Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat
Sygefraværspolitikker arrangement i Dansk Forening for Arbejdsret 31.marts 2009 Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat HK/Privat organiserer medlemmer inden for det private it-, administrations – og kontorområde i Danmark Ansvarlig for / Formand for Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Rådet udarbejder vejledningsmateriale for området i samarbejde med Arbejdstilsynet og repræsenterer medarbejdere samt virksomheder på det private arbejdsmarked: Arbejder i det daglige med arbejdspladsundersøgelser for medlemmerne, med arbejdspladsvurdering (APV) på det psykiske og fysiske område, med Arbejdsmiljøportalen som besøges af 5000 brugere hver uge, med emner som voksenmobning, sygefravær og det rummelige arbejdsmarked m.m. Se også Altid fokus på identifikation, analyse og handling

2 Hvad er sygefravær? Fravær fra arbejde begrundet i sygdom
En del af arbejdsmiljøet Et ansvar for arbejdsgiveren – og for den enkelte Ikke altid begrundet i arbejdsmiljøforhold! En kombination af flere meget forskellige årsager, hvor arbejdsmiljøet kan være den udløsende faktor

3 Hvorfor bruge tid og kræfter på emnet sygefravær?
Vigtigt at undgå sygefravær Vigtigt at få kigget på arbejdsmiljøet Vigtigt at få forbedret arbejdsmiljøet Vigtigt at undgå arbejdsskader Vigtigt at undgå daglige gener og smerter Flest mulige i arbejde og undgå udstødning En ny lov gældende fra medio 2009! Mulighed for helhed i samspillet mellem sygefravær og arbejdsmiljø – og dermed for systematisk og enkel håndtering af emnet Muligheder for afklaring Nødvendigt med løsninger

4 Konsekvenser af sygefravær
Produktions- og kvalitetstab i den enkelte virksomhed Større belastning af tilbageværende kolleger Udgifter til udskiftning (!) af medarbejdere Udgifter til diagnoser inkl. undersøgelser Ventetider på undersøgelser og behandling Udgifter til behandling Et samfundstab på mange milliarder Større risiko for udstødning af arbejdsmarkedet ved længerevarende fravær Førtidspension Smerter, gener og manglende livskvalitet for det enkelte menneske Menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser for den enkelte

5 Arbejdsmiljøinstitutundersøgelsen november 2002
I gennemsnit er 38 % af sygefraværet på danske arbejdspladser forbundet med arbejdsmiljøforhold, hvor computerbrugere – typisk HK`ere - udgjorde 36 % For computerbrugere var der især 3 forhold, der i høj grad medførte sygefravær: høje sensoriske krav (præcisionskrav og synskrav m.v.), lav indflydelse på arbejdet og gener som følge af snavs og støv på arbejdspladsen Arbejdsmiljø skal forstås meget bredt i undersøgelsen – og omfatter dermed også begrebet arbejdsvilkår Arbejdsmiljøforhold, der især betyder noget, er fysisk-ergonomiske, psykosociale, indeklima, jobusikkerhed, udviklingsmuligheder og lav indflydelse Hvis arbejdsmiljøet opleves meget positivt, og man føler sig meget motiveret, værdsat og betydningsfuld i arbejdet, vil man formentlig gå på arbejde trods lettere sygdomme Hvis arbejdsmiljøet er belastende, vil fraværet stige For sygdomme som astma og migræne er det velkendt, at man får flere anfald i forbindelse med stress, og det gælder også symptomer på mange andre sygdomme Arbejdsmiljøproblemer i fokus frem mod 2010 (Arbejdsmiljøinstituttet): Fysisk inaktivt arbejde, psykosociale faktorer og ensidige belastninger ved computerarbejde samt indeklimabelastninger Og mange virksomheder tager faktisk emnet sygefravær og arbejdsmiljø seriøst og alvorligt allerede i dag; desværre ikke alle!

6 (”1/3 af sygefraværet har en psykisk årsag…”)
Fysisk arbejdsmiljø Støj Indeklima Musearbejde Ondt i bevægeapparatet – forkerte arbejdsstillinger f.eks. med bøjet ryg og nakke Storrumskontorer Psykisk arbejdsmiljø (”1/3 af sygefraværet har en psykisk årsag…”) Ingen indflydelse Stress Arbejdspres Mobning og chikane Ledelses – og samarbejdsproblemer Arbejdets tilrettelæggelse Jobusikkerhed Bagtalelse og sladder Manglende støtte fra ledelse og kolleger Manglende respekt Udbrændthed Manglende trivsel Manglende mening i arbejdet

