Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsøg med e-læring i forbindelse med praktik på 4.semester

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsøg med e-læring i forbindelse med praktik på 4.semester"— Præsentationens transcript:

1 Forsøg med e-læring i forbindelse med praktik på 4.semester
Erhvervsakademi Kobling mellem skole- og praksislæring Mulighed for 2-3 mdr. virksomhedspraktik Vejleder fra skolen Medstuderende (Klynge, opponenter, vidensdeling…) Evalueringskriterier Proces Metodiske overvejelser Produktion Vidensdeling Rapport Mine vurderingskriterier for specialiseringsprojektet forår 2009: Rapporten i specialiseringsforløbet bygges op på samme måde som hovedopgaven dvs.  en problemorienteret rapport som følger anbefalingerne fra dokumentet ‘Den gode opgave’. På forsiden skal der stå: Specialiseringsopgave, navn, hold nr., titel (også på engelsk) vejleder og forår 2009 + link til projektblog Rapporten skal have et opfang på max anslag inkl. mellemrum (ca. 15 sider). Hvis der er udviklet et multimedieprodukt i forbindelse med specialiseringen skal produktet documenteres  i rapporten og sourcekoden være tilgængelig for vejlederen men mindre andet er aftalt. Tillæg til rapporten: procesrapport eller link til en projektblog indeholdende en procesevaluering Evalueringskriterie for specialiseringsprojektet: Grad af selvstændighed i processen (Professionalisme i  kommunikationen med projektets interessenter (vejleder, kontaktperson i virksomhed, opponenter),  evne til at arbejde problemorienteret   ) Metodeovervejelser ( Reflektion over arbejdspraksisk, anvendte metoder og kilder, anvendt teknologi f.eks. fordele og ulemper Flash CS3) Produkt (Kvaliteten af produktionerne, Er produkt og sourcekoden struktureret og kommenteret hensigtsmæssigt, er der  brugt  modeller/diagrammer m.m.som skaber overblik mht. produktets struktur, status og kvalitet ) Deltagelse i vidensdeling(Kvaliteten af præsentationen af projektets resultat på 5 min. ,  deltagelse i efterfølgende diskussion med opponent og øvrige deltagere) . Hvis man ikke kan være fysisk til stede skal man lave en videopræsentation eller anden online præsentation Anvendelse af litteratur der ligger udover pensum ( Kritisk anvendelsen af nye kilder  i forhold til projektets problemstilling) Den studerende vil få en vejledende karakter ud fra rapporten og ovenstående evalueringskriterier.

2 Specialiseringsprojekt 2 måneder
2. februar Semesterstart. Specialisering på skolen eller i praktik februar Mulighed for workshops og iværksætterkursus 1.april 2009 Aflevering af specialiseringsrapport Mellem klokken og på kontoret + Aflevering på It’s Learning  2. april Vidensdeling: Præsentation af projekt +opponering Husk at sende link til videopræsentation  ( 5 min.), hvis du ikke kan deltage i vidensdelingen.  Evaluering: Efterfølgende feedback på præsentation, rapport, proces og produkt fra vejlederen

3 Steder og aktører Model for MMD-praktik på 4.semester.
Model for anvendelse af E-læring i forbindelse med MMD-praktik på 4.semester. Hovedelementerne (vejlederblog, E-portfolio, Projektblog og LMS) i modellen er links til specifikke eksempler. Model for MMD-praktik på 4.semester.

4 Evalueringskriterier, klynge af projektblogs
Vejleder Blog Evalueringskriterier, klynge af projektblogs E-portfolio Synkron komm. via face to face eller Skype Identitet, orientering Teoriorienteret LMS It’s Learning Projekt Blog Produktorienteret Model for anvendelse af E-læring i forbindelse med MMD-praktik på 4.semester. Hovedelementerne (vejlederblog, E-portfolio, Projektblog og LMS) i modellen er links til specifikke eksempler. Vidensdeling Præsentation Rapport Proces, produktion, refleksion Privat vs. Public Model for anvendelse af E-læring i forbindelse med MMD-praktik på 4.semester.

5 Vejleder-blog Ramme, mål Vurdering Links og RSS reader
til diverse projektblogs Privat vs. Public Rammefaktorer kan f.eks. Være den overordnede tidsplan for projektet. Beskrivelse af krav og evalueringskriterier Links til relevante ressourcer: Problem orienteret projekt arbejde Den gode projektopgave Vejlederens link-samling. Delicius Proces: Via RSS aggregatorere/readers kan de studerende, vejleder og andre interessenter følge indlæggene/aktiviteten på de studerendes projektblogs. Privat post: Vejlederen egne noter og reflektioner. F.eks. har jeg skrevet min afsluttende individuelle feedback (udfra evalueringskriterierne) som private posts. På et senere tidspunkt kan jeg evt. vende tilbage til disse posts f.eks. ved semesterevaluering eller ved opstart af næste specialiseringsprojekt.

