Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om den nye dagtilbudslov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om den nye dagtilbudslov"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om den nye dagtilbudslov
5. oktober 2007

2 Dagsorden Formålsbestemmelser Etableringsformer Sprogvurderinger
Indhold i tilbuddene Central evaluerings- og rådgivningsfunktion Offentliggørelse Fleksibilitet og friplads til madordninger ---- Kvalitetsreform og dagtilbudsdagsorden Deltid og heltid

3 Ny lov og ny bekendtgørelse mv.
Lov nr. 501 af om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Afsnit I – Indledning Afsnit II – Dagtilbud til børn indtil skolestart Afsnit III – Fritidshjem til børn i skolealderen Afsnit IV – Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Afsnit V – Private pasningsordninger Afsnit VI – Administration mv. Bekendtgørelse nr. 979 af om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester mv. (Dagtilbudsbekendtgørelsen)

4 Formål med loven Lovens § 1. Overordnede formål med loven;
1) fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring… 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker 3) forebygge negativ social arv og eksklusion … 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Alle lovens bestemmelser skal fortolkes i lyset heraf De enkelte formål er ligestillede

5 Formål for dagtilbud Lovens § 7
Væsentligste ændringer i forhold til den gamle formålsbestemmelse for dagtilbud Børnemiljø indføjet (stk. 1) Fokus på børns læring tydeliggjort (stk. 3) Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. (stk. 5)

6 Formål for fritidshjem
Lovens § 45 Væsentligste ændringer i forhold til den gamle formålsbestemmelse for dagtilbud (+ fritidshjem): Børnemiljø indføjet (stk. 1) Fritidshjem skal involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats (stk. 2) Fritidshjem skal fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen (stk. 3) Fritidshjem skal fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud (stk. 5) Fritidshjem skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet. Fritidshjem skal give børn mulighed for lektielæsning (stk. 6)

7 Formål for klub Lovens § 65
Væsentligste ændringer i forhold til den tidligere formålsbestemmelse for klub mv.: Klubber skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud m.v. Klubber skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.

8 Etableringsformer To forskellige etableringsformer for dagtilbud:
I daginstitution som Kommunale Selvejende (aftale med kommunalbestyrelsen) Private (godkendt af kommunalbestyrelse) I private hjem som Kommunal dagpleje Privat dagpleje (aftale med kommunalbestyrelsen) Dvs. muligheden for at etablere puljeordninger udgår.

9 Privat dagpleje Kommunalbestyrelsen afgør, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje Tilskud fastsættes af kommunalbestyrelsen på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje Forældrebetaling kan maksimalt udgøre 25 pct. af den private dagplejes bruttodriftsudgifter, som aftalt med kommunalbestyrelsen Privat dagpleje er omfattet af krav om pædagogisk læreplan og børnemiljøvurdering Godkendelse af den kommunale og private dagpleje skal finde sted ud fra ensartede krav

10 Sprogvurdering Tilbud om sprogvurdering af alle 3-årige børn og opfølgende sprogunderstøttende aktiviteter Et tilbud forældrene kan vælge at modtage Ikke forpligtet til at tilbyde to-sprogede børn sprogvurdering efter denne lov Gøre opmærksom på muligheden for dagtilbud

11 Sprogvurdering Sprogvurdering i hjem og dagtilbud - hensigt at det integreres i dagtilbuddet Opfølgning - en ændret pædagogisk indsats Forældre skal inddrages og vejledes Metodefrihed til at gennemføre vurdering og opfølgning Metodemateriale, som kommunerne kan vælge at bruge i dagtilbuddet (MinFF) Pjece til forældre (MinFF)

12 Sprogvurdering Mål og rammer for sprogvurdering offentlig-gøres inkl. beskrivelse af kommunens samlede sprogindsats Organisering af opgaven DUT - penge og tid Evaluering og måling - EVA

13 Dokumentation og evaluering
Central evaluerings- og rådgivningsfunktion på dagtilbudsområdet - EVA Systematisk indsamling, analyse, evaluering og formidling af viden på området Evaluere udviklingsprojekter og sprog-vurderinger Udvikle kompetenceindikatorer og måling af sproglig udvikling

14 Børnemiljøvurdering Alle dagtilbud og fritidshjem skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering – kortlægning & handlingsplan Mere overordnet børnemiljøvurdering for dagplejen Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen, er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen, og at den revideres minimum hvert tredje år samt ved større ændringer Råd og vejledning hos DCUM

15 Pædagogiske læreplaner
National evaluering: Midtvejsevaluering 2006 ”I gang med pædagogiske læreplaner” 2006 Endelig evaluering november 2007 Dagtilbudsloven: Øget fokus på indhold og pædagogisk indsats Mål, metoder og aktiviteter i forhold til de seks temaer - før kun temaer og mål

16 PL - kommunalbestyrelse
Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan - om mål for børnenes læring er rimelige, målbare, relevante og tilstrækkelige og at aktiviteter og metoder kan føre til opfyldelse af mål – før; alene godkende Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringer – om dagtilbuddene arbejder tilfredsstillende med metoder og aktiviteter - samt tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling

