Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistyring HA 4. semester forår 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistyring HA 4. semester forår 2009"— Præsentationens transcript:

1 Økonomistyring HA 4. semester forår 2009
v/ Jens Godik Højen, 1. April 2009 Kl

2 Agenda Relevante omkostninger og indtægter Make-or-Buy Decisions
Beslutning vedr. produktionslayout Just in time Til sidst: Seminarforløb

3 Evaluering af finansielle implikationer
Ledere skal evaluere finansielle konsekvenser af beslutninger der kræver trade-offs mellem forskellige alternativer Skal vi udskifte en maskine? Hvilken maskine skal vi anskaffe i stedet? Skal vi ændre produktionsprocessen og hvordan? Skal vi outsource eller selv producere? Finansiel information omkring de forskellige omkostningstyper er grundlaget for beslutninger vedrørende organisationens aktiviteter og processer

4 Relevante omkostninger og indtægter
De beløb, som adskiller alternativer og som influerer på det optimale valg, derfor: Omkostninger, der Påvirkes af beslutningen Er forskellige alternativerne i mellem Sunk costs (afholdte omkostninger): Er irrelevante i fremadrettede beslutninger, da ressourcerne er bevilget (forbrugt). Sunk costs influerer (normalt) ikke på valget af alternativ (men kan ikke undgås).

5 Eksempel på beslutning - udskiftning af maskine
Bonner Company køber 1. september en boremaskine Udbetaling lånes i banken; afdrages med over 36 mdr. Allerede 27. september tilbydes Bonner en anden maskine Udbetaling på ; de overtager den gamle maskine Desuden afdrages over 35 mdr. Forventet reduktion i direkte løn på pr. md. Forventet reduktion i omkostninger til vedligehold på 800 pr. md. Forventet reduktion i kassationer på pr. md. Beslutningssituationen Skal Bonner skifte den ellers nyindkøbte boremaskine?

6 Eksempel på beslutning - udskiftning af maskine
Relevant costs Omkostninger Udbetaling, nye maskine: Månedlige afdrag, nye maskine Besparelser Salg af gamle maskine Månedlige besparelser Direkte løn Direkte materialer Vedligehold I alt Netto Agent/aktør Opportunisme vs. den økonomisk-rationelle beslutning

7 Eksempel på beslutning - udskiftning af maskine
Sunk costs Udbetaling på den ”gamle” maskine Månedlige afdrag på den ”gamle” maskine Begge disse størrelser er uafhængige af beslutningen! Time-value of money Når ind- og udbetalinger falder tidsmæssigt forskelligt bør man bruge DCF/nutidsværdimetoden Agent/aktør Opportunisme vs. den økonomisk-rationelle beslutning

8 At tage ansvar for beslutningen
Den tidligere beslutning ligner en fejltagelse når man ændrer den en måned senere Det ligner suboptimering, hvis lederen ikke køber den nye maskine Lederen kan måske ligefrem få respekt ved at tage ansvaret for fejlen?? Lederen skal være opmærksom på sunk cost Vær opmærksom på ”Concorde effecten” (sunk cost fælden)

9 Eksempel på beslutning - Producere selv eller købe ude
At købe komponenter i stedet for at producere dem. Outsourcing: At lade andre virksomheder overtage (ikke kritiske) produktions- eller service funktioner Avoidable costs Omkostninger som kan undgås når et produkt, en produktion eller service ophører Andre faktorer: Kvalitet, pålidelighed, kunde tilfredshed…

10 Make-or-Buy Decisions – Example
Std. Rear Std. Front Multicolor Curved Product cost per unit: Direct materials $ 36 $ 49 $ 56 $ 58 Direct labor 22 25 24 28 Unit-related support 14 16 18 20 Batch-related support 10 19 Product-sustaining overhead 6 12 Facility-sustaining overhead 8 11 Total manufacturing costs $ 96 $ 128 $ 142 $ 161 Bids from outside suppliers: Lowest bid $ 82 $ 109 $ 140 $ 156 Second lowest $ 88 $ 116 $ 147 $ 164 Annual production (units) 36,000 48,500 6,800 8,700

11 Eksempel på beslutning - Producere selv eller købe ude
Make or buy Standard rear lamp? Kvantitativ vurdering Billigste leverandør (82 x ) Avoidable costs Direct materials (36 x ) Direct labour (22 x ) Unit-related support (14 x ) Batch-related support (10 x ) Product-sustaining OH (6x ) I alt Unavoidable cost Facility-sustaining OH Netto Pas på!! Kan ressourcerne anvendes andetsteds eller afskaffes??

12 Eksempel på beslutning - Producere selv eller købe ude
Make or buy? – Sommer, fortsat Consumption vs. spending Mindre træk på ressourcer vs. mindre udgifter Kvalitative faktorer Er prisen ”sikker”? Kan underleverandøren levere den rette kvalitet? Kan der opnås tilfredsstillende leveringssikkerhed? Den alternative løsning, side 213n Faren ved at forlade sig på gennemsnitlige enhedsomkostninger

13 Valg af layout system vha. TOC
Throughput contribution / Produktionsbidrag: Forskel mellem indtægter og direkte materialer for produceret kvantum (opgjort pr. tids enhed) Investments: Materialeomk. for lagre af råmaterialer, WiP og færdigvare Operating costs: Alle andre omk. (bortset fra direkte materialer) som er nødvendige for at opnå produktionsbidraget Theory of constraints / Teorien om laveste faktor: At optimere produktions volumen ved den begrænsende proces (flaskehals) Fokus er på at optimere throughput contribution på kort sigt Antager at driftsomk. er vanskelige at ændre på kort sigt

