Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes nye sundhedsopgaver og GIS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes nye sundhedsopgaver og GIS"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes nye sundhedsopgaver og GIS

2 Kommunernes nye sundhedsopgaver
Kommunerne skal fremme sundheden og forebygge sygdomme Kommunerne skal tilbyde genoptræning Kommunerne skal medfinansiere borgernes indlæggelser Et godt redskab → Sundhedspolitik En sundhedspolitik kan sikre fælles strategier, målsætning og handleplaner

3 Kommunernes nye sundhedsopgaver
En sundhedspolitik skal besvare fx følgende spørgsmål: Hvilke risikofaktorer (kost, rygning, alkohol, motion) og forebyggelige sygdomme skal prioriteres? Hvilke sundhedstilbud skal være tilgængelige? I hvilke miljøer skal der skabes sunde rammer? Hvem skal varetage opgaverne? Hvordan sikres et godt samarbejde mellem region og kommune?

4 Kommunernes nye sundhedsopgaver
Sundhedsprofiler er et godt grundlag for prioritering af borgerrettet og patientrettet forebyggelse i kommuner

5 Sundhedsprofil Ulykker Folkesygdomme Risikofaktorer
Idræt og sportsskader Leg og fritidsulykker Arbejdsulykker Færdselsuheld Faldulykker Folkesygdomme KOL Hjerte-kar sygdom Kræft Diabetes Muskel-skelet lidelser Overfølsomhedssygdom Knogleskørhed Psykiske lidelser Risikofaktorer Kost Rygning Alkohol Motion Euforiserende stoffer Overvægt Funktionsevne Selvvurderet funktion Sygefravær Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Førtidspension Dødelighed KOL Hjerte-kar sygdom Kræftsygdom Psykiske lidelser Sundhedsprofil Forbrug af sundhedsvæsenets ydelser Hospitalsindlæggelser Forbrug af lægemidler Praktiserende-, special- og vagtlæge Tandlægehjælp Selvvurderet helbred Trivsel Socialt netværk Arbejdsmiljø Stress

6 Hvad kan en kommunal sundhedsprofil bruges til?
Kortlægning af sundhedstilstanden Prioriteringsredskab til indsatser Give grundlag for evalueringer af effekter af kommunens sundhedsindsatser Give grundlag for benchmarking med andre kommuner, regionen og hele landet Give grundlag for monitorering af sundhedstilstanden i de kommende år.

7 Hvordan kan en sundhedsprofil for en kommune se ud?
En registerbaseret beskrivelse af forekomsten af folkesygdomme, hyppigst forekommende sygdomme, medicinforbrug, ulykker, og forbrug af sundhedsvæsenets ydelser Postspørgeskemaundersøgelse blandt 16+årige borgere om deres helbred, funktionsevne, sundhedsvaner, arbejdsmiljø, stress, sociale netværk mv. Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af årige i skolerne om helbred, trivsel, sundhedsvaner, sociale relationer mv.

8 Datakilder Danmarks Statistik Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen
Individbaserede data fra en række forskellige registre Sundhedsstyrelsen Sygehusindlæggelser, skadestuebesøg, ambulante besøg Sygesikringsregistret Dødsårsagsregistret Psykiatriske indlæggelser og ambulante besøg Lægemiddelstyrelsen Receptpligtigt medicinforbrug SUSY (Sundheds- og sygelighedsundersøgelse) Indsamlede interview og spørgeskemadata

9 MapInfo - anvendelsesmuligheder
MapInfo giver mulighed for at visualisere indikatorer for sundhed og sygelighed MapInfo giver mulighed for at belyse flere og eventuelt sammenhængende problemstillinger på et kort MapInfo giver endvidere de enkelte kommuner mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner og med amt/region og landet som helhed

10 Antal indlæggelser med hjertesygdom pr 100.000 borgere

11 Antal indlæggelser med kræft pr 100.000 borgere

12 Benchmarking mellem kommune, amt og hele landet
Indlæggelseshyppighed pga. iskæmisk hjertesygdom Ny Vordingborg Kommune Storstrøms Amt Ny Vordingborg Kommune: 1.304 Storstrøms Amt 1.213 Landsgennemsnit 1.091

13 Antal Ny Vordingborg borgere indlagt med iskæmisk hjertesygdom, 2004

14 Medicinforbrug - diabetes

15 Udskrivninger pr borgere som følge af bronkitis, udvidede lunger og astma for 45+-årige, 2004

16 Skolebørn - livsstil og sundhed
Formål: At kortlægge livsstil og sundhedsvaner blandt børn og unge At pege på områder, der bør prioriteres inden for børne- og ungdomsområdet med henblik på at skabe gode rammer i børnenes dagligdag

17 Skolebørn - livsstil og sundhed
Trivsel Selvoplevet helbred Alkohol og rygning Fysisk aktivitet og vægt Kostvaner Seksualvaner

18 Skolebørn - livsstil og sundhed

19 Kommunernes nye sundhedsopgaver og GIS
GIS kan understøtte: Borger- og patient kommunikation på nettet Samarbejde og vidensdeling mellem sundhedsaktører Politisk betjening - beslutningsoplæg og dokumentation Analyse og planlægning og styring

20 Borger og patient dialog via internettet - eksempler hvor GIS kan anvendes:
Information om: Idrætstilbud, idrætsanlæg Motionsruter, motionsløb, stavgang og andre sundhedstilbud Genoptræningscentre Tilbud om ryge og alkohol afvænning Lægepraksis, speciallæger, fysioterapi, tandlæger mv. Cykelstier og trafiksikre veje omkring skoler

21 Kommunernes brug af GIS i analyse, planlægning og beslutningstagning
Ruteplanlægning i hjemmeplejen Lokalisering af genoptræningscentre - minimere transport mellem plejehjem og genoptræningscenter Lokalisering af sundhedscentre fx efter befolkningsfordeling eller placering af praktiserende læger Sundhedsprofiler - benchmark med nabokommunerne eller inden for kommunen Visualisering af forbrug af ydelser eller betalinger og benchmark med andre kommuner

22 Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter

23 Antal kontakter til almen praksis
målt i forhold til antallet af borgere i kommunen


Download ppt "Kommunernes nye sundhedsopgaver og GIS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google