Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

9. Supplerende rapporter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "9. Supplerende rapporter"— Præsentationens transcript:

1 9. Supplerende rapporter
Nye regnskabsformer Kvalitetsregnskab Etisk regnskab Socialt regnskab Viden regnskab Grønt regnskab

2 9. Supplerende rapporter
Kvalitetsregnskab, etisk regnskab og socialt regnskab Kvalitetsregnskab Viser, hvordan interessenterne vurderer virksomhedens kvalitet. I nogle tilfælde aftaler virksomheden på forhånd med interessenterne, hvilke kvalitetselementer der skal fremmes og eventuelt, hvilke mål man ønsker indfriet. Etisk regnskab Beskriver virksomhedens etiske holdninger. Endvidere viser det, om virksomheden lever op til de etiske værdier, den har forpligtet sig til at følge. Socialt regnskab Beskriver virksomhedens holdninger og adfærd i forhold til medarbejdere, jobansøgere, etniske minoriteter m.fl. Endvidere vises det, om virksomheden lever op til de sociale værdier, den har forpligtet sig til at følge.

3 9. Supplerende rapporter
Videnregnskab Viden regnskab Beskriver virksomhedens indsats for at anskaffe, udvikle og fastholde den viden, som skal være med til at sikre de fremtidige resultater. Det handler med andre ord om, hvad virksomheden skal være god til for at levere tilfredsstillende produkter eller serviceydelser til brugerne. Opbygning Mission Strategi Indsatser Resultater Guideline for videnregnskaber En videnfortælling Et sæt ledelsesudfordringer En række indsatser En række indikatorer

4 9. Supplerende rapporter
Grønt regnskab Virksomhedens miljøbelastning Interne arbejdsmiljø Eksterne miljø Eksempler på virksomhedens miljøpåvirkninger Luftforurening Vandforbrug og bortledning af spildevand Støj Forbrugsstoffer, forbrug af råvarer m.v. Bortskaffelse af affaldsprodukter Færdigvarer, der indeholder vanskeligt nedbrydeligt stoffer Arbejdsskader samt fysisk og psykisk nedslidning af medarbejdere.

5 9. Supplerende rapporter
Grønt regnskab Miljøkrav Effektivisere udnyttelsen af knappe ressourcer Formindske udledninger til luft, vand og jord Formindske affaldsmængden Forbedre arbejdsmiljøet. Miljøinteressenter Ledelsen Virksomhedsejerne Medarbejderne Kunderne Långiverne Offentlige myndigheder Miljø- og forbrugerorganisationer.

6 9. Supplerende rapporter
Grønt regnskab Virksomhedens fordele Miljøvenlig profil Opnå besparelser Godt arbejdsmiljø – færre sygedage. Offentlige foranstaltninger Oplysningskampagner Tilskud til miljøfremmende foranstaltninger Miljøafgifter, bøder og forbud Krav om støjgrænser og grænser for udledninger Regler for affaldshåndtering.

7 9. Supplerende rapporter
Grønt regnskab Miljørapportering Årsrapportens ledelsesberetning Det grønne regnskab Listevirksomheder Miljøgodkendelse Miljøredegørelse Miljøledelsessystem ISO 14001 EMAS

8 9. Supplerende rapporter
Det grønne regnskab Indhold af grønt regnskab Basisoplysninger Redegørelse Miljøforhold Forbrug af råvarer, energi og vand Forurenende stoffer I produktionsprocesserne Udledes til luft, vand og jord Indgår i produkter Indgår i virksomhedens affald Total volumen af røggasser og spildevand, der udledes Støj-, støv- og lugtforhold i virksomheden Affaldsproduktion og affaldshåndtering Samlet affaldsmængde Affaldsmængder til genanvendelse, forbrænding og deponering Affaldsmængden opdelt på væsentlige fraktioner Gennemført indsats til sortering af affald

