Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugs Medier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugs Medier"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugs Medier
Afrapportering d. 23. oktober 2009 Nadia Lauridsen

2 Om undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse:
45 medarbejdere har deltaget Foretaget i perioden 11 – 24 september 2009 Fokus på kommunikationsveje i DLMs organisation Denne analyse skal ses som et afsæt til den videre planlægning af det nye kontormiljø

3 Fordeling af medarbejdere

4 Primære arbejdsopgaver går på:

5 Overordnede konklusioner
Medarbejderne prioriterer ’Samarbejde med kollegaer’ som den vigtigste faktor ved løsning af primære arbejdsopgaver En typisk medarbejder bruger gennemsnitlig 6-8 timer på sin primære arbejdsopgaver – (58 %) Primære samarbejdspartnere bliver prioriteret i denne rækkefølge: Kollegaer i samme afdeling Kollegaer, der sidder lige ved siden af mig Min leder Kollegaer i andre afdelinger Eksterne Dette fortæller os, at der er et behov for flere mødelokaler eller flermands-kontorer, hvis ’Samarbejde med kollegaer’ vurderes som den vigtigste faktor ved løsning af primære arbejdsopgaver. ”Det er klart en fordel at sætte ’junior’ sælgere sammen med nogle af de gamle. Det giver med garanti resultat på bundlinjen.”

6 Overordnede konklusioner - Samarbejde og Sparring
Samarbejde foregår primært ansigt til ansigt (96 %) Dernæst samarbejdes der i prioriteret rækkefølge: Per Per møde Per telefon Msn 69 % af medarbejderne mener at de har et behov for at videndele med flere Især tværfaglig videndeling efterspørges Salg / Annonce efterspørger mere sparring Samarbejdet foregår primært ansigt til ansigt. Dette indikerer at der skal være plads til at tale og samarbejde. Derfor er placeringen af medarbejderne meget vigtig, samt mødelokalernes placering i forhold til de forskellige afdelinger. ” Det er vigtigt at videndele for at få input og inspiration.” ” Jeg synes stadig, at vi har for få projekter, hvor grafikere, redaktører og skribenter sætter sig sammen, for virkeligt at lave nogle redaktionelle fyrtårne - ting som virkelig skiller sig ud fra mængden af avis- og magasinsider - både grafisk og journalistisk.”

7 Videndeling 69 % af medarbejderne mener at de har et behov for at videndele med flere De vigtigste grupper og personer at videndele med er: Grafikerne Redaktørerne Og Henrik Lisberg Dette fortæller os at grafikerne, redaktørerne og til dels ledelsen bør have en central placering i kontormiljøet . ”Jeg synes et fællesmøde hver 7. eller 14. dag kunne være godt. Det behøver ikke at være på mere end en halv time en slags "live ugebrev”, hvor man lige gennemgår hvordan det går for huset. Så tror jeg også man bedre for en fornemmelse af, hvad der sker i andre afdelinger, og derved kan man måske sparre med hinanden mere end vi gør nu.”

8 Formål med videndeling
Formål med videndeling vil være: ”At man udvikler sig fagligt.” ”For flottere og bedre kommunikerende grafiske løsninger.” ”Det er lettere at få produktionsflowet flydende, hvis de kendte til udfordringer, opgaver og mål for hest.” ”For bedre at kunne tilpasse markedsføringen målrettet.” ”For mere input og inspiration.” ”Styrke idéudvikling og efterkritik.” Herudover: En stærkere medievirksomhed Større udnyttelse af medarbejdernes ressourcer ” Mix af redaktionelt udveksling i mellem de forskellige medier - tættere kontakt mellem redaktører, som bør være knudepunktet i en medievirksomhed. ” ” Jeg synes stadig, at vi har for få projekter, hvor grafikere, redaktører og skribenter sætter sig sammen, for virkeligt at lave nogle redaktionelle fyrtårne - ting som virkelig skiller sig ud fra mængden af avis- og magasinsider - både grafisk og journalistisk.”

9 Behov for videndeling Dette behov for videndeling kunne imødekommes ved at man iflg. medarbejderne: Ofte holder updates og briefinger om markedet i forhold til salg At man placerer medarbejdere tættere på hinanden fysisk At man i form af indretning lægger op til videndeling med steder tiltænkt til dette ved f.eks. café miljøer mv. Eksternt Virksomhedsbesøg og udnyttelse af netværk (evt. erfagrupper) Bedre branchekendskab ” Vi mangler briefing per måned om kommende høst, nye lovgivninger og nye tiltag mv.” ”Jeg mangler dynamikken, hvor ideer opstår i kraft af den spontane vidensudveksling, som af naturlige årsager ikke opstår, når man sidder på små kontorer.”

