Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye energiregler ved ombygning, udskiftning og renovering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye energiregler ved ombygning, udskiftning og renovering"— Præsentationens transcript:

1 Nye energiregler ved ombygning, udskiftning og renovering
Nye energiregler ved ombygning, udskiftning og renovering v. Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Mobil:

2 Nye energiregler. Kursus i energibesparelser, januar-marts 2008
Indhold i kursus: Baggrund for nye energiregler / lidt politik Det nye bygningsreglement – BR 08 Ændret anvendelse og tilbygninger Ombygning og andre væsentlige forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. Enkeltforanstaltninger Rentabilitet Nye energiregler. Kursus i energibesparelser, januar-marts 2008

3 40% Indledning 2002: EU-direktiv om Bygningers energimæssige ydeevne
40% af Europas energi går til opvarmning af bygninger! Oliereserver mindskes, priserne stiger De varmeste år, der nogensinde er målt, er 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, ? Kilde: Det europæiske Miljøagentur 40%

4 40% Indledning 25% Energistrammeskruen 2010… 2015…
”Lov om fremme af energibesparelser i bygninger” Nye energiregler til BR 95 og BR-S 98 – NU: BR 08 Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Eftersynsordning af ventilationsanlæg Cirkulære om energibesparelser i statslige bygninger. Også kommuner! 40% 25%

5 Foghs nye plan Fokus på lavenergibyggeri

6 Foghs nye plan

7 Det nye bygningsreglement – (BR 08)

8 De to bygningsreglementer (BR 95 og BR-S 98) er lagt sammen
til BR 08 – fra 1. februar 2008 Bygningsreglementet findes på eller SBI-anvisning 216 / BR08 findes på

9 BR 08 Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 1995 (Erhvervs- og etagebyggeri) Bygningsreglement (1998) Småhuse Tillæg til bygningsreglementerne 1995 og 1998 Tidligere bygningsreglementer ( ) Energieksempler på parcel- og rækkehuse Energieksempler på erhvervs- og etagebyggeri Spørgsmål og svar om energibestemmelser Fokus på tæthed Fokus på vinduer Fokus på indeklima Brandbestemmelser i praksis

10 BR 08 Kort og generelt. Udformning:
a) Kravtekst (juridisk bindende forskrifter) b) Vejledninger + eksempler c) SBI-anvisning 216 – uddybende information (gratis det første år!)

11 BR 08 Kort og generelt. Fokus på fugt i byggeriet.
Bekæmpelse af fugt og vækst af skimmelsvamp=> nye bestemmelser om sikring af byggeriet mod vejrliget og om det maksimale fugtindhold i materialer og bygningskonstruktioner ved indflytning. Byggesagsbehandleren: bé om plan for fugtbegrænsning

12 BR 08 kort og generelt Bebyggelsesprocenten er forøget.
Stadig etagemeter / udvendige mål – men: 60% - etagebyggeri 40% - helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse / dobbelthuse/ række- og kædehuse m.v. 30% - fritliggende enfamiliehuse 15% - sommerhuse 45% - anden bebyggelse

13 BR 08 Kort og generelt Nye lydbestemmelser
Kommunalbestyrelsen vil kunne stille krav om lydmåling…….

14 Ændret anvendelse og tilbygninger
Nye energiregler BR 08 Kap. 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger Ved opvarmning til 15 gr. Celcius Fritliggende pavilloner, der opstilles til midlertidig brug U-værdier og linjetab (kap ) gælder, når det samlede areal af vinduer og yderdøre (herunder ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri) højst udgør 22% af det opvarmede etageareal i tilbygning. - Kompensation muligt

15 Ændret anvendelse og tilbygninger
Nye energiregler BR 08 Kap. 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger Skema over U-værdier / tilbygning og ændret anvendelse Kap stk. 1 U-værdi W/m2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,20 Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K laverer end temperaturen i det aktuelle rum 0,40 Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,15 Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum, hvor der er gulvvarme 0,12 Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm2) 1,50 Tagvinduer og ovenlys 1,80

16 Ændret anvendelse og tilbygninger
Nye energiregler BR 08 Kap. 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger Linjetab ved tilbygning og ændret anvendelse Kap stk.1 W/m K Fundamenter 0,15 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,12 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag eller ovenlys 0,10

17 Ændret anvendelse og tilbygninger
Nye energiregler BR 08 Ændret anvendelse og tilbygninger Kompensation – f.eks.: Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. Ændringerne skal overholde kravene i Kap stk. 1 U-værdier og linjetab kan ændres og vinduesareal m.v. Forøges, hvis tilbygningens varmetab ikke derved bliver Større, end hvis kravene i kap stk. 1 var opfyldt.

