Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Træning før varig hjælp

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Træning før varig hjælp"— Præsentationens transcript:

1 Træning før varig hjælp
Et tiltag på Visitationskontoret i samarbejde med Træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune Periode: 1. januar september 2010

2 Fakta om projektet Bevilling kr ,- fra Servicestyrelsen pulje til udvikling af bedre ældrepleje 2009, hvoraf kr ,- gik til løn 100 borgere kunne deltage Alle der i projektperioden ansøgte om varig hjemmehjælp og var berettiget til dette SKULLE igennem vurderings/træningsforløb

3 Formål At borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der ansøgte om hjemmeplejeydelser helt eller delvist genvandt funktionsevnen og derved igen kunne varetager daglige gøremål eller klarer sig med mindre hjælp /støtte. Øget selvhjulpenhed.

4 Mål At alle nye borgere med funktionstab, som havde behov for varig hjemmehjælp, blev bevilget træning som ydelse før varig hjælp. Træningsydelsen var en del af udredningen, som i denne periode skulle udføres, før den varige hjælp evt. bevilges. At borgeren selv kunne varetage daglige gøremål eller klare sig med mindre hjælp end før træningsforløbet

5 Målgruppe Inklusionskriterier:
Borgere som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune Borgere der henvender sig 1.gang for at få varig hjemmehjælp efter § 83 Borgere som er plejekategori 1 og 2 Borgere som er berettiget til varig hjemmehjælp

6 Målgruppe (fortsat) Eksklusionskriterier: Terminal syge
Svære misbrugsproblematikker Psykisk syge Demente/svært hukommelsessvækkede Borgere der modtager træning via Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86 Borgere, der af sygdomsmæssige årsager, har forbud mod at udføre ydelserne selv

7 Forløb Visitationen modtog henvisning fra borger, læge, pårørende eller andre Borgeren blev booket til besøg og fik tilsendt brev med information om forløb samt pjece Visitator foretog besøg i hjemmet, hvor det blev vurderede, hvorvidt borgeren opfyldte inklusionskriterierne Inkluderede borgere blev visiteret til træning og fik skr. afgørelse iht. § 86 Efter endt træningsforløb blev det vurderet, om borgeren blev selvhjulpen eller havde behov for varig hjemmehjælp Der var mulighed for at bevilge tidsbegrænset hjemmehjælp i træningsperioden

8 Samlede antal ansøger i projektperioden
Der har været 186 ansøgninger i perioden til Heraf blev der inkluderet 89 borgere i projektet, svarende til 48 % af alle nye ansøgninger.

9 Ekskluderede borgere Fordeling af de 97 borgere (52%), der søgte om hjælp, men som ikke deltog i projektet.

10 Inkluderede borgere Opgørelserne viser, at 59 af ansøgerne er kvinder og 30 er mænd. De fleste ansøgere er mellem år, stadig med flest kvindelige ansøger. Hovedvægten af ansøgerne er mellem år svarende til 85 % af alle ansøgninger.

11 Inkluderede ift. ydelser
Der er søgt om 122 ydelser, hvoraf 68,8 % indeholder ansøgning om rengøring

12 Inkluderede borgere ift. sygdomskategori

13 Hvor mange borgere blev interveneret
71 borgere efter visitationsbesøg henvist til intervention 62 af disse modtog interventionen 9 fik ikke intervention: 6 blev selvhjulpne inden interventionen startede, 3 blev ekskluderet af andre årsager (indlæggelse, øget plejebehov)

14 Resultater ift terapeutisk intervention
Intervention, test og re-test

15 Interventionen Vurderingsbesøg af fysio-og ergoterapeut incl. COPM test og STS Interventionen: Hjemmetræning, individuel træning og/eller holdtræning på center Økonomi til at træne hver borger i op til 24 gange.