10 Viden/ info, der mangler
29 % af medarbejderne synes der eksisterer viden, som bør være lettere tilgængelig, heraf nævnes: Tidligere publikationer Update om hvad der sker i landbruget  salg En synlig elektronisk kalender Artikler fra alle husets udgivelser Samarbejdsaftaler med eksterne partnere (ikke nedskrevet) Faglig viden om landbrug Gamle artikler i det elektroniske arkiv Egenannoncering Info fra Kraks markedsdata …Når der foretages ændringer

11 Viden tilgængelig i form af..
Forslag til hvordan denne viden skulle være tilgængelig: Et arkiv med statistikker, rapporter og kilder Tidl. udgivelser tilgængelige på intranettet i pdf. format RSS feeds på intranettet med de vigtigste nyheder på markedet Ugebrevet skal være at finde på intranettet Kort briefing for Salg om kommende høst, nye lovgivninger, nye tiltag mv. Information om datoer for bestyrelsesmøder Bestyrelsens mening om arbejdet, tallene for mm Update-møder for salgsteamet om temaer som: Markedssituation pt., bedriftsbesøg (svin, kvæg, mark), relevante foredrag/ møder Oplæring i det elektroniske arkiv ”Jeg mangler information om, når der foretages ændringer. Dette skulle stå i Ugebrevet, mail og skal altid være at finde på Intranettet .”

12 Lære af andre I 76 % af medarbejderne mener at DLM godt kan lære noget af andre organisationer og interne afdelinger: Annonceafdelingen Landbrug & Fødevarer: struktureret i forbindelse med fusion Hvordan de arbejder på tværs af afdelinger Grafisk afdeling: arbejdsflowet ” Organisationen kan godt lære mere om projektledelse, mødeledelse... ” ” Organisationen kunne tage af lære af hvor strukturerede Landbrug og fødevarer er.” ”Organisationen kan lære af arbejdsflowet i grafisk afdeling og i layoutafdelingen,…”

13 Lære af andre II Mix af redaktionel udveksling imellem de forskellige medier Tættere kontakt mellem redaktører, som bør være knudepunkter i en medievirksomhed Mere åbenhed, mere fleksibilitet i hverdagen Bedre tilrettelæggelse / projektledelse Hvis arbejdsprocesserne hos de enkelte kendes Udnytte hinandens ressourcer Effektiv koordinering og efterkritik Bedre opdatering Vil klæde sælgerne bedre på til at varetage deres opgaver – hvis de ved mere om markedet Stærkere på branchekendskab Optimale muligheder for nysalg Skabe rammer for spontan videndeling Virksomhedsbesøg i andre bladhuse og udnyttelse af netværk ” Det var et tilfælde, jeg fik at vide, at DLM har adgang til Kraks Markedsdata, hvilket vil lette arbejdsgangen for markedsføring gevaldigt.” ”.. Men det er da klart at vi kan lære noget af hinanden. Som sælger kan jeg eksempelvis få ideer til nyt salg ved at videndele med vores redaktion. Jeg kan få større og bedre forståelse af forretningen ved at interessere mig for hvad mine kollegaer laver… hvis man skaber tværfaglige bånd og kommando-veje, vil det lette arbejdsgangen.” ”Ja vi kan lære noget, men muligheden eksisterer ikke som følge af de uskrevne taburegler.”

14 Kommunikationskanaler
At prioriteres højest som kommunikationskanal giver mening i kraft af DLM som medievirksomhed. Lige efter kommer samtale / møder. Indikerer hvor vigtigt, det er at der skabes miljøer til det; mødelokaler, uformelle møderum mv. Medarbejderne synes at er den vigtigste kommunikationskanal: Nemmest i en travl hverdag Bruges som arkiv  aftaler / sort på hvidt Videndele med andre Bedst til distribution af dokumenter Forstyrrer ikke Herefter prioriteres: Samtale / møder Telefon Henriks Ugebrev Stormøder / fællesmøder Intranet ” Jeg mailer dagligt både internt og eksternt. Det er en hurtig og præcis måde at komme i kontakt med folk. Samtidig bliver korrespondancen gemt, hvilket for mig er meget vigtigt til senere brug.” ”Mail er hurtig, præcis, no nonsens. De kan arkiveres og gemmes i egne arkiver, som man let kan finde rundt i. Så er de lette at vedhæfte de ting, som mailen drejer sig om. Let at lade andre ’kigge’ med som cc eller bc.” ”Mailsystemet er livsnerven i annonceafdelingen.” ” Fordi at vi i direkte kommunikation langt lettere og hurtigere kan videnudveksle, komme ind til sagens kerne uden misforståelser, og derved fra første færd skabe en langt smidigere proces.”

15 Hvor opholder medarbejderne sig?
1. På deres arbejdsplads 2. I mødelokale 3. Ude af huset 4. Hjemmearbejdsplads 5. I bilen / Printer, kopimaskine 6. Andet Dette kan give os et praj om, hvor vigtigt det er med mødelokalerne. ”Jeg vil gerne videndele mere med mine faglige kolleger, men de sidder især i Skejby for at styrke idéudvikling og efterkritik . Dette kunne ske ved at køre til Skejby en af de tirsdage/onsdage, hvor jeg ellers arbejder i København.”

