Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PEJLEDATA I DEN FÆLLESOFFENTLIGE DATABASE JUPITER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PEJLEDATA I DEN FÆLLESOFFENTLIGE DATABASE JUPITER"— Præsentationens transcript:

1 PEJLEDATA I DEN FÆLLESOFFENTLIGE DATABASE JUPITER
Claus Ditlefsen og Martin Hansen GEUS ½ til 1 time 14:25 – 15:25 Hvad er Jupiter Jupiter indretning kommunens forpligtigelser Er alle oppe på det lovpligtige niveau Brugen af Jupiter Kommuners brug (hvor mange mangler) Formularer - fagsystemer CDI datavask

2 Dette foredrag Martin (daglig leder af databasegruppen)
Historien om Jupiter Kommunalreformen Adgang til data Dataansvar og roller Problemer Claus (Afd. for grundvands- og kvartærgeologisk kortlægning) Adgang til Jupiter Jupiter i felten Udtræk og lokal dataanalyse Fælles udtræk

3 Jupiter – en gammel database
1926 – Borearkivet etableres 1975 – Hydrologisk kortlægning Hulkort baseret database 20 felter 1984 – ZEUS databasen Digital VAX ”Main frame” 1998 – Jupiter Oracle Windows database Er løbende udvidet siden da 2007 – Jupiter – fællesoffentlig database Amternes data overført til Jupiter Adgang til data vi webservices

4 Zeus – udviklet til den hydrologiske kortlægning

5 2005 – 2006 Dataredning Danmarks Miljøportal lavede en række anbefalinger til amterne om hvad der skulle ske med data inden for: Geologi, grund- og drikkevands Borearkiver Hydrologiske rapporter Brugt mange mandeår på at overføre amternes data til Jupiter Varierende kvalitet af de data der blev overført

6 2007 Én fællesoffentlig database
Jupiter blev den nationale data for geologi, grund- og drikkevand En offentlig datamodel (PCJupiterXL) Et offentligt interface (webservices) Jupiter blev udvidet til at kunne håndtere disse data ”Alle” geologiske, hydrologiske og drikkevandsdata blev overført til GEUS Data skulle være tilgængelige for den offentlige administration ”Alle” data inden for miljøområdet er blevet offentligt tilgængelige – gratis og online

7 PCJupiterXL format En offentlig datamodel der er tilgængelig enten via download eller via webservices Kan downloades på følgende databaseformater: MS Access MS SQL Server Oracle og Interbase Data er gratis og tilgængelige for alle*

8 Efter amternes lukning
GEUS indlæste amternes data i Jupiter To forskellige systemer i amterne Mange måder at bruge systemerne på Nogle datatyper blev glemt Andre krævede for mange ressourcer Efter har der flere gange være datajagt i de gamle amtsdatabaser som GEUS opbevarer Depotkontrol data Pejlinger Boringsanvendelser Selv om amternes databaser i princippet kun forelå på to databaseformater (GeoGIS2000 og GeoEnviron), var der i praksis stor forskel på, hvordan amterne brugte deres databaser. Dette medførte, at man i løbet af 2007 måtte erkende, at der i den første automatiserede overførsel i høj grad manglede data især indenfor grundvandskemi og pejledata. Det viste sig bl.a. at forskelle i den måde pejlepunkter repræsenteres hhv. i Jupiter og i amternes databaser, vanskeliggjorde overførsler af pejlinger fra nogle amter. På grund af disse forskelle var det i anden omgang nødvendigt at gennemgå og udtrække manglende data fra de enkelte amtsdatabaser med individuelt tilpassede forespørgsler. Endvidere viste det sig i nogle tilfælde ikke praktisk muligt at repræsentere pejlinger foretaget med skiftevis brug af forskellige pejlepunkter. I disse tilfælde måtte pejlingerne alene overføres som målte vandspejlskoter uden reference til et pejlepunkt. Da ikke alle data kunne overføres til Jupiter hverken direkte eller ved en entydig omformatering, har GEUS bibeholdt kopier af amternes databaser (ultimo 2006), og det vil i særlige tilfælde fortsat i de kommende år være muligt at finde frem til eventuelt manglende data i disse.

9 Adgang til data i Jupiter
Uprivilegerede brugere Privilegerede brugere http – hjemmesider, WS læsning & download https - Opdatering via WS & web forme Jupiter databasen PC Jupiter XL Read only views Jupiter tabeller Privilegerede brugere Læsning fra Jupiter (personoplysninger) Brugere på GEUS

10 Fællesoffentlig brugerstyring
Privilegier tildeles lokalt Brugerne kan få tildelt en række roller der giver adgang til forskellige data Dataansvarsaftalen definerer hvem der kan få og give privilegier til hvad En dataansvarlig kan tildele ”selvoprettede brugere” privilegier til at varetage opgaven Dataansvarsaftalen beskriver ikke hvordan det skal håndteres når f.eks. kommune og miljøcenter indsamler data fra samme boring

11 Dataansvar og rettigheder – Miljøportalens brugerstyring
DRIKKEVANDSKEMI_GODKEND GRUNDVANDSKEMI_GODKEND (DRIKKEVANDSKEMI_KS) GEBYRADMINISTRATION (GRUNDVANDSKEMI_KS) PEJLER VANDRESSOURCER (VANDRESSOURCER_KS) VANDVAERKSBESTYRER

