Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagdidaktik A i historie

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagdidaktik A i historie"— Præsentationens transcript:

1 Fagdidaktik A i historie
Velkommen

2 Historie og læreplanen af 2005
Lene Jeppesen fagkonsulent

3

4 Bertel Haarders udtalelse den 20. februar 2005:
Grundlæggende er Bertel Haarder af den opfattelse at, historiefaget er et vigtigt kulturfag og ikke et samfundsfag. ”Der er en professor ude på Lærerhøjskolen, som mener, at historie er beskrivelse af, hvorledes forskellige samfundstyper har afløst hinanden. Det er efter min mening helt forkert. Faget historie er skæbnefortælling. Faget historie handler om folkenes selvforståelse. Derfor skal faget historie også omfatte det mytologiske stof fra oldtiden, og der skal lægges særligt vægt på de historiske begivenheder, som har været med til at definere os som folk.” 

5 Historie: Identitet Historie drejer sig om, hvorledes mennesker har levet sammen og forholdt sig til samfund og naturgrundlag fra oldtiden til i dag. Historie giver viden om begivenheder, udviklingslinjer og sam-menhænge og bidrager til at skabe en fælles baggrund for udvikling af identitet og bevidsthed. Centralt i faget er tolkningen af de spor, den historiske proces har efterladt sig, og hvorledes tolkninger af historien bliver brugt. Historie er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag.

6 Formål: viden og handling
Historiefaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og studieforberedende formål med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Faget udvikler elevernes historiske viden, bevidsthed og identitet, samt stimulerer deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at nå forståelse af den komplekse verden, de lever i. Eleverne opnår viden om og indsigt i centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, om egen kulturel baggrund og andre kulturer.

7 Formål: redskab og kompetencer
Faget giver redskaber til at vurdere forskelligartet historisk materiale og sætter eleverne i stand til at bearbejde og strukturere de mange former for historieformidling og historiebrug, som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen. Gennem arbejdet med det historiske stof opøves elevernes kritisk- analytiske og kreative evner.

8 Angelus Novus, 1920, watercolor
Paul Klee ( ) Angelus Novus, 1920, watercolor

9 Historiebevidsthed – fortid, nutid og fremtid
At forstå fortiden på egne præmisser og forstå at mennesket er både historieskabt og historieskabende!

10 Historiebevidsthed – den åbne skalamodel
”Kvalificeret historiebevidsthed er .. et nøglebegreb som formål for historieundervisningen på gymnasialt niveau” (Historiedidaktik side 28)

11 Historiebevidsthed i læreplanen
Nutidsrelationen Det funktionelle materialebegreb Historieformidling og historiebrug Reflektere over historieskabt og historieskabende. ”Progressionen skal sikre bevægelsen mod højere refleksionsniveauer og udvikling af elevernes historiske bevidsthed”

12 Faglige mål Eleverne skal kunne:
dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling dokumentere viden om forskellige samfundsformer formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum

13 fortsat forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk -kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden.

14 Kernestof Indtil 1453 antikkens samfund 1453-1776 renæssancen
Danmarks tilblivelse europæisk middelalder kulturmøder: kristen og muslimsk kultur. renæssancen reformationen oplysningstiden kulturmøder: kolonisering. revolutioner dansk demokrati national identitet industrialisering kulturmøder: imperialisme.

15 Kernestof fortsat 1914-1989 - ideologiernes kamp velfærdsstaten
afkolonisering menneskerettigheder Murens fald. 1989-i dag Danmarks internationale placering europæisk integration globalisering.

16 Arbejdet med de faglige mål, kernestof og supplerende stof
Fagdidaktikken bygger bro mellem fag og pædagogik (didaktiker Svein Sjøberg,2005)

17 Historien om fagdidaktikken
Historie kommer ind i latinskolen 1775 Fagdidaktikken stammer fra den antikke retorik. Johan Amos Comenius: Didactica Magna 1632 Den tyske og nordeuropæiske tradition fra 1800-tallet Dansk fagdidaktik tog sit udgangspunkt i 1960’erne Historiebevidsthedsbegrebet tog over fra 1980’erne

18 To didaktiske uddannelsestraditioner
1: Den midt- og nordeuropæiske didaktik Tysk, 18. årh. – 19. årh. Statsligt styret skoletradition Nøgleord: Dannelse Læreren oversætter faget til dannelse Repræsentant: Wolfgang Klafki – kritisk konstruktiv didaktik – selv- og medbestemmelse, solidaritet 2: Den angloamerikanske curriculumstradition Amerikansk, 19. årh. Lokal/regional udd.kultur Nøgleord: Uddannelse/kundskaber Læreren omsætter loyalt undervisningsplanerne Repræsentant: John Dewey – faglig viden og færdigheder

19 Læreplanen som smeltedigel
Målstyring og indholdsstyring Kompetencer og kernefaglighed Med fokus på nutidsperspektiv og samtidsrelevans

20 Didaktikkens analyse områder:
Før: 1. Indhold og mål 2. Indhold, mål og midler Nu: 3. Indhold, mål, midler, niveau, forforståelse (sprog, kultur, bevidsthed), skolens mål og værdier

21 Fagdidaktikkens bredde og omfang
1. Faglige mål 2. Kompetencemål og værdier 3. Diakron og synkron 4. Nutidsrelatering eller samtidsrelevans 5. Materialetyper – det udvidede materialebegreb 6. Arbejdsformer

22 Diakron og Synkron Et diakront forløb – fra antikken til i dag – tanken om den lange tidslinie Forløbet har synkrone nedslag – nation og nationalstat, ideologiernes kamp m. m. – tanken om epoker, struktur, temaer og perioder Synkron – kildekritisk tekstbehandling

23 Faglige mål:

24 Litteraturliste Jensen, Bernard Eric: Historie – livsverden og fag. Gyldendal 2003 Damberg, Erik mfl. ”Gymnasiepædagogik – en grundbog”, Hans Reitzels forlag, 2006 ”Historiedidaktik”, Forlaget Columbus og Historielærerforeningen for gymnasiet og HF, 2005 Nielsen, Skovgaard Henrik: Historiebevidsthed og viden, Historiedidaktik, 2005. Kjeldstadli, Knut: Fortiden er ikke hvad den har været. Roskilde universitetsforlag 2001 Noter 148, marts 2001 Noter 182 , august 2009


Download ppt "Fagdidaktik A i historie"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google