16 Arbejdsmiljø - Hvad betyder mest?
Hvis ’Sparring med kollega overfor’ vurderes som det vigtigste i forhold til arbejdsmiljø, indikerer dette at der er behov for andet en cellekontorer til 1 pers. ’Mulighed for sparring med kollega overfor’ betyder mest for medarbejderne Herefter prioriteres: Arbejdsro (evt. Enekontor) Mulighed for tværfaglig sparring Mulighed for at arbejde i projektlokale med andre kollegaer Mulighed for stillerum At medarbejderne bliver hørt Citat: ” Jeg synes vores rammer er enormt usexede, og meget lidt indbydende. Vi udstråler i alt for lille grad hvem vi er, og hvad vi laver. En moderne medievirksomhed må kunne udvikle sig med verden omkring sig.” ”Det kunne være rart med mere kreative rammer.” ” Jeg synes stadig vi har for få projekter, hvor grafikere, redaktører og skribenter sætter sig sammen, for virkeligt at lave nogle redaktionelle fyrtårne – ting, som virkelig skiller sig ud fra mængden af avis- og magasinsider. Både grafisk og journalistisk. ” ”Det kunne være fed med et roderum, hvor deltagerne i projektet kunne mødes en halv time hver dag over en periode og gå i dybden – og lade det kreative rod på tavler mm stå.” ”Jeg vil gerne sidde tættere på flere, men afstanden skal være, så jeg kan læse en tekst i fred og kunne koncentrere mig.” ”Mulighed for selv af udvælge møblement, whiteboard etc.” ”Som de fleste andre synes jeg gangen er meget lang og meget mørk.”

17 Oversigt over afdelinger
Ledelse Henrik Justesen Henrik Lisberg Linn Henning Laen Marianne F Red. 2. sektion Morten T Claus Stig Ove H Max Andet Einar Bo Henriette Grafisk Kirsten Allan Jeanette Aage Tina Ulf Skov Lars N Aske Red. Hest Mette Shaila Service Majken C Hanne Heidi C Ellen Jette Douglas Salg Louise A Henrik Jarltoft Heidi L Thomas Karina Tom Jette O Pia Løve Jacob Ø Red sektion Morten H Helle A Lotte Jeppe Jakob U Majken L Ulla Frederik L&L Frank

18 Behovskort Bruges som et værktøj til bedre placering af medarbejderne
Gennemgå kortene afdeling for afdeling, person for person Vurdér udtalelserne og kommentarer til arbejdsmiljø og videndeling Hæft jer ved deres ratings – især 4 og 5 – brug dem især til placering Vurdér medarbejdernes individuelle behov i forhold til placering (ro, sparring, ergonomi mv.) Tag udgangspunkt i behovskortene og videreudvikl dem yderligere i sammenspil med samtaler med medarbejderne

19 Ledelsen I Henrik J Henrik L Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
Arbejdsmiljø /videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Henrik J ” Løbende kontakt til mine afdelinger - service og grafik (nye sammenlagte afdelinger kræver opmærksomhed. Daglige "småmøder" med Lisberg er en nødvendighed - særligt under en forandringsproces. Forhandling/opfølgning med eksterne samarbejdspartnere: trykkerier, distributører, landboforeninger og ejerkredsen. ” Et enekontor er ikke et "must", men vil nok være en god idé, da jeg ofte har samtaler/møder med medarbejdere . Lisberg (5) Virksomhedsbesøg i andre bladhuse samt udnyttelse af netværk Henrik L ” I mit job har jeg brug for at forstå arbejdsprocesser lidt dybere .” ” Ved at skabe mere åbne rammer, der giver større mulighed for såvel den spontane videndeling om dagligdagens tildragelser som for det mere strukturerede (ved gode mødefaciliteter) .” At skabe rammer for spontan videndeling - og samtidig selvfølgelig også sikre den enkelte arbejdsro Henrik J (4) Vil gerne videndele mere med rigtig mange - grafikere, redaktører, reportere, Ellen, Pia... Få en central placering i de fysiske rum.