6 Projektblog -Procesdokumentation -Refleksion i og over praksis
-Opbygning af viden -Privat vs. Public posts -Kommentar fra Vejleder, opponent m.m. Procesdokumentation i form af: Tekst, billeder af kontekst/virksomheden, skitser, screendumps, kommenteret kode m.m. Kunne også være videoclips, lydoptagelser eller livstream via mobil vha. eller qik.com Procesdokumentationen kan have karakter af beskrivelse, noter, informationssøgning i forbindelse med opbygning af viden i forhold til problemstillinger/spørgsmål som i mere eller mindre grad relatere til projektets problemformulering. Inspireret af Donald Schöns beskrivelse af ’den reflekterende praktiker’ kan bloggen indholde eksempler på: Refleksion i praksis (tæt på handlingen) – f.eks. i forbindelse med fejlsøgning i et program, I forhold til MMD’erens arbejdspraksis kan reflection-in-action være den situation, hvor den studerende sidder med en hjemmeside der driller (ikke fungere ). Hjemmesiden er her objektet/problemet som den studerende prøver at forstå. Fejlsøgningen kan ifølge Schön forstås som en fortløbende proces, hvor den studerende og objektet er i en form for mere eller mindre tavs og intuitiv dialog. Via såkaldt ”reframing” kan den studerende anvende forskellige problemløsningsstrategier til at skabe en ny forståelse af objektet/problemet på baggrund af objektets ”Backtalk”. I processen kan den studerende også udføre eksperimenter ”on the spot” i et forsøg på at afprøve sin forståelse af objektet, problemet. Refleksion i praksis kan også være at man overvejer hvordan det man har læst, undersøgt kan bruges i forhold til projektets mål. Refleksion over praksis (tidsforskudt i forhold til handling) – f.eks. i forbindelse med et tilbageblik over ugen der i gik eller en midtvejs procesevaluering. Det kan f.eks. Tage udgangspunkt i en sammenskrivning, resume af diverse blogposts og noter. I modsætning til reflection-in-action sker reflection-on-action tidsforskudt i forhold til handlingen. For den studerende som har arbejdet med at få sin hjemmeside til at fungere, kan reflection-on-action typisk ske i forbindelse en vejledningssamtale eller ved den efterfølgende rapportskrivningen. Denne form for refleksion i form af eftertanke er udbredt i en mere akademisk tradition end i en praksisorienteret tradition En af fordelene ved at anvende en Wordpress baseret blog, er at blogposts kan sættes til at være henholdsvis privat eller public. Ved privat posts kan procesdokumentationen nok blive mere autentisk. Længden af posts kan også diskuteres. F.eks. Kunne man opfordre studerende til at lave dag reflektions-posts som ikke er mere en 140 tegn. Dette antal tegn svarer til det maximale antal tegn i en Twitter post (microblogging). Bloggen ligger op til interaktion med projektets interessenter (vejleder, opponenter/studerende som specialisere sig indenfor samme emne, virksomhedsrepræsentanten m.m.) ved kommenteringsfunktionen. I forbindelse med specialiseringen forår 2009 skulle man som opponent kommentere på mindst 3 af forfatterens posts. Formålet er herved at træne opponenten i at være aktiv i forhold til sine medstuderendes arbejde/projekter, få indblik i medstuderendes arbejdsproces m.m. Kommentering og refleksion på baggrund af billeder og videoclip, kan være med til at tydeliggøre den praktik-kontekst som den studerende befinder sig i. Vejlederen kan i den forbindelse forsøg at gøre den studerendes tavseviden og situativ læring mere eksplicit.

7 E-portfolio Identitet, kompetencer Orientering, mål Produkteksempler
CV, historie Kontaktinfo Kan bruges i forbindelse med ansøgning om praktikplads, præsentation i virksomhed m.m. E-portfolioet som et præsentationsportfolio (pralemappe, showoff mappe) har i modsætningen til en læringsportfolio fokus på at præsentere, sælge personen og dennes kompetencer til eksterne interessenter såsom praktikvirksomheder, mulige samarbejdspartnere, kunder. I forbindelse med praktik E-portfolioet kan agere koblingspunkt med virksomhedernes kompetencevurdering og skolens kompetencefacilitering. Er nok et bedre koblingspunkt end studieordning, karakterer/eksamensbeviser og (lange)projektrapporter. Kan være et orienteringspunkt for den studerende i forhold til en fremtidig stillingsbetegnelse, kompetenceprofil. Ifølge Lene Tanggard ”Læring og Identitet” lærer elever i forbindelse med erhvervsuddannelse mest, når de kan koble sig identitetsmæssigt til aktiviteter på skole og i praktikken. Har medarbejderne i virksomheden f.eks. Et e-portfolio og eller en LinkedIn profil som den studerende kan koble til? Hvordan ser kontaktpersonen på den studerendes virtuelle profil/image?

8 Facilitering af vidensdeling via LMS
Adminstration af aflevering, godkendelse, opbevaring, distribution. Præsentation og diskussion optages via webcam Evt. links til powerpoint, projektblog m.m. Deltagelse: Tilstede vs. Fjern

9 Spørgsmål Hvilken modstand kan der være i forhold til anvendelse af blog, e-portfolio, LMS i forbindelse med praktik på 4.semester? Hvordan forholder virksomhederne sig til modellen? Hvordan forholder 4.sem. vejledere sig til modellen? Hvordan forholder studerende sig til modellen? Fordele og ulemper ved modellen? Muligheder og trusler? Send mig meget gerne svar på mail: Mvh Bjarne S. Hvordan forholder virksomhederne sig til modellen? Tradition for praktikvejleder ?! ( som på EUD eller på visse batchlor uddannelser som f.eks. Lærerseminar, Sygepleje udd. ) Hvordan understøttes medarbejdernes kompetenceudvikling i virksomheden? Hvordan meget bruger virksomheden web2.0 i sin daglige praksis.


Download ppt "Forsøg med e-læring i forbindelse med praktik på 4.semester"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google