter
Eng Vandløb Mose Strandeng

23 Dokumentation

24 BEST - et bud på et screeningsværktøj

25 BEST - et bud på et screeningsværktøj
Eksport til GIS software Overblik over de hydrologiske påvirkninger

26


Download ppt "Vandindvinding og natur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google