20 Ledelse II Linn Henning L Marianne F Medarbejdere Udtalelser
Vurdering af Arbejdsmiljø /videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Linn ” At tilknytte en fast grafiker som laver alt til ét medie - og som derved kunne tage ansvar i højere grad for det enkelte medies grafiske linie - både web, mag, tryksager + annooncer .” Vil gerne videndele mere med grafikere som producerer til Hest Vil gerne have Mere åbenhed, mere fleksibilitet i hverdagen, Medbestemmelse til hvem der udgør det team som skal sidde sammen, aktiviteter som kan ryste afdelingerne sammen Louise A (4) ”Hun har det største behov for sparring omkring kunder, vi tilrettelægger en del opgaver sammen, og hendes viden er nødvendig for at jeg kan justere budgetter etc .” Synes der mangler info om Generelle ting som altid har været, men som ikke er nedskrevet. Fx samarbejdsaftaler , eksterne partnere, etc . Sidde i nærheden af Louise? Henning L ” Redigere og snak med mine journalister kræver enekontor Layoutsparring kunne kræve mobil arbejdsplads ved layouter (Lars N og Aage)(eller dem ved mig) .” Mine journalister her og i skejby (5) Marianne F ” For mig fungerer det fint som det er. Alle mine samarbejdspartnere ville næppe kunne placeres i et kontor. Mit samarbejde med den grafiske afdeling foregår specielt hver 14. dag og sommetider alene via mail. Arbejdsmæssigt er jeg ikke afhængig af at være til stede i huset. .” Vil gerne videndele mere med Ulla Birk, Stig Bundgaard, Henneing Laen Sørensen, Mette Boas for bladtilrettelæggelse – kunne gøres via møder. ” Jeg kunne dele kontor med andre, der ikke er i huset hver dag. Bare der er sikret en computer til hver. Det kunne være et gæstekontor, som også kunne fungere som mindre mødelokale, når det ikke er optaget som arbejdsplads. ” Jeanette R (5) ” Vi løse opgaver i forbindelse med layout. Både ideer og tilretning af tekst og billeder.” Indhold af artikler i alle husets udgivelser bør ligge elektronisk

21 Salg I Louise A Henrik J Heidi L Karina Medarbejdere Udtalelser
Vurdering af arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Louise A ” Det er super vigtigt med sparring fra min nuværende afdeling.” Linn (2) Henrik J ”Jeg arbejder primært hjemmefra. ” ” Videndeling med andre sælgere i org. Og flere uformelle samtaler er vigtigt.” Karina R (3) Sidde sammen med andre i Salg Heidi L ”Vi i salg skal sidde i samme ende af bygningen – og så skal salgsteamet fortsat holde salgsmøder, hvor vi alle – på tværs af huset – får mulighed for at sparre med salg i fokus .” Lys, lyddæmpende effekter og ergonomi er vigtigt. Arbejdsro og telefonsamtaler er en problemstilling. Gerne sparring med kollegaer tæt på. Henrik L (4) Thomas Flere markedsupdates Stærkere branchekendskab Behov for ro Ergonomi Sparring ”Det er klart en fordel at sætte ’junior’ sælgere sammen med nogle af de gamle. Det giver med garanti resultat på bundlinjen.” Heidi (5) pga. oplæring Briefing per måned om kommende høst, nye lovgivninger og nye tiltag mv. Karina ”I salg, hvis vi sidder sammen kan vi motivere hinanden og lære af hinanden. Hvordan andre gør i evt. lavperioder. Man kan peppe hinanden op.” Vil gerne sidde sammen med de andre i salg Ned ad gang er der meget lukket. Jeg tror man kunne gøre udnytte det til mere tværfagligt samarbejde, hvis de kom lidt ud ad kontorerne. Pia L (4) ”Pia og jeg taler meget hen over bordet når noget dukker op.”

22 Salg II Tom Jette O Pia L Jacob Ø Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Tom ”Jeg mangler dynamikken, hvor ideer opstår i kraft af den spontane vidensudveksling, som af naturlige årsager ikke opstår, når man sidder på små kontorer.” ”Det er ledelsens ansvar, at udfordre sine medarbejdere til ind i mellem at tænke ud af boksen, så vi undgår indgroede dårlige systemer i længden, og bevarer dynamik og foranderlighed.” Vil gerne videndele med andre dele af salgsorg. / annonce Vil gerne have større kontor / landskab Jacob T (4) ” Jeg synes vores rammer er enormt usexede, og meget lidt indbydende. Vi udstråler i alt for lille grad hvem vi er, og hvad vi laver. En moderne medievirksomhed må kunne udvikle sig med verden omkring sig.” Sidde sammen med andre i Salg / annonce Jette O ”Det er vigtigt at blive hørt i forbindelse med medarbejderindretning, inden beslutninger bliver taget af lederen.” Grafisk afd. (5) Organisationen kan lære af arbejdsflow i grafisk afd. Og i layoutafd,. I mellem salg og grafik Pia L Efterspørger en stor synlig elektronisk kalender Aage I (4) Org. Kunne tage af lære af hvor strukturerede Landbrug og fødevarer er Jacob Ø ” Da jeg i mine daglige opgaver har brug for at få input fra mange forskellige afdelinger er det relevant med tværfaglig sparring.” ”Der kunne godt være en mere flydende opdeling af redaktion, grafik, salg og service. Dog må afd. Ikke blive opdelt for stærkt. Vi er en samlet virksomhed.” Tom L (3) Henrik L Update fra landbruget som kunne være spændende for salget Nyhedsfeed på intranettet