16 COMP, STS, AMPS 45 blev COMP testet 47 blev STS testet
flere kunne ikke gennemføre testen gr. kognitive problemer og sprogvanskeligheder 47 blev STS testet flere kunne ikke gennemføre testen gr. samarbejdsproblemer, manglede stol og kognitive problemer 6 blev AMPS testet. Disse blev testet for at få en vurdering af træningspotentiale

17 Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk intervention
275 antal hjemmetræning incl. vurderingsbesøg af både fysio- og ergoterapeut 22 antal individuelle træning 102 antal holdtræning som primært har bestået af balance og styrketræning

18 Intervenering i timer pr. borger ift ydelser
Badet har været den ydelse som har krævet flest interveneringer Støttestrømper har krævet færrest interveneringer

19 Resultat re-test COPM I alt er 13 ud af 45 blevet re-testet
7 har oplevet øget tilfredshed 6 har ikke registreret øget tilfredshed Tallene er for små til at kunne lave nogen endelig konklusion

20 Resultater I forhold til borgere der blev selvhjulpne
I forhold til borgere der fik bevilget varig hjælp

21 Resultat ift. borgere der blev selvhjulpne
89 inkluderede borgere 71 inkluderede borgere modtog visitations besøg 18 inkluderede borgere blev selvhjulpne uden visitations-besøg og uden intervention 24 borgere blev selvhjulpne efter trænings- intervention 6 borgere selvhjulpne uden trænings- interventionen opstarter I alt blev 48 selvhjulpne 24 borgere modtog ikke nogen form for intervention (6+18) 24 borgere modtog intervention og blev herefter selvhjulpne

22 Selvhjulpne ift. alder Flest selvhjulpne i mellem 71-90 år
Flest der blev inkluderede i denne aldersgruppe

23 Ydelser borgeren blev selvhjulpne med
Rengøring svarende til 56% selvhjulpne ift ansøgere Tøjvask svarende til 40% selvhjulpne ift ansøgere Indkøb svarende til 40% selvhjulpne ift ansøgere Bad svarende til 50% selvhjulpne ift ansøgere Støttestrømper svarende til 67% selvhjulpne ift ansøgere

24 visitationsbesøg og uden intervention
Resultater ift. borgere der fik bevilget varig hjælp efter interventionen 89 inkluderede borgere 71 inkluderede borgere modtog visitations besøg 24 borgere blev selvhjulpne efter trænings- intervention 6 borgere selvhjulpne før trænings- interventionen opstarter 34 borgere havde brug for varig hjælp efter 18 inkluderede borgere blev selvhjulpne uden visitationsbesøg og uden intervention

25 Borgere der fik bevilget varig hjælp efter interventionen opgjort ift
Borgere der fik bevilget varig hjælp efter interventionen opgjort ift. alder Flest der blev inkluderede i denne aldersgruppe

26 Ydelser borgerne fik bevilget varig hjælp til
Bevilget varig rengøring svarende til 37% ift ansøgere Bevilget varig tøjvask svarende til 47% selvhjulpne ift ansøgere Bevilget varig indkøb svarende til 53% selvhjulpne ift ansøgere Bevilget varig bad svarende til 50% selvhjulpne ift ansøgere Bevilget varig støttestrømper svarende til 33% selvhjulpne ift ansøgere

27 Antal interventioner ift 24 selvhjulpne borgere og 34 borgere, der er bevilget varig hjælp efter interventionen De fleste fik mellem 0-5 interventioner incl. vurderingsbesøg Få der blev selvhjulpne ved mere end 12 interventioner

28 Samlede oversigt over inkluderede borgere
modtog visitations besøg 18 inkluderede borgere blev selvhjulpne uden visitations-besøg og uden intervention 24 borgere blev selvhjulpne efter trænings- intervention 6 borgere selvhjulpne før trænings- interventionen opstarter 34 borgere havde brug for varig hjælp efter 7 borgere ekskluderes iht. eksklusions- kriterierne efter interventionen er opstartet

