Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i indberetning af planer til PlansystemDK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i indberetning af planer til PlansystemDK"— Præsentationens transcript:

1 Kursus i indberetning af planer til PlansystemDK

2 Dagens program 10:00 Intro: Dagens program samt præsentation af underviser og deltagere Hvorfor PlansystemDK? Lovgivning og benyttelse Hvordan er PlansystemDK opbygget Hvilke data indeholder PlansystemDK? Plantyper, attributter, geometri, PDF. PlanDK2: Relationer mellem plantyperne PlanDK3: Relation til PlanDK2, Konverteringstabeller, datamodeller 11:00 Indberetning af lokalplandata: Indberetningssiden, Download- og Upload-siden 11:50 Frokost i LIFA’s kantine 12:20 Opsamling på formiddagen 12:30 Indberetning af §11a-data: Indberetningssiden, Download- og Upload-siden Administrationsmodulet 13:10 Øvelser 14:20 Afrunding på dagen 14:30 LIFA planværktøjer

3 Underviser Systemudvikler Jan Pfeffer
Topograf (Geodætisk Institut / KMS) Datamatiker (Programmør) Ansat i LIFA siden 2006 Arbejdet med PlanSystemDK siden 2007

4 Deltagere Kate Jørgensen (kat, komkat) Greve Kommune Vinni Nielsen (vin, komvin) Greve Kommune Anne Svarre (ann, komann) Tårnby Kommune Ilse Bengtsson (ils, komils) Tårnby Kommune Mette Thiessen (met, kommet) Favrskov Kommune Ramona Wolter Vilhelmsen (ram, komram) Vejen Kommune Anette K. Kristiansen (ane, komane) Aabenraa Kommune Kirsten Reichstein (kir, komkir) Aabenraa Kommune I bedes skrive jeres navn på navneskiltet og bag på, jeres tildelte bruger id og adgangskode se ud for jeres navn!

5 Hjælpemidler Kompendium http://kort.lifa.dk/manual/PlansystemDK/HTML/
PlansystemDK Se lokalplaner ttp://kort.plansystem.dk/visplaner/doc/howto/PlanDK_VisPlaner.html Søg efter alle planer WMS og WFS Se og hent alle planer Upload TEST Download TEST Indberet TEST

6 Hvorfor PlansystemDK? Planloven Planer ikke længere i tingbogen
Læs mere i kompendium

7 Brugere af PlansystemDK
FødevareErhverv SKAT kommuner PlansystemDK tinglysning Naturstyrelsen Erhvervsstyrelsen virksomheder borgere

8 PlansystemDKs opbygning
Database (PlanDK2, PlanDK3, DIADEM) Kernesystemet (Forretningslogik, validering) SOAP Services (udstiller data over internettet) Websider (Brugergrænseflader viser data) SOAP-snitflader Database Kerne-system Indberet Upload WMS/ WFS Download Admin

9 PlansystemDKs brugergrænseflader
Direkte adgang WMS/WFS GIS app. Se og søg plan Hent plan (download) Brugernavn og password Administration Download Indberet Indtast plan Digitalisér plan Upload plan

10 Data i PlansystemDK Plantyper Attributter Geometri PDF dokumenter
PlanDK2 PlanDK3 DIADEM

11 Plantyper, PlanDK2 -Lokalplaner -Lokalplandelområder -Kommuneplanstrategi -Kommuneplan -Kommuneplantillæg -Kommuneplanrammer -Zonekort -Administrative Skel

12 PlanDK2 Kommuneplanstrategi Lokalplan-delområde Lokalplan
Kommune-planramme Zonekort Administrativt skel Kommuneplantillæg PlanDK2 fysiske datamodel

13 Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel PLANID Unik nøgle for planen. Feltet udfyldes med et automatisk genereret nummer. En tidligere valgt værdi kan ikke genanvendes. Værdien vil ikke kunne ændres. Integer KOMNR Kommunenummer. Nummer på ny kommune efter 1. januar 2007 Integer(3) 766 GLKOMNR Gammelt kommunenummer. Nummer på tidligere kommune som i sin tid vedtog planen. 607 OBJEKTKODE Kodeværdi for objekttype Integer(2) 20 PLANNR Rammeområdets eller planens nummer. Plannummer som kommunen giver planen. String(30) 1.B.1 PLANNAVN Planens navn Plannavn som kommunen giver planen. String(130) Lokalplan for Glenteparken PLANTYPE Lokalplan 20.1, byplanvedtægt 20.2 eller temalokalplan 20.3 Decimal(3.1) 20.1 ANVGEN Planens generelle anvendelseskode 11 ANVSPEC Planens specifikke anvendelseskode Integer(4) 1110 ANVKONKRET Planens konkrete anvendelseskode 12 MEGAWATT Angivelse af MW for vindmølleområde Decimal(8) 10 ZONE Kode for zonestatus jf. planens bestemmelser Talværdi 1 - 7; 1: byzone 2: landzone 3: sommerhusområde 4: byzone og landzone 5: sommerhusområde og landzone 6: byzone og sommerhusområde 7: byzone, landzone og sommerhusområde Integer(1) 2