23 Grafisk afdeling I Allan Jeanette Aage Tina Medarbejdere Udtalelser
Vurdering af Arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Allan ” En "larm "politik i storrummet, angående råben mellem kollegaer, telefonsamtaler, lavere mobiltoner, generel hensyn til andre arbejdende personer .” ” Det er vigtigt at videndele for at få input og inspiration.” Kirsten G(3) Jeanette ” Det være godt at være tæt på sine arbejdsrelaterede kollegaer...” ”Videndeling kunne forbedres ved at afdelingen blev mere samlet .” Kirsten G (4) Tina M (4) Allan R (4) Marianne F (4) Sidde sammen med de andre grafikere. Aage ” Jeg tror der er meget rutine-viden, som folk spørger hinanden om, men som let kunne ligge på intranet .” ”Problemet med storkontor er, at det er det sted, folk går hen fra deres enmandskontorer, når de trænger til at blive underholdt - og en enkelt besøgende let forstyrrer alle 12 i storrummet.” Lars N (2) Tina ” Har kun brug for mine egne tætteste kolleger, er ikke så glad for at sidde med telefonsælgere som vi gør nu, da der er meget uro.” Da vi 4 grafikere overlapper hinanden på alle opgaver, er det meget vigtigt at sidde i sammen rum og kan følge hinandens opgaver på sidelinjen, da vi arbejder med alle vores opgaver på kryds og tværs Allan R (5)

24 Grafisk afdeling II Ulf Skov Lars N Aske Kirsten Medarbejdere
Udtalelser Vurdering af Arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Ulf Skov ” Mix af redaktionelt udveksling i mellem de forskellige medier - tættere kontakt mellem redaktører, som bør være knudepunktet i en medievirksomhed. ” ” Jeg synes stadig at vi har for få projekter, hvor grafikere, redaktører og skribenter sætter sig sammen, for virkeligt at lave nogle redaktionelle fyrtårne - ting som virkelig skiller sig ud fra mængden af avis- og magasinsider - både grafisk og journalistisk.” Vil gerne videndele mere med mine redaktører - CJJ og MB for flottere og bedre kommunikerende grafiske løsninger. Kunne løses ved Tættere fysisk kontakt - evt mere brug af messenger Til det kunne det være fedt med et roderum, hvor deltagerene i projektet kunne mødes en 1/2 time hver dag over en periode og gå i dybden - og lade det kreative rod på tavler mm stå. Lars og Aage(3) Sidde tættere på sine redaktører. Lars N ”Det er vigtigt at blive hørt i forbindelse med medarbejderindretning, inden beslutninger bliver taget af lederen.” Tidligere publikationer burde være tilgængeligt på intranet i pdf-format. Aage (2) Aske ”.. bare lidt mere kreative rammer engang i mellem. ” Ulf (4) pga. oplæring Kirsten ” Det er vigtigt at videndele for at blive bedre til at løse opgaver.” Mulighed for at selv udvælge møblement, Whiteboard osv. De grafiske medarbejdere (4) Behov for valg af møbler mv.

25 2. Redaktion I Morten T Claus Stig Medarbejdere Udtalelser
Vurdering af arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Morten T ” Jeg oplever, at vi udnytter gode idéer fra én afdeling/person for lidt .” Afholdelse af flere fælles redaktionsmøder, f.eks. ét møde pr. kvartal eller pr. halvår. Henning Laen (4) Jeg er ikke god til at søge i vores elektroniske arkiv over gamle artikler Oplæring i elektronisk arkiv Claus Vil gerne videndele mere med mine faglige kolleger, men de sidder især i Skejby for at styrke idéudvikling og efterkritik . Dette kunne ske ved at køre til Skejby en af de tirsdage/onsdage, hvor jeg ellers arbejder i København. ”Jeg skriver til stort set samtlige publikationer og udgivelser, derfor er henning en nøgleperson for mig i idéudvikling og koordination. ” Behov for Skype med kollegaer i Skejby og kontor i Skejby. Stig Vil gerne videndele mere med redaktører for andre afdelinger for gensidig vurdering af afdelingernes produkter, arbejdsprocesser . Et forum FORSLAG: er oprettet, så videndeling er påbegyndt. Henning Laen (2) ”Hun har det største behov for sparring omkring kunder, vi tilrettelægger en del opgaver sammen, og hendes viden er nødvendig for at jeg kan justere budgetter etc .” Især de fysiske rammer er vigtige, tidligere erfaringer fra storkontorer er at de er meget støjplagede, hvilket er stærkt generende som tekstarbejder

