Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundvandsafhængige naturtyper og deres økologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundvandsafhængige naturtyper og deres økologi"— Præsentationens transcript:

1 Grundvandsafhængige naturtyper og deres økologi
Dagmar Kappel Andersen Institut for Bioscience AU

2 Grundvandsafhængige naturtyper
Hvorfor skal vi bekymre os? Fugtige til våde naturtyper Konstant vandstand eller tidvist vådt Næringsfattige Grundvandsdominerede Ofte små, fragmenterede Indeholder stor artsdiversitet Truede over hele Europa Flere habitattyper beskyttes af EU’s habitatdirektiv Forpligtelse til at opnå ”gunstig bevaringsstatus” i beskyttede områder

3 Kriterier for gunstig bevaringsstatus
Areal og udbredelse Regionalt og lokalt: stabil eller i fremgang Parameter: areal i ha

4 Kriterier for gunstig bevaringsstatus
Struktur/funktion Hydrologi Næringstilgængelighed Græsning/tilgroning Parametre: pH Nitrat i vand kvælstofindhold i løv Afstand til grundvand Kontinuitet Artssammensætning Balance mellem urtevegetation og vedplanter Hamatocaulis vernicosus Foto: Erik Dylmer

5 Kriterier for gunstig bevaringsstatus
Karakteristiske arter Udbredelse regionalt og lokalt: stabil eller i fremgang Arter udvalgt for hele EU; ikke alle findes i DK Typiske arter/indikatorarter udvalgt af DMU (rapport nr 172: TERRESTRISKE NATURTYPER 2007) Parametre: Bestandsindeks for hver tilstede- værende karakteristiske art

6 Hvor findes de grundvandsafhængige naturtyper?

7 Våde naturtyper 13.113 prøvefelter fra DANVEG, NOVANA og DEVANO
Fugtighedsgradient Kilder Fugtige klitlavninger Ellesumpe Rørsump Højmoser Næringsgradient/pH-gradient Nygaard et al (DMU-rapport nr. 728)

8 Rigkær Karakteristiske arter:
Arter af Star samt mosserne Cinclidium stygium Tomenthypnum nitens Stabil vandstand, vandmættet zone 0-10 cm under overfladen Næringsfattig Høj pH (5.5 – 8) Immobilisering af fosfor (P-begrænsning) Lav, langsomtvoksende vegetation Artsrig Halvgræsser og mosser Mange sjældne og truede arter Mygblomst Dværg-ulvefod Gul stenbræk Foto: Erik Dylmer Foto: Dagmar Andersen Foto: Dagmar Andersen

9 Kildevæld Konstant tilførsel af grundvand uafhængig af årstid
Mosser Catoscopium nigritum Eucladium verticillatum Gymnostomum recurvistrum Hamatocaulis vernicosus Philonotis calcarea Scorpidium revolvens Scorpidium cossoni Bryum pseudotriquetrum Cratoneuron filicinum Cratoneuron commutatum Cratoneuron decipiens Karakteristiske arter Karplanter Vibefedt Langakset star Krognæb star Elfenbenspadderok Konstant tilførsel af grundvand uafhængig af årstid Konstant temperatur Ofte mosaik med rigkær

10 Avneknippemose Meget våd – høj sommervandstand
Karakterisktiske arter Hvas avneknippe Meget våd – høj sommervandstand Oftest i forbindelse med rigkær – kan også findes i forbindelse med fattigkær Foto fra sns.dk

11 Tidvis våd eng Karakterisktiske arter Høj vandstand i vinterhalvåret
Lav næringstilgængelighed I områder med ekstensiv græsning/høslæt I kanten af moser/kær, lavninger i hedeområder, ved bredden af næringsfattige søer og vandløb Kan være meget artsrige Blåtop Seline Eng-viol Sump-snerre Knopsiv Kær-høgeskæg Mangeblomstret frytle Sump-kællingetand Bakkenellike Bleg star Tormentil Kantbælg Slangetunge Soløjealant Liggende potentil Engskær Pilealant Strand-nellike

12 Fattigkær Almindelige arter Lavere pH-værdi end rigkær
Primært dominerede af regnvand Grundvandsbetingede i områder med kalkfattigt grundvand I kanten af rigkær Alm. Star Vandnavle Kragefod Gråris Lysesiv Kær-snerre Kryb-hvene Eng-viol Kær-ranunkel Grå star Glanskapslet siv

13 Hængesæk Klassificeres ud fra strukturelle parametre
Karakteristiske arter Klassificeres ud fra strukturelle parametre Enten regnvandsbetinget eller grundvandsbetinget Grundvandsdomineret: Vegetationen lig rigkær Mosser Calliergon giganteum Scorpidium revolvens Scorpidium scorpioides Campylium stellatum Sphagnum -arter Aneura pinguis Karplanter Hvid næbfrø Næb-star Tråd-star Bukkeblad Kær-dueurt Trindstænglet star Eng-troldurt Brun næbfrø Dynd-star Foto fra sns.dk

14 Trusler Ændret hydrologi Eutrofiering Tilgroning Tidvis våd eng
Hængesæk Kildevæld Rigkær Avneknippemose Ændret hydrologi Grundvands-sænkning Tilgroning Eutrofiering Vandstands-sænkning Ændret hydrologi Eutrofiering Tilgroning

15 Konsekvenser af ændret hydrologi
Dræning eller vandindvinding Sænket vandstand Iltning af tørven Forøget mineralisering og nedbrydning af tørven Frigivelse af næringsstoffer Foto: Erik Dylmer

16 Mindsket tilstrømning af grundvand
Regnvand Overfladevand Grundvand

17 Mindsket tilstrømning af grundvand
Regnvand Overfladevand Grundvand

18 Konsekvenser af ændret hydrologi
Hævet vandstand Konsekvens af restaurering -Vådområdeprojekter Ændret pH og næringsstatus

19 Hængesække O2 O2 O2

20 Højmoser – indirekte afhængighed

21 Højmoser

22 Opsummering Adskillige naturtyper er direkte eller indirekte afhængige af grundvand. Alle typer kræver lav næringstilgængelighed og høj/stabil vandstand. Grundvandsafhængige naturtyper findes KUN, hvor der er udsivende grundvand Sænkning af grundvandsstanden kan foruden ændring af fugtighed også medføre ændret pH, næringsstatus og artssammensætning Fører til ”ugunstig bevaringsstatus”

23 Anbefalinger til naturforvaltere
Hvad er det for et område? Findes der grundvandsafhængige naturtyper? Besigtigelse! Hvordan er tilstanden? Findes der typiske arter Struktur/funktion: tilgroning Plejetiltag Unaturlig hydrologi eutrofiering

24 God arbejdslyst!


Download ppt "Grundvandsafhængige naturtyper og deres økologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google