Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KANUKOKA Overordnet projektorganisation Overordnet tidsplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KANUKOKA Overordnet projektorganisation Overordnet tidsplan"— Præsentationens transcript:

1 KANUKOKA Overordnet projektorganisation Overordnet tidsplan
Fagspecifikke arbejdsgrupper

2 Information og vejledning i form af:
1) Tids- og procesplan 2) Strukturnyt 3) Vejledninger 4) Beregninger 5) Juridiske vurderinger

3 KANUKOKAs Strukturnyt.
Hvad, form, formål. Dobbeltsproget nyhedsbrev til offentligheden. Redskab til formidling af fakta samt debatoplæg. Åbenhed og debatskabende.

4 KANUKOKAs vejledninger
Indhold, formål. Vejledning i håndtering af administrative opgaver og processer -Ex. Etablering af kommunale projektorganisationer -Ex. Udpegning af opgaver der skal/kan serviceharmoniseres i forbindelse med en kommunesammenlægning. Lette arbejdet.

5 KANUKOKAs projektorganisation
3 Niveauer: Særligt udvalg Administrativ styregruppe Fagspecifikke arbejdsgrupper

6 KANUKOKA’s organisering af reformarbejdet
Det særlige udvalg (politisk) Administrativ styregruppe Sekretariat Dataindsamling Vejledningsmateriale Information Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe

7 Det særlige udvalg. (Politisk styregruppe) Hvad, hvem, formål.
Særligt udvalg nedsat med hjemmel i vedtægternes § 10. KANUKOKAs bestyrelse, 4 borgmestre samt to tilforordnede. Varetagelse af kommunernes politiske interesser i forbindelse med strukturreformen.

8 Den administrative styregruppe.
Hvad, hvem. Administrativ styring af projektorganisationen. - Formand Martha Labansen, Direktør KANUKOKA - Kim Hvistendahl, Adm. Direktør i Nuuk - Henrik Rafn, Kommunaldirektør i Ilulissat - Frank Jørgensen, Kommunaldirektør i Nanortalik - Paneeraq Olsen, Kommunaldirektør i Sisimiut

9 Arbejdsgrupper. Hvad, hvem, formål. Påtænkt 9 i alt.
Fagspecifikke arbejdsgrupper. Nøglepersoner fra kommunerne og repræsentanter fra KANUKOKA. Igangværende: Lokaldemokrati og styreformer. Socialområdet Børn- og ungeområdet Teknik- og miljøområdet Tids-/ procesplan og økonomi Inkasso

10 Arbejdsgrupperne Kommissorium for Socialområdet - Kommissorium for Teknik- og Miljøområdet - Kommissorium for Børne- og Ungeområdet - Kommissorium for IT området - Kommissorium for inkasso området - Kommissorium for tids-/procesplan og økonomi

11 Status for arbejdet Arbejdsgrupperne er nu færdig med de første 4 punkter i kommissorierne: Udarbejde vejledninger/manualer til udligning af serviceniveauer, arbejdsformer og sagsbehandlingspraksis. KANUKOKA har i samarbejde med arbejdsgrupperne udarbejdet vejledningsmaterialer (tjekliste) for: - Socialområdet - Teknik- og Miljøområdet - Børne- og ungeområdet Vejledningsmaterialet er overordnet opbygget i overensstemmelse med kontoplanens række-følgeangivelse.

12 Status for arbejdet (side 2)
Arbejdsgruppernes medlemmer har enkeltvis gennemgået vejledningsmaterialet og fremkommet med kommentarer, tilføjelser eller ændringsforslag til hver enkelt konto område. Der er udarbejdet under bilag med faktuelle oplysninger på de vigtigste fagområder. Vejledningsmaterialerne er sendt til høring i Landsstyrets Sekretariat. Vejledningsmaterialerne vil være offentlig tilgængelig for kommunerne primo februar 2007.

13 Tids- og procesplanen 31/12-2006 Forår 2007 Febr. 2008 1. maj 2008
Deadline for kommunerne vedr. ønsker om fremtidig struktur Det nye kommunekort fastlægges Valg til Overgangsudvalg Overgangsudvalget tiltræder. De siddende kommunalbestyrelser fortsætter 1 år endnu De nye kommuner træder i kraft. Over- gangsudvalg bliver ny kommunalbestyrelse

14 Tids- og procesplanen Struktur: 3 spor for
P: Overordnede politiske beslutninger: -Ex. Beslutning om hvilke kommuner der sammenlægges A: Administrative opgaver forud for overgangsudvalgenes tiltrædelse. -Ex. Etablering af kommunale projektorganisationer, serviceharmonisering O: Opgaver for overgangsudvalgene. -Ex. Beslutning om nye serviceniveauer, ny kommunal organisation mv.