26 2. Redaktion II Ove Høeg Max Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Ove Høeg ” Jeg vil gerne videndele mere med Redaktørerne .” Mener godt DLM kan lære af andre, men muligheden eksisterer ikke som følge af uskrevne taburegler. Bedre arbejdsmiljø ved mere kontakt til ledelsen Præcis skriftlig information om kommende opgaver fra ledelsen Frederik (1) Max ”Jeg syntes det er vigtigt at man får bevæget sig lidt rundt og ikke har alt man skal bruge indenfor rækkevidde. Så føler man sig spærret inde. ” Jeg arbejder bedst når jeg selv kan styre mængden af støj ved at lukke eller åbne døren til mit kontor. Hvis jeg skulle sidde i fællesrum vil jeg ikke få lavet lige så meget, og nok vælge at arbejde mere hjemme. -Så ville kommunikationen face to face med kolleger blive til gengæld lide under det. - Vil gerne videndele mere med Christian Juel Jørgensen fordi han er redaktør på Traktortech-magasinet men er freelancer i Norge FORSLAG: Hvis han får fast plads på kontoret igen efter nytår er det lettere at træffe ham. Claus Solhøj (2) Han er den kollega som har et område der minder mest om mit eget, og ligger tættest på mig aldersmæssigt. Men er kun på kontoret 2-3 dage om ugen så lyt mere til hvad de andre h ar skrevet ;0)

27 Redaktion 1+3. sektion I Morten H Helle A Lotte Jeppe Medarbejdere
Udtalelser Vurdering af arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Morten H Vil gerne videndele mere med Frederik for at diskutere – men gør det allerede i dag.” Ulla (4) ”Udeksling af ideer og forslag til nyheder.” Helle A ” Jeg er privilegeret med enekontor og synes, det har stor værdi for mig i mit arbejde og for mit arbejdsmiljø. Jeg hoster, taler højt, taler meget i telefon og er i det hele taget tilbøjelig til at falde i snak, hvis jeg har muligheden.” Vil gerne videndele mere med Henrik Lisberg fordi han har adgang til viden, kilder og informationer, der er centrale aktører på mig arbejdsområde. Det forudsætter at HL selv finder det relevant. Ulla Birk (1) ”Jeg skriver til stort set samtlige publikationer og udgivelser, derfor er henning en nøgleperson for mig i idéudvikling og koordination. ” ”Vi får mange informationer allerede. Ugebrevet er en god fæles, intern nyhedskilde. ” Lotte ”Jeg mangler mest feedback fra en leder. Jeg har i øjeblikket nogle indbyrdes ganske forskellige arbejdsområder, som kræver en del, ved at jeg skal omstille mig fra det ene til det andet. Det er OK, men jeg kunne tænke mig opbakning til, at jeg sætter kræfterne ind de rigtige steder.” ”Jeg kunne også bruge sparring til at komme i gang fra den ene arbejdsopgave til den anden. For eksempel fra at redigere og så skulle researche og skrive artikler. ” Forskellige på 1. sektion (1) ”Hun har det største behov for sparring omkring kunder, vi tilrettelægger en del opgaver sammen, og hendes viden er nødvendig for at jeg kan justere budgetter etc .” Behov for at sidde tættere på sin leder? Jeppe ” Gerne mere ro, men samtidig mulighed for hurtig kontakt til kollegaer ansigt til ansigt. ” Enkelte har kontorer nede af gangen, så sad de tættere på ville de gå hurtigere at gå derned. ” Min Redaktør (2) Behov for mere ro

28 Red. 1+3. sektion II Jakob U Majken L Ulla Frederik Medarbejdere
Udtalelser Vurdering af arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Jakob U ”Det er meget svært at koncentrere sig om en telefonsamtale, når man deler kontor med to andre, som også taler i telefon eller med hinanden. Støjniveauet bliver automatisk højt, og jeg har en god hørelse! ” ”Som researcher er der ofte viden man ønsker, som enten ikke findes eller ikke er umiddelbart tilgængelig . Gerne i form af et arkiv med statistikker, rapporter og KILDER kunne være meget anvendeligt Henrik Laen (3) Behov for mere ro Majken L ”Jeg synes, at der er for koldt i det store redaktionslokale, og det kunne være godt, hvis folks behov for varme/kulde også kommer i betragtning. ” Einar Bo (3) Einar Bo og jeg taler en del sammen om websitet, hvad der kan gøre det bedre, hvordan det optimalt skal fungere osv. Vi sparrer og udtrykker holdninger. Ulla ” Jeg vil gerne sidde tættere på flere - men afstanden skal være, så jeg også kan læse en tekst i fred og kunne koncentrere mig. ” Vil gerne videndele mere med skrivende journalister for at coache med. FORSLAG: sidde tættere på dem Majken L (3) net og avis skal koordinere Sidde tættere på journalisterne Frederik Min placering er helt i orden som den er i forhold til mit behov for kommunikation med andre. Helle A (3)