17 PL - leder og forældrebestyrelse
Lederen er ansvarlig for, at læreplanen evalueres årligt – før; forældrebestyrelsen Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i alle faser - før skulle forældrebestyrelsen evaluere og godkende Lederen er ansvarlig for offentliggørelse

18 Sammenlignelig brugerinformation (SBI)
Lov nr. 253 af om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner Bekendtgørelse nr. 783 af om sammenlignelig brugerinformation Bekendtgørelsens kapitel 2 om dagtilbud - Dagtilbudstyper omfattet af SBI - Obligatoriske og frivillige oplysninger Indberetning til central database inden 31. oktober 2007 Muligt for borgerne at foretage sammenligninger mellem kommuner og mellem institutioner Indenrigsministeriets hotline til spørgsmål

19 Offentliggørelse - oplysninger på kommuneniveau
– Mål og rammer for dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, herunder, hvordan forældre samt børn og unge inddrages. – Rammer for tilsyn – Oversigt over kommunale og private dag-, fritids- og klubtilbud i kommunen samt hvilke tilskud kommunen giver til privat pasning, pasning af egne børn og privatinstitutioner. – Kommunens takst pr. plads i dagtilbud og kommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads. – Kommunens sammenhængende børnepolitik. – Hvordan medvirker tilbuddene til at skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene. – Hvordan medvirker tilbuddene til at yde støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov for støtte.

20 Offentliggørelse - oplysninger på kommuneniveau
– Mål og rammer i forhold til sprogvurderingerne og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats i bl.a. dagtilbuddene. – Retningslinjer for overgang mellem privat pasning eller pasning af egne børn og optagelse i et dagtilbud. – Eventuel ventelistelukning for børn fra andre kommuner. – Retningslinjer for forældrenes ansøgning om en plads. – Retningslinjer for optagelse af børn i dag-, fritids- og klubtilbud. – Retningslinjer for udmeldelse af børn og unge samt forældrenes frist for udmeldelse af børn og unge i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. – Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. – Orientere om muligheden for fripladstilskud. – Mad i kommunens dagtilbud

21 Offentliggørelse - oplysninger på tilbudsniveau
– Dagtilbuddets adresse og åbningstider. – Type af dagtilbud. – Aldersgrupper i dagtilbuddet. – Dagtilbuddets pædagogiske principper og værdier. – Dagtilbuddets pædagogiske læreplan og børnemiljøvurdering. – Antal børn i dagtilbuddet. – Antal børn pr. medarbejder. – Retningslinjer for optagelse m.v. i privatinstitutioner. – Retningslinjer for optagelse m.v. såfremt dagtilbud under den kommunale forsyning har kompetencen.

22 Fleksibilitet og fripladser i madordninger
”Kan”-bestemmelser: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud. Tilskuddet må samlet set maksimalt svare til en fuldtidsplads Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til privat pasning til børn under 24 uger. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at give hel eller delvis friplads til forældrebetalte madordninger ”Skal”-bestemmelse: Hvis en kommune bryder pasningsgarantien, skal forældre have ret til tilskud til pasning af egne børn.

23 Opmærksomhedspunkter
Forældre kan alene råde over 1 plads pr. barn i dagtilbud mv. Dvs. ændret fortolkning Tydeliggørelse af forpligtelse til at tilbyde støtte Styrkelse af forældrebestyrelsens indstillingsret Indskrevet i bemærkninger: at dele af den pædagogiske og administrative ledelse også kan varetages af område- og distriktsledere at ét dagtilbud kan have flere enheder/afdelinger, der ikke nødvendigvis har den samme fysiske placering. Forsøgsbestemmelsen udvidet Skolestart Vandrende arbejdstagere/grænsegængere

24 DUT pr. år Krav om offentliggørelse 6,5 mio. kr.
Øget pædagogisk indsats 41,3 mio. kr. Sprogvurdering og –opfølgning 51,5 mio. kr. Øget fleksibilitet: 29,1 mio. kr. - Friplads til madordninger 10,3 mio. kr. - Privat pasning til børn under ½ år 8,5 mio. kr. - Kombination dagtilbud og privat pasning 10,3 mio. kr. I alt ,4mio. kr.

25 Hvem sætter dagtilbudsdagsordenen?
Kvalitetsreform & Familie- og arbejdsliv Brugerrettigheder, lukkedage, reserve-bedsteforældreordninger, familiefleks-ordninger, pasningsgaranti …. Kvalitetsindikatorer, akkreditering, sammenlignelige brugertilfredshedsunder-søgelser, gennemsigtighed …. Efteruddannelse og lederudvikling ….

26 Hvem sætter dagtilbudsdagsordenen?
KL-initiativer Implementering af kvalitetsreform Det kommunalpolitiske ansvar Ledelse og faglig udvikling på institutions-niveau Kvalitetsudvikling og dokumentation Børnetopmøde 2008

27 TAK FOR I DAG


Download ppt "Oplæg om den nye dagtilbudslov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google