18 Ved kompensation – dog min. Kap. 7.5
Nye energiregler BR 08 Ved kompensation – dog min. Kap. 7.5 Skema over U-værdier / mindste varmeisolering for bygningsdele Kap. 7.5 U-værdi W/m2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,40 Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K laverer end temperaturen i det aktuelle rum 0,50 Etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,30 Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er uopvarmede 0,70 Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm2) 2,0 Lofts- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,25

19 Ved kompensation – dog min Kap. 7.5
Nye energiregler BR 08 Ved kompensation – dog min Kap. 7.5 Linjetab / mindste varmeisolering for bygningsdele Kap. 7.5 W/m K Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 15 gr. C. 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06 Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag eller ovenlys

20 Ombygning og andre væsentlige forandringer i bygningen og
Nye energiregler BR 08 Kap. 7.4 Ombygning og andre væsentlige forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. Undtaget for energiregler: Kirker, museer, fredede bygninger – og Bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde, samt bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplan som bevaringsværdige

21 Ombygning og andre væsentlige forandringer i bygningen og
Nye energiregler BR 08 Kap. 7.4 Ombygning og andre væsentlige forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. Stk.1 (gælder IKKE enfamiliehuse) Ved større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer skal klimaskærm og installationer bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Kap stk. 1 – Kap stk. 6 – 8 samt Kap. 8 – under forudsætning af, at de enkelte foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet

22 Ombygning og andre væsentlige forandringer i bygningen og
Nye energiregler BR 08 Kap. 7.4 Ombygning og andre væsentlige forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. Større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer er byggearbejder vedrørende klimaskærm eller installationer, der berører mere end: 25% af klimaskærmen – eller hvis udgiften til arbejdet udgør mere end 25% af seneste offentlige ejendomsværdi – fratrukket grundværdien (gælder IKKE enfamiliehuse)

23 Nye energiregler BR 08 Kap. 7.4 stk. 3 – om rentabilitet
Besparelse (kr.) x levetid (år) ≥ 1,33 Investering (kr.)

24 Kap stk. 3 – Levetider Maks. beregningsmæssige levetider fastsat af Energistyrelsen År Efterisolering af beskyttende bygningsdele – f.eks. Hulmursisolering 40 Øvrige efterisoleringsarbejder for tilgængelige bygningsdele, for nye vinduer samt nye opvarmningssystemer 20 Renovering af kedelanlæg 10 Belysningsarmaturer Automatik til natsænkning Fugetætningsarbejder 5

25 Hvis Energimærkning af ejendommen
De rentable besparelser fremgår af energimærkningen

26 Kap. 7.4.3 Enkeltforanstaltninger
Nye energiregler Kap Enkeltforanstaltninger Udskiftning af kedler – Kap. 8 Skift af varmeforsyning – Kap. 8 Udskiftning af ydervægges regnskærm (Isolering af ydermur) – Kap stk. 1 Udskiftning / etablering af tagdækning (Isolering af loft eller tagkonstruktion) Kap stk. 1 Facadevis udskiftning af vinduer – Kap stk. 6 (U-værdi højest 1,50 W/m2 K- Dog 1,80 ved tagvinduer og ovenlys – samt facadevis forbedring af vinduer med forsatsrammer (Kap stk.8))

27 25%-reglen IKKE parcelhuse
Omfatter ændringen mere end 25% af klimaskærm eller seneste offentlige ejendomsværdi fratrukket grundværdi? Ja: Hele bygningen skal gennemgås for rentable efterisoleringer Hvis 25%-reglen IKKE er opfyldt: Omfatter ændringen en enkeltforanstaltning? Ja: Krav skal opfyldes, hvis de er rentable. Nej: Der er ingen krav - dog min. U-værdi

28 Parcelhuse – kun krav ved enkeltforanstaltninger
Omfatter ændringen en enkeltforanstaltning? Ja: Krav skal opfyldes, hvis de er rentable. Nej: Der er ingen krav - dog min. U-værdi

29 Biomasse/ biobrændsels-kedler:
Krav til kedler v. udskiftning - og nyinstallation. Nye kedler / varmeanlæg skal indreguleres og ”afleveres”. Alle nye kedler: Skal CE-mærkes Brændsel Virkningsgraddellast 30% Virkningsgradfuldlast Kedler over 400 kW Olie 91% Gas 104% 96% Biomasse/ biobrændsels-kedler: Virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i DS/EN

30 Ventilationsanlæg Kap. 8.3
Ventilationsanlæg skal udføres, indreguleres og afleveres som anvist i DS 447, norm for mekaniske ventilationsanlæg. Ventilationsanlæg skal udføres med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 65 pct.” (Recirkulation anses ikke for et alternativ for et varmegenvindingsanlæg) Kravet kan fraviges, når afkastningsluftens overskud af varme ikke på rimelig måde kan udnyttes