29 Service I Majken C Heidi C Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Majken C ” Dels at vide hvornår bestyrelsesmøderne ligger, så jeg kan have dét som deadline. Dels kunne det være rart at høre, hvad de mener om arbejdet/tallene for mm. .” ”Jeg kan godt lide mine arbejdsrammer - men som de fleste andre, synes jeg at gangen er meget lang og meget mørk.” FORSLAG: ”Jeg synes et fællesmøde hver 7. eller 14. dag kunne være godt. Det behøver ikke at være på mere end en halv time en slags "live ugebrev" hvor man lige gennemgår hvordan det går for huset. Så tror jeg også man bedre for en fornemmelse af, hvad der sker i andre afdelinger, og derved kan man måske sparre med hinanden mere end vi gør nu. ” Jacob (3) ” Nogle gange er det også Ellen, men pt er det Jacob da han og jeg er igang med at prøve at lave statistikkerne for mm bedre. ”Præcis hvordan bestyrelsen bruger mit arbejde.” Heidi C ” Fordi jeg er ny og stadig ikke er 100% inde i virksomhedens arbejdsfordeling..” ” Senere kommer Ellen og jeg til at arbejde tæt sammen fordi vi deler arbejdsopgaverne mellem os fra dag til dag.” Ellen (5) Pga. oplæring I nærheden af Ellen

30 Service II Hanne Ellen Jette D Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Hanne ”Det er godt at kommunikere både på mail og telefon og møder og Henrik ugebrev er rar for at få lidt viden om hvad der foregår rundt omkring i huset .” Vil gerne videndele mere med Henrik Justensen, Henriette Stepien og Jette D. Andersen for at vide hvad der foregår i min afdeling . FORSLAG: Faste møder hver 14 dag . Jette D.(3) Jeg er ganske tilfreds med hvor jeg sidder :-) Ellen ”Jeg behøver ikke min faste plads.” Vil gerne videndele med Jette D, Pia, Linn , da de har viden som jeg gerne vil have. FORSLAG: Fleksible kontorer Heidi C(3) ”Hun er min tætteste kollega og skal læres op.” ”Jeg har rimelig stor indflydelse, men bruger den ikke altid.” Jette D ” Intranet der får alle lige info. ” Maria Heby (4) ”Har overtaget den del opgave fra hende .”

31 Red. Hest Mette Shaila Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Mette ” Jeg samarbejder meget med Ulf i forbindelse med deadline. Det samme gælder Linn og Louise. Ellers er mine opgaver meget bundet op på kontakt med freelancere og eksterne. ” Vil gerne videndele mere med Henrik Lisberg pga. hans indsigt i mit arbejde . FORSLAG: Vi har taget initiativ til nogle møder. Linn (3) ” Fordi der ikke er nogle redaktionelle kollegaer med samme viden om mit stofområde/opgaver .” ” Processer, forløb, planlægning kunne godt blive bedre.” Jeg er meget godt tilfreds I nærheden af Linn Shaila ”Jeg ønsker egentlig blot at der er nogle kolleger som er engagerede og fagligt interesserede i de samme ting, som jeg. De fysiske rammer betyder ikke så meget, mere at der er nogle kolleger at sparre med. ” ” Videndeling – er med til at man udvikler sig fagligt. FORSLAG: Ved at vi fortsat sidder på samme kontor . Mette, Linn, Louise (3) Pga. oplæring De fysiske rammer betyder ikke så meget. Vil gerne sidde samme sted som nu

32 Andet Einar Bo Henriette Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Einar Bo ” Bemærkning til alle mine foregående svar: Jeg har en meget forskellig arbejdsdag fra uge til uge. Mit primære arbejde er Web-koordinator for la.dk, tt.dk og dlmedier.dk. Men i både hele uger og enkelt-dage afløser jeg fuld tid som web-redaktør og avis-redaktør. ” ”Det er ikke fordi, jeg ikke ønsker at hjælpe dem og blive spurgt til råds af dem og hjælpe, men det er en temmelig meget forstyrrende faktor, da jeg meget ofte har brug for at koncentrere mig og ikke blive afbrudt hele tiden .” Den altovervejende del at min arbejdsdag har jeg brug for at sidde med ro omkring mig, så jeg kan koncentrere mig. Der er meget unødig uro og snak rundt om mig, om opgaver der ikke vedkommer mig, da jeg sidder lige ved siden af både web-redaktøren, avis-redaktøren og to praktikanter. ” Majken Lenskjold (4) ” Hun er daglig web-redaktør og jeg er web-koordinator og fejl-løser på nettet.” ”Organisationen kan lære noget om Projektledelse, mødeledelse... ” Når jeg har brug for sparring sker det aller oftest ved at jeg ringer eller mailer til mine eksterne samarbejdspartnere, eller at jeg går over på de relevante personer her i huset. Behov for Ro Henriette ” - tilrettelægge bedre, hvis arbejdsprocesserne hos de enkelte kendes - - udnytte hinandens ressourcer/viden bedre .. et tilfælde, jeg fik at vide DLM har adgang til Kraks Markedsdata, hvilket vil lette arbejdsgangen for markedsføringen gevaldigt - hvorfor sker det tilfældigt, at jeg får denne information og ikke en selvfølge .... der kan sidde andre, der også vil have glæde/gavn af netop den viden . ” Vil gerne videndele mere med redaktørerne for bedre at kunne tilpasse markedsføringen målrettet . FORSLAG: f.eks. ved at deltage i den del af evalueringsmøderne der vedrører kommende numre af f.eks. TraktorTech- så jeg på forhånd ved, hvad de følgende numre kommer til at indeholde og kan målrette annoncerne bedre. Tilfreds med min placering i forhold til min sparringspartner Just (5) Han leverer kontinuerligt (en del) af mine arbejdsopgaver Mangler information om, når der foretages ændringer. Dette skulle stå i Ugebrevet, mail og skal altid være at finde på Intranettet . Vil gerne beholde samme placering – pga. samarbejdspartner lige overfor.

