Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FU-analyse 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FU-analyse 2014."— Præsentationens transcript:

1 FU-analyse 2014

2 Baggrund for analyse Der er vedtaget en ny lov om folkeskoler
Eleverne skal fremadrettet være længere tid i skolerne På den baggrund har byrådet besluttet: Ressourcerne skal følge børnene (15 mio. kr. flyttes fra FU-området til skoleområdet) Der skal udarbejdes en analyse af FU-områdets organisering

3 Baggrund for analyse Der blev i 2012 udarbejdet en analyse af budgettildelingsmodellen for FU-området Fra analysen i 2012 medtages følgende: Fordeling efter antal børn og unge Administration og tilsyn af FO-klubberne flyttes til Kultur og Borgerservice Mulighed for at øge andelen af midler til socialt udsatte Mulighed for at tildele midler til udsatte boligområder

4 Mål og vision for FU-området
Med afsæt i mål og vision for FU-området, har der været afholdt to temadage Dag 1: FU-området og andre aktører med tæt tilknytning til FU-området Dag 2: Samarbejdspartnere, herunder boligforeninger, forældrebestyrelser, faglige organisationer mm.

5 Mål og vision for FU-området
Afsæt for mål og vision: Resultaterne fra den inddragende proces FU-planen Børn- og unges fire effektmål Børn- og ungepolitikken Målgruppe for FU: De udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov Indsatsen sker gennem sunde og stærke ungemiljøer

6 Mål og vision for FU-området
Det metodiske grundlag til at beskrive effekt og ydelser for FU-området: Forebyggelsesstrategien Sløjfemodellen

7 Modeller for fremtidig organisering
Afsæt for modellerne: Endnu tættere samarbejde med skolerne Kortere åbningstid i fritidsklubberne Analysen fra 2012 vedrørende den nuværende budgetmodel for FU-området

8 Analyse 2012 Analysen pegede på følgende tiltag:
Demografisk tildeling af budget FO-klubberne overdrages til Kultur og Borgerservice Herudover blev der i analysen peget på Midlerne til de socialt udsatte øges Der gives en fast tildeling til de mest udsatte områder på kr.

9 Omfordelingsmæssige konsekvenser - demografi, uden indregning af FO-klubber
Område Budget 2014 (Uden folkeskolereform) Reduktion (med folkeskolereform) Budget 2014 (Med folkeskolereform) Omfordeling ved overgang til demografisk model, samt fjernelse af FO-klubberne Budget 2014 (med folkeskolereform), demografisk fordeling af klub og legepladsmidler. FO-klubber fjernet Grenåvej øst 15,3 -1,1 14,2 2,3 16,6 Grenåvej vest 16 -1,2 14,8 -0,3 14,4 Randersvej 18,4 -1,4 17 -2 15 Viborgvej 23,3 21,9 -1,9 20 Silkeborgvej 13,9 12,8 1 13,8 Gellerup 11,2 -0,7 10,5 0,2 10,7 Skanderborgvej 17,2 -1,3 15,9 1,1 Horsensvej 17,7 -1 16,7 -2,3 Oddervej 15,8 1,9 17,8 I alt 150,2 -10,60 139,6

10 Øget andel af midler til socialt udsatte samt boligområder
Omfordeling ved overgang til demografisk model, samt fjernelse af FO-klubberne Sociale midler øges med 100 pct. Omfordeling i alt med en fordobling af midlerne til socialt udsatte til udsatte boligområder Omfordeling i alt med fordobling af midler til socialt udsatte samt tildeling til udsatte boligområder Grenåvej øst 2,6 -1,48 1,12 -0,52 0,6 Grenåvej vest -0,2 -0,64 -0,84 0,07 -0,77 Randersvej -3,3 0,39 -2,91 0,08 2,83 Viborgvej -1,8 1,58 -0,22 0,97 0,75 Silkeborgvej 1,1 -0,75 -0,35 0,1 0,45 Gellerup 0,2 2,82 3,02 0,28 3,3 Skanderborgvej 1,3 -0,13 1,17 Horsensvej -2,1 0,5 -2,6 -0,42 -3,02 Oddervej 2,2 -1,3 0,9 -0,55 0,35

11 3 modeller for organisering af FU-området
Fælles for de tre modeller Administration og tilsyn af FO-klubberne flyttes til Kultur og Borgerservice Budgettildelingen vil i højere grad end i dag være baseret på antallet af børn og unge Heltidsundervisningen organiseres som i dag under en områdechef

12 De opsøgende gademedarbejdere
I budget 2014 fremgår det, at der skal ske en styrket gadeplansindsats via sammenlægning af gadeteams Gademedarbejderen foreslås organiseret inder Sociale Forhold og beskæftigelse, såfremt der ikke er et selvstændigt FU-område i Børn og Unge I det modeller hvor der er et selvstændigt FU-område, afventer beslutning om organisering udfaldet af FU-analysen samt udfaldet af analyse af Hot-Spot Centeret

13 Model 1: Fastholdelse af den eksisterende struktur
Scenarium 1A: Eksisterende struktur Budgetmodellen ændres med afsæt i analyse fra 2012 Demografisk tildeling og FO-klubber til Kultur og Borgerservice Eventuelt øge andelen af udsatte midler samt tildeling til udsatte boligområder Scenarium 1B Som scenarium 1A med yderligere fokus på en effektiv udnyttelse af den eksisterende afdelingsstruktur