12 Redigering af data Via et fagsystem der læser og skriver i Jupiter via webservices Få web-formularer Godkendelse af grundvandsdata Godkendelse af drikkevandsdata Mobil adgang (pejlinger) (Indtastning af oppumpede vandmængder) (Indtastning af pejlinger)

13 Hvordan er det så gået efter kommunalreformen
Hvordan er det så gået efter kommunalreformen? (Kom + MC der opdaterer vi fagsystem)

14

15 Jupiter 2009 252.000 Boringer 1.260.000 Geologiske beskrivelser
Dokumenter Pejlinger Drikkevandsanalyser Grundvandsanalyser Vandforsyninger Indberetningspligt

16 Problemer Uddelegering af ansvar for godkendelse borings- og drikkevandskontrol Brugerstyring Snærende regler om opdatering Boringsanvendelse Lokaliseringer Pejlepunkter Ingen mulighed for centrale opdateringer / fejlrettelser

17 Claus tager over!

18 Adgang til Jupiter

19 Valg af boringer fra kort
Valg af boringer fra kort

20 Inspektion af pejlinger

21 Jupiter i felten Selv om amternes databaser i princippet kun forelå på to databaseformater (GeoGIS2000 og GeoEnviron), var der i praksis stor forskel på, hvordan amterne brugte deres databaser. Dette medførte, at man i løbet af 2007 måtte erkende, at der i den første automatiserede overførsel i høj grad manglede data især indenfor grundvandskemi og pejledata. Det viste sig bl.a. at forskelle i den måde pejlepunkter repræsenteres hhv. i Jupiter og i amternes databaser, vanskeliggjorde overførsler af pejlinger fra nogle amter. På grund af disse forskelle var det i anden omgang nødvendigt at gennemgå og udtrække manglende data fra de enkelte amtsdatabaser med individuelt tilpassede forespørgsler. Endvidere viste det sig i nogle tilfælde ikke praktisk muligt at repræsentere pejlinger foretaget med skiftevis brug af forskellige pejlepunkter. I disse tilfælde måtte pejlingerne alene overføres som målte vandspejlskoter uden reference til et pejlepunkt. Da ikke alle data kunne overføres til Jupiter hverken direkte eller ved en entydig omformatering, har GEUS bibeholdt kopier af amternes databaser (ultimo 2006), og det vil i særlige tilfælde fortsat i de kommende år være muligt at finde frem til eventuelt manglende data i disse.

22 Pejlinger i felten Privilegerede brugere
Læsning fra Jupiter (personoplysninger)

23 Pejlinger i felten

24 Pejlepunkter i felten

25 Pejlepunkter i felten

26 Download of pejledata

27 Tabeller i PCJupiter BOREHOLE
Lokalisering og boringstekniske oplysninger INTAKE Indtag, hvorfra der kan pejles / hentes vand SCREEN Filtre med åbninger til formationen WATLEVMP Pejlepunkter WATLEVEL Pejlinger

28 Data-felter i pejletabellen
Feltnavn Forklaring BOREHOLENO DGU nr. INTAKENO Indtags nr. TIMEOFMEAS Pejletidspunkt (dato inkl. Klokkeslet) PROJECT Hvilket projekt pejlingerne stammer fra REFPOINT Referencepunkt. T=terræn, M=målpunkt, K=vandspejlskote WATERLEVEL Vandspejl angivet som meter under terræn, meter under målepunkt eller som vandspejlskote afhængig af REFPOINT WATLEVGRSU Vandspejl, meter under terræn (beregnet felt) WATLEVMP Vandspejl meter under gældende målepunkt (beregnet felt) WATLEVMSL Vandspejlskote (beregnet felt) HOURSNOPUM Tid i ro inden pejling (timer) CATEGORY Kode for hvem der har pejlet. Eks: B=brøndborer, K=kommune, E=ejer, V=vandforsyning, Å=Rådgiver m.fl. METHOD Kode for pejlemetode. Eks: N=nedstik, M=manometer, T=transducer/ datalogger, U=ultralyd m.f.l. QUALITY Kode for kvalitet af pejlingen. G:god, M:middel og D: dårlig. REMARK Bemærkning til pejling VERTICAREF Kotesystem, DNN eller DVR90. Bestemmes af brugeren ved dataudtræk SITUATION Kode for pejleforhold. 0=pumpe i ro, 1=pumpe i drift ATMOSPRESSHPA Barometerstanden under pejlingen målt i Hpa. EXSTREMES Kode for ekstreme pejleforhold: O: overløb eller T: tør DATAOWNER Kode for hvem der ”ejer” data. Eks. GE=GEUS

29 Lokal databehandling og analyse
Foretages med egne programmer, eks.: MS Access Analysefunktionerne i eget GIS Kræver kendskab til datamodellen, d.v.s. tabelrelationer og datafelter

30 Tematiske kort fra Jupiter
Boringer / indtag med > 10 pejlinger

31 Tematiske kort fra Jupiter
Boringer / indtag med > 10 pejlinger – seneste pejledato

32 Fælles udtræk med WMS & WFS-tjenester
GIS-temaer og tabeller stillet til rådighed over nettet Nærmere beskrevet på hjemmesiden

33 Jupiter som lag i Google Earth

34 Tak for opmærksomheden


Download ppt "PEJLEDATA I DEN FÆLLESOFFENTLIGE DATABASE JUPITER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google