33 L&L Frank ( L&L) Medarbejdere Udtalelser Vurdering af
arbejdsmiljø / videndeling Samarbejdspartner – på skala fra 1-5 Andet Forslag til placering Frank ( L&L) Samarbejder primært i forbindelse med coaching vedr. journalistisk arbejde, feedback. Ulla B (5) Hun er min redaktør

34 Forslag Service L&L Ledelsen Salg / annonce Red. 2 Linn Grafisk afd.
” At tilknytte en fast grafiker som laver alt til ét medie - og som derved kunne tage ansvar i højere grad for det enkelte medies grafiske linie - både web, mag, tryksager + annoncer .” Forslag ” Det kunne være en mere flydende opdeling af redaktion, grafik, salg og service.” L&L Service Ledelsen Salg / annonce Red. 2 Linn Grafisk afd. Red. Hest Red. 1+3 Andet

35 Næste skridt I Status: Analyse af hvordan kommunikationen i dag
Hvordan medarbejderne kommunikerer Hvilken viden de mangler, hvordan de gerne vil have den Hvilke steder, de bruger mest på arbejdspladsen Hvilke primære samarbejdspartnere, de enkelte medarbejdere har Næste skridt er at bruge behovskortene til at vurdere, hvordan folk kan placeres bedst muligt i forhold til: Hvem, de mest har behov for at samarbejde med (4) / (5) Hvem , de har behov for at sidde i nærheden af Hvilke udtalelser de har til arbejdsmiljø Inddrag medarbejderne i en lille samtale inden placeringen og hør dem om deres behov

36 Næste skridt II Hvordan ønsker I kommunikationsvejene og samarbejdet skal være fremover? Det kan man præge ved: Sammensætningen og placeringen af mennesker kontormiljøet Antal mødelokaler Lad det kreative spille ind Tænk i mindre afdelingskontorer med 2-3 personer ”Det er meget svært at koncentrere sig om en telefonsamtale, når man deler kontor med to andre, som også taler i telefon eller med hinanden. Støjniveauet bliver automatisk højt, og jeg har en god hørelse! ” ” En "larm "politik i storrummet, angående råben mellem kollegaer, telefonsamtaler, lavere mobiltoner, generel hensyn til andre arbejdende personer.”

37 HUSK følgende 10 pointer 1) Mere videndeling skal muliggøres i form af sammensætning af medarbejdere og flere mødelokaler 2) Ledelsen bør lægge mere op til tværfaglig videndeling og sparring; lav nogle projektdage, hvor folk arbejder i teams som de ikke plejer 3) Der skal være plads til at både at kunne fordybe sig og tale sammen på et kontor 4) 96 % af samarbejde mellem medarbejderne i DLM foregår primært ansigt til ansigt 5) 76 % i organisationen mener at DLM godt kan lære noget af andre ”Det er ledelsens ansvar, at udfordre sine medarbejdere til ind i mellem at tænke ud af boksen, så vi undgår indgroede dårlige systemer i længden, og bevarer dynamik og foranderlighed.”

38 HUSK følgende 10 pointer 6) ’Mulighed for sparring med kollega overfor’ betyder mest for medarbejderne i forhold til arbejdsmiljø 7) Grafikerne, redaktørerne og til dels ledelsen bør have en central placering i kontormiljøet, da de vurderes som nøglepersoner til sparring 8) Gør manglende viden / info tilgængeligt på intranettet, hvor alle kan tilgå det 9) Medarbejderne opholder sig mest i mødelokaler, udover deres eget kontor selvfølgelig 10) Husk på at rum determinerer medarbejderes adfærd og inddrag arkitekten tidligt i fasen


Download ppt "Dansk Landbrugs Medier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google