Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Illustrationer til undervisningsbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Illustrationer til undervisningsbrug"— Præsentationens transcript:

1 Illustrationer til undervisningsbrug
Dette sæt af illustrationer fra Prodevo’s projektkoncept og Grundbog i Projektledelse og Projektstyring med enkle midler må anvendes af undervisere i projektledelse, med kildeangivelse

2 Koncept for projektledelse
Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo’s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse, og som tilsammen giver struktur i projektledelse og -styring. De kan bruges både som grundlag for den indledende projektplanlægning og som huskepunkter i dagligdagen. Konceptet er beskrevet i en billedserie i pdf format. Her er konceptets modelillustrationer i ppt format til brug for undervisere i projektledelse. Illustrationerne må anvendes med kildeangivelse. Prodevo ApS, Piet Heins Vej 2, 2960 Rungsted Kyst,

3 Projektets grundelementer 5x5 modellen Projektopgaven Interessenter
Behov og nyttemål Omfang og indhold Mål og produkter Forandringen Opmærksomheds- områder Interessenter Anvendelse, ejerskab Vilje og drivkraft Ressourceydelser Formel godkendelse Almen accept Ressourcer Kompetencer Personer Faciliteter Materialer Penge Projektledelse Lede projektet Fremgangsmåde og plan Organisation og samvirke Ressourcestyring Læring Omgivelser Marked Teknologi Omgivende systemer Fysisk miljø Regelsæt, normer

4 System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces
Projektledelse og -styring Omverdenens processer Anvendelse/drift Projektets procesmodel Opgaveprocesser System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces Projektets produkter Drifts- og brugsnytte

5 “Nyttevirkning opnået”
Projektbeslutning (projektstart) Projektslut “Værd at gøre” “Rigtigt gjort” “Nyttevirkning opnået” Afslutning Gennemførelse Erkendelse Tænke, se, gøre Projektgrundlag og etablering Koncept- udvikling Drift, anvendelse Den grundlæggende forløbsmodel Driftsvision og første produkt- billede ”Rigtigt set” Produkt og Første drifts Anvendelig løsning Opgave- og metode Drifts- system vision skitseret. Produktets bestemt fremgangs stabilisering funktionalitet visualiseret måde Første værdi Andet værdibillede Produkt Resultatbillede Forankring Commitment Gennemførelses Forandringsbestemt Brugs- og forandring til projekt og plan beskrevet fremgangsmåde stabilisering forandring

6 Beslutningsdel og forankring hos
projektejer Ledelsesdel Arbejdsdel Forankrings- del og forandring i drifts- organisationen Indflydelses- del Leverandør- Rådgiver- Projektorganisationens grundmønster

7 Projektets portræt Det organisatoriske billede Projektets
Det tekniske billede Det politiske billede Forretningsbilledet 5 5 betyder væsentlig kompleksitet og usikkerhed Projektets opmærksomheds- områder Plan og handling

8 Koncept for projektledelse
Modeller for planlægning, organisering, samvirke, styring og ledelse Interessentbillede - koalitionsmodel Det ”hele” projekt Forandringsprocessens opgaver Model for projektplanlægning Organisering Koordinations og styringstidsplan Projektets opmærksomhedsområder Styringsmodel ud fra 5x5 modellen Styrbarhed i projektet Fremadrettet opfølgning Virkningsområder ved styringsbeslutninger Resultatbillede ud fra 5x5 modellen Projektgruppens samarbejdsmodel Projektlederens 5 ledelsesområder

9 Interessentbillede - koalitionsmodel
Projekt Produkter Virkninger Konflikt eller koalition? Belønning Hvad får jeg ud af projektet? Bidrag Hvad skal jeg yde? Position Interesseområde Virkninger, forandringer Forståelse og opfattelser Oplevet bidrags-/belønningsbalance - Indstilling til projektet, motiver - Magt og indflydelse - Forventninger om indflydelse - Syn på øvrige interessenter Adfærd ved konflikter og beslutninger Behov for påvirkning Indsats - Mulige bidrag - Mulig aktivitet

10 Personer Organisation Systemer Produkter Processer PPSOP modellen Det ”hele” projekt – 5 resultatområder for projektet

11 Fire opgaver i forandringsprocessen
Forståelse for projektet og løsningerne Kompetenceudvikling Accept af projektet Forståelse og kunnen Vilje og engagement Omstilling og ibrugtagning (produkt, processer, systemer, organisation) Anvendelse og drifts-/ forretningsnytte

12 Situationsanalyse Projektplanlægning
Model for projektplanlægning Projektplan Projektbeskrivelse - Projektopgaven - Omgivelserne - Interessenterne - Opmærksomheds- områder Fremgangsmåde og plan Organisering og samvirke Ressourcer Ledelse og styring Læring Billede og analyse af: Projektets fortid Interessenterne Behov og mål Omgivelserne Projektopgaven Ressourcerne Situationsanalyse Projektplanlægning Projekt- planlægning i 10 trin Styringsmappen Hvad Hvad er Hvad er er af ikke af udford- klaret klaret rende og usikkert