31 Ventilationsanlæg – Kap. 8.3
Varmegenvinding med en virkningsgrad på min. 65% Max elforbrug til lufttransport: Anlæg med konstant luftydelse: J/m3 Anlæg med variabel luftydelse: J/m3 Anlæg til én bolig: J/m3 Udsugningsanlæg uden mekanisk udelufttilførsel : J/m3 Reglerne gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer – samt anlæg hvor det årlige elforbrug til lufttransport er mindre end 400 kWh

32 Spørgsmål – inden Eksempler fra dagligdagen ?

33 Eksempler fra dagligdagen
Udskiftning af tag. Der er tale om en tagudskiftning, når overtaget skiftes – også selvom der: a) lægges Decra ovenpå Eternit ! b) hvis der er tale om udskiftning i forbindelse med forsikringssag! Eneste undtagelse: når nyt tagpap brændes på gammelt = at ”lappe”

34 Eksempler fra dagligdagen
Udskiftning af tag. 1. Der er plads til 260 mm. isolering på loftet => krav om efterisolering, hvis rentabelt Rentabelt (næsten altid) => Efterisoleringen skal altså foretages!

35 Eksempler fra dagligdagen
Udskiftning af tag. 2. Der er IKKE plads med mindre, der sker en ændring i lofts- eller tagkonstruktion Hvis rentabelt at ændre => krav Rentabiliteten udregnes med inddragelse af udgiften til ændringerne - sat op imod den årlige besparelse

36 Eksempler fra dagligdagen
Udskiftning af tag. 3. Hvis det viser sig, at det IKKE er rentabelt at lave ændringer i tagkonstruktion for at få plads til den isolering, der skal lægges op for at overholde gældende krav - så SKAL det ”lag” isolering, der KAN være der – uden at der ændres på konstruktionen - lægges op, hvis det er rentabelt.

37 Eksempel fra dagligdagen Skift af varmeforsyning
enkeltforanstaltning => gældende regler for kedler, ventilation, vp m.v., Iindregulering af varmeanlæg I + hvis 25% - reglen er opfyldt (IKKE enfamiliehuse) En helhedsvurdering: efterisolering af loft, ydermur o.s.v. Besparelser gennemføres, hvis rentabelt!

38 Eksempel fra dagligdagen
Et ældre hus – tidligere beboelse + bageri. For år tilbage nedlagdes bageriet og der blev indrettet en stue og et grovkøkken i det areal, der tidligere var bageri. NU skal der bygges til – og det berører det tidligere bageri. Der er ALDRIG blevet ændret noget i BBR, så bygningen er stadig registreret som bageri. ER der tale om en væsentlig anvendelsesændring? Skal bageriet efterisoleres? Hvilken indflydelse får det for tilbygningen?

39 Eksempel fra dagligdagen
Tilbygninger / væsentlig anvendelsesændring ”Tilbygning” defineres som en bygning, der er koblet på (også installationsmæssigt) eksisterende bygning, der opvarmes eller som en del af en bygning, hvor der sker en så væsentlig anvendelsesændring (med væsentlige energimæssige konsekvenser), hvor anvendelsen i BBR ændres – og byggetilladelse kræves - f.eks.: Ændring af anvendelse fra tørreloft -> beboelse Ændring af anvendelse fra uopvarmet lager -> kontor

40 Eksempel fra dagligdagen
Ombygning Ombygning af lokale på skole fra Ombygning sker på grund af svampeangreb. Vinduesarealet reduceres. Lokalets forringede indeklima påvirker eleverne negativt. (mindre ventilation på grund af mindre vinduesareal – færre utætte fuger?) Ombygningen er omfattet af BR08, da der her sker en ombygning i selve konstruktionen => alle de bestemmelser, som på den ene eller anden måde har noget med selve konstruktionen at gøre TRÆDER i KRAFT! – også nugældende krav om ventilation!

41 I tvivl om krav om krav om efterisolering – ny kedel?
RING til Energitjenesten! Det er kommunens byggesagkyndige der er overordnet myndighed, hvis der skal gives dispensationer (f.eks. arkitektoniske hensyn) Dog: Lighed for loven => vanskeligt at få dispensation!

42 Energitjenestens fakta-ark
Alle fakta-ark på: – under Håndværkernes Energiforum

43

44 Spørg om Energi www.energitjenesten.dk

45 Håndværkernes Energiforum www.energitjenesten.dk


Download ppt "Nye energiregler ved ombygning, udskiftning og renovering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google