14 Produktionslayouts Process layout Product layout
Produktionsudstyret er ordnet i grupper af ensartede maskiner, -f.eks. boremaskiner, drejebænke, etc. Typisk små serier af unikke produkter Jo større serier, jo færre omstillinger Til gengæld øget gennemløbstid og dermed pengebinding Nedbrud eller vedligehold bremser hele systemet Man opdager først kvalitetsfejl, når hele serien er produceret Aktør/agent bygger lager før og efter sin station Product layout Masseproduktion, samlebånd Cellular manufacturing Serieproduktion (mindre serier) Med eller uden mennesker

15 Proces (funktions) layout
Produkt A Produkt B Produkt C Skære Bore Dreje Svejse Presse Slibe Eksempler: - Metalindustri - Møbelindustri… Montere

16 Produkt layout Produkt A Produkt B Montere Produkt C Eksempler:
- Fødevarer,

17 Celle layout Eksempel: - El montage… Output Output Input Input Output

18 Beslutning vedr. produktionslayout
Var det en god ide for San Rafael Electric Corporation at skifte fra process layout til cellular manufacturing? Før: Fem afdelinger, med hver sin proces Processing cycle efficiency Procestid/Total gennemløbstid = 4/28 = 14,28% Øvrig tid er non-value-adding, f.eks. moving, storage, inspection Nu: Otte produktionsceller, som hver er dedikeret en produktlinje Procestid/Total gennemløbstid = 4/12 = 33% Hvad siger kalkulationen? Pull vs. push

19 Beslutning vedr. produktionslayout
Ex post kalkulation i San Rafael Electrical Corp. Bidrag fra mersalg Marginalomsætning Marginalomkostninger Subtotal Besparelse som følge af lagerreduktion Pengebinding i lager Materialehåndtering Lagerforvaltning Kassation og ukurans Subtotal Netto Investering Flytning af maskiner Oplæring af medarbejdere I alt Tilbagebetalingstid / = 1,2 år x 12 mdr. = 15 mdr. (bemærk: for nemhed skyld er der ikke taget højde for skat og Time-value of money)

20 Quality Kvalitet betyder ofte noget forskelligt for forskellige mennesker Typisk kan man dog henføre det til at afhænge af to væsentlige faktorer: Satisfying customer expectations regarding the attributes and performance of the product Ensuring that the technical aspects of the product’s design and performance conform to the manufacturer’s standards

21 Kvalitetsomkostninger
Prevention costs Omkostninger vedr. forebyggelse af kvalitetsproblemer Oplæring af medarbejdere Kvalitetscertificering Kvalificering af leverandører Appraisal costs Omkostninger vedr. kontrol af kvalitet Test af rå-, mellem-, og færdigvarer Testudstyr Internal failure cost Omkostninger ved kvalitetsproblemer identificeret i virksomheden Omarbejde Forsinkelse af den øvrige produktion External failure costs Omkostninger ved kvalitetsproblemer oplevet hos kunden Udbedring Image

22 Eksempel på optimering af kvalitet og kvalitetsomkostninger
Forebyg. Omk. Inspekt. Omk. % fejl Interne fejl omk. Eksterne fejl omk. Tabt DB Totale kval.omk. 100 5% 50 15 280 120 80 3,5% 35 10,5 256 140 65 2,25% 22,50 6,75 241 160 55 1,25% 12,5 3,75 235 180 0,5% 5 1,5 238 200 45 0% 245

23 Just-in-Time Manufacturing - JIT
Just-in-time produktion kræver at et produkt (eller service) kun produceres når kunden (intern eller ekstern) ønsker/kræver det JIT fokuserer på Ingen lagre Den optimale seriestørrelse er 1 Organisationer der bruger JIT skal eliminere alle “fejlkilder” f.eks. Leverandører skal levere fejlfrie leverancer Forebyggende vedligeholdelse JIT er en simpelt i teorien men svært I praksis

24 Just-in-time konceptet
Træk princip (pull): At beordre varer, når ordrer indløber i stedet for at opbygge beredskabs lagre (push) Måling af just-in-time produktivitet: - Fejlrater (fejl pr. produceret emne) - Cyklus tid - Antal (%) rettidige leverancer (on-time) Reducerede lagerbindinger men fuld leveringsevne Hvilken betydning har JIT for økonomistyringspraksis? Økonomistyringen skal understøtte skiftet til JIT ved at identificere kilder til forsinkelse, fejl og spild i systemet og kommunikere det videre til beslutningstagerne

25 Just-In-Time - eksempel
Tobor Toy Company – konsekvenser af at indføre JIT Reduktion i omk. til udbedring af fejl Større udbedring (fra 5,8% til 3,3%) Mindre udbedring (fra 13,6% til 7,0%) I alt Reduktion i omk. vedr. mellemvarelagre Pengebinding (mindre mellemvarelager) Lagerstyring m.v. (mindre lagre – mindre styring) I alt Mer-bidrag fra mersalg (Nedsat leadtime fastholder kunder) Årligt mer-bidrag Overvejelser Consumption vs. spending – f.eks til lagerstyring Initialomkostninger til oplæring m.v. Kvalitativ vurdering: Sårbar overfor kvalitetsproblemer, produktionsstop, leverandørsvigt

26 Næste forelæsning Næste gang: 20. april 2008 kl


Download ppt "Økonomistyring HA 4. semester forår 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google