14 DOKLINK Adresse til plandokumentet String(254) DATOVEDT Dato for planens endelige vedtagelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD Integer(8) DATOIKRAFT Dato for planens i krafttrædelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD DATOFORSL Dato for offentliggørelse af forslag til plan m. formatet ÅÅÅÅMMDD DATOSTART Dato, hvor offentliggørelsesperioden starter m. formatet ÅÅÅÅMMDD DATOSLUT Dato, hvor offentliggørelsesperioden slutter m. formatet ÅÅÅÅMMDD DATOAFLYST Dato for planens ophævelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD Status Planens status som enten ”kladde”, ”forslag”, ”vedtaget” eller ”aflyst” String Vedtaget DATOATTR Dato for sidste ændring af attributter m. formatet ÅÅÅÅMMDD DATOGEOM Dato for sidste ændring af geometri m. formatet ÅÅÅÅMMDD DatoOprt Data for planens oprettelse i PlansystemDK Dato DatoOpdt Data for seneste opdatering af planen. Opdatering af attributter og/eller geografi. DISTRIKT Plandistriktet navn String(50) Risskov BEBYGPCT Maksimal bebyggelsesprocent for området Integer(3) 15 BEBYGPCTAF Definition af om bebyggelsesprocenten beregnes af 1. Området under ét eller 2. Den enkelte ejendom Integer(1) 1 BEBYGPCTAR Højeste andel af grundarealet der må bebygges i pct. M3_M2 Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2)) Decimal(5) 3 MAXETAGER Maximale antal etager f.eks. 3.5 (decimal skal angives med punktum) 3.5

15 MAXBYGNHJD Maksimal højde i meter f.eks (decimal skal angives med punktum) Decimal(5) 8.5 MINMILJO Mindst tilladte miljøklasse Integer(1) 1 MAXMILJO Maksimalt tilladte miljøklasse 6 BEVARBEST Bygningsbevaringsbestemmelse. Angiver om der findes bygningsbevaringsbestemmelser for det område, som planen omfatter String(254) BEBYGGRAD Maksimal bebyggelsespct. Den maksimale bebyggelsespct for den enkelte ejendom i det område, som planen omfatter Integer(3) 50 MINGRUND Minimums grundstørrelse i kvadratmeter Integer(5) 400 DATAPROD Navnet på dataproducenten String(40) Landinspektørfirmaet Mållerlarven DIGIGRUNDL Digitaliseringsgrundlag (matrikelkort, grundkort, DDO, Top10DK el.l.) String(30) Matrikelkort DIGIGRUNDD Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget m. formatet ÅÅÅÅMMDD Integer(8) XMLGEO Planen geografiske udstrækning. Data SKAL overholde datamodellerne, ellers kommer det ikke ind i PlansystemDK! Godt med forklaring af status og udsendelser

16 Datamodeller, PlanDK3

17 PlanDK3 Planlagt trafikanlæg Virksomhed m særlige beliggenhedskrav
Detailhandel Værdifuldt landbrugsområde Økologisk forbindelse Generelle registreringer Lavbundsareal Eksisterende trafikanlæg Byzone/sommerhusom Kulturhistorisk bevaringsværdi Naturbeskyttelsesomr. Anvendelse, vandløb sø og kystvande Tekniske anlæg Skovrejsningsområder Værdifuldt kulturmiljø PlanDK2: Kommuneplantillæg PlanDK2: Kommuneplan PlanDK3 fysiske datamodel

