Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Links Tegninger Produktdatablade

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Links Tegninger Produktdatablade"— Præsentationens transcript:

1 Links Tegninger Produktdatablade
Produktionskort: B28 K2 sokkel Ver Links Tegninger Produktdatablade Stamdata: Sags nr: B28 K2 sokkel Bygherre: Bygningsafdelingen Kontaktperson: Sted: Bygning K2 mod NØ (bag ved el-afd. Lærerværelse) Planlægning: Arne Rasmussen Mester: Arne Rasmussen Produktionskort udført af: Susanne Rasmussen Planlægning: Opstart: Aflevering: Materialer: Medbringes. Aktivitet/arbejdsbeskrivelse: Grav sokkel fri. Løst puds og ødelagt armering hugges fri og fjernes. Rest armering rustbehandles Sokkel pudses. Oprydning og retablering. Materialer: mængde. Rustmaling (spørg Arne) C-mørtel bl. 1:3 Husk alle relevante emner. Kræver opgaven f.eks særligt udstyr/materiel? Kodeord = Brugervenlighed!!! Materiel/værktøj: Skovl Hammer Mejsel (evt. vinkelsliber) Spandeske Pudsebrædt. Stålbørste. Miljø og sikkerhed: Knæpuder. Hvis der er behov for vinkelsliber, husk da sikkerhedsbriller og høreværn. Byggeplads: Indrettes på stedet.

2 Tegninger Produktdatablade
Produktionskort: B28 K2 sokkel Ver Tegninger Produktdatablade Konstruktionsdetaljer generelt: Materiale: Basis cement Materiale: Zinkspray Zn-595 Der kan også linkes til Fronter. Her kan så downloades tegninger mv. Og der kan uploades billeder til kvalitetssikring

3 Links Produktdatablade
Produktionskort: B28 K2 sokkel Ver Links Produktdatablade Indsæt tegning

4 HER Produktionskort: B28 K2 sokkel Ver.01 2012 Links Produktdatablade
Indsæt om nødvendigt blanke dias til yderligere tegninger. Vælg nyt dias/dupliker det markerede dias

5 Produktionskort: B28 K2 sokkel Ver.01 2012
Links Tegninger Zinkspray Tekniske og fysiske data Optimal arbejdstemperatur 20°C Tørretid ved lufttørring støvtør 5-7 min. Gribetør min. Gennemtør 24 timer. Tørretid ved lufttørring 20 min. v/180°C - 30 min. v/140°C Overlakerbar min. afhængig af laksystem f.eks. syntetiske harpikser, acryl, cellulose, endvidere af zinkbelægningens tykkelse. Sikkerhedsforanstaltninger: Må kun anvendes hvor der er godt ventileret, ellers skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Malkode 4-3 Indsæt datablad

6 Produktionskort: B28 K2 sokkel Ver.01 2012
Links Tegninger Basis cement Sikkerhedsdatablad: FAREIDENTIFIKATION Mennesker: Støv kan irritere hals og luftveje og forårsage hoste. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. Støv eller stænk fra brugsblanding kan give varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud. Langvarig kontakt med våd cement/brugsblanding kan medføre ætsning af huden. Miljø: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. I nærheden af vand hærder produktet til en fast masse, der ikke er biologisk nedbrydelig. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager hudirritation. Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Indeholder: Calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne. Vejledende kodenummer: 00-4 (1993) Forårsager alvorlig øjenskade. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp. Indsæt om nødvendigt blanke dias til yderligere datablade. Vælg nyt dias/dupliker markeret dias


Download ppt "Links Tegninger Produktdatablade"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google