Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fuglene i Landdistrikt programmet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fuglene i Landdistrikt programmet"— Præsentationens transcript:

1 Fuglene i Landdistrikt programmet
Støtteordninger omsat i praksis Finansiering, flaskehalse, lodsejerkontakt, græsningsselskaber mm. Svend Lassen

2 Forudsætninger Finansiering Flaskehalse Grønne partnerskaber.
Ideudvikling. Samarbejdspartnere. En god ide opstår. Finansiering Grønne partnerskaber. Bæredygtig skovdrift. Natur- og miljøprojekter. Natura 2000. Øvrige. Flaskehalse Lodsejerkontakt §3 naturbeskyttelse Skat & moms Drift >< naturpleje Samfundsøkonomi >< driftsøkonomi.

3 Baggrund Konsulent i landboforening Netværk formelle og uformelle.
Kommunalt naturplejenetværk eller større private naturplejere

4 Landdistrikts programmet og fugleforvaltning
Besværligt Arealpleje >< artspleje Er det overhovedet besværet værd? Ja. Ca hektar kyst- og engfugleprojekter + diverse andre projekter i alt 14 mill. Kr.

5 Tid, penge og troværdighed
Forudsætninger Ideudvikling - lokalt og landsdækkende. Erfagrupper - prøv nye rammer. Planlægningsprojekter. Samarbejdspartnere. Ejerskab (offentligt >< privat). Tid, penge og troværdighed

6 Finansiering Baggrund for projektet. Formål. Geografi. Naturværdier.
Indhold og aktiviteter. Effekt. Samarbejdspartnere.

7 Nørholm Enge 140 ha strandenge 10 lodsejere. Gensidigt ejerskab.
Driftsorienterede ejere og brugere. Handlekraft. Tid. Baggrund. Formål. Geografi. Naturværdier. Indhold og aktiviteter. Effekt. Aktører

8 Natur og miljøprojekter
Formål at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter, at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier, at fremme rekreative værdier og offentlig adgang til områder af høj naturværdi, at etablere forbindelseslinjer mellem naturlige biotoper og øge antallet af småbiotoper og at fremme velfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen

9 Natur – og miljøprojekter
Projekttype Antal Ansøgt (Mio. kr.). Tilsagn (Mio. kr.). Planlægning af natur- og miljøprojekter 15 4,6 1,1 Udarbejdelse af naturplaner 23 0,6 0,3 Etablering af vegetationsstriber 5 0,2 0,1 Særlige levesteder for dyrearter 38 4,9 1,9 Græsningsprojekter 108 21,2 11,9 Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø 55 14,6 4,7 Jordfordeling I alt 244 46,1 20 Økonomisk ramme: 13 millioner (+ 7 millinoner ekstra). Ansøgningsfrist: 1/8-2012 Prioritering: Varierer

10 Græsningsprojekter Typiske elementer
Udgifter til etablering af hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning. Etablering af offentlig adgang. Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Konsulentbistand. Projektrapportering

11 Nørholm – natur- og miljøprojekt
140 ha, x lodsejere. Rydning hegnslinie. Projektændringer. Konsulentydelse dækket. Hegning. Ændret hydrologi. Fuglevenligdrift. Regulering

12 Tilskudskort Hydrologi Fuglevenlig drift - afgræsning 1/2 – 31/5
Juni max 1,2 storkreatur - slåning 1/5. – 14/7. Tæt lav plantedække 31/8.

13 Nørholm Natura 2000 ordning >< Natur- og miljøprojekter ?
Ændret hydrologi >< Tilskud ? Fuglevenlig drift ?

14 Ansøgning om tilskud til fremme af eng- og kystfugle.
Stavn, Barmer og Valsted Enge Lounkær Nørholm (vest) Lovns Vitskøl Risgårde Bejstrup og Løgstør Hyldal

15 Trusler og beskyttelse af kyst og engfugle
Udtørring Tilgroning Frahegning af fugtige områder Prædation Fragmentering Kollisioner med hegnstråde For tidlig græsning/slåning Gødskning

16 Lounkær – Natura 2000 ordningen
18,4 hektar 2400 meter Vanding mm. Positiv lodsejer Positive jagtlejere Vedligeholdelse Bemanding?

17 Stavn, Barmer og Valsted Enge
119 hektar. meter Mange drængrøfter Prædation Lysbuget Knortegæs Kortnæbbende Gæs Skestork

18 Holmeselskab Pleje tilskud til slåning. Jagt. Markskader. Prædation.
Økonomisk balance.

19 LIFE Lille Vildmose

20 OBS Moms Skat Likviditet Restfinansiering Ændringer God beskrivelse
Grønne Partnerskaber Skovtilskud >< Fugle Kontakt NaturErhvervstyrelsens medarbejdere med spørgsmål.

21 Generelt Tid til modning. Udgifter for lodsejer og dyreholder.
Krydsoverensstemmelse. MVJ >< Enkeltbetaling. Naturpleje><tilvækst. Dyrevelfærd >< naturpleje. Manglende ejerskab. Villighed til kompromis. Vedligeholdelse. Tilsyn. Finansiering. God ansøgning. Gode anbefalinger. Velegnet ansøger. Restfinansiering. Kontrol. Tilskud. Ændringer. Naturpleje som driftsgren pt. forbeholdt myndigheder, konsulenter, entreprenører...


Download ppt "Fuglene i Landdistrikt programmet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google