Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Centrale initiativer vedr. stofbrugernes helbred Sundhedsministeriet by proxy.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Centrale initiativer vedr. stofbrugernes helbred Sundhedsministeriet by proxy."— Præsentationens transcript:

1 Centrale initiativer vedr. stofbrugernes helbred Sundhedsministeriet by proxy

2 Satspuljeaftaler på narkotikaområdet •Regeringen og satspuljeinitiativerne har i efteråret 2003 og efteråret 2005 indgået aftaler om udmøntning af henholdsvis satspuljen for 2004 og satspuljen for 2006 på narkotikaområdet. Formålet med aftalerne har været at tage en række væsentlige initiativer med det sigte at intensivere indsatsen mod narkotikamisbruget. Regeringen og satspuljepartierne har en fælles ambition om med initiativerne i endnu højere grad at begrænse stofmisbruget og de alvorlige skader, som misbruget påfører stofmisbrugerne selv, deres nærmeste og det omgivende samfund.

3 Satspuljeaftaler på narkotikaområdet II •Til gennemførelse af initiativerne i den omhandlede satspuljeaftale for 2004 blev der afsat i alt 145 mio. kr. over årene 2004-2007. Til gennemførelse af initiativerne i aftalen for 2006 blev der afsat 248,4 mio. kr. over årene 2006- 2009. Som det fremgår af gennemgangen nedenfor, er der for en række af initiativerne aftalt permanent satspuljefinansiering, dvs. finansiering for tiden efter henholdsvis 2007 og 2009.

4 Satspuljeinitiativer med direkte betydning for stofmisbrugernes helbred •De initiativer, der med satspuljeaftalerne for 2004 og 2006 er taget på narkotikaområdet, har – bortset fra forebyggelsesinitiativet ”Narkoen ud af byen” – alle betydning for stofmisbrugernes helbred i den forstand, at også initiativer, der tager sigte på udvidelse af behandlingsindsatsen, vil have gavnlig virkning på helbredstilstanden hos de stofmisbrugere, der kommer i behandling. I det følgende gennemgås imidlertid alene de initiativer, der mere direkte tager sigte på forbedring af stofmisbrugernes heldbred.

5 Begrænsning af hepatitis-smitte blandt stofmisbrugere •Med satspuljeaftalen for 2004 blev det aftalt at indføre en ordning med tidlig og gratis vaccination mod både hepatitis A og B samt en ordning med gratis vaccination af pårørende til stofmisbrugere mod hepatitis B. Der blev afsat 3,4 mio. kr. i 2004 og 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005- 2007 – i alt 4,3 mio. kr. – til initiativet. Der blev aftalt permanent satspuljefinansiering.

6 Vandampuller i sprøjtesæt •Med satspuljeaftalen for 2004 blev det aftalt at indføre en ordning med indlæggelse af ampuller med rent vand i de værktøjssæt med sprøjter og kanyler, der uddeles og sælges af amterne. Der blev i hvert af årene 2004-2007 afsat 1 mio. kr. – i alt 4 mio. kr. – til initiativet. Der blev aftalt permanent satspuljefinansiering.

7 Kvalitetsvurdering af metadonbehandlingen •Med satspuljeaftalen for 2004 blev det aftalt at iværksætte og gennemføre en kvalitetsvurdering af metadonbehandlingen som grundlag for fremtidig kvalitetssikring og -udvikling på linje med indsatsen herfor i det øvrige sundhedsvæsen. Der blev afsat 3 mio. kr. til det i Sundhedsstyrelsen forankrede projekt, som skal munde ud i en faglig vejledning for den lægelige behandling af stofmisbrug.

8 Indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere •2.4. Indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere •Med satspuljeaftalen for 2006 blev det aftalt at oprette en pulje, hvorfra relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning af ½ af udgifterne til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere svarende til det tilbud, som man har haft gode erfaringer med i Københavns Kommune. Der blev afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 – i alt 28 mio. kr. – til initiativet.

9 Indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed •Med satspuljeaftalen for 2006 blev det aftalt at indføre metadoninjektion som behandlingsmulighed for personer med et massivt intravenøst misbrug og med aktuelle eller truende helbredsmæssige skader trods adækvat sædvanlig behandling, hvor metadonen indtages gennem munden. Der blev afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 – i alt 20 mio. kr. – til initiativet. Der blev aftalt permanent satspuljefinansiering.

10 Øget indsats rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere •Med satspuljeaftalen for 2006 blev det aftalt at øge indsatsen rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere på landsplan. Der blev afsat 6 mio. kr. i 2006 og 12 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 – i alt 42 mio. kr. – til initiativet, der vil udmønte sig i en handlingsplan fra Sundhedsstyrelsen med særlige forebyggelsesmæssige initiativer og med specielle retningslinier for undersøgelse og behandling. Der blev aftalt permanent satspuljefinansiering.

11 Udvidet tilbud om gratis vaccination mod hepatitis B •Med satspuljeaftalen for 2006 blev det aftalt at styrke risikostrategien ved endnu mere systematisk at teste, vaccinere, informere og beskytte udsatte grupper og personer mod hepatitis B. Der blev afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 – i alt 14 mio. kr. – til initiativet. Der blev aftalt permanent satspuljefinansiering.

12 Vesterbro-pulje •Med satspuljeaftalen for 2006 blev det for at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelsen af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København aftalt at oprette en pulje, hvorfra foreninger mv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til udvikling og gennemførelse af lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på i bred forstand at forbedre forholdene for stofmisbrugerne og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører bydelen. Der blev afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til initiativet.


Download ppt "Centrale initiativer vedr. stofbrugernes helbred Sundhedsministeriet by proxy."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google