18 Generelle registreringer
Feltnavn Udvekslingsnavn Formål Datatype temakode Kode for temanavn 4 cifret heltal temanavn Temanavn Tekststreng objektidentifikator objekt_id Unik ID for objektet. Entydig databasenøgle. 9-cifret heltal unikidentifikator uuid Unik databasenøgle over tid 128 bit startdatotid systid_fra Start systemtid ISO dato/tid slutdatotid systid_til Slut systemtid initieretdatotid oprettet Systemtid for objektets oprettelse oprindelseskode oprindkode Kode for oprindelse for objekt 1 cifret heltal oprindelsestekst oprindelse Oprindelse for objekt statuskode Kode for gældende status statustekst status Gældende status cvrnumberidentifier cvr_kode CVR-kode på ansvarlig myndighed 8 cifret heltal legalunitname cvrname CVR-navn på ansvarlig myndighed brugeridentifikator bruger_id Brugernavn ved opdatering webadresseidentifikator link URL-link Shape shape Geometrisk beskrivelse af objekt Shape (2D) Punkt, linje, flade

19 Fælles PlanDK3 registreringer
Feltnavn Udvekslingsnavn Formål Datatype lovgivningsbeskrivelsestekst lovgivning Angivelse af lovparagraf som stiller krav om registrering Tekststreng kommuneplanidentifikator komplan_id Angivelse af PlanID for overordnet kommuneplan 9-cifret heltal kommuneplantillaegidentifikator komtil_id Angivelse af PlanID for overordnet kommuneplantillæg plannr Plannummer plangrundlagtekst plangrund Angivelse af plangrundlag, kommuneplan eller kommuneplantillæg. forslagdato datoforl Dato for planforslagets vedtagelse 8- cifret heltal startdate datostart Dato for start af offentlighedsperiode enddate datoslut Dato for afslutning af offentlighedsperiode vedtagetdato datovedt Dato for den endelige plans vedtagelse ikrafttraedelsedato datoikraft Dato for planens ikrafttrædelse aflystdato datoaflyst Dato for planens aflysning bemaerkningtekst bem Bemærkning / Valgfri tekst

20 Datamodeller, PlanDK3 Planlagte byzone og sommerhusområder Trafikanlæg
Detailhandelsstruktur Tekniske anlæg Lavbundsarealer Naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser Skovrejsningsområder Kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer Bevaringsværdige landskaber Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav Støjbelastede arealer Geologiske bevaringsværdier Særlig værdifulde landbrugsområder Anvendelse af vandløb, søer og kystvande Oversvømmelsesarealer Bygninger og anlæg til husdyrbrug

21 Specifikke registreringer, Lavbundsarealer
Feltnavn Udvekslingsnavn Formål Eksempel lavbundsarealkode Type1113 Kode for lavbundsarealer: 1 = Lavbundsareal 2 = Lavbundsareal der kan genoprettes 1 lavbundsarealtekst Vaerdi1113 Tekst for lavbundsarealer. Læsevenlig udgave af ”lavbundsarealkode”. Lavbundsareal

22 Datamodeller, DIADEM Spildevandsplaner Varmeplaner Kloakopland
Forsyningsområde Udtræden af spildevandsforsyning mulig Tilslutningspligt-område Renseklasse Forsyningsforbud-område

23 DIADEM, relationer Forsyningsforbud Område Tilslutningspligt-område
Generelle registreringer Forsyningsområde Kloakopland Mulighed for udtræden af kloakopland Renseklasse

24 Generelle registreringer
Feltnavn Udvekslingsnavn Formål Datatype temakode Kode for temanavn 4 cifret heltal temanavn Temanavn Tekststreng objektidentifikator objekt_id Unik ID for objektet. Entydig databasenøgle. 9-cifret heltal unikidentifikator uuid Unik databasenøgle over tid 128 bit startdatotid systid_fra Start systemtid ISO dato/tid slutdatotid systid_til Slut systemtid initieretdatotid oprettet Systemtid for objektets oprettelse oprindelseskode oprindkode Kode for oprindelse for objekt 1 cifret heltal oprindelsestekst oprindelse Oprindelse for objekt statuskode Kode for gældende status statustekst status Gældende status cvrnumberidentifier cvr_kode CVR-kode på ansvarlig myndighed 8 cifret heltal legalunitname cvrname CVR-navn på ansvarlig myndighed brugeridentifikator bruger_id Brugernavn ved opdatering webadresseidentifikator link URL-link Shape shape Geometrisk beskrivelse af objekt Shape (2D) Punkt, linje, flade