14 Model 2: Fritidstilbuddet som del af folkeskolen
Scenarie 2A: fritidsklubberne forankres under folkeskolerne Fritidsklubdelen forankres under skolen, som særlig klubdel (SFO-klubber) Ungdomsskolen og ungdomsklubberne forankres som bydækkende enhed under chef for pædagogisk afdeling De pædagogisk ledede legepladser overdrages til Teknik og Miljø Der skal etableres fysiske rammer til fritidsklubtilbud på tre skoler

15 Model 2: Fritidstilbuddet som del af folkeskolen
Scenarie 2B: FU-tilbuddet forankres under folkeskolerne Fritidsklubber, ungdomsklubber, og ungdomsskolen forankres under skolerne med afsæt i ungdomsskoleloven De pædagogisk ledede legepladser overdrages til Teknik og Miljø De opsøgende medarbejdere forankres under Sociale Forhold og Beskæftigelse Der skal etableres fysiske rammer til fritidsklubtilbud på tre skoler

16 Model 3: Distriktsmodel
Kræver dispensation fra folkeskoleloven En distriktsleder i hvert område Stillingskategorierne områdechef, skoleleder, dagtilbudsleder og FU-leder nedlægges Der ansættes yderligere to Børn- og ungechefer De pædagogisk ledede legepladser overdrages til Teknik og Miljø

17 Vurdering af modeller Forebyggelsesstrategien
parameter Modellen vurderes i særlig grad at understøtte Modellen vurderes at understøtte Modellen vurderes i mindre grad at understøtte Strategisk anvendelse af ressourcer på tværs af lokaldistrikter Model 1 Scenarium 2A Scenarium 2B og model 3 Kendskab til alle børn og unge i målgruppen Model 2 og 3 Mulighed for at skabe specialiserede og individuelle fritidstilbud til udsatte børn og unge Aktiv understøttelse af tværgående indsatser i de udsatte boligområder

18 Vurdering af modeller Det faglige fokus
Parameter Modellen vurderes i særlig grad at understøtte Modellen vurderes at understøtte Modellen vurderes i mindre grad at understøtte Attraktive lokale lærings- og ungemiljøer Scenarium 2B og model 3 Model 1, scenarium 2a Attraktive områdebaserede og bydækkende lærings- og ungemiljøer Model 1 Model 2 og 3 Fleksibilitet til målrettede indsatser med afsæt i den enkeltes motivation Aktiv involvering af forældre i fritidstilbuddene Samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne for de elever der er tilknyttet folkeskolen Samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne for de elever der har afsluttet folkeskolen Koordinering og sammenhæng med skolen

19 Vurdering af modellerne Organisering
Parameter Modellen vurderes i særlig grad at kunne understøtte Modellen vurderes at kunne understøtte Modellen vurderes at være mindre god til at understøtte Mulighed for at tiltrække kvalificerede medarbejdere Model 2 og 3 Model 1 Mulighed for rationel drift med henblik på, at flest mulige ressourcer anvendes til kerneydelsen Model 3 Model 2 Understøttelse af 0 – 18 års perspektivet

20 Tids- og procesplan Aktivitet Tidspunkt
Analysen sendes i høring 7. februar Høringsfrist (5 uger inkl. vinterferie) 14. marts Politiske drøftelser Uge (24. marts – 13. april) Høring af byrådsindstilling (4 uger) 2. – 30. maj Uge (2. – 13. juni) 1. byrådsbehandling 13. august udvalgsbehandling 20. august 2. byrådsbehandling 27. August I de efterfølgende slides er der illustration af de enkelte klubtilbuds placeringer med afsæt i de 8 områder i Børn og Unge

21 Konsekvenser at der flyttes 15 mio. kr. fra FU-området til skoleområder, på grund af den ændrede åbningstid, pr at UngiAarhus Oddervej skal af med 1.7 mio. kr. om året, heraf 5/12-dele i 2014 – ca kr. – beløbet trækkes på fritidsklubber, handicapmidler og udsatte pulje. NB vi afventer stadig budget 2014!

22 Konsekvenser at vi i 2014 modtager færre børn og unge med handicap (kategori-børn) at vi i 2014 bliver reduceret i pulje til ”handicapmidler efter ny tildeling”(inklusionspuljen) at der er ansættelsesstop på FU- og SFO området

23 Konsekvenser at vi skal udarbejde en proces- og handleplan for personaletilpasning af det pædagogiske personale pr. august 2014, herunder plan for omplacering og udpegning til udviklingspolitikken at vi skal udarbejde et nyt budget det tager højde for implementeringen af skolereformen

24 Proces- og høringsplan
17/2 FU ledermøde omkring pressestrategi, fælles høringssvar, møde med rådmand (11/3) og Børn & Ungeudvalg samt politikere 18/2 Orienteringsmøde UngiAarhus Oddervej 19/2 Lokal MED møde UngiAarhus Oddervej – handleplan for udpegningsproces! 19/2 FU bestyrelsesmøde i UngiAarhus Oddervej – NB der arbejdes på et fælles møde for alle FU bestyrelser! 20/2 Lederteamsmøde 20/2 Budgetmøde i B&U 27/2 Fællesmøde for alle ledere (fritidsledere og FU-ledere) i FU-regi 6/3 Lederteamsmøde – endelig udarbejdelse af Høringssvar 14/3 Høringsfrist kl. 9.00

25 NÆSTE SKRIDT … Hvad er næste skridt? Hvad vil vi? Kan vi? Gør vi?
Hvad vil vi? Kan vi? Gør vi? Den gode historie skal ud… fortælles… vi skal finde vores venner og allierede….

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Download ppt "FU-analyse 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google