29 Fordeling af ydelser

30 Økonomi

31 Økonomiske konsekvenser af projektet
Samlet både for personlig pleje og praktisk bistand viser beregninger fra projektperioden (5 mdr.), at der i alt er en besparelse på 748 timer for de 89 borgere ~ 8,4 time/borger ~ 20,20 time/år. Erfaringerne fra projektet viser, at terapeuterne i gennemsnit brutto har anvendt 6 timer pr. borger til træning. Forventningen til den fremtidige tilgang af nye borgere pr. år er ca. 220 borgere årligt inklusiv de borgere, der vil finde anden løsning end hjemmehjælp, hvilket giver en samlet brutto besparelse på (220 borgere x 20,20 timer x 311 kr.) svarende til i alt kr ,- årligt. Herfra skal trækkes udgifter til øget terapeutnormering. til træning ~ 0,8 fuldtidsstilling på 220 borgere. En udgift på kr ,- årligt Den samlede nettobesparelse udgør til kr ,- årligt under forudsætning af, at målgruppen er uændret projektet og at interventionen fastsættes til gennemsnitligt 6 timer pr. borger.

32 Økonomiske betragtninger ift. ydelser
Rengøring bliver bevilget gennemsnitlig 30 minutter hver uge (effektueres med 1 time hver 2. uge) til en pris af kr. 311,- pr. time Tøjvask bliver bevilget gennemsnitlig 15 minutter uge (effektueres med 30 minutter hver 2. uge) til en pris af kr. 311,- pr. time. Indkøb bliver bevilget gennemsnitlig 30 minutter hver uge til en pris af kr. 311,- pr. time. Støttestrømper bliver bevilget gennemsnitlig 140 minutter ugentligt (effektueres med 2x10 minutter dagligt morgen og aften) til en gennemsnitlig pris af kr. 417,- pr time. Bad bliver bevilget gennemsnitlig 30 minutter hver uge til en pris af kr. 355 pr. time.

33 Ydelsespriser pr. uge pr. borger

34 Ydelsespriser pr. borger pr. år ift. ydelser
Hver gang en borger bliver selvhjulpen med en af ovennævnte ydelser, er der en besparelse på mellem kr ,-/år til kr ,-/år.

35 Økonomiske overvejelser
Det skal det overvejes, hvilke ydelser, der i fremtiden skal interveneres overfor, grundet de store forskelle i besparelsen. Eksempelvis vil der kunne opnås en brutto besparelse på ca. kr ,-/år, såfremt 20 borgere bliver selvhjulpne med støttestrømper. For hver borgere, der bliver selvhjulpen med støttestrømper, må der påregnes en udgift svarende til brutto gennemsnitligt 4,3 terapeuttime pr. borger. 67 % blev selvhjulpne med støttestrømper på baggrund af interventionen. Der vil derfor skulle inkluderes ca. 27 borgere, for at gøre 20 borgere selvhjulpne med støttestrømper. Udgiften til den terapeutiske intervention vil samlet udgøre 116,1 brutto timer. Til forskel kan nævnes, at for at opnå samme bruttobesparelse på ca. kr ,-/år, inden for ydelsen tøjvask, som har den billigste timepris, skal 247 borgere blive selvhjulpne med denne ydelse, for at opnå samme besparelse. For hver borger, der bliver selvhjulpne med tøjvask, må der påregnes en udgift svarende til brutto gennemsnitligt 6,1 terapeuttime pr. borger. Vores succes ift. ydelsen tøjvask var, at 40 % blev selvhjulpne med tøjvask på baggrund af projektet. Der vil derfor skulle inkluderes ca. 618 borgere, for at gøre 247 borgere selvhjulpne med tøjvask. Udgiften til den terapeutiske intervention vil samlet udgøre 3769,8 bruttotimer.

36 Hvor mange borgere skal blive selvhjulpne for at spare 1.0 mio. kr.

37 Konklusioner Hovedkonklusionen er, at træning før varig hjælp kan betale sig både økonomisk og menneskeligt. I det 48 ud af 89 borgere blev selvhjulpne og havde ikke behov for varig hjælp. 24 borgere ikke ønskede at deltage i projektet. Her var det kravet om, at borgerens selv skulle være aktiv, der gjorde, at de sagde nej og blev selvhjulpne uden terapeutisk indsats. 24 borgere trænede sig til selvhjulpenhed og blev ikke bevilget varig hjælp. Det er ydelserne rengøring, støttestrømper og bad, hvor projektet har haft størst effekt. Den største økonomiske besparelse er på ydelsen på og aftagning af støttestrømper. Projektet har vist, at der er en besparelse på 2071,25 timer årligt for de 89 borgere, svarende til en gennemsnitlig besparelse pr. borger på 20,20 times hjemmehjælp pr. år fordelt på personlig pleje og praktiske hjælp. Der er 34 borgere, der har brug for varig hjemmehjælp efter kortere eller længerevarende terapeutisk intervention. Det var primært kvinder mellem 81 og 90 år, som 1. gang ansøgte om hjælp til rengøring og som led af smerter, svækkelse, knogleskørhed og dårligt hjerte, der havde brug for varig hjemmehjælp efter interventionen.