25 Specifikke reg. Kloakopland
Felt Udvekslingsnavn Formål Eksempel Obligato-risk/ Frit Datatype (format) Værdi-område Bemærk-ning KloakoplandNavn navn1201 Beskrivende navn for kloakoplandet ”U1” O Tekststreng maks. 128 Fri tekst EksisterendeKloakKode type1201a Kode for eksisterende kloaktype: 1 Heltal – 1 ciffer 1-4 EksisterendeKloakTekst vaerd1201a Læsevenlig udgave af ovenstående. fælleskloake ret Tekststreng maks. 128 Genereres automatisk PlanlagtKloakKode type1201b Kode for planlagt kloaktype PlanlagtKloakTekst vaerd1201b fælleskloakeret KloakeringStartAar staar1201 Dato der angiver hvornår ændring af status for området planlæges påbegyndt 2008 F Integer IkrafttraedelseAar sluaar1201 Dato der angiver hvornår den planlagte nye status forventes at være trådt i kraft. 2011 RenseanlaegID rensanid DMP´s entydige ID for det renseanlæg, som spildevandet ender ved. Fastsættes af DMP Fastsættes af DMP  hentet i WINSPW i DMP RenseanlaegTekst rensatekst RBUID rbuid DMP´s entydige ID på regnvandsudløb/ overløbsbygværk hentet i WINRIS i DMP RegnbetingetUdlednings Tekst rbutekst

26 Indberetning af data DEMO
Indberet lokalplan (Er på hele kommunen) Indberet retningslinje (på specifik kommuneplan / tillæg) Indberet DIADEM tema (Er på hele kommunen)

27 Download Download vha. login via Giver mulighed for download af kladder. Download fra PlansystemDKs kortvisning. Hente vha. WFS og WMS (Web Feature / Web Map service)

28 Husk: Hvis en ny lokalplan aflyser hele eller dele af en gammel lokalplan, skal den gamle plan enten helt aflyses, eller geometrien tilrettes. Husk også delområderne. Det samme gælder for kommuneplaner og –tillæg. Tilretning af planer til ”gældende” matrikelkort

29 Tilretning af planer til gældende matrikelkort

30 Efter planen er vedtaget
Gældende plan Ikke statisk ændrer sig, hvis naboplaner ændres ændrer sig hvis der ændres i overordnet lovgivning ændrer sig hvis der sker ændringer i skel Aflysning af plan i PlansystemDK

31 Frokost Vi ses her igen 12:20

32 Geometri Der er flere måder at indberette geometri på:
Indberetning via upload Spatial Edit GML

33 Download DEMO Demo http://kort2.lifa.dk/PlanDkDownloadTest/
Download retningslinjer og DIADEM Vis i ArcMap Ret attributter

34 Upload PDK2 DEMO http://kort2.lifa.dk/PlanDkUploadTest/ Husk:
Underplaner arver overplanens status Når planer skal opdateres, SKAL planid med op. Datafelter der ikke tilhører datamodellen, fjernes automatisk

35 Upload PDK3 DEMO http://kort2.lifa.dk/PlanDkUploadTest/ Husk:
Underplaner arver overplanens status Når planer skal opdateres, SKAL objekt_id med op. Datafelter der ikke tilhører datamodellen, fjernes automatisk

36 Datavask, PlanDK3 Vurdering af hvilke felter der kan sammenlignes med PDK3 felterne. Der oprettes en retningslinje i indberet.plansystem.dk med værdier fra et af kommunens pågældende objekter. Retningslinjen downloades, og det eksisterende data kopieres/indsættes i den downloadede fil. Den retningslinje der blev oprettet på indberetningssiden slettes BÅDE i det downloadede data og på indberetningssiden. Data, hvis geometri udelukkende består af polygoner uploades til PlansystemDK. Data bestående af linjer eller punkter skal laves til polygoner. Derefter uploades til PlansystemDK. Husk kvalitetskontrol: Kontrollér i indberet.plansystem.dk inden data sættes i forslag. Upload evt. til TEST først.

37 Administration Bruger Abonnenter Administratorer Kommunebruger
Myndigheder

38 Øvelser Kompendium 9.1, 9.2 og 9.3 Indberet TEST Indberet Upload Indberet Download HUSK at anvende de tildelte bruger log ind TEST-systemet

39 Spørgsmål? ???? Rammegenerator PlanDK·geometri PlanDK·link
LIFA GIS/IT PlanDK·link lokalplaner kommune-planer datamodeller ???? Planloven PlanDK·attribut SOAP-snitflader indberetning ????

40 PlanDK·attribut - Indberet og skab overblik over kommunens gamle og nye kommuneplan-rammer i PlansystemDK. Oprette, redigere og slette kommuneplaner, kommuneplantillæg og kommuneplanrammer. Arbejder direkte på PlansystemDK (Ingen datasynkronisering). Genbrug rammer fra eksisterende kommuneplaner i nye kommuneplaner. Masse-redigering af rammer. Ingen begrænsninger i notatfelter Demo


Download ppt "Kursus i indberetning af planer til PlansystemDK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google