13 Projektorganisationen tilrettelægges ud fra grundmønsteret
Projektansvarlig chef Projektleder Projekt- gruppe Driftsledere Konsulent Reference-

14 Projektansvarlig chef
Projektorganisationen tilrettelægges ud fra grundmønsteret Projekt- leder PL Driftsleder- gruppe Koordina- tions- Super- brugere Projektansvarlig chef og beslutningsgruppe

15 Projektansvarlig chef
Organisering af det udadvendte samvirke Projektorganisationen Driftsorganisationen Andre interessenter Projektansvarlig chef Beslutningsgruppe Sponsor Driftsledere som forankringspartnere Referencegrupper Fokusgrupper Testgrupper Meningsdannere Direkte kontakt Kommunikationsplan Web site Projektavis

16 Organisering af det indadvendte samvirke
Projektleder med ledelses-kunnen Synlig projektleder Projektmøder - Arbejdsmøder - Styringsmøder - Sociale arrangementer Mødereferater Kontinuitet i bemanding Direkte personkontakter Start- og planlægnings- workshops Projekthåndbog Projektets info- og kommunikations- web site Projektrum/-værested Visualisering, model, plancher Evaluering af præstation og proces

17 Koordinations- og styringstidsplanen
Indsatsområder Projektopgaven Produkt og system - Forandring Omgivelserne Interessenterne Projektledelse Læring Milepæle og hovedaktiviteter for hvert indsatsområde, koordineret indbyrdes Tid

18 Projektets opmærksomhedsområder
Interes- senterne Projekt- ledelse Om- givelser opgaven Res- sourcer Uigennemsigtighed ? Omfang og mangfoldighed Omfang af nødvendig forandring Dynamik og uklarhed Spændingsfelter mellem modstridende mål og aspekter Projektets opmærksomheds- områder succes- kriterier Opmærksomheds- punkternes vigtighed Plan og handling 5 spørgsmål til 5x5 modellen Projektets opmærksomhedsområder

19 Styringsmodel 5x5 modellen Projektledelse Projektopgaven Ressourcer
Lede projektet Planlægge Organisere og lede samvirket Håndtere opmærksomhedsområder Sikre læring Projektopgaven Sætte kursen mod behov og nytte Styre opgaven og kvaliteten Fremtage og overdrage produktet Styre forandringsprocessen Styre fremdriften Ressourcer Tilføre kompetencer Styre energien (ressourcer) Styre økonomien Styre faciliteterne Styre logistikken Omgivelser Overvåge og reagere Skabe sammenhæng med omgivelserne Sikre overholdelse af regelsæt Interessenter Opnå ejerskab Påvirke interessenternes forventninger Opnå forståelse og accept Lytte til og forstå Informere

20 Det komplekse projekt Projektet er komplekst
Vilkårene ændrer sig Mangfoldigheden er uoverskuelig Projektet og dets løsning skal være styrbart Der er vanskelige spændinger Projektet er komplekst Forandringerne er omfattende Det er svært at gennemskue Udøve proaktiv og kompetent projektledelse Processen skal skabe erkendelse Det komplekse projekt

21 Projektet må være styrbart! – på flere områder
Forventningerne Interessenterne De politiske vilkår Budgettet Samvirket og aftalerne Aktørerne Produktet Grænsefladerne Fremgangsmåden og tidsplanen

22 Udføre projektarbejdet
Projektopgaven og projektets mål Produktmål og produkt/løsning Plan for fremgangsmåde, organisation, ressourcer og økonomi Fremadrettet opfølgning Konstatere præstationer, afvigelser og ændrede ydre vilkår Projektstyringens styringssløjfer Udføre projektarbejdet Lede projektarbejdet Korrigerende indgreb på et eller flere niveauer

23 Fremadrettet opfølgning
Ret blikket mod projektets slutsituation og tiden derefter Hold øje med udvikling og hændelser uden for projektet, med relation til projektet Rapporter forventet slutsituation versus målsat slutsituation Disponeringstænkning - konsekvens, værdi, egnethed for brugerne Det er kun det, som ligger foran dig, du kan forsøge at styre Hvad der ligger foran dig bestemmer, hvor langt du er kommet

24 Leverings-/ibrugtagningsterminer
Virkningsområder ved styringsbeslutninger Fremgangsmåde Ressourcer Kompetencer Mængde Projektomkostninger Leverings-/ibrugtagningsterminer Produkt - Omfang - Funktioner - Egenskaber - Kvalitet - Sammenhæng med omgivelserne Nytteværdi Anvendelse Driftsnytte Forretningsnytte Interessenternes - Engagement Forståelse Accept Anvendelseskompetence Tilfredshed