7 Mange muligheder for at bekæmpe sygefravær
Den almindelige sunde fornuft! Reglerne fra Arbejdsmiljøloven skal bruges til systematisk identifikation af årsager og til bekæmpelse af sygefravær Overenskomsterne Personalepolitikken Kombinationen af disse muligheder

8 Den almindelige sunde fornuft!
Baserer sig normalt på en god daglig dialog på arbejdspladsen At man lader være med at smitte hinanden, når man er syg Almindelig håndhygiejne medvirker til at nedbringe risikoen for unødvendigt sygefravær At man lader være med at bruge ret meget tid på debat om brækkede ben, influenza-epidemier og almindeligt sygefravær Et dagligt godt arbejdsmiljø er med til at forebygge fravær

9 Sikkerhedsorganisationen
Arbejdsmiljøloven § 1: …Et sikkert og sundt arbejdsmiljø……… § 15 a:….at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds – og sundhedsforholdene på arbejdspladsen…en arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og hvordan de løses… § 22 a:…nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at lade sygefravær indgå i virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed med henblik på at nedbringe sygefraværet i virksomheden. § 38:…arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds – og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Sikkerhedsorganisationen Arbejdet med sikkerhed og sundhed planlægges og koordineres her Samarbejdet skal etableres, udvikles og vedligeholdes Inddrager arbejdsmiljørisici meget tidligt ved nye arbejdsformer m.v. Rådgiver virksomheden om løsning af arbejdsmiljøproblemer Skal deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil og foranledige gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelser Imødegår risici i forbindelse med arbejdsmiljømæssige problemer

10 Brug APV’en i kampen mod sygefraværet
Arbejdets udførelse Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) En APV indeholder identifikation og kortlægning, herunder om der er arbejdsmiljøproblemer samt problemernes art og omfang Arbejdsmiljøproblemerne beskrives og vurderes Problemernes art og omfang samt årsagerne danner baggrund for de nødvendige løsninger Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Retningslinjer for opfølgning på APV-handlingsplanen Brug APV’en i kampen mod sygefraværet Lovpligtigt at udarbejde samt pligt til revision Skal være fyldestgørende og dermed omfatte alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer Forhold i arbejdsmiljøet, der kan være medvirkende til sygefravær Kig også på forretningsgange, instrukser, vaner og ”- det plejer vi (ikke) at gøre…” Vurder årsagerne og kig på behov for løsninger Find, beslut og gennemfør (holdbare) løsninger

11 Overenskomsten 2007 er til dagligt brug
Et eksempel i uddrag : Sygefravær Politisk er der fokus på sygefraværet. I regeringsgrundlaget fra november 2007 er målsætningen, at sygefraværet skal nedbringes med 20 pct. frem til Regeringen har igangsat en række initiativer til nedbringelse af sygefraværet, herunder en bedre dialog mellem arbejdsgivere og medarbejdere, løbende trivselsundersøgelser, styrket arbejdsmiljø og bedre opfølgning over for kommunerne. I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger indgik HK/Handel, HK/Privat, NNF og Dansk Erhverv Arbejdsgiver en aftale om Velfærd i fremtiden. Aftalen indeholder handlingsplaner for et mere rummeligt arbejdsmarked, herunder en aftale om sygefravær. Aftalen om sygefravær har til formål at nedbringe sygefraværet og sikre medarbejderens tilknytning og tilbagevenden til arbejdspladsen. Målet for aftalen er At mindske sygefraværet At opfølge på sygefravær At opretholde medarbejderens tilknytning til virksomheden At få fokus på mulighederne til nedbringelse af sygefravær For at nå målene har overenskomstparterne på denne hjemmeside udarbejdet og samlet materiale, som forhåbentligt kan hjælpe og inspirere virksomheder og medarbejdere til at få fokus på, hvorledes sygefraværet kan nedbringes. Parterne vil derfor også her følge op på regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet. Se også

12 Lav en fraværspolitik – ideer og forslag til overvejelse:
Personalepolitikken Brug samarbejdsudvalget Brug tillidsrepræsentanten Brug sikkerhedsrepræsentanten Brug hinanden Lav en fraværspolitik – ideer og forslag til overvejelse: Brug altid din egen arbejdsplads og behovene her som udgangspunkt Formål Fraværsstatistik Indflydelse Arbejdsglæde Fastholdelse og måske omplacering Sygemeldinger Lægeerklæring Omsorgssamtaler Samtaler om tilbagevenden – hvordan? Tjekke mulige årsager Også et spørgsmål om nærvær En livstruende sygdom - hvad så? Delvis fraværsmelding – hvad så? Løsninger Lægebesøg Lederudvikling Tilpasset arbejde Og en del andet!