9 9. Supplerende rapporter
Det grønne regnskab – præsentation af miljødata Eksempel Virksomheden FormaPlast A/S fremstiller slagfaste plastplader til afdækning m.v. Produktionens omfang samt forbruget af råvarer, vand og energi har udviklet sig således: 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Produktion af plastplader i m2 Plastgranulat i kg Elforbrug i kWh Kølevand i liter 12.000 14.400 24.000 30.000 14.050 16.400 26.900 28.500 17.025 19.700 32.200 27.000 21.000 24.500 39.600 25.800 30.250 48.000 19.500 Produktion 20x5 = x 100 : = 215 Produktion 20x3 = x 100 : = 142 Indekstal = Årets tal x 100 : basisårets tal Produktion 20x2 = x 100 : = 117 Produktion 20x4 = x 100 : = 175 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Produktion af plastplader i m2 Plastgranulat i kg Elforbrug i kWh Kølevand i liter 100 117 142 175 215 100 114 137 170 210 100 112 134 165 200 100 95 90 80 65

10 9. Supplerende rapporter
Det grønne regnskab – præsentation af miljødata Eksempel Virksomheden FormaPlast A/S fremstiller slagfaste plastplader til afdækning m.v. Produktionens omfang samt forbruget af råvarer, vand og energi har udviklet sig således: 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Produktion af plastplader i m2 Plastgranulat i kg Elforbrug i kWh Kølevand i liter 12.000 14.400 24.000 30.000 14.050 16.400 26.900 28.500 17.025 19.700 32.200 27.000 21.000 24.500 39.600 25.800 30.250 48.000 19.500 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x2 = : = 1,17 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x4 = : = 1,17 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x3 = : = 1,16 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x1 = : = 1,20 Miljøindikator = Forbrug af ressourcer og energi : produktion Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x5 = : = 1,17 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade Elforbrug i kWh pr. m2 plastplade Kølevand i liter pr. m2 plastplade 1,20 1,17 1,16 1,17 1,17 2,00 1,91 1,89 1,89 1,86 2,50 2,03 1,59 1,14 0,76

11 9. Supplerende rapporter
Miljøredegørelse Miljøledelsessystemer ISO 14001 EMAS Elementer i miljøledelsessystemet ISO 14001 EMAS Indledende miljøgennemgang Miljøpolitik Miljømål og miljøhandlingsplan Iværksættelse, drift og miljøstyringshåndbog Kontrol, korrigerende handlinger og ledelsens gennemgang (miljøaudit) Miljøredegørelse X

12 9. Supplerende rapporter
Miljøredegørelse Miljøredegørelsens indhold Miljøpolitik Miljømål Væsentligste miljøbelastninger Miljøarbejdets organisering Gennemført miljøindsats Massebalance Produktionsanlæg eller hele virksomheden Input og output Livscyklusanalyse Miljøbelastning i hele produktets livsforløb

13 9. Supplerende rapporter
Massebalance - eksempel Massebalance for 20x5 for EverLast A/S Input Output Råvarer Bindemiddel i ton Vand i ton Opløsningsmidler i ton Fyldstoffer og additiver i ton Emballage Dåser, etiketter m.v. i ton Vand Rengøring, sanitet og kølevand i m3 Energi El og oliefyr i GJ 20x5 4.900 1.800 4.800 1.500 1.200 12.200 13.750 20x4 4.100 1.600 4.500 1.300 900 11.100 14.100 Produkter Emballage i ton Spildevand Sanitet og kølevand i m3 Fast affald Til forbrænding i ton Til genanvendelse i ton Til affaldsdepot i ton Olie- og kamikalieaffald Til Kommunekemi i ton Luft NOx i ton Støv: Målinger viser, at de fastsatte grænseværdier ikke overskrides. 4.600 1.700 4.400 1.400 1.100 11.400 73 42 2 1.050 4 3 4.000 4.300 1.000 10.300 88 25 17 850


Download ppt "9. Supplerende rapporter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google