Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolen, forældrene og deres børn! 

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolen, forældrene og deres børn! "— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolen, forældrene og deres børn! 
Benedikte Ask Skotte formand for skolebestyrelsen på Høng Skole

2 Tillykke til Høng Skole
I forældre har lige valgt det bedste skole til netop jeres børn!!  10 år Ingen prøvetid Samme kollegaer Samme lærerstab Det bliver så sjovt,- hvis I bakker op om jeres barn!

3 Folkeskolens formål § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.    Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.    Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. § 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov.    Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.    Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

4 Forholdet mellem parterne
Folkeskoleloven Skolestyrelsesvedtægt Principper Den daglige ledelse Der er naturligvis et vist hierarki i forhold til en offentlig institution som folkeskolen. Denne tegning viser foruden hierarkiet også de lovgivningsmæssige rammer der er for arbejdet i skolen.

5 Hvad er forældre for en størrelse?

6 Forældre som ressource
Virkningen af forældrenes engagement på elevernes kundskaber Professor Charles Desforges OBE

7 Skolegang Færdigheder: f.eks: Holdninger: f.eks: Værdier:
læsning Holdninger: f.eks: ansvarlighed udholdenhed Værdier: f.eks: medborgerskab læring

8 lo ach hi

9 Fælles mål – Et fælles ansvar
Forældre kontra skole - Effekt på indlæringen Man kan spørge: Hvorfor inddrage forældrene? – Det skal skolen fordi: I England har man bl.a. undersøgt forældrene og skolens betydning for barnets læring og er kommet frem til disse tal. Forældrenes betydning er rigtig stor i indskolingen, jævnbyrdig i mellemtrinet og først i udskolingen tager skolen over. Derfor er samarbejdet omkring elevens faglige og sociale udvikling så vigtig. Baggrundsviden: Professor Charles Deforges – Exeter University, England – udarbejdede i 2003 en rapport for den engelske regering. Rapporten gennemgår den eksisterende engelsksprogede forskning vedr. forældrenes betydning for deres børns læring og konkluderer at forældrenes involvering har endnu større betydning for denne, end først antaget. Han var inviteret til Skole og Samfund/Danmarks læreforenings konference i september 2006, hvor vi lancerede materialet: Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? – de 8 hæfter. Der er 1 (historie) mere på vej. Denne viden er sådan set ikke ny, men blev nævnt allerede i Per Schultz Jørgensens rapport om risikobørn fra 1996. Fra Sacker et al (2002) Professor Charles Deforges OBE

10 Tydelig besked til forældrene
Du betyder noget! Start tidligt! Bliv ved! Vær bare interesseret!

11 Forældre i Danmark

12 Forældre´s egne oplevelser som forudsætning
Benedikte

13 Hvad gør forældre? Blander sig?
Tror på ”projektet”, uden at stille spørgsmål? Krydser fingre for at de får den rigtige lærer? Søger andre skoler? Talentpleje? Læner sig tilbage? Hvad gør man………

14 Skolen og forældrene Skole-hjem-samarbejde
Samarbejdet om det enkelte barn Skoleintra, elevplaner Samarbejdet om klassen Kontaktforældre Skolebestyrelser

15 Vi forældre skal bakke op….

16 Skole-hjem-samarbejde

17 En stolt professionelle lærer der tager en positiv dialog

18 Ingen ….

19 Mere…..

20 Fordelingen af opgaver
Lærerne ”viser undere” (Underviser) Forældrene træner, perspektiverer og støtter derhjemme Med guidning fra lærerne gennem eks. Elevplaner, samtaler Individuelle samtaler ved skolestart Differentieret skole-hjem-samarbejde Positiv, anerkendende tilgang Tilbud om aftener for forældre der har spørgsmål til skolen, lektier, forældreskabet mm.

21 I folkeskolen bliver eleverne introduceret til:
48 fag og emner Kommentar til instruktøren: læse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120589 Udover folkeskoleloven, er der en række bekendtgørelser og retningslinier der hjælper med rammer for skolen. Det er ikke tilfældigt hvad dit barn skal lære i skolen, det er der sat nogle fælles mål for undervisningen på alle landets skoler. Eleverne skal i skoleforløbet igennem 42 forskellige fag og emner i undervisningen. Disse er beskrevet i 25 hæfter som kan downloades på fagene beskrevet, både med slutmål og trinmål. 16 obligatoriske fag Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, matematik, natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi. Tilbudsfag dansk som andet-sprog, modersmålsundervisning, tysk evt. fransk. Obligatoriske emner Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Valgfag på klassetrin fransk (tysk), tekstbehandling, teknologi, medier, fotolære, filmkundskab, drama, motorlære, arbejdskendskab, latin, edb, hverdagstysk, hverdagsfransk, spansk, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, billedkunst, Musik

22 ”Læring i familien” forældre som ressource for deres børns læring,- det skal forældrene også forstå!

23

24 Kontaktforældre Klassens kontaktforældre:
Kontaktforældre er ikke som skolebestyrelsen indskrevet i lovgivningen! Klassens kontaktforældre: Gensidige forventninger: forældre - lærere - kontaktforældre Lave et netværk i klassen Tovholder klassen Klare aftaler om hvad man skal som kontaktforældre Skolebestyrelsens bagland

25 Emil c

26 Skolebestyrelser De skal varetage jobbet som:
En del af demokratiet i det danske samfund Civilsamfundets repræsentant i folkeskolen Skolens samarbejdspartner og udsnit af forældrene Skolelederens sparringspartner Skolelederens bro til forældrene og kommunalpolitikerne Kommunalpolitikernes øjne ude på skolerne Forældrenes stemme på skolen og elevernes advokat

27 Høng Skole

28 Medlemmer af skolebestyrelsen
Benedikte Ask Skotte (næstformand) Per Birkmose (næstformand) Vibeke Knudsen Brian Hyldig Pia Sund Bast John Sandholm Flemming Lindblad Anja Søe Jensen (medarb.repr.) Claus Spånhede (medarb.repr.) Bo Søndergård (ledelsen) Pernille Kjellberg (ledelsen)

29 Som forældre til børn på høng skole 
Vi glæder os til samarbejdet!!


Download ppt "Folkeskolen, forældrene og deres børn! "

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google