25 Resultatbillede 5x5 modellen Projektopgaven Projektledelse Omgivelser
Ledelse (udad, indad) Fremgangsmåde, plan og styring Organisering og samvirke Håndtering af opmærksomhedsområder Læring Ressourcer Kompetencer (personale m.m.) Økonomi Faciliteter Interessenter Interessenternes engagement og tilfredshed Interessenternes forståelse og accept Ejernes sponsorat Omgivelser Samklang med omgivelserne Sammenhænge med omgivende systemer Overholdelse af normer Projektopgaven Nyttevirkning, lønsomhed Omfang (scope, aftale) Produkt (funktioner, egenskaber, kvalitet) Driftskompetence Timing (levering, ibrugtagning)

26 5S modellen Projektgruppens samarbejdsmodel Samhørighed Samtale
Styring Samordning Samvirke Samtale Samhørighed Projektgruppens samarbejdsmodel 5S modellen

27 En projektgruppe er anderledes end grupper i basisorganisationen
Opgaven Opgaven er et spændingsfelt - deltagerne ser den fra hver deres position, har hver deres interessefelt og opfattelse af succeskriterier Deltagerne har hver deres faglige kunnen og fagsprog. Vanskeligt at forstå hinandens områder og faglige grænseflader, vanskeligt at kommunikere helhedsløsninger Hver deltager er fagligt professionel. Skal sikre kvalitet på eget fagområde Hver deltager har en faglig chef, som også føler ansvar for professionalisme og kvalitet Kunden og produktets brugsverden er måske usynlig for nogle af deltagerne. Information herom formidles af andre Samvirke udad Mindst én anden leder (herunder også andre projektledere) ønsker også arbejdsindsats fra den enkelte deltager Projektet er et spændingsfelt. Nogle deltagere er repræsentanter for en større kreds af kollegaer og skal varetage deres interesser (oplever pres) - men også påvirke dem til at forstå og acceptere nyt Deltagerne kan opleve at være de upopulære - eller de interessante Samvirke indad Gruppen er sammenbragt - ikke alle har selv søgt jobbet Samarbejdet er opgavebestemt. Det ophører med opgaven Samarbejdet er på deltid. Andre opgaver udføres sideløbende, i andre samarbejdsrelationer Deltagerne og gruppen skal hurtigt op på effektiv arbejdsindsats Styring Tidsplaner holder ikke altid. Svært at styre de mange sideløbende opgaver Nogle af deltagerne kan være usikre på ophørsforløbet og det næste job

28 Lede udad Projektleders 5 ledelsesområder Aktivitetstyring
Projektejer/styregruppe Interessenter Aktiv fremadrettet styring Opfølgning Projektgruppen Den enkelte projektdeltager Nytteværdier, drift og forretning Fremtage produkterne Lede udad Ledelse af opgaven Lede indad Aktivitetstyring Ressourceledelse Allokering til opgaver Kompetencetilførsel Projektleders 5 ledelsesområder

29 Projektledelse er mere udfordrende og krævende end at lede i driftsorganisationen!
Projektledelse er opgavebestemt. Den begynder med og den ophører med opgaven. Projektleder skal mobilisere og senere igen afvikle en organisation - og det skal endda gøres på kort tid. Projektleder leder en til opgaven sammenbragt flok medarbejdere. Nogle af dem er kun med en del af forløbet. Medarbejderne lånes og arbejder ofte kun på projektet en del af tiden. Projektleder udstyres sjældent med organisationens sædvanlige ledersymboler på synlig­hed og legalitet, såsom et kontor med skilt på døren, "kasse" i organisations­diagrammet. Projektleder skal lede projektet i et spændingsfelt af interesser - repræsenteret ved interessen­ter, som hver især har deres forventninger til resultater og indflydelse og som har magt over for projektet og hinanden. Projektleder udsættes for konkurrence fra andre ledere, som gerne vil dirigere hans medarbejdere. Projektleders opgave er at lede ind over andre etablerede ledelsesterritorier. Det er ikke altid muligt at give projektet dets eget uafhængige ledelsesterritorium. Projektleder leder medarbejdere, som hver især er professionelle på deres fagområde. Dygtigere end projektlederen. Projektleder leder flere fagdiscipliner og har opgaven at få et helstøbt resultat (produkt) ud af samvirket uden at kunne alle disse fagdiscipliner selv. Det forventes alligevel, at projektleder kender projektets faglige indhold, og at han kan besvare spørgsmål og forklare. Projektleders succes måles ikke blot ved kvaliteten af projektets "produkt", varig­heden og omkostningsforbruget. I den sidste ende måles succes ved implementeringen af produktet. Anvendes det? Er brugerne tilfredse? Giver det forretningsmæssige og driftsmæssige nytte­virkninger? Projektleders kendskab til brugsverdenen kan være en betydningsfuld faktor. Projektleders ledelsesform skal have bredde og variation. Hvert projekt har sit særpræg og sit sæt aktører. Hver fase i et projekt har også særpræg. Spændvidden er ofte fra innovation til produktion.


Download ppt "Illustrationer til undervisningsbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google