15 Arbejdet med strukturreformen kan deles i fire faser:
Afklaringsfasen Tidsrummet fra offentliggørelsen af Strukturudvalgets betænkning til det er formelt afgjort, hvilke kommuner der skal lægges sammen.  Planlægningsfasen Fra beslutning om sammenlægning til Overgangsudvalget er valgt og tiltrådt. 

16 Beslutningsfasen Fra Overgangsudvalget tiltræder til den ny kommune formelt er trådt i kraft. 
Gennemførelsesfasen Den første valgperiode for den nye kommune, hvor der skal ske en overførsel af opgaver fra Hjemmestyret og hvor  kommunen grundlæggende fungerer, men stadig skal finde sin form. Yderligere oplysninger om denne fase vil blive tilføjet i kalenderen, efterhånden som der sker afklaring om forudsætningerne. 

17 Hvilke opgaver står kommunerne overfor lige nu.
Etablering af kommunale projekt- organisationer. Etablering af tværkommunale samar- bejdsudvalg 3. Formulering af fælles visioner 4. Serviceharmonisering.

18 Serviceharmonisering
Hvad og hvorfor. Harmonisering af den service borgerne modtager i de enkelte kommuner Ex: tildelt tid til hjemmehjælp, takster for børnehave Begrundet i lighedsprincippet – borgerne skal behandles ens i forskellige dele af kommunen Udarbejdes af de kommunale projektorganisationer som oplæg til de kommende overgangsudvalg

19 Serviceharmonisering.
Hvad skal harmoniseres? Service, takster og ydelsers hjemmelsgrundlag: 3 forskellige hjemmelsgrundlag ligger til grund for serviceharmoniseringen: Lovbunden uden skøn Lovbunden med skøn Ikke lovbunden

20 Serviceharmonisering.
Behovet for harmonisering kan opdeles i følgende 3 niveauer: Områder der skal harmoniseres. Områder der kan harmoniseres. Områder der alene kræver administrativ tilpasning. Ex. udformning af kompetence- og procedure-planer.

21 Serviceharmonisering
Områder der skal harmoniseres: Socialområdet Børne- og ungeområdet - Virksomhedsrevalidering - Udgift til fripladser på daginstitutions- - Uddannelsesrevalidering området - Førtidspension - Udgifter til familiebehandling - Offentlig hjælp – Skattepligtig - Udgifter til skoleområdet - Offentlig hjælp – Ikke skattepligtig - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle - Boligsikring formål. - Alderspension, grundbeløb + tillæg - Hjemmehjælp - Hjælp til handicappede børn - Ydelse af hjælpemidler (Ældre, handicappede m.v.) - Hjælp til hjemmeboende handicappede voksne - Aktiviteter for handicappede - Ydelse af alkoholbehandling

22 Serviceharmonisering – hvad nu?
Målet med at foretage beregninger af serviceniveau for samtlige kommuner er opgivet, da det ikke har kunne lade sig gøre at få aktivitets tal fra kommunerne (takster, antal bruger, normeringer) Tidsplan for færdiggørelse af servicemateriale rykket fra ultimo maj til primo februar KANUKOKA vil i stedet levere bistand til kommunernes projektgrupper

23 Hvad kan Struktursekretariatet hjælpe med?
Juridiske vejledninger Beregninger af serviceniveauer når kommunerne har indsamlet aktivitets tal Undervisning af kommunernes projektgrupper Proceskonsulenter ifb. med fælles arrangementer

24

25

26

27

28

29 Model 1 Regional centralisering POLITIKERE/FORVALTNING Centralt: Museumsfaglig leder/museumskoordinator Sikkerhed-kvalitessikring-vandreuddstillinger LOKALT: -bredt fagligt spektrum -speciale i områdets særpræg kostoder Midt Nuuk-Øst Syd Samarbejde - udbygget-styrke museer Koordinering - undersøgelser-museumsfaglig arbejde rådgivning- specialisering af enkelte museer i "kommunerne"- To typer museer: 1. Museer med museumsfaglig personale 2. Museer uden museumsfaglig personale

30 Museumsfaglig personale Undersøgelser/Forskning
Model 2 Centre: Ilulissat Sisimiut Qaqortoq: Administration Museumsfaglig personale Undersøgelser/Forskning Nuuk: Ny struktur FLYTNING AF FAGLIG PERSONALE NYANSÆTTELSER

31 Fælleskommunal museum -2-3 faglige inspektører
-Administrator -2-3 faglige inspektører -2 museumsassistenter -2x½ formidlere -½ kontor - bygningsansvarlig -rengøring -sommerkostoder Lokal museum Specialmuseum Fælleskommunal museum Lokalmuseum Specialmuseum


Download ppt "KANUKOKA Overordnet projektorganisation Overordnet tidsplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google