38 Konklusioner (fortsat)
Der er borgere inkluderet i projektet, der ikke havde potentiale for at blive selvhjulpen. De fik en kort intervention, hvorefter de fik bevilget varig hjælp. Derfor må det konkluderes, at potentialet for selvhjulpenhed skal vurderes nøjere af visitator, inden borgerne fremover henvises til træning før varig hjælp. Interventionen har foruden selvhjulpenhed haft den gevinst, at borgerne er blevet fysisk styrket, har oplevet øget tilfredshed og livskvalitet i følge målinger fra COPM. Projektet har vist, at der er behov for en langt mindre terapeutisk intervention end forventet. Hjemmetræning har vist sig at være den intervention, der har haft størst effekt. At både fysio-og ergoterapeut deltog på vurderingsbesøget og fik lagt en plan, der tager hensyn til brug af rette faggruppes kompetence, har haft betydning for det lave forbrug af terapeutydelser. Visitatorerne og udførende terapeuter konkluderer begge, at de har haft gavn af at få kigget på egen praksis og tænke forebyggende, således at fokus flyttes fra kompenserende hjælp til udnyttelse af borgerens egne ressourcer. Et forhold, der ikke kun har haft effekt under projektperioden men, som er blevet integreret, som en ny faglig tilgang til opgaveløsningen. At vi på baggrund af resultaterne fra projekt træning før varig hjælp, får midler via Socialministeriet til at opstarte et nyt projekt i 2010/2011. I det kommende projekt skal den terapeutiske intervention retter sig mod at gøre borgere, der har behov for at få hjælp til at bade samt tage støttestrømper af og på, selvhjulpne, da det har vist sig at være på disse ydelser, der kan opnås store besparelser.

39 Anbefalinger At indføre projektets metode permanent vil på sigt kunne reducere udgiftsstigningen på hjemmehjælpsområdet. Når borgerens entre i hjemmeplejen udsættes, mindskes afhængigheden af offentlige ydelser. At fokus flyttes fra kompenserende hjælp til udnyttelse af borgerens egne ressourcer og udviklingsmuligheder også hos de øvrige myndighedspersoner i forvaltningen, f.eks. før bevilling af varige hjælpemidler. Ved implementering af projektet, skal visitatorerne nøje vurdere borgernes potentiale for selvhjulpenhed, for at bruge terapeutressourcerne mest hensigtsmæssigt. At inklusions og eksklusionskriterierne revurderes i forbindelse med varig drift. F.eks. til at inkludere borgere, der modtager træning via Sundhedslovens §140 til træning og borgere som allerede modtager varig hjælp, men søger om nye ydelser.

40 Anbefalinger (fortsat)
At projektet sættes i drift ved ansættelse af 0,8 terapeutstilling. Når faguddannet personale træner med borgerne, får de den højeste faglige intervention, og der vil være få medarbejdere involveret i indsatsen i forhold til den enkelte borger. En målrettet, tværfaglig og sammenhængende proces er vigtig for det endelige resultat. At der kan være store økonomiske og personlige gevinster at hente ved at gøre allerede visiterede borgere selvhjulpne blandt andet med på- og aftagning af støttestrømper. At der i forbindelse med et nyt elektronisk plejesystem implementeres fælles sprog 2 i visitationen, således at der her igennem fastholdes fokus på borgernes ressourcer frem for begrænsninger og problemer. At det afprøves, om det har betydning for træningsforløbets længde, hvis kun ergo- eller fysioterapeut er til stede ved 1. vurderingsbesøg, i stedet for både ergo- og fysioterapeut .