13 Barrierer over for bekæmpelse af sygefravær?
Arbejdsgiverne: ”Håndteringen af sygefravær vil skulle ske af frivillighedens vej…” ”Det er at stikke blår i øjnene på folk at hævde, at sygefraværet kan halveres på arbejdspladserne.” ”Det skal understreges, at arbejdsmiljø har en reel, men begræn- set betydning for sygefraværet.” ”DA er uforstående overfor at Arbejdstilsynet ønsker at anvende en At-vejledning til at informere virksomhederne om, hvorledes de kan leve op til kravene i regeringens sygefraværshandlingsplan.” ”Det er ikke acceptabelt, at At-vejledninger i den grad indeholder elemen- ter, der hører under ledelsesretten og håndteres gennem de norma- le samarbejdssystemer.” Kollegerne Fraværskultur ”Produktionen” Og masser af andre dårlige undskyldninger! Lad være med at lade jer bremse af dette...

14 Sygedagpengeloven – og kommunen
Sagsbehandling og opfølgning mellem virksomhed og kommune skal være effektiv Lægens funktionsoplysninger skal medvirke til bedre overblik og rådgivning Opfølgningsplaner med særlig fokus på arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejde Sygemeldtes egen indsats, behandlingsindsatsen og indsatsen på arbejdspladsen Andre aktører, som f.eks. arbejdsprøvning skal medvirke til afklaringen Rundbordssamtaler Delvis fraværsmelding / gradvis raskmelding § 28 – aftale Fleksjob Brug af sociale kapitler fra overenskomsterne Førtidspension

15 Kritik af den (måske) kommende nye lov om sygedagpenge
Jobcentret skal vurdere mulighederne for delvis sygemelding efter 8 uger Arbejdstilsynet kan alene vejlede virksomheden i, hvordan man fastholder den sygemeldte – ikke give påbud Arbejdsgiveren kan nægte at udarbejde en fastholdelsesplan – selvom fraværet er arbejdsmiljøbetinget – og behøver heller ikke at lade den sygemeldte komme gradvis tilbage Statens refusion til kommunen nedsættes fra 9. sygeuge, hvis den sygemeldte ikke er raskmeldt delvis eller er i tilbud på minimum 10 timers ugentlig beskæftigelse Der tages ikke hensyn til forløb med tiden op til diagnosticering, ventetider på lægelige undersøgelser, ventetider på behandling og rehabilitering efter behandling Andre aktører kan fremover indhente lægeoplysninger, vurdere arbejdsevnen og udarbejde ressourceprofil samt give aktive tilbud Men heldigvis er loven ikke vedtaget endnu !

16 Konklusioner Sygefravær skal altid tages alvorligt
Gør du ikke noget – gør du noget forkert Der er sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø Der er også sammenhænge mellem arbejdsliv, familie- og fritidsliv, egen livsstil og sygefravær Arbejdsmiljøloven giver pligt til ledelse – og medarbejdere – om at tage sygefravær med ind i det daglige arbejdsmiljøarbejde f.eks. i APV’en Overenskomster opfordrer til at lave personalepolitik om sygefravær Sygefravær imødegås bedst via et åbent og tillidsfuldt samarbejde og dialog mellem medarbejdere og ledelse Det rummelige arbejdsmarked gælder alle arbejdspladser Der er behov for ledelse Gør noget; behovet og ikke mindst mulighederne for en aktiv indsats fra enhver er tilstede!

17 Et dårligt arbejdsmiljø…
Medfører sygdom og dermed fravær Svækker forsvar mod anden sygdom Sænker tærsklen for fravær ved sygdom Påvirker udstødning / tilbagevenden Påvirker livsstil og andre årsager til fravær Et godt arbejdsmiljø… Gavner produktionen Holder mennesker raske Styrker immunforsvaret Gør arbejdspladsen attraktiv Giver virksomhed og samfund værditilvækst Tæller i årsregnskabet….. Er meget nemmere at have med at gøre!

18 Flere oplysninger & links
og har Gode råd Baggrundsinformationer Forslag til initiativer i APV, sikkerhedsudvalg, samarbejdsudvalg og i det daglige Find også konkrete forslag til en personalepolitik om sygefravær her Arbejdsmiljøportalen (www.arbejdsmiljoeportalen.dk) Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø(www.arbejdsmiljoforskning.dk) Arbejdstilsynet (www.at.dk – kig især på folderen om sygefravær) Arbejdsmiljørådet (www.godarbejdslyst.dk) Bar Kontor (www.barkontor.dk) Branchearbejdsmiljørådene (www.bar-web.dk)


Download ppt "Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google