Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen - Kort status Dialogforum 5.12.2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen - Kort status Dialogforum 5.12.2013."— Præsentationens transcript:

1 Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen - Kort status Dialogforum 5.12.2013

2 Tidsplan • Der foregår fortsat drøftelser vedrørende den overordnede tidsplan • En evt. ændring af tidsplanen er et politisk anlæggende, idet startdatoen for Engrosmodellen indgår i lovteksten. • Der er for nærværende ikke endelig klarhed over, hvad en evt. ændring af planen får af betydning, men det er sandsynligt, at følgende elementer vil kunne/skulle indgå i en revideret plan: • ”Afskaffelse” af forsyningspligten • Flexafregning • Bedre målerhåndtering – flere tællerstande Dato - Dok.nr.2

3 Status på væsentlige projektdokumenter • Pseudoforskrifter er i høring – afsluttes 11. december 2013 • BRS dokumentet har været stabilt siden september 2013 • Der indmeldes fortsat enkelte fejl, men der er ikke foretaget væsentlige ændringer i den overordnede funktionalitet • Vi forventer at udgive en opdateret version ca. hver måned – afhængig af antallet af fejlrettelser. • RSM og XML-skemaer har været tilgængelige siden oktober 2013 • Der indmeldes fortsat en del korrektioner i takt med, at it-leverandørerne er startet med at udvikle Engrosmodel applikationen • Vi forventer fremover at frigive nye versioner hver anden uge og sikrer samtidig, at disse versioner afspejles i ATS. Dette er planlagt i samarbejde med it-leverandørerne. Dato - Dok.nr.3

4 Status Datakvalitet • Teknik- og implementeringsgruppen har nedsat en arbejdsgruppe til håndtering af stamdatafejl i DataHub • Herudover har Dansk Energi etableret en gruppe, der ser på harmonisering af dataindhold • Energinet.dk har etableret et særskilt projekt under Engrosmodellen til at håndtere datakvalitetsudfordringerne • I fase 1 vil kontrol af data foregå hos aktørerne baseret på eksisterende udtræksværktøjer (fejl i nuværende dataudtræks program forventes at være rettet medio december) • Energinet.dk har udfordringer med at håndtere rettelsen af de forventede fejlmængder - vi arbejder på at forbedre de eksisterende rettelsesværktøjer for at imødegå denne udfordring • Ca. 1.4.2014 forventer vi at have en løsning klar, som flytter datakontrollen fra aktørerne til Energinet.dk. Aktørerne skal derefter fremsende egne stamdata til kontrol i DataHub. • Parallelt hermed arbejder vi på at etablere bedre rettelsesløsninger – gerne med direkte mulighed for rettelse fra aktørside. Dato - Dok.nr.4

5 Status datamigrering • Den overordnede strategi for datamigrering er offentliggjort på hjemmesiden • Hovedprincipperne er, som tidligere fremlagt for dialogforum: • Netvirksomhederne fremsender periodisk totaludtræk af alle nye stamdata til Energinet.dk – sidste udtræk kort før 1.10.2014 • Energinet.dk udarbejder på baggrund heraf et ”delta”-udtræk indeholdende ændringer siden sidste dataudtræk og indmelder disse ændringer i DataHub under anvendelse af de ”normale” forretningsprocesser • Elleverandørerne får adgang til at kontrollere data senest 1.08.2014 • Elleverandørerne modtager de migrerede stamdata umiddelbart efter den 1.10.2014 • Teknik- og implementeringsgruppen har nedsat en datamigrerings- arbejdsgruppe • Udtræksformater og andre tekniske specifikationer forventes at være klar medio december. Dato - Dok.nr.5

6 Status Test • Den overordnede strategi for test er offentliggjort på hjemmesiden • Hovedprincipperne er, som tidligere fremlagt for dialogforum: • Intern test af egen applikation hos Energinet.dk og aktører inden 1.04.2014 • Test af meddelelses flow og formater (systemtest – ATS) gennemføres inden 1.04.2014 af alle it-leverandører og Energinet.dk • End to End test – alle aktører gennemfører E2E test – godkendes senest 1.09.2014 • Teknik- og implementeringsgruppen har nedsat en test-arbejdsgruppe • ATS har været aktivt siden 1.11.2013 - faseopdelt opstart – alle BRS/RSM implementeret primo december • E2E testdrejebog forventes offentliggøres før jul i ”draft”-version – endelig version klar 15.01.2014 • E2E pilottest indledes 1.2.2014 (faseopdelt implementering) • E2E test indledes 1.4.2014 (alle BRS på nær 6 ”mindre” kritiske) Dato - Dok.nr.6

7 Status Cut-over • Teknik- og implementeringsgruppen har nedsat en cut-over arbejdsgruppe – gruppen mødes første gang primo december • Arbejdet med cut-over er lidt forsinket i forhold til tidsplanen • Et første bud på en cut-over plan forventes klar 1.2.2014 • Endelig cut-over plan forventes klar 1.4.2014 Dato - Dok.nr.7

8 Status Uddannelse - 1 • Arbejdet med uddannelsesplanlægning er genoptaget efter en kort pause Dato - Dok.nr.8 Generel uddannelse i Engrosmodellen – Formål med Engrosmodellen samt den ændrede ansvarsfordeling Markedsforhold og -processer - Herunder også cases fra hverdagen inkl. fejlsituationer DataHub GUI (og evt. Kundeportal/I-frame)Gennemførelse af End 2 End test

9 Status Uddannelse - Metodevalg Dato - Dok.nr.9 Kurser Generelle kursus (Dansk Energi) Superbruger- kursus/-forum Ad hoc kurser/Webinarer/ Linc E-learning Indhold målrettet: Forberedelse til End 2 End test Indhold målrettet Idriftsættelsen End 2 End test


Download ppt "Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen - Kort status Dialogforum 5.12.2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google