41 Implementering implementeres træning før varig hjælp i visitationen og Træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune Målgruppen er uændret Metode Visitator vurderer træningspotentiale nøjere Træningen foregår som hjemmetræning i op til 6 gange Borgeren bevilges midlertidig hjælp, såfremt der er brug for ydelser i træningsperioden

42

43 Bookebrev I forbindelse med, at du ansøger om hjemmehjælpsydelser, vil en visitator fra kommunen aflægge dig et besøg, hvor dit behov for hjælp i hjemmet vil blive vurderet. Herved sikres, at din hjælp er i overensstemmelse med dit behov og kommunens serviceniveau. Der er de senere år udviklet nye metoder og hjælpemidler, som forventes at kunne gøre dig uafhængig af hjemmehjælp. Derfor vil der som led i vurderingen blive foretaget en afklaring af, om du gennem instruktion og vejledning evt. ved brug af hjælpemidler, selv kan blive i stand til at udføre opgaverne før hjælpen bevilges. Såfremt visitator ved besøget vurderer, at du skal tilbydes instruktion og træning for selv at kunne varetage opgaverne, vil kommunens ergo- og fysioterapeuter efterfølgende kontakte dig, for aftale nærmere. Besøget vil vare op til 45 min. alt efter dit behov. I forbindelse med visitators vurdering af dit behov for eventuel hjælp tages der udgangspunkt i din husstands samlede ressourcer. Såfremt du bor sammen med andre voksne, er det derfor vigtigt, at den/de er til stede under besøget. Du er naturligvis velkommen til at have en bisidder med under besøget. Visitator kommer den XX på et tidspunkt mellem kl. xx og xx. Såfremt du er forhindret i at modtage besøg på ovennævnte tidsrum, bedes du kontakte Visitationskontoret på telefon mellem kl eller på for at aftale et nyt tidspunkt. Med venlig hilsen

44 Bevillingsbrev I forbindelse med, at du ansøger om hjemmehjælp har jeg besøgt dig og vurderet dit behov for hjælp. På baggrund af en individuel vurdering af din situation, Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarter, Servicelovens § 86 og Retssikkerhedslovens § 11 (vedlagt), har jeg truffet følgende afgørelse: Bevilling Du bevilges hjælp efter servicelovens § 86 stk. 1. for at få udredt dit funktionsniveau med henblik på en endelig vurdering af dit varige behov for hjælp. Som led i udredningen vil der umiddelbart før opstart og løbende blive foretaget en vurdering af din funktionsevne og din mulighed for at blive så selvhjulpen som mulig. Begrundelse At du som følge af udfyldes ikke selv er i stand til at udfyldes. Jeg vurderer, på baggrund af dine oplysninger, at du ved hjælp af et ergo/fysioterapeutisk tilbud, selv vil kunne blive i stand til at varetage opgaven. Se vedlagte pjece ”Fysisk aktivitet i dagligdagen”. Formål At du gennem instruktion og vejledning selvstændigt kan varetage udfyldes. Dermed kan du forblive selvhjulpen og øge din livskvalitet. Det praktiske forløb Du vil blive kontaktet af Træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der vil blive foretaget vurdering af dit funktionsniveau og ud fra disse, vil I sammen planlægge, det videre forløb. Opfølgning I forbindelse med afslutningen af forløbet foretager terapeuten en vurdering af, om du selvstændigt kan varetage opgaven. Klagemulighed Er du utilfreds med afgørelsen om træning, kan du klage til Det Sociale Nævn. Klagen skal sendes stilet til Social- og Sundhedsforvaltningen inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Social- og Sundhedsforvaltningen revurderer sagen på ny, inden klagen eventuelt videresendes til Det Sociale Nævn. Kontaktperson på Visitationskontoret Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon hverdage mellem kl eller på mail: Du vil modtage yderligere information fra Træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende opstart og videre forløb. Træningsenheden kan kontaktes på telefon Med venlig hilsen Uddrag af Serviceloven § 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Uddrag af Retssikkerhedsloven § 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.


Download ppt "